Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1973 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících

Částka 13/1973
Platnost od 30.04.1973
Účinnost od 30.04.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

42

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 30. dubna 1973,

kterou se mění příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


Čl. I

V souvislosti s programem racionalizace informačních soustav se ruší příloha k vyhlášce č. 186/1968 Sb., o zavedení jednotné evidence pracujících, a nahrazuje se novou přílohou tohoto znění:

Příloha

Soustava ukazatelů jednotné evidence pracujících se člení do těchto tříd:

0 Ukazatele o organizaci

1 Identifikační a rodná data pracovníka

2 Školní vzdělání a kvalifikace pracovníka

3 Ukazatele o pracovním zařazení pracovníka v organizaci

4 Ostatní ukazatele osobní agendy (vnitřní ukazatele organizace)

5 Ukazatele nemocenského pojištění

6 Ukazatele mzdové agendy a důchodového zabezpečení

7 Ukazatele mzdové agendy - výplaty

8 Ukazatele sociálních dávek

9 Ukazatele mzdové agendy - srážky

Ukazatele jednotné evidence pracujících se dělí podle těchto skupin pracujících:

A Pracující ve státním a družstevním sektoru (bez JZD) 1)

B Trvale činní v JZD 2)

C Jednotlivě hospodařící rolníci

D Samostatně hospodařící (mimo zemědělství)

E Domáčtí dělníci

F Pracovníci na přechodnou potřebu 3)

G Učni ve státním a družstevním sektoru (bez JZD)

H Učni v JZD

Seznam závazných ukazatelů jednotné evidence pracujících

Číslo ukazatele Název ukazatele Skupina pracujících4)
ABCDEFGH
001 Číslo organizace / / / / / / / /
002 Sído organizace / / / / / / / /
003 Sído trvalého pracoviště / / - - / / / /
101 Příjmení, jméno, akademický titul, hodnost, rodné jméno / / / / / / / /
104 Rodné číslo / / / / / / / /
103 Rodinný stav / / / / / / / /
108 Národnost / / / / / / / /
107 Trvalé bydliště / / / / / / / /
201 Nejvyšší dosažené vzdělání   / / / / - / /
202 Obor dosaženého stolního vzdělání - učební obor / / / / / __ / /
301 Datum vzniku pracovního (učebního) poměru / / - - / / / /
302 Důvod příchodu pracovníka do organizace / / - - / / / /
303 Zaměstnání vykonávané v organizaci / / - / / / - -
304 Droh činnosti / / - - - - - -
306 Mzdové zařazení / / - -  // - -
307 Splnění požadované kvalifikace / - - - - - - -
308 Změněná pracovní schopnost / / / / / / / /
309 Datum ukončení pracovního (učebního) poměru / / - - / / / /
310 Důvod ukončení pracovního (učebního) poměru / / - - / - / /
311 Druh vynětí z evidenčního počtu / / - - / / - -
312 Skupina pracujících / / / / / / / /
314 Druh pracovního poměru / / - - / / - -
501 Počet dětí, na něž je nárok na přídavky na děti / / / / / / / /
601 Zákonný týdenní pracovní úvazek / / - - - - - -
602 Mzdová sazba - základní plat / - - / / - / -
605 Druh důchodu pracovníka / / / / / / / /
606 Pracovní kategorie pro důchodové zabezpečení / / - / - / / /
650 Počet odpracovaných hodin / - - - - - - -
660 Počet neodpracovaných hodin / - - - - - - -
671 Počet kalendářních dnů doby zaměstnání za sledované období / - - - - - / -
672 Počet kalendářních dnů, po které pracovník vykonával zaměstnání zařazené do jednotlivých pracovních kategorií pro důchodové zabezpečení / / -/ - / / /
681 Počet kalendářních dnů, za něž byly vyplaceny dávky nemocenského pojištění / / / / / / / /
682 Počet kalendářních dnů ostatních náhradních dob pro důchodové zabezpečení / / -- / / / /
683 Počet kalendářních dnů služby v ozbrojených silách / / / / / / - -
710 Základní časové mzdy, platy a úkolové mzdy / - - - / - / -
720 Příplatky a doplatky ke mzdě / - - - / - - -
730 Prémie a odměny / / - - / - - -
740 Podíly na hospodářských výsledcích / / - - / - - -
750 Náhrady mezd / / - - / - - -
760 Ostatní osobni výdaje / - - - / - - -
770 Výplaty nezahrnované do mzdových prostředků / - - - / - - -
760 Výplaty nezahrnované do hrubé mzdy pro účely důchodového zabezpečení / - - - / - - -
791 Úhrn hrubých příjmů (č. 710 až 770) / / - - / - / /
792 Celková mzda (č. 710 až 750) / / - - / - / /
793 Hrubá mzda pro důchodové zabezpečeni( = 792 + 780 - 780) / / / / / / /  
810 Dávky nemocenského pojištění / / - - / / / /
820 Přídavky na děti / /   / / / / /
910 Daň ze mzdy / / - - / / / -
U nově přijatých pracovníků vedou organizace ještě tyto ukazatele:
004 Číslo organizace předchozího zaměstnání / / / / / / / /
005 Sídlo předchozího trvalého pracoviště / / / / / / / /
313 Zaměstnání vykonávané v předchozí organizaci / / / / / / / /
319 Datum ukončení předchozího zaměstnání / / / / / / / /

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

1) Na stálou potřebu, na pracovním místě, které má být trvale obsazeno.

2) Týká se jak členů JZD, tak i pracovníků v pracovním poměru k JZD.

3) Na sezónu nebo kampaň nebo výjimečně na jinou krátkodobou časově omezenou potřebu nad 6 dní do 1 měsíce.

4) Případy, pro něž je vedení ukazatele předepsáno, jsou vyznačeny šikmou svislou čarou (/), případy, kdy ukazatel není předepsán, jsou vyznačeny pomlčkou (-).

Přesunout nahoru