Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1973 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.01.1995 (200/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 28. května 1973

o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací

Český úřad geodetický a kartografický v dohodě s Českým báňským úřadem a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:


§ 1

(1) Geometrické plány a jiné výsledky geodetických prací, 1) které podléhají koordinaci, 2) a podklady pro stanovení dobývacích prostorů 3) musí být ověřeny, zda svými náležitostmi a přesností odpovídají platným předpisům.

(2) Ověřování mohou provádět orgány a organizace oprávněné provádět geodetické a kartografické práce 4) pouze svými pracovníky, kteří mají oprávnění k ověřování podle této vyhlášky (dále jen "oprávnění"). Oprávnění se vztahuje na výsledky geodetických prací provedených pro potřebu orgánů v mezích jejich oboru působnosti nebo pro potřebu organizací v rámci jejich předmětu činnosti, popřípadě pro potřebu jim nadřízeného ústředního orgánu. Oprávnění důlních měřičů podle horních předpisů 5) není tím dotčeno.

(3) Ověření se provede doložkou: "Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům", podpisem ověřujícího pracovníka a razítkem orgánu nebo organizace.

§ 2

(1) Geometrický plán je grafické znázornění nemovitosti vzniklé reálným rozdělením jedné nebo více nemovitostí, zejména stavu nemovitosti před změnou a po změně s uvedením dosavadních i nových parcelních čísel a výměr, jakož i s uvedením dalších údajů; po potvrzení souladu očíslování parcel s údaji evidence nemovitostí je součástí listin o právních vztazích k rozdělovaným nemovitostem podle předpisů o evidenci nemovitostí.

(2) Jinými výsledky geodetických prací, které podléhají koordinaci (§ 1 odst. 1), se rozumí zřízení, obnovení, přemístění nebo zrušení geodetických bodů a zaměření (zobrazení) trvalých změn předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl.

§ 3

(1) Český úřad geodetický a kartografický (dále jen "úřad") vydává oprávnění 6)

a) k ověřování geometrických plánů vyhotovených pro účely evidence nemovitostí a při obnovování a vytyčování vlastnických a užívacích hranic,

b) k ověřování geodetických prací, jejichž výsledkem je zřízení, obnovení nebo přemístění geodetických bodů nebo zaměření (zobrazení) trvalých změn předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl. 7)

(2) Úřad v dohodě s Českým báňským úřadem vydává oprávnění k ověřování podkladů vyhotovených podle předpisů o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci. 3)

(3) Oprávnění může být vydáno pro všechny nebo pro jednotlivé obory činností uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 4

Oprávnění podle § 3 může být vydáno jen československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru a nejméně pětiletou zeměměřickou praxí po nabytí vysokoškolského vzdělání, kteří prokázali svoji kvalifikaci (§ 5 odst. 1); k ověřování geodetických prací uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2, pokud jsou prováděny pro potřebu organizací podrobených hornímu zákonu, 8) za stejných podmínek též absolventům vysoké školy báňské důlněměřického zaměření anebo vysoké školy technické důlněměřického zaměření. Výjimečně může být oprávnění vydáno též československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním jiného technického směru s dlouholetou zeměměřickou praxí a československým státním občanům s dokončeným vysokoškolským vzděláním zeměměřického směru s kratší než pětiletou zeměměřickou praxí, ale s mimořádnou kvalifikací.

§ 5

(1) Kvalifikaci pracovníků, kteří mají ověřovat výsledky geodetických prací, prověřuje zkušební komise, kterou zřizuje úřad.

(2) Předsedu a členy zkušební komise jmenuje a odvolává předseda úřadu z pracovníků úřadu, dále Českého báňského úřadu, odborníků z praxe a vysokých škol po předchozím projednání s příslušnými orgány a organizacemi.

(3) Člen zkušební komise musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru a nejméně 12 let odborné praxe. Jedním ze členů komise je jmenován právník s praxí v právních vztazích evidence nemovitostí.

