Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí

Částka 16/1973
Platnost od 18.05.1973
Účinnost od 01.06.1973
Zrušeno k 01.01.1980 (68/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 30. dubna 1973

o nepravidelné hromadné přepravě osob prováděné orgány Revolučního odborového hnutí

Federální ministerstvo dopravy stanoví ve spolupráci s Ústřední radou odborů a v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 1 a § 10 odst. 2 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, a k provedení § 13 odst. 6 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě:


§ 1

Přeprava bez povolení

(1) Nepravidelnou hromadnou přepravu osob mohou bez povolení provádět závodní výbory základních organizací, podnikové výbory a vyšší orgány Revolučního odborového hnutí (dále jen "orgány ROH") autobusy, které jsou ve správě orgánů ROH, 1) a dále autobusy, které jsou ve správě (vlastnictví) organizace, při níž je orgán ROH ustaven, a které byly pořízeny z prostředků podnikového fondu pracujících, fondu kulturních a sociálních potřeb nebo pobídkového fondu, jde-li o

a) přepravu vlastních členů a příslušníků jejich domácností 2) k účelům rekreačním, politickovýchovným, kulturním, tělovýchovným, k účasti na pohřbu spolupracovníka a k plnění závazků z patronátních smluv,

b) přepravu členů ROH na školení organizované orgány ROH, přepravu členů (delegátů) na závodní nebo podnikové členské schůze (konference) a delegátů na konference a sjezdy organizované vyššími orgány ROH,

c) přepravu členů (příslušníků jejich domácností) těch základních organizací ROH, které společně využívají sdruženého podnikového rekreačního zařízení, a účastníků dětské rekreace organizované orgány ROH.

(2) Kulturní zařízení ROH 3) mohou k účelům uvedeným v odstavci 1 písm. a) bez povolení používat autobusu, který je v jejich správě, nebo autobusu, který je v jejich správě, nebo autobusu, který je k uvedeným účelům oprávněn podle odstavce 1 používat odpovědný řídící orgán ROH, k přepravě členů souborů, zájmových kroužků a k přepravě členů (příslušníků jejich domácností) těch organizací, které statut kulturního zařízení ROH podepsaly jako sdružené organizace a plní své finanční závazky vůči kulturnímu zařízení ROH. Kulturní zařízení ROH může podle tohoto odstavce bez povolení používat nejvýše dvou autobusů, které musí být registrovány u okresního národního výboru příslušného podle sídla kulturního zařízení ROH.

(3) Přepravu podle odstavce 1 písm. a), b) a podle odstavce 2 mohou orgány ROH, popřípadě kulturní zařízení ROH provádět bez povolení i přes hranice státu. 4)

§ 2

(1) Za přepravu autobusem podle § 1 účtuje orgán ROH, popřípadě kulturní zařízení ROH přepravovaným osobám, popřípadě objednateli přepravy náhradu 5) skládající se z podílu na celkových věcných nákladech autobusu podle skutečně ujetých kilometrů a z osobních nákladů za celkovou dobu přepravy. Do věcných nákladů podle tohoto ustanovení se započítávají náklady na opravy a údržbu vozidla, na provozní hmoty, na pneumatiky, na zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, na havarijní pojištění vozidla a na pojištění přepravovaných osob; osobní náklady tvoří mzda řidiče 6) včetně pojistného nemocenského pojištění a náhrada jeho cestovních výdajů. 7)

(2) Všechny služby poskytnuté organizací hradí orgán ROH jako provozovatel dopravní činnosti podle platných cenových předpisů.

§ 3

Přeprava na povolení

(1) Přepravy, které nespadají pod ustanovení § 1, mohou být prováděny jen na povolení příslušného národního výboru. 8)

(2) Ceny za přepravu prováděnou podle odstavce 1 se řídí předpisy o cenách za výkony v hromadné dopravě osob ostatními provozovateli dopravy pro cizí potřebu. 9)


Ustanovení společná a závěrečná

§ 4

(1) Orgán ROH, kulturní zařízení ROH, popřípadě organizace, která má autobus ve své správě (vlastnictví), jsou povinny pro každou přepravu vystavit přepravní doklad obsahující datum a cíl přepravy, státní poznávací značku vozidla, jméno řidiče, dobu odjezdu a příjezdu, číslo příkazu k jízdě nebo podpis osoby nařizující jízdu, stav tachometru při odjezdu a příjezdu, počet ujetých kilometrů, doplňování provozních hmot a podpis vedoucího výpravy a řidiče. 10) Řidič je povinen mít tento doklad u sebe.

(2) Kromě dokladu uvedeného v odstavci 1 musí mít řidič u sebe, jde-li o přepravy podle § 1,

a) prohlášení organizace, u níž je orgán ROH, popřípadě odpovědný řídící orgán ROH (§ 1 odst. 2) ustaven, že autobus byl pořízen z prostředků podnikového fondu pracujících, fondu kulturních a sociálních potřeb nebo pobídkového fondu, jde-li o přepravy prováděné tímto autobusem,

b) potvrzení okresního národního výboru, že autobus je podle § 1 odst. 2 u něho registrován, jde-li o přepravy prováděné kulturním zařízením ROH,

c) seznam přepravovaných osob,

d) doklad potvrzující, že jsou splněny podmínky § 1, pokud jde o účel přepravy.

§ 5

Zrušují se směrnice Ústřední rady odborů o nepravidelné hromadné (zájezdové) dopravě osob autobusy, které jsou ve vlastnictví základních organizací ROH, a autobusy pořízenými z podnikových fondů pracujících, uveřejněné v částce 42/1960 Ú. l. (Ú. v.).

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.


Ministr:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 směrnic Ústřední rady odborů o správě majetku ROH ze dne 12.11.1969 (Zpravodaj ROH č. 7/1969).

2) § 115 občanského zákoníku.

3) Zásady činnosti a hospodaření kulturních zařízení ROH (Zpravodaj ROH č. 9-10 1972).

4) § 16 odst. 3 vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.), kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 146/1968 Sb.

5) Náhrada za tuto činnost nepodléhá důchodové dani (zákon č. 113/1971 Sb., o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení).

6) Výnos ministerstva dopravy čj. 30 532/1968 o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, tramvají a trolejbusů, závozníků, průvodčích a výhybkářů městských dopravních podniků v organizacích v oboru působnosti ministerstva dopravy, registrovaný v částce 1/1969 Sb.

7) Vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. Směrnice federálního ministerstva financí čj. VII/2/6006/1970 z 25.6.1970 o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách členů osádek silničních motorových vozidel (Fin. zpravodaj č. 5/1970).

8) § 15 vládního nařízení č. 36/1951 Sb. § 18 vyhlášky č. 160/1952 Ú. l. (č. 202/1952 Ú. v.).

9) Výměr Českého cenového úřadu č. 54 ze dne 12.1.1971 a výměr Slovenského cenového úřadu č. 106-C/1971/II ze dne 5.2.1971.

10) Pro tyto účely lze použít tiskopisu SEVT "Záznam o provozu osobního automobilu" č. PE 710 (ŠEVT "Záznam o premávke osobného automobilu" č. 30 710 0).

Přesunout nahoru