Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1973 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

Částka 15/1973
Platnost od 04.05.1973
Účinnost od 01.06.1973
Zrušeno k 12.05.1993 (136/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 27. dubna 1973,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pěstounské péči

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči (dále jen "zákon"), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány:


§ 1

Děti vhodné pro svěření do pěstounské péče

K § 2 odst. 1 zákona

(1) Okresní úřady v součinnosti s pověřenými obecními úřady a zdravotnickými a školskými zařízeními zajišťují přehled o dětech, jejichž zájem vyžaduje, aby byly svěřeny do pěstounské péče. Přitom berou zřetel především na děti:

a) jejichž výchovu rodiče nemohou dlouhodobě řádně zabezpečit vzhledem ke svému tělesnému, duševnímu či morálnímu stavu,

b) jejichž rodiče nežijí,

c) jejichž opatrovník ustanovený soudem nemá povinnost osobně dlouhodobě zabezpečovat péči o dítě, pokud nelze dosáhnout osvojení těchto dětí a není pro ně vhodná ústavní výchova.

(2) Okresní úřady vedou seznamy dětí vhodných pro svěření do pěstounské péče, které mají trvalý pobyt v jejich obvodu.

§ 2

Občané vhodní stát se pěstouny

K § 3 a § 18 odst. 1 zákona

Okresní úřady v součinnosti s pověřenými obecními úřady vyhledávají občany vhodné stát se pěstouny a vedou jejich seznam. Před zápisem do seznamu vyšetří okresní národní výbor všechny okolnosti významné pro posouzení způsobilosti občana k výkonu pěstounské péče, zejména jeho osobní, rodinné a bytové poměry, občanskou bezúhonnost, poměr k práci a ke společnosti a schopnosti k výchově dětí, a zjistí, zda jeho zdravotní stav i zdravotní stav členů jeho rodiny neodporuje účelu pěstounské péče. Podle potřeby si okresní úřad vyžádá též odborné vyjádření zdravotnických a školských zařízení.

§ 3

Součinnost krajských národních výborů

Nemůže-li okresní úřad doporučit svěření dítěte do pěstounské péče vhodným občanům ve svém obvodě nebo není-li v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do pěstounské péče občanu v tomto okrese, sdělí to nadřízenému krajskému národnímu výboru, který posoudí možnosti svěření dítěte do výchovy občanům vhodným pro výkon pěstounské péče z obvodu jiného okresního úřadu v témže kraji, popřípadě dohodne s jiným krajským národním výborem svěření dítěte do pěstounské péče z obvodu jiného kraje. Obdobný postup platí, nemůže-li okresní úřad doporučit vhodné dítě do pěstounské péče vhodnému občanu ve svém obvodě.

§ 4

Povinná školní docházka

K § 5 odst. 1 zákona

Za povinnou školní docházku se považuje též období školních prázdnin navazujících na ukončení období školního vyučování školního roku, v němž dítě dokončí plnění povinné školní docházky, pokud v této době nevstoupilo do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačalo vykonávat jinou trvalou pracovní činnost.

§ 5

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

K § 5 odst. 2 písm. a) zákona

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání se pro účely zákona posuzuje podle předpisů o nemocenském pojištění pracovníků v pracovním poměru.1)

§ 6

Odměna pěstouna ve zvláštních zařízeních

K § 12 a § 22 odst. 2 zákona

(1) Pěstounovi, který vykonává pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních,4) poskytuje okresní úřad odměnu za výkon pěstounské péče a za práce spojené s péčí o svěřené děti v rozpětí od 2050 Kčs do 2800 Kčs měsíčně při péči nejvýše o čtyři děti a v rozpětí od 2550 Kčs do 3200 Kčs při péči o pět a více dětí. Při určení výše odměny přihlíží okresní úřad zejména k počtu dětí, k jejich věku, zdravotnímu stavu a duševní úrovni. V případě, že tělesný, duševní nebo sociální vývoj dítěte je narušen tak, že vyžaduje mimořádnou individuální péči, zvýší okresní úřad stanovenou odměnu až o 350 Kčs měsíčně. Odměna nemůže činit méně, než by činila podle § 8 a 9 zákona.

(2) Jsou-li ustanoveni pěstouny společně manželé, určí národní výbor odměnu každému z nich zvláště, a to tak, aby úhrn odměn obou manželů nepřesáhl celkovou odměnu stanovenou podle odstavce 1.

(3) Odměna se pěstounovi poskytuje po dobu, po kterou vykonává pěstounskou péči. Odměna se poskytuje i po dobu pracovní neschopnosti namísto nemocenského, nejdéle však po dobu jednoho měsíce. Po skončení výplaty nemocenského se poměrná část měsíční odměny stanoví za všechny kalendářní dny kromě nedělí.

(4) Odměna se vyplácí měsíčně pozadu ve výplatních termínech platných pro pracovníky národního výboru.

Dohled na výkon pěstounské péče

§ 7

K § 18 odst. 3 zákona

(1) Okresní úřad zabezpečuje dohled nad výkonem pěstounské péče svými pracovníky péče o děti. Pověřený pracovník navštěvuje pravidelně domácnost pěstouna a osobně se přesvědčuje o vývoji a výchově dítěte i o poměrech, ve kterých dítě žije. Okresní úřad sleduje vývoj dítěte též prostřednictvím poradenské služby složené z odborníků, především psychologů, pedopsychologů a pediatrů.

(2) Okresní úřad poskytuje pěstounovi všestrannou pomoc potřebnou k příznivému tělesnému a duševnímu vývoji dítěte a napomáhá při odstraňování překážek příznivého vývoje.

§ 8

K § 18 odst. 4 zákona

Okresní úřad příslušný provádět dohled nad výkonem pěstounské péče sleduje též, zda pěstoun využívá příspěvku pro dítě v jeho zájmu. Může proto požadovat , aby pěstoun vedl jednoduché záznamy o příjmech a výdáních a případně uschovával potřebné doklady o nich.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1973.


Ministr: Dr. Hamerník v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.

2) § 2 odst. 2 vyhlášky č. 95/ 1968 Sb,. o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění.

3) Zákon č. 107/1971 Sb., o mateřském příspěvku.

4) § 12 zákona č. 50/1973 Sb.

Přesunout nahoru