Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Částka 3/1973
Platnost od 09.02.1973
Účinnost od 14.07.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. prosince 1972

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka


Dne 14. července 1972 byly v Praze podepsány Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, Platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka.


Dohody vstoupily v platnost dnem podpisu, tj. dnem 14. července 1972.

České znění dohod se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Šrí Lanka, přejíce si rozvíjet obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod, se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou všemi možnými prostředky rozvíjet a upevňovat obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod. Budou zkoumat a co nejblahovolněji posuzovat návrhy, jež jedna strana předloží k uvážení straně druhé za účelem dosažení užších obchodních styků. Výměna zboží se bude provádět v souladu s připojenými listinami zboží "A" a "B", které tvoří nedílnou součást této Dohody. Tyto listiny zboží nebudou vykládány tak, že by vylučovaly obchod s jiným zbožím, které není v listinách zahrnuto.

Článek 2

Obě smluvní strany souhlasí, že si budou vzájemně poskytovat zacházení podle doložky nejvyšších výhod, pokud se týká celních a ostatních poplatků vybíraných při dovozu a vývozu zboží mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka, mezinárodního platebního styku při vývozu a dovozu, předepsaného označování zboží, jakož i vydávání vývozních a dovozních licencí.

Ustanovení článku 1 se však nevztahuje na poskytnutí nebo trvání

a) výhod poskytovaných jednou ze smluvních stran sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) výhod, vyplývajících z jakékoliv celní unie nebo oblasti svobodného obchodu, jejíž jedna ze smluvních stran je nebo se stane členem;

c) výhod poskytovaných na základě mnohostranných hospodářských uspořádání vztahujících se na mezinárodní obchod, na nichž se podílí nebo bude podílet jen jedna smluvní strana.

Článek 3

Vývoz zboží z Československé socialistické republiky do Republiky Šrí Lanka a z Republiky Šrí Lanka do Československé socialistické republiky se bude provádět během platnosti této Dohody v souladu s vývozními a dovozními listinami dohodnutými mezi oběma vládami pro každý kalendářní rok. Za tímto účelem se budou uzavírat Protokoly o výměně zboží mezi oběma zeměmi.

Článek 4

Obě smluvní strany zajistí vydávání dovozních a vývozních licencí na zboží dohodnuté v protokolech, pokud tyto licence se budou vyžadovat v rámci jejich předpisů a správních úprav a usnadní i jinak vzájemný dovoz a vývoz zboží.

Článek 5

Dovoz a vývoz zboží podle této Dohody se bude provádět v souladu s devizovými předpisy platnými v každé z obou zemí a na základě kontraktů uzavíraných mezi osobami, podniky a organizacemi oprávněnými provádět zahraniční obchod na území smluvních stran.

Článek 6

Vláda Československé socialistické republiky uznává politiku vlády Republiky Šrí Lanka, pokud se týká přednostního uplatnění občanů Republiky Šrí Lanka na obchodu a za tímto účelem bude podporovat jmenování občanů Republiky Šrí Lanka jako zprostředkovatelů v Republice Šrí Lanka pro výrobky československého původu.

Článek 7

Zboží dodávané v rámci této Dohody nebude znovu vyvezeno do třetí země bez souhlasu vývozní země.

Článek 8

Platby související s prováděním této Dohody budou uskutečňovány podle platební dohody platné v době těchto plateb.

Článek 9

S cílem usnadnit provádění této Dohody obě smluvní strany souhlasí, že na žádost jedné z nich budou zahájeny vzájemné porady o otázkách týkajících se obchodu a plateb mezi oběma zeměmi.

Za tímto účelem zástupci obou smluvních stran se sejdou během 45 dnů od obdržení žádosti jedné ze stran na místě a v době, na kterých se vzájemně dohodnou.

Článek 10

Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu a bude platit pět let.

Nesdělí-li žádná ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím platnosti svůj úmysl ukončit platnost této Dohody nebo ji pozměnit, její platnost se automaticky prodlouží vždy o další jeden rok. Jestliže jedna ze stran sdělí svůj úmysl změnit tuto Dohodu, obě smluvní strany se sejdou, aby projednaly změny a dohodly se na nich.

Po ukončení platnosti této Dohody budou všechny závazky podle této Dohody splněny v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 11

Dnem nabytí platnosti této Dohody se zrušuje Obchodní dohoda mezi vládou Československé republiky s vládou Cejlonu podepsaná dne 14. prosince 1957.

Sepsáno v Praze dne 14. července 1972 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku českém, sinhálském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakýchkoliv sporů anglické znění bude rozhodující.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. A. Barčák v.r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v.r.

