Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 58/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách

Částka 17/1973
Platnost od 08.06.1973
Účinnost od 08.06.1973
Zrušeno k 01.09.1984 (29/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 24. května 1973

o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách

Vláda Československé socialistické republiky vydává k provedení § 9 a § 21 zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), a § 126 odst. 3 zákoníku práce toto nařízení:


Internátní střední školy pro pracující

§ 1

(1) Počínaje školním rokem 1973/74 se zřizují pro přípravu mladých, odborně a politicky vyspělých dělníků a rolníků ke studiu na vysokých školách internátní střední školy pro pracující.

(2) Internátní střední školy pro pracující jsou komplexním výchovně vzdělávacím zařízením doplňujícím a rozšiřujícím odbornou kvalifikaci a všeobecné vzdělání pracujících; poskytují úplné střední vzdělání.

§ 2

(1) Studium na internátních středních školách pro pracující je jednoleté. Týdenní vyučovací doba je šestidenní.

(2) Uchazeče o studium na internátních středních školách pro pracující doporučuje ke studiu organizace, u níž jsou v pracovním poměru nebo v členském poměru (dále jen "organizace"). Doporučení uchazeči jsou povinni před zahájením studia na internátní střední škole pro pracující absolvovat přípravný kurs.

Úprava pracovního volna a hospodářského zabezpečení

§ 3

(1) Po dobu studia v přípravném kursu poskytuje organizace pracovníku nebo členu družstva (dále jen "pracovník") pracovní volno s náhradou mzdy (odměny) ve výši průměrného výdělku v rozsahu čtyř hodin týdně.

(2) Po dobu studia na internátní střední škole pro pracující poskytuje organizace pracovníku pracovní volno bez náhrady mzdy (odměny).

(3) Pracovníkům, kteří na základě doporučení maturitní komise podali přihlášku k dennímu studiu na vysoké škole, poskytuje organizace pracovní volno bez náhrady mzdy (odměny) i po dobu hlavních prázdnin před zahájením vysokoškolského studia.

§ 4

(1) Po dobu studia na internátních středních školách pro pracující poskytují krajské národní výbory pracovníkům stipendium a sociální příspěvek.

(2) Stipendium po dobu studia na internátní střední škole pro pracující činí 1 000 Kčs měsíčně. Vyplácí se počátkem každého měsíce. Ženatým pracovníkům, ženatým s dětmi nebo svobodným s dětmi stanoví krajské národní výbory výši stipendia tak, aby podíl na jednoho člena rodiny z celkového souhrnu všech příjmů v rodině dosahoval minimálně výše 800 Kčs měsíčně.

(3) Stipendium podle odstavce 2 přísluší pracovníkům též po dobu pracovního volna bez náhrady mzdy podle § 3 odst. 3.

(4) Sociální příspěvek při studiu na internátních středních školách pro pracující činí 1 000 Kčs. Vyplácí se jednorázově počátkem školního roku.

§ 5

(1) Náklady spojené s ubytováním a stravováním hradí pracovníci.

(2) Pracovníkům přísluší slevy na cestovném tak jako žákům středních škol v denním studiu.


Závěrečná ustanovení

§ 6

Pokud toto vládní nařízení nestanoví jinak, vztahují se na internátní střední školy pro pracující právní předpisy platné pro školy poskytující střední vzdělání.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru