Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími

Částka 16/1973
Platnost od 18.05.1973
Účinnost od 07.09.1971
Zrušeno k 08.10.2011 (7/2012 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. dubna 1973

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími


Dne 7. září 1971 byla v Singapuru podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími.

Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 7. září 1971.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách mezi a za jejich územími

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Singapurské republiky, jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení leteckých služeb mezi a za územími Československé socialistické republiky a Singapurské republiky, dohodly se takto:

Článek 1

Pro účely této Dohody, pokud ze souvislostí nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této Úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

b) výraz "letecké úřady" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Federální výbor pro dopravu, správu civilního letectví a každou jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto výborem, nebo podobných úkolů, a pokud jde o Singapurskou republiku, ministra spojů a každou jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány tímto ministrem, nebo podobných úkolů;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této Dohody k provozování leteckých služeb na tratích stanovených v Příloze k této Dohodě;

d) výraz "změna kapacitnosti letadla" znamená provozování letecké služby určeným leteckým podnikem takovým způsobem, že jeden úsek tratě je provozován letadlem o jiné kapacitě než jsou letadla používaná na jiném úseku;

e) výraz "území" ve vztahu ke státu znamená pozemní oblasti a teritoriální vody k nim přiléhající a spadající pod svrchovanost tohoto státu;

f) výrazy "letecká služba", "mezinárodní letecká služba", "letecký podnik" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam uvedený v článku 96 Úmluvy; a

g) výrazy "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" znamenají mezinárodní letecké služby a tratě uvedené v Příloze k této Dohodě.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této Dohodě za účelem zřízení leteckých služeb na tratích uvedených v příslušném seznamu Přílohy k této Dohodě (dále jen "dohodnuté služby" a "stanovené tratě"). Dohodnuté služby mohou být zahájeny okamžitě nebo později podle přání smluvní strany, které budou práva poskytnuta.

(2) S výhradou ustanovení této Dohody letecké podniky určené každou ze smluvních stran budou při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany,

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely a

c) přistávat na uvedeném území v bodech stanovených pro tuto trať v seznamu k této Dohodě pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

(3) Žádné ustanovení odstavce 2 tohoto článku nedává leteckým podnikům jedné smluvní strany právo na území druhé smluvní strany nakládat cestující, zboží nebo poštu přepravované za náhradu nebo plat s určením do jiného bodu na území této druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení písemného určení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému podniku nebo leteckým podnikům příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana může odmítnout určený letecký podnik a odepřít či odvolat práva udělená leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit leteckému podniku při využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné, v případě, kdy není jista, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo státním příslušníkům smluvní strany, která určuje letecký podnik.

(5) Kdykoliv poté, co ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku byla splněna, letecký podnik k tomu určený a oprávněný může zahájit provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že služba bude provozována teprve tehdy, až budou v souladu s ustanoveními článku 10 této Dohody pro takovou službu stanoveny tarifní podmínky.

(6) Každá smluvní strana může zastavit využívání práv udělených leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této Dohody nebo uložit leteckému podniku při jejich využívání takové podmínky, které považuje za nezbytné, v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo jinak při provozování letecké služby nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými v této Dohodě; platí při tom výhrada, že pokud by okamžité zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek nebylo nezbytné k zabránění dalšímu porušování zákonů a předpisů, bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 4

(1) Letadlo používané k provozu mezinárodních služeb určenými leteckými podniky obou smluvních stran jakož i jeho obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě takového letadla budou osvobozeny ode všech celních poplatků, inspekčních daní a jiných poplatků a dávek při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla dovezené na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo pro tento letecký podnik nebo přijaté na palubu letadla určeného leteckého podniku s tím, že budou použity výhradně při provozování mezinárodních služeb, budou osvobozeny ode všech národních poplatků a dávek včetně celních poplatků a inspekčních daní ukládaných na území první smluvní strany, i když tyto zásoby mají být použity na úsecích cesty provedených nad územím smluvní strany, v níž byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby shora uvedený materiál byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

(3) Obvyklé zařízení letadla, náhradní díly, zásoby letadla, pohonné hmoty a mazací oleje ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této strany, které mohou požádat, aby tento materiál byl uložen pod jejich dohledem až do doby, kdy bude znovu vyvezen nebo s ním bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

(4) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení letadla a zásoby letadla přijaté na palubu letadla jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a použité výlučně při letech mezi dvěma body na území téže smluvní strany, nebudou z hlediska celních poplatků, inspekčních daní a jiných podobných národních a místních poplatků a dávek požívat méně příznivý režim než jaký je poskytován národním leteckým podnikům nebo leteckým podnikům používajícím nejvyšších výhod, které provozují takové lety.

Článek 5

Cestující, zavazadla a zboží v přímém tranzitu přes území jedné smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni pouze velmi zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních poplatků a jiných podobných dávek.

Článek 6

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup na její území a výstup letadla provozujícího mezinárodní let nebo létání takového letadla nad tímto územím budou se vztahovat na určený letecký podnik druhé smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany upravující vstup, pobyt a výstup z jejího území cestujících, posádky, nákladu či pošty, jako jsou formality týkající se vstupu a výstupu, jakož i opatření výjezdová a příjezdová, celní a zdravotnická budou se vztahovat na cestující, posádku, náklad či poštu přepravované letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud jsou na uvedeném území.

(3) Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné zvláštní výhody svým vlastním leteckým podnikům ve srovnání s určenými leteckými podniky druhé smluvní strany při provádění zákonů a předpisů podle ustanovení tohoto článku.

(4) Při používání letišť a jiných zařízení jedné smluvní strany určený letecký podnik druhé smluvní strany nebude platit poplatky vyšší než by platilo letadlo první smluvní strany při pravidelných mezinárodních leteckých službách.

Článek 7

(1) Každá smluvní strana bude v době jejich platnosti uznávat za platná osvědčení o způsobilosti k létání, průkazy způsobilosti a povolení vydaná nebo uznávaná druhou smluvní stranou.

(2) Každá smluvní strana si vyhrazuje právo neuznat za platné pro lety nad jejím územím takové průkazy způsobilosti a povolení, které druhá smluvní strana nebo jiný stát vydaly jejím vlastním státním příslušníkům nebo v jejich prospěch uznaly za platné.

Článek 8

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít řádné a stejné možnosti k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích mezi jejich územími.

(2) Při provozování dohodnutých služeb letecké podniky každé smluvní strany budou brát v úvahu zájmy leteckých podniků druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tyto podniky provozují na zcela nebo zčásti shodné trati.

(3) Dohodnuté služby provozované určenými leteckými podniky smluvních stran budou v úzkém vztahu k poptávce veřejnosti po přepravě na stanovených tratích a jejich hlavním cílem bude za předpokladu rozumného vytížení vytvoření přiměřené kapacity, podle průběžně a rozumně uvažovaných požadavků, k přepravě cestujících, zboží a pošty pocházejících z území smluvní strany, jež určila letecký podnik, nebo s určením pro toto území. Nabídka přepravy cestujících, zboží a pošty nakládaných nebo vykládaných v bodech na stanovených tratích na území jiných států než států, jež určily letecký podnik, bude určena v souladu se všeobecnými zásadami, že kapacita bude posuzována v souvislosti

a) s přepravní poptávkou na území smluvní strany, jež určila letecký podnik, a z tohoto území;

b) s přepravní poptávkou oblasti, přes níž letecký podnik provozuje své lety, přičemž se vezmou v úvahu jiné dopravní služby zřízené leteckými podniky států v této oblasti;

c) s poptávkou na přímý spoj leteckého podniku.

Článek 9

Určený letecký podnik jedné smluvní strany může provést změnu kapacitnosti letadla v bodu na území druhé smluvní strany pouze za těchto podmínek:

a) že je to oprávněné z hlediska provozování hospodárné letecké služby;

b) že letadla použitá na úseku vzdálenějším od počátečního bodu na území první smluvní strany jsou kapacitně menší než letadla použitá na bližším úseku;

c) že letadlo kapacitně menší bude provozovat službu pouze v souvislosti s letadlem kapacitně větším a podle toho bude stanoven jeho letový řád; toto letadlo přiletí do bodu, v němž se provádí změna, za účelem uskutečnění pokračující přepravy od letadla kapacitně většího nebo letadlem kapacitně větším; kapacita letadel bude stanovena hlavně s přihlédnutím k tomuto účelu;

d) že je přiměřený objem průběžné přepravy; a

e) že ustanovení článku 8 této Dohody budou rozhodující pro všechna ujednání týkající se změny kapacitnosti letadla.

Článek 10

(1) Tarify pro kteroukoliv dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, charakteristiky letu (jako jsou standardy rychlosti a vybavení letadla) a tarify jiných leteckých podniků na kterémkoliv úseku stanovené tratě. Tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku spolu s částkami agentských provizí uplatňovaných v souvislosti s nimi budou, bude-li to možné, sjednány pro každou stanovenou trať mezi určenými leteckými podniky, jichž se to týká, po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celém úseku takové tratě nebo její části, a dohoda o tom bude uzavřena, kde to bude možné, prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran.