LISTINA "A"

Zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky do Republiky Šrí Lanka

Stroje všech druhů jako dřevoobráběcí stroje, kovoobráběcí stroje, dieselmotory a dieselagregáty, čerpadla, stroje na zpracování kaučuku, textilní stroje, cigaretové stroje, stáčecí stroje, bagry a jeřáby, obuvnické stroje, kožedělné stroje, koželužny, lisy na olej, tiskařské stroje, náhradní díly

Zařízení pro vodní elektrárny, dieselelektrárny, cukrovary, mydlárny, továrny na jízdní kola, továrny na výrobu cihel a dlaždic, textilní závody, pivovary, pily, zařízení pro polotisky, lihovary, zařízení na výrobu ledu, náhradní díly

Dopravní prostředky a zařízení

Železniční dopravní prostředky jako parní a diesellokomotivy, železniční vagóny, locotraktory

Zemědělské stroje a nářadí, traktory

Stavební a silniční stroje

Stavební materiály a železářské zboží

Všechny druhy textilu a textilní výrobky

Všechny druhy papíru a papírenské výrobky

Sklo a skleněné výrobky

Cukr

Chmel a slad

Optické přístroje, fotopřístroje a promítací přístroje

Chemické výrobky, léčiva

Lékařské a zubní náčiní

Spojovací zařízení

Metalurgické zařízení

Mlýny

Cementárny

Kuličková ložiska

Ostatní výrobky

LISTINA "B"

Zboží pro vývoz z Republiky Šrí Lanka do Československé socialistické republiky

Kaučuk

Kokosový olej

Sušené kokosové ořechy

Čaj

Kokosová vlákna

Pogumovaná kokosová vlákna

Grafit

Kakaové boby

Koření

Éterické oleje

Překližky a dýhy

Rukodělky (včetně batiků)

Parkety

Autobaterie a suché bateriové články

Gumové zboží (chirurgické rukavice, domácí rukavice, ubrusy atd.)

Propisovací a tiskařské inkousty

Ostatní výrobky

PLATEBNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Ve snaze usnadnit a upravit platební styk mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka, vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Šrí Lanka se dohodly takto:

Článek 1

Všechny běžné platby vyjmenované v článku 3 této Dohody mezi fyzickými a právnickými osobami se sídlem v Republice Šrí Lanka a fyzickými a právnickými osobami se sídlem v Československé socialistické republice se budou provádět podle ustanovení této Dohody.

Článek 2

Za tímto účelem:

(1) Central Bank of Ceylon, jednající jako zástupce vlády Republiky Šrí Lanka, otevře ve svých knihách na jméno Československé obchodní banky, a. s., Praha, jednající jako zástupce vlády Československé socialistické republiky, bezúročný účet v librách sterlingů s označením "Československý účet".

(2) Československá obchodní banka, a. s., Praha, jednající jako zástupce vlády Československé socialistické republiky, otevře ve svých knihách na jméno Central Bank of Ceylon, jednající jako zástupce vlády Republiky Šrí Lanka, bezúročný účet v librách sterlingů s označením "Účet Šrí Lanky".

Článek 3

Za běžné platby budou považovány tyto platy:

(1) Platby za dodávky zboží podle platné Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Šrí Lanka.

(2) Platby za služby v souvislosti s výměnou zboží zmíněnou v odstavci 1, jako dopravní výlohy, námořní dopravné včetně poplatků za pronájem lodí a výdaje s tím spojené, pojištění, arbitrážní nálezy, skladištní a celní poplatky, výdaje na zušlechťování, opravy, provize zástupců, inzerce, dohodné a jiné výdaje.

(3) Platby týkající se

a) výdajů spojených s účastí na výstavách a veletrzích;

b) výdajů oficiálních delegací a ostatních zástupců v zemi druhé smluvní strany.

(4) Jiné platby, na kterých se obě vlády dohodnou.

Článek 4

1. Všechny běžné platby z Republiky Šrí Lanka do Československé socialistické republiky budou účtovány ve prospěch "Československého účtu" v knihách Central Bank of Ceylon a odpovídající účetní záznamy se provedou k tíži "Účtu Šrí Lanky" v knihách Československé obchodní banky, a. s., Praha.

2. Všechny běžné platby z Československé socialistické republiky do Republiky Šrí Lanka budou účtovány k tíži "Československého účtu" v knihách Central Bank of Ceylon a odpovídající účetní záznamy se uskuteční ve prospěch "Účtu Šrí Lanky" v knihách Československé obchodní banky, a. s., Praha.

Článek 5

Zůstatek účtů otevřených v souladu s touto Dohodou nepřekročí ve prospěch kterékoliv strany částku 500 tisíc liber sterlingů. Jestliže zůstatek překročí tuto částku, dlužnická strana se vynasnaží vyrovnat překročení během tří měsíců zvýšenými dodávkami zboží.

Jestliže po uplynutí zmíněné lhůty tří měsíců bude stále převažovat zůstatek shora zmíněnou částku, banka dlužnické strany vyrovná toto překročení na požádání banky věřitelské strany ve volně směnitelných librách sterlingů nebo v jiné měně přijatelné bance věřitelské strany.

Článek 6

Pro účely této Dohody všechny kontrakty a účty, týkající se obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka, budou vyjádřeny v librách sterlingů.

