Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1973 Sb.Vyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.01.1995 (200/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Českého úřadu geodetického a kartografického

ze dne 28. května 1973

o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech

Český úřad geodetický a kartografický stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 22 písm. a) a c) zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii:


ČÁST PRVNÍ

Oprávnění k provádění geodetických prací a jejich oznamování

§ 1

Seznam oprávněných organizací

(1) Krajské geodetické a kartografické správy 1) (dále jen "krajské správy") vedou seznam organizací oprávněných provádět geodetické a kartografické práce podle § 4 a § 7 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii (dále jen "zákon"), které mají sídlo v jejich obvodu působnosti.

(2) Organizace, které hodlají provádět geodetické a kartografické práce, oznámí podle § 7 odst. 2 zákona krajské správě, v jejímž obvodu působnosti mají sídlo:

a) název, sídlo a adresu organizace, označení nadřízeného orgánu,

b) předmět činnosti,

c) územní rozsah činnosti,

d) druh geodetických a kartografických prací,

e) jména pracovníků vedoucích geodetická a kartografická pracoviště s uvedením jejich odborné kvalifikace a jména pracovníků, kteří mají oprávnění k ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací, 2) a pracovníků, kteří úspěšně složili zkoušku pro odpovědné geodety,

f) celkový počet pracovníků s odborným středoškolským a vysokoškolským zeměměřickým vzděláním.

(3) Krajská správa prověří údaje podle odstavce 2 a neshledá-li závad, zapíše organizaci do seznamu podle odstavce 1 a sdělí jí do 30 dnů ode dne doručení oznámení, pod kterým číslem je zapsána, nebo důvody, proč nebyla do seznamu zapsána.

§ 2

Oznamovací povinnost

(1) Organizace jsou povinny oznámit krajské správě, v jejímž obvodu působnosti budou práce prováděny (dále jen "krajská správa příslušná podle místa provádění prací"), provádění prací, jejichž výsledkem bude

a) zřízení, obnovení, přemístění nebo zrušení geodetických bodů, 3)

b) zaměření (zobrazení) trvalých změn předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, s výjimkou geometrických plánů.

(2) K zajištění včasné koordinace geodetických a kartografických prací oznamují organizace krajské správě příslušné podle místa provádění prací rozsah plánovaných geodetických a kartografických prací současně s jejich zařazením do plánu.

(3) Oznámení o provádění jednotlivých prací uvedených v odstavci 1 musí být doručeno krajské správě příslušné podle místa provádění prací nejpozději do 15 dnů před zahájením prací.

§ 3

Náležitosti oznámení

(1) Oznámení podle § 2 odst. 1 podávají organizace na předepsaném tiskopise 4) a uvedou v něm zejména:

a) svůj název, sídlo a adresu, jakož i číslo, pod kterým jsou zapsány v seznamu podle § 1 odst. 3,

b) název, sídlo a adresu organizace, pro kterou budou práce prováděny,

c) druh a účel prací,

d) kraj, okres, obec a katastrální území, v němž práce budou prováděny,

e) celkový rozsah prací v měrných jednotkách (km2, ha, km),

f) souřadnicový a výškový systém, technické předpisy a normy, podle kterých budou práce prováděny,

g) způsob stabilizace bodového pole,

h) zda práce navazují na dřívější mapování a na které,

i) plánovaný termín zahájení a ukončení prací,

j) způsob vyhotovení originálů a tiskových podkladů, kdo a jak provede rozmnožení, druh archivovaných tiskových podkladů,

k) návrh, na kterém místě mají být uloženy výsledky prací,

l) požadované geodetické údaje, podklady a elaboráty, které mají být pro oznamované práce využity a jméno pracovníka pověřeného jejich převzetím.

(2) K oznámení se připojí náčrt zaměřovaného území ve vhodném měřítku nebo na výtisku státní mapy s vyznačením prostoru (trasy) měření.