(3) Nedosáhnou-li určené letecké podniky dohody o tarifech nebo nemůže-li být z jiného důvodu dosaženo dohody o tarifech v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se samy pokusí tarify určit.

(4) Nebudou-li moci letecké úřady schválit tarify předložené jim podle odstavce 2 tohoto článku nebo tarify určit podle odstavce 3, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 15 této Dohody.

(5) Žádné tarify nevstoupí v platnost, jestliže letecké úřady smluvních stran s nimi nevysloví souhlas.

(6) Tarify sjednané v souladu s ustanoveními tohoto článku budou platit do doby, než dojde ke sjednání nových tarifů v souladu s ustanoveními tohoto článku.

Článek 11

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku nebo podnikům druhé smluvní strany právo převádět do jejich ústředí přebytky z příjmů dosažených na území první smluvní strany. Postup při provádění takových převodů bude však v souladu s devizovými předpisy smluvní strany, na jejímž území příjmy vznikly.

Článek 12

Ke koordinaci opatření týkajících se letecké dopravy a obsluhování letadla každá smluvní strana udělí určenému leteckému podniku druhé smluvní strany při skutečném provozování dohodnutých služeb oprávnění udržovat na území první smluvní strany personál, jehož druh a počet bude čas od času sjednán mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 13

Letecký úřad každé smluvní strany bude dodávat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání takové pravidelné nebo jiné statistické přehledy, jež mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách určenými leteckými podniky první smluvní strany. Takové přehledy budou obsahovat veškeré informace potřebné k určení objemu přepravy provedené těmito leteckými podniky při dohodnutých službách a místa odletu a cílové určení přepravy, pokud údaje o tom budou k dispozici.

Článek 14

Letecké úřady smluvních stran se budou pravidelně a často radit, aby byla zajištěna úzká spolupráce ve všech otázkách týkajících se provádění této Dohody.

Článek 15

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek 16

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může požádat druhou smluvní stranu o poradu. Porada se uskuteční do šedesáti dnů ode dne podání žádosti a může být provedena písemnou cestou nebo jednáním mezi leteckými úřady.

(2) Příloha k této Dohodě může být změněna přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran a dohodnuté změny budou předběžně prováděny od data dohodnutého leteckými úřady.

(3) Jakékoliv změny této Dohody a její Přílohy provedené v souladu s ustanoveními odstavce 1 a 2 tohoto článku vstoupí v platnost, jakmile budou schváleny výměnou nót mezi oběma smluvními stranami.

(4) Jestliže obecná mnohostranná dohoda týkající se letecké dopravy vstoupí v platnost pro obě smluvní strany, tato Dohoda bude upravena tak, aby byla v souladu s ustanoveními mnohostranné Dohody.

Článek 17

Každá ze smluvních stran může kdykoliv dát druhé smluvní straně písemnou výpověď, přeje-li si skončit platnost této Dohody. Tato výpověď bude zároveň sdělena Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková písemná výpověď dána, skončí platnost této Dohody dvanáct měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 18

Tato Dohoda a jakákoliv výměna nót v souladu s článkem 15 bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci, mající řádné zmocnění svých vlád, podepsali tuto Dohodu.

Dáno dne 7. září 1971 v Singapuru ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Pinkava v. r.

Za vládu

Singapurské republiky:

Ngiam Tong Dow v. r.

Příloha

Seznam I

Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik nebo podniky Československé socialistické republiky:

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4
Body odletu Mezilehlé body Bod v Singapuru Bod za Singapurem
Praha Bělehrad Singapur Djakarta
Bratislava Athény
Bejrút
Káhira
Kuvajt
Teherán
Karáčí
Bombaj
Rangún
Colombo
Phnom Penh
Kuala Lumpur

Seznam II

Tratě, jež může provozovat určený letecký podnik nebo podniky Singapuru:

Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupec 4
Body odletu Mezilehlé body Body v Československu Body za Československem
Singapur Kuala Lumpur Praha Londýn
Phnom Penh Bratislava
Colombo
Rangún
Bombaj
Karáčí
Kuvajt
Teherán
Káhira
Bejrút
Athény
Bělehrad

Poznámky:

a) Je ponecháno na vůli určenému leteckému podniku nebo podnikům Československé socialistické republiky a Singapurské republiky vynechávat při kterémkoliv letu nebo při všech letech přistání v kterémkoliv bodu nebo kterýchkoliv bodech na tratích stanovených v seznamu I. a II. Přílohy.

b) Určený letecký podnik nebo podniky Československé socialistické republiky a Singapurské republiky budou mít právo ukončit provozované linky na území druhé smluvní strany.

Přesunout nahoru