Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 46/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech

Částka 14/1973
Platnost od 03.05.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

46

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7

v ustanovení písm. c) se za slova "se podrobit" vkládají slova "ochrannému dohledu," a na konci tohoto ustanovení se připojuje slovo ", nebo",

připojuje se ustanovení písm. d), které zní:

"d) v úmyslu vyhnout se plnění pracovních úkolů ve výkonu trestu odnětí svobody předstírá onemocnění, svévolně odmítá stravu, poškodí se na zdraví nebo soustavně a bez závažného důvodu odmítá vykonávat přidělenou práci."

2. V § 8 písm. c) se slova "z pracovního poměru" nahrazují slovy "z pracovního nebo jiného obdobného poměru".

3. § 9 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pro přečin proti socialistickému soužití bude potrestán odnětím svobody až na tři měsíce nebo nápravným opatřením nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem do výše 5 000 Kčs, kdo

a) padělá lékařský předpis nebo pozmění jeho obsah v úmyslu, aby ho bylo použito jako pravého, anebo kdo užije takového předpisu jako pravého, nebo

b) poskytne jinému tiskopis lékařského předpisu v úmyslu, aby ho bylo použito k padělání, anebo kdo ve stejném úmyslu takový tiskopis odcizí nebo jinak neoprávněně získá."

4. § 13 odst. 3 zní:

"(3) Při výkonu trestů a ochranných opatření, uložených v řízení o přečinech, se postupuje podle předpisů, podle kterých se vykonávají tresty a ochranná opatření, uložená v řízení o trestných činech."


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru