Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 47/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Částka 14/1973
Platnost od 03.05.1973
Účinnost od 01.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

47

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Trest se vykonává v nápravně výchovných ústavech, jež zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti."

2. V § 20

v odstavci 2 písm. f) a g) se slova "až do 20 dnů" nahrazují slovy "až do 30 dnů",

odstavec 3 zní:

"(3) Při umístění do samovazby odsouzený nepracuje, je omezen v účasti na zájmové činnosti a není mu dovoleno číst denní tisk, knihy nebo jiné publikace a nakupovat věci osobní potřeby (§ 14). Stejně se postupuje i při celodenním umístění do uzavřeného oddělení s tím rozdílem, že odsouzený je povinen konat práce uvedené v § 27 odst. 2. S výkonem znovu uloženého kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby nelze započít dříve než po uplynutí alespoň 10 dnů od výkonu některého z těchto kázeňských trestů; byl-li však kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby znovu uložen ještě během výkonu některého z těchto kázeňských trestů, lze vykonat dva takové kázeňské tresty bezprostředně za sebou."

3. V § 24

odstavec 1 zní:

"(1) Uložením kázeňských trestů se vyřizují též přestupky.",

v odstavci 2 se připojují na konci slova "nebo přečinem."

4. V § 27 odst. 1 se připojuje na konci tato věta:

"Jsou-li však pro to naléhavé důvody, může náčelník nápravně výchovného ústavu nařídit odsouzeným práci přesčas, a to v rozsahu až do 150 hodin v kalendářním roce a se souhlasem ministra spravedlnosti až do 280 hodin v kalendářním roce; nad tuto hranici může povolit práci přesčas na návrh ministra spravedlnosti vláda republiky."

5. V § 32 se slova "částku 100 Kčs" nahrazují slovy "částku 500 Kčs".

6. V § 36 odst. 2 se připojuje na konci tato věta:

"Nastala-li však nutnost naznačená ve větě první v důsledku toho, že si odsouzený způsobil újmu na zdraví úmyslně, může soud na návrh prokurátora rozhodnout, že se doba přerušení do výkonu trestu nepočítá."

7. V § 39 ve větě první se slovo "Soud" nahrazuje slovy "Ministr spravedlnosti".

8. V § 47

odstavec 1 zní:

"(1) Občanskou kontrolu nad výkonem trestu provádějí orgány České národní rady a Slovenské národní rady.",

v odstavci 2 se slovo "komisí" nahrazuje slovem "orgánů".

9. Za nadpis oddílu 11 se vkládá § 48a, který včetně nadpisu zní:

"§ 48a

Úkoly nápravně výchovných ústavů

Nápravně výchovné ústavy vytvářejí po dobu výkonu trestu předpoklady pro plynulý přechod osob propouštěných z výkonu trestu do občanského života; přitom úzce spolupracují s národními výbory a s hospodářskými organizacemi, popřípadě i s jinými orgány, a zejména jim poskytují včas potřebné informace."

10. V § 56 odst. 1

za ustanovení písm. b) se vkládá nové ustanovení písm. c), které zní:

"c) snížení kapesného až do 2 měsíců,",

za ustanovení písm. d) se vkládá nové ustanovení písm. f), které zní:

"f) umístění do samovazby až do 10 dnů,",

dosavadní ustanovení písm. c) a d) se označují jako ustanovení písm. d) a e) a dosavadní ustanovení písm. e) se označuje jako ustanovení písm. g).

11. V § 72 se připojuje na konci tato věta:

"Ministr spravedlnosti se zmocňuje dávat souhlas k ověřování nových, od tohoto zákona odchylných metod nápravně výchovné činnosti, a to pokud uplatnění takových metod znamená pro odsouzené zmírnění omezení jejich občanských práv."

12. Za § 72 se vkládá § 72a, který zní:

"§ 72a

Během výkonu trestu lze též vykonávat soudem uložené ochranné léčení; bližší podmínky a způsob výkonu ochranného léčení stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem zdravotnictví."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru