Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem

Částka 13/1973
Platnost od 30.04.1973
Účinnost od 14.12.1972
Zrušeno k 01.01.1975
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. března 1973

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Irskem

Dne 14. prosince 1972 byla v Dublinu podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Irskem.

Podle svého článku 6 vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu, tj. dnem 14. prosince 1972 a bude platit do dne 31. prosince 1974.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Irskem

Československá socialistická republika a Irsko

s přáním dosáhnout harmonického vývoje obchodu mezi oběma zeměmi v co největším rozsahu na základě rovnosti a vzájemných výhod a

s přihlédnutím k cílům Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejíž jsou obě země smluvními stranami,

dohodly se takto:

Článek 1

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat podle ustanovení Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek 2

Obě smluvní strany budou usilovat o vytvoření podmínek pro stálý růst obchodu mezi oběma zeměmi, jak v tradičních, tak i v nových druzích zboží, a pro zlepšení struktury tohoto obchodu.

Článek 3

Obchod mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat na základě kontraktů uzavřených mezi československými právnickými osobami oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti na jedné straně a fyzickými a právnickými osobami v Irsku na druhé straně.

Článek 4

Zástupci obou smluvních stran se sejdou jednou za rok střídavě v Praze a v Dublinu, aby spolu posoudili obchod mezi oběma zeměmi v předchozím roce a přezkoumali plnění této dohody . Budou hledat možnosti odstranění překážek, jestliže by se snad vyskytly v obchodu mezi oběma zeměmi, a posoudí, jaká úprava by byla nutná pro příští rok. Vedle toho se budou konat schůzky zástupců obou smluvních stran na žádost kterékoli z nich nejdéle do 30 dní ode dne, kdy bude taková žádost doručena.

Článek 5

Platy týkající se obchodu mezi oběma státy se uskuteční ve volně směnitelné měně, na které se dohodnou strany uzavírající příslušný kontrakt.

Článek 6

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 1974.

2. Skončení doby platnosti této dohody se nedotkne platnosti kontraktů , které byly uzavřeny mezi příslušnými organizacemi a podniky v obou zemích.

3. Obě smluvní strany si vyhrazují právo zahájit porady týkající se této dohody s ohledem na své příslušné mezinárodní závazky; tyto porady se však nemohou týkat základních cílů této dohody.

Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocnění svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu a připevnili k ní pečetě.

Sepsáno v Dublinu dne 14. prosince 1972, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají tutéž platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

J. Keller v. r.

Za Irsko:

Dr. P. J. Hillery v. r.

Dublin, 14. prosince 1972

Vážený pane Kellere,

během jednání, jež skončila dnešního dne podepsáním Obchodní dohody mezi Irskem a Československou socialistickou republikou, byla projednávána i otázka zlepšení struktury obchodu mezi oběma zeměmi.

V souvislosti s tím mám čest Vám oznámit, že v Irsku jsou možnosti pro vývoz zboží uvedeného v přiložené listině, a má vláda vychází z toho, že na to budou upozorněny příslušné československé organizace.

Přijměte prosím, pane Kellere, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Dr. P. J. Hillery v. r.

Vážený pan

Josef Keller

předseda čs. delegace

Irské vývozní možnosti

1. Živá zvířata a inseminační látky

2. Maso a masné výrobky

3. Vlna, kůže a kožky

4. Mléčné výrobky a mléčná krmiva

5. Ryby a rybí výrobky

6. Sadbové brambory

7. Jiné potraviny

8. Pivo, whisky a jiné nápoje

9. Textilní výrobky - příze, tkaniny, pletené zboží, oděvy, koberce, lana a provazy

10. Papír a výrobky z papíru

11. Usně a obuv

12. Rudy, koncentráty, kovy a kovové výrobky

13. Stavební materiály - trubky z PVC, armatury a dýhy

14. Žáruvzdorné materiály - vydusávací hmoty pro vysoké pece

15. Stroje - jeřáby, stavební stroje a příslušenství, zemědělské stroje, papírenské stroje, vrtací zařízení, síta a čerpadla, kompresory

16. Elektronické a spojovací zařízení

17. Automobilové části a zařízení pro garáže

18. Zařízení pro měření a kontrolu znečištění prostředí

19. Zařízení pro automatické rozbory

20. Drát a výrobky z drátu

21. Zařízení pro čištění a údržbu

22. Přesné nástroje a přístroje; měřicí přístroje; nástroje pro obráběcí stroje, díly a nástroje pro kuličková ložiska

23. Nemocniční a lékařská zařízení

24. Laboratorní zařízení a přístroje

25. Léčiva

26. Průmyslové tmely a lepidla

27. Lodě a čluny

28. Pláště a duše pro osobní a nákladní vozy, autobusy, traktory a plnopryžové pneumatiky

29. Přístroje a potřeby pro domácnost

30. Sportovní potřeby

31. Čepelky, obroučky, papírnické zboží a pohlednice

32. Různé zboží

Dublin, 14. prosince 1972

Excelence,

mám čest potvrditi příjem Vašeho dopisu z dnešního dne tohoto znění:

"Během jednání, jež skončila dnešního dne podepsáním Obchodní dohody mezi Irskem a Československou socialistickou republikou, byla projednávána i otázka zlepšení struktury obchodu mezi oběma zeměmi.

V souvislosti s tím mám čest Vám oznámit, že v Irsku jsou možnosti pro vývoz zboží uvedeného v přiložené listině, a má vláda vychází z toho, že na to budou upozorněny příslušné československé organizace.

Přijměte prosím, pane Kellere, ujištění o mé nejhlubší úctě."

Mám čest potvrdit, že na uvedené sdělení budou upozorněny příslušné československé organizace.

Ujišťuji Vás, Excelence, o své nejhlubší úctě.

J. Keller v. r.

Jeho Excelence Dr. P. J. Hillery

ministr zahraničních věcí Irska

Přesunout nahoru