§ 6

(1) Žádost o vydání oprávnění podává organizace, u které je pracovník, pro něhož se oprávnění žádá, v pracovním poměru. Žádost se podává u krajské geodetické a kartografické správy, v jejímž obvodu působnosti má organizace sídlo (dále jen "krajská správa příslušná podle sídla organizace"). V žádosti se uvede:

- jméno pracovníka, doklad o jeho vzdělání a potvrzení o praxi, od kdy je u organizace v pracovním poměru,

- obor činnosti, pro který se žádá oprávnění (§ 3 odst. 1 a 2).

(2) Jestliže pracovník získal oprávnění již dříve, v době, kdy byl v pracovním poměru u jiné organizace, nebo úspěšně složil zkoušku pro odpovědné geodety, připojí se doklad o tom k žádosti.

(3) Krajská správa příslušná podle sídla organizace žádost posoudí a postoupí se svým stanoviskem úřadu.

§ 7

(1) U úřadu projedná došlé žádosti zkušební komise a prověří kvalifikaci pracovníka zkouškou.

(2) Od zkoušky může být upuštěno u pracovníků, kteří ověřovali výsledky geodetických prací na základě dřívějších oprávnění, nebo kteří složili obdobnou kvalifikační zkoušku. Jde-li o oprávnění podle § 3 odst. 1 písm. b), může být od zkoušky upuštěno též u pracovníků, kteří úspěšně složili zkoušku pro odpovědné geodety.

(3) Při zkoušce se postupuje podle jednacího a zkušebního řádu komise, který vydá úřad. Zkoušku je možno opakovat dvakrát, nejdříve vždy po třech měsících.

(4) Podle výsledku prověření kvalifikace zkušební komisí úřad vydá oprávnění a zašle je organizaci, která žádost podala, prostřednictvím krajské správy příslušné podle sídla organizace.

§ 8

(1) Oprávnění zaniká ukončením pracovního poměru pracovníka u organizace, na kterou je oprávnění vázáno. Organizace je povinna tyto skutečnosti oznámit do 15 dnů krajské správě příslušné podle sídla organizace.

(2) Přejde-li pracovník, který získal oprávnění, do jiné organizace, je až do doby rozhodnutí o udělení nového oprávnění na základě žádosti této organizace oprávněn ověřovat geodetické práce pro organizaci na základě dosavadního oprávnění a v jeho rozsahu. Nepožádá-li organizace o udělení oprávnění pro uvedeného pracovníka nejpozději do jednoho měsíce od vzniku jeho nového pracovního poměru, ztrácí pracovník oprávnění ověřovat výsledky geodetických prací.

(3) Zjistí-li orgány geodézie a kartografie, že pracovník, mající oprávnění, přes předchozí upozornění nedodržuje předpisy pro geodetické práce, může úřad platnost oprávnění zrušit po předchozím projednání s příslušným nadřízeným orgánem.

§ 9

Nemá-li organizace pracovníka s oprávněním, je povinna si zajistit ověřování výsledků prací uvedených v § 1 odst. 1 u některé z organizací v oboru působnosti svého ústředního orgánu, která má takového pracovníka, nebo u organizace v oboru působnosti úřadu.

§ 10

Organizace, jejichž pracovníci získali oprávnění, popřípadě osvědčení k ověřování podle dřívějších předpisů, předloží je úřadu prostřednictvím krajské správy příslušné podle sídla organizace k přezkoumání nejpozději do 30. listopadu 1973. Po přezkoumání vydá úřad oprávnění podle této vyhlášky. Dnem 31. prosince 1973 pozbývají platnosti všechna oprávnění, popřípadě osvědčení, která nebyla vydána podle této vyhlášky.

§ 11

Vyhláška se nevztahuje na ověřování výsledků geodetických prací ve vojenských objektech a prostorách spravovaných federálním ministerstvem národní obrany.


§ 12

(1) Zrušuje se výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2800/1969-S o vydávání oprávnění k ověřování výsledků geodetických prací a k ověřování podkladů pro stanovení dobývacích prostorů ze dne 15. července 1969 registrovaný v částce 30/1969 Sbírky zákonů.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Předseda:

Ing. Koubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

2) § 11 odst. 2 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

3) § 5 vyhlášky č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

4) § 4 a § 7 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

5) Vyhláška č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

6) § 4 písm. c) zákona ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

7) § 21 odst. 4 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.

8) § 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon).

Přesunout nahoru