Článek 7

Zůstatky clearingových účtů vedených podle článku 2 této Dohody mohou být po dohodě mezi smluvními stranami převáděny na clearingové účty vedené některou smluvní stranou s jinými zeměmi.

Zůstatky clearingových účtů vedených některou smluvní stranou s jinými zeměmi mohou být rovněž převáděny po dohodě mezi oběma smluvními stranami na clearingové účty vedené podle článku 2 této Dohody.

Článek 8

Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Central Bank of Ceylon dohodnou všechny potřebné technické podrobnosti k účinnému provádění této Dohody.

Článek 9

V případě ukončení platnosti této Dohody budou platit tato ustanovení:

(a) čistý zůstatek obou účtů vedených podle této Dohody bude stanoven ke dni ukončení této Dohody. Dlužnická strana se vynasnaží uhradit čistý zůstatek dodávkami zboží ve lhůtě 6 měsíců;

(b) jestliže po uplynutí zmíněné lhůty 6 měsíců nebude zůstatek vyrovnán, banka dlužnické strany vyrovná jej okamžitě na žádost banky věřitelské strany ve volně směnitelných librách sterlingů nebo v jakékoliv jiné měně, přijatelné bance věřitelské země.

Článek 10

Zůstatek clearingových účtů vedených podle článku 2 Platební dohody ze dne 14. prosince 1957 bude převeden dnem nabytí platnosti této Dohody na účty nově otevřené podle článku 2 této Dohody, jakmile nevyrovnané zůstatky budou potvrzeny oběma bankami pověřenými vedením účtu.

Článek 11

Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu a bude platit pět let.

Nesdělí-li žádná ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím platnosti svůj úmysl ukončit platnost této Dohody nebo ji pozměnit, její platnost se automaticky prodlouží vždy o další jeden rok. Jestliže jedna ze stran sdělí svůj úmysl změnit tuto Dohodu, obě strany se sejdou, aby projednaly změny a dohodly se na nich.

Po ukončení platnosti této Dohody budou všechny závazky podle této Dohody splněny v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 12

Platební dohoda podepsaná mezi vládou Československé republiky a vládou Cejlonu dne 14. prosince 1957 se zrušuje dnem nabytí platnosti této Dohody.

Sepsáno v Praze dne 14. července 1972 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, sinhálském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakýchkoliv sporů anglické znění bude rozhodující.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v. r.

DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Šrí Lanka, přejíce si rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti vědy a techniky na základě rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky s cílem co nejúčinnějšího využití nejnovějších poznatků vědy a techniky k rozvoji národního hospodářství obou zemí.

Článek 2

Spolupráce mezi smluvními stranami zmíněná v článku 1 této Dohody bude spočívat zejména:

a) v poskytování služeb odborníků a poradců za účelem pomoci ve všech věcech týkajících se vědy a techniky;

b) v podpoře praktického a teoretického výcviku příslušníků každé ze smluvních stran na území druhé smluvní strany;

c) ve výměně informací a dokumentace;

d) vytváření vědeckých výzkumných skupin a útvarů pro plánování nebo výzkum;

e) v jiných formách spolupráce, na nichž se dohodnou příslušné úřady smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany pověří své příslušné orgány nebo organizace, aby zajistily provádění této Dohody a uzavřely ujednání týkající se jejího plnění. V každém jednotlivém případě bude dohodnuto určení odborníků a poradců, služby, které budou poskytovat, rozsah, odměňování a jiné podrobné pracovní podmínky, jakož i určení osob, jejichž výcvik bude poskytnut v rámci této Dohody.

Článek 4

Každá smluvní strana se zavazuje, že podnikne opatření, aby zamezila prozrazování zvláštních znalostí, získaných na základě spolupráce v rámci této Dohody, kterékoliv neoprávněné osobě nebo kterékoliv třetí zemi bez předchozího písemného souhlasu příslušných úřadů druhé smluvní strany.

Článek 5

Každá smluvní strana se zavazuje, že v souladu se svými platnými zákony a jinými předpisy poskytne na svém území občanům druhé smluvní strany na základě dohody, jež může být uzavřena mezi oběma smluvními stranami, podporu, jež bude potřebná k plnění úkolů prováděných v rámci této Dohody.

Článek 6

Příslušné orgány obou smluvních stran projednají na základě žádosti jedné z nich jakékoliv otázky týkající se provádění této Dohody za účelem jeho usnadnění.

Článek 7

(1) Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu a zůstane v platnosti až do doby uplynutí jednoho roku ode dne, kdy kterákoliv smluvní strana oznámí druhé smluvní straně písemně svůj úmysl Dohodu ukončit.

(2) Jestliže bude dána na základě předcházejícího odstavce výpověď této Dohody, smluvní strany se v náležité lhůtě před skončením platnosti této Dohody dohodnou na způsobu ukončení projektů započatých v jejím rámci.

Sepsáno v Praze dne 14. července 1972 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, sinhálském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. V případě jakýchkoliv sporů anglické znění bude rozhodující.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. A. Barčák v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

T. B. Subasinghe v. r.

Přesunout nahoru