ČÁST DRUHÁ

Koordinace prací

§ 4

Využití dokumentovaných výsledků prací

(1) Krajská správa příslušná podle místa provádění prací sdělí organizaci nejpozději do pěti dnů po převzetí oznámení podle § 3, které z prací podléhají koordinaci, a projedná s ní způsob provedení prací. Projedná s ní rovněž, které výsledné části elaborátu jí organizace odevzdá v opisu nebo otisku k dokumentaci, které části mají být ověřeny podle § 8 zákona, popř. dohodne, na kterém jiném místě budou uloženy, a které značky, signály a jiná zařízení geodetických bodů budou převedeny do správy organizací v oboru působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického (dále jen "úřad"). Krajská správa příslušná podle místa provádění prací upozorní organizaci na možnost nebo nutnost využití prací dříve provedených nebo prací prováděných (připravovaných) jinou organizací.

(2) Krajská správa příslušná podle místa provádění prací stanoví, které výsledné části elaborátu není třeba odevzdávat ani uschovávat z důvodů, že je nelze ani zčásti účelně využít pro státní mapová díla.

(3) Organizace jsou povinny účelně využívat dokumentované výsledky dřívějších prací a nová polohová i výšková měření provádět tak, aby mohla být převzata nebo využita pro státní mapová díla, jejich údržbu a pro evidenci nemovitostí.

(4) Zjistí-li organizace při provádění geodetických prací, že geodetické údaje nejsou v souladu se skutečným stavem, oznámí to neprodleně krajské správě, v jejímž obvodu působnosti budou práce prováděny, nejpozději však současně s předáním výsledků prací.

(5) Organizace si před vlastním použitím ověřují, zda ve vydaných údajích nedošlo ke změnám.

(6) Geodetické údaje, opisy, výpisy a operáty mohou využívat pouze organizace, kterým byly k využití vydány nebo zapůjčeny pro jejich vlastní potřebu.

§ 5

Kontrola prací

(1) Úřad a krajské správy mohou po předchozím oznámení provádět kontrolu prací, které mají být převzaty nebo využity pro státní mapová díla a pro dokumentaci, a to i v průběhu provádění prací. Organizace jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům účinnou pomoc a předložit jim potřebné doklady.

(2) O výsledku kontroly se vyhotoví zápis, v němž se uvedou zjištěné závady.

(3) Zjištěné chyby, nesrovnalosti, nevyhovující výsledky nebo jiné nedostatky odstraní organizace provádějící práce na svůj náklad.

(4) Opakují-li se při provádění geodetických a kartografických prací závady, na které byla organizace provádějící práce upozorněna, požádá krajská správa úřad, aby projednal s příslušným ústředním orgánem zjednání nápravy, popřípadě aby zakázal provádění prací až do odstranění závad.

ČÁST TŘETÍ

Hodnocení a dokumentace prací

§ 6

(1) Hodnocení kvality a dokumentaci výsledků geodetických prací zajišťuje krajská správa příslušná podle místa provádění prací.

(2) Organizace odevzdávají územnímu orgánu výsledné části elaborátů prací podléhajících koordinaci ověřené oprávněným pracovníkem 5) do 30 dnů po ukončení prací, není-li dohodnut jiný termín.

(3) Výsledné části elaborátu geodetických prací, které podle § 4 odst. 1 nebudou odevzdány krajské správě, nesmějí být bez souhlasu této krajské správy skartovány. Bude-li třeba jejich údaje použít pro státní mapová díla nebo pro práce jiných organizací, musí být umožněno jejich využití.

(4) Krajská správa příslušná podle místa provádění prací přezkoumá, zda výsledné části elaborátů geodetických prací odevzdaných jí podle odstavce 2 svými náležitostmi a přesností odpovídají platným předpisům. Zjistí-li neúplnost nebo zjevné závady, vrátí výsledné části elaborátů k odstranění vad. Organizace jsou povinny na svůj náklad odstranit zjištěné závady do 30 dnů ode dne, kdy jim budou uvedené části elaborátů vráceny, pokud není s nimi dohodnuta lhůta jiná.

