Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 36/1973 Sb.Zákon České národní rady o orgánech geodézie a kartografie

Částka 11/1973
Platnost od 19.04.1973
Účinnost od 01.07.1973
Zrušeno k 01.01.1993 (359/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

ZÁKON

České národní rady

ze dne 12. dubna 1973

o orgánech geodézie a kartografie

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVÁ

Orgány geodézie a kartografie

§ 1

Český úřad geodetický a kartografický

(1) Ústředním orgánem geodézie a kartografie České socialistické republiky je Český úřad geodetický a kartografický.

(2) V čele Českého úřadu geodetického a kartografického je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického odpovídá za výkon své funkce vládě České socialistické republiky.

(3) Zásady činnosti a organizaci Českého úřadu geodetického a kartografického upravuje statut, který schvaluje vláda České socialistické republiky.

§ 2

Územní orgány geodézie a kartografie

(1) Zřizují se krajské geodetické a kartografické správy (dále jen "krajské správy") pro území jednotlivých krajů.

(2) Pro území Středočeského kraje a území hlavního města Prahy se zřizuje Geodetická a kartografická správa pro Středočeský kraj a pro hlavní město Prahu s působností krajské správy podle tohoto zákona.

(3) Sídla krajských správ jsou totožná se sídly krajských národních výborů. Předseda Českého úřadu geodetického a kartografického může stanovit sídla krajských správ odchylně od sídla krajského národního výboru.

(4) V čele krajské správy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Českého úřadu geodetického a kartografického.

(5) Krajské správy jsou rozpočtovými organizacemi.

§ 3

Český úřad geodetický a kartografický a krajské správy jsou orgány státní správy pro zabezpečování civilních potřeb geodézie a kartografie.

ČÁST DRUHÁ

Působnost orgánů geodézie a kartografie

§ 4

Český úřad geodetický a kartografický

a) určuje koncepci a směry rozvoje geodézie a kartografie a odpovídá za jejich realizaci,

b) řídí práce na zřizování, popřípadě vyhotovování, udržování, obnovování a dokumentaci geodetických základů a státních mapových děl,

c) řídí zakládání a vedení evidence nemovitostí a vyhotovování a ověřování geometrických plánů pro tyto účely,

d) řídí a koordinuje výzkum a vědeckotechnický rozvoj v geodézii a kartografii,

e) řídí práce inženýrské geodézie,

f) zajišťuje tvorbu, vyhotovování, rozmnožování a vydávání kartografických děl a publikací a koordinuje vydávání těchto děl jinými k tomu oprávněnými orgány a organizacemi,

g) zajišťuje a koordinuje úkoly mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii,

h) řídí a zajišťuje koordinaci geodetických a kartografických prací, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,

i) provádí se souhlasem federálního ministerstva národní obrany opatření v geodézii a kartografii v zájmu obrany státu,

j) řídí krajské správy a organizace ve své působnosti.

§ 5

Krajské správy

a) vykonávají dohled na činnost orgánů a organizací v obvodu své působnosti, které jsou oprávněny provádět geodetické a kartografické práce,

b) koordinují a kontrolují geodetické a kartografické práce, které mají být převzaty anebo využity též pro státní mapová díla,

c) zajišťují shromažďování, zhodnocování, dokumentaci a další využívání výsledků geodetických a kartografických prací,

d) zakládají, vedou a udržují evidenci nemovitostí v souladu se skutečným stavem, 1)

e) zajišťují vyhotovování, udržování, obnovování, zhodnocování a dokumentaci státních mapových děl a vedou evidenci mapového fondu,

f) plní jiné úkoly, kterými je pověří Český úřad geodetický a kartografický.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

Přesunout nahoru