(5) O odevzdání a dalším využití výsledků geodetických prací, které obsahují skutečnosti státního, hospodářského nebo služebního tajemství, platí zvláštní předpisy.

ČÁST ČTVRTÁ

Vydávání kartografických děl a jejich dokumentování

§ 7

Souhlas úřadu podle § 10 odst. 1 a 3 zákona

(1) Organizace požádají o souhlas podle § 10 odst. 1 a 3 zákona současně se zařazením díla do plánu; úřad rozhodne o došlých žádostech do 30 dnů.

(2) V žádosti o souhlas se uvede

a) druh a název díla,

b) účel vydání (vyhotovení) díla,

c) uvažovaný rok vydání (vyhotovení),

d) měřítko,

e) rozsah zobrazovaného území,

f) druh mapového podkladu (název, měřítko, rok vydání), který má být použit,

g) výše tiskového nákladu,

h) uvažovaný způsob polygrafického zpracování díla,

i) název organizace, která je polygraficky zpracuje.

§ 8

Ediční plán kartografických děl

(1) Úřad zajišťuje sestavení titulového, ročního a výhledového edičního plánu map pro hospodářskou výstavbu.

(2) Úřad schvaluje koncepci ročního a výhledového edičního plánu kartografických děl určených k veřejnému rozšiřování pro civilní potřebu.

§ 9

Dokumentace kartografických děl

Organizace, které vydávají kartografická díla, jsou povinny bezplatně dodat úřadu k dokumentačním účelům tři vyhotovení každého kartografického díla, a to nejpozději současně s expedicí tiskového nákladu, popřípadě do 30 dnů od ukončení práce, nebyl-li tisk prováděn.

§ 10

(1) Ustanovení § 7-9 této vyhlášky se nevztahují

a) na výsledky geodetických, kartografických a reprodukčních prací sloužících jako podklady pro územní plánování, pro hospodářskotechnické úpravy pozemků, hospodářské úpravy lesů, geologicko-výzkumné a geologicko-průzkumné práce, projektovou a důlní dokumentaci,

b) na jednoduché plány a mapové doplňky literárních děl a jejich grafické přílohy, které svým provedením nejsou úplnou samostatnou mapou a jen doplňují nebo vysvětlují text literárního díla.

(2) V případech pochybností, na která kartografická díla se vztahují ustanovení § 7-9, rozhodne úřad.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 11

Vstup na nemovitosti

(1) Úřední průkazy podle § 15 odst. 2 zákona vydává:

a) úřad pro své pracovníky,

b) krajská správa pro své pracovníky a pro pracovníky organizací, které mají sídlo v jejím obvodu působnosti, na žádost těchto organizací.

(2) V dohodě s úřadem mohou vydávat průkazy podle odstavce 1 též jiné ústřední orgány státní správy pro své pracovníky a pro pracovníky organizací řízených těmito orgány.

(3) Úřední průkazy vydané podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami, na místa, kde jsou umístěna zařízení sloužící k obraně a bezpečnosti státu, a do vyhrazených prostorů drah.

§ 12

Organizace, které ke dni nabytí účinnosti zákona měly podle dosavadních předpisů oprávnění k výkonu geodetických prací, předloží krajské správě, v jejímž obvodu působnosti mají sídlo, doklad prokazující jejich oprávnění a doplní údaje potřebné k zápisu do seznamu oprávněných organizací podle § 1 do 30 dnů ode dne počátku účinnosti této vyhlášky.

§ 13

Tato vyhláška se nevztahuje na geodetické a kartografické práce prováděné v oboru působnosti federálního ministerstva národní obrany pro potřeby obrany státu a na důlněměřické práce prováděné podle horních předpisů.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Předseda:

Ing. Koubek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.

2) Vyhláška č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

3) ČSN 73 0415 Geodetické body.

4) Formulář Geodézie č. 7.40 (ohlašovací list geodetických prací).

5) Vyhláška č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

Přesunout nahoru