Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957

Částka 10/1973
Platnost od 06.04.1973
Účinnost od 01.03.1973
Zrušeno k 01.01.2000 (2/2000 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. března 1973

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957


Dne 27. března 1972 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 2. února 1973.

Podle svého článku VI Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. března 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o změně Úmluvy mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957

Československá socialistická republika a Bulharská lidová republika, berouce v úvahu kladné výsledky z prohlubování a rozšiřování vzájemných vztahů a spolupráce v oblasti sociální politiky, dosažených na základě Úmluvy o spolupráci na poli sociální politiky ze dne 25. ledna 1957 (dále jen "Úmluva"), a vedeny přáním zlepšit spolupráci v této oblasti v duchu přátelství mezi oběma státy, dohodly se změnit některá její ustanovení takto:

Článek I

Článek 4 Úmluvy se mění takto:

Poskytování dávek důchodového zabezpečení

(1) Orgány důchodového zabezpečení obou smluvních stran poskytují dávky důchodového zabezpečení podle právních předpisů pro ně platných s přihlédnutím k dobám zaměstnání a dobám jim na roveň postaveným, získaným na území obou smluvních stran. Příslušný orgán každé z obou smluvních stran poskytuje oprávněnému poměrnou část dávky připadající na dobu zaměstnání i dobu jí na roveň postavenou získanou na jejím území. Kryje-li se doba zaměstnání s jinou započitatelnou dobou, přihlíží se pouze k době zaměstnání.

(2) Jestliže doba zaměstnání, získaná podle právních předpisů jedné smluvní strany, je kratší než šest měsíců, není nároku na dávky vůči orgánu důchodového zabezpečení této smluvní strany. Příslušný orgán druhé smluvní strany z tohoto důvodu nekrátí dávku jím poskytovanou.

(3) Splňuje-li oprávněný s přihlédnutím k dobám zaměstnání získaným na území obou smluvních stran podmínky nároku pouze podle právních předpisů jedné smluvní strany, poskytuje příslušný orgán této smluvní strany oprávněnému dílčí dávku na něj připadající podle odstavce 1. Splní-li žadatel dodatečně též podmínky nároku podle právních předpisů druhé smluvní strany, rozhodnou orgány důchodového zabezpečení obou smluvních stran o dávce znovu podle ustanovení odstavce 1.

(4) Je-li úhrn dílčích dávek, které náležejí podle odstavce 1, nižší než částka, která by náležela oprávněnému podle právních předpisů smluvní strany, na jejímž území má trvalé bydliště, poskytuje příslušný orgán této smluvní strany k dávce jím vyplácené doplněk ve výši rozdílu mezi uvedenou částkou a úhrnem dílčích dávek. Je-li úhrn dílčích dávek, které náležejí podle odstavce 1, nebo důchod podle odstavce 3, nižší než minimální dávka důchodového zabezpečení stanovená právními předpisy smluvní strany, na jejímž území má oprávněný trvalé bydliště, poskytuje orgán této smluvní strany k dávce jím vyplácené doplněk ve výši rozdílu mezi uvedenou minimální dávkou a úhrnem dílčích dávek nebo důchodem podle odstavce 3.

(5) Je-li doba strávená v zaměstnání škodlivém zdraví nebo v zaměstnání vykonávaném za zvlášť obtížných pracovních podmínek spojena s výhodami pro oprávněného podle právních předpisů jedné smluvní strany, příslušný orgán, který sčítá doby podle odstavce 1, započítává ji jako dobu stejně zvýhodněnou (v téže pracovní kategorii).

(6) Získal-li důchodce další prací nárok na zvýšení důchodu podle právních předpisů smluvní strany, na jejímž území pracoval, upraví každá smluvní strana důchod podle svých předpisů.

(7) Utrpěl-li pracovník, který byl zaměstnán na území obou smluvních stran, pracovní úraz nebo onemocněl nemocí z povolání v důsledku zaměstnání jen na území jedné smluvní strany, poskytuje dávku důchodového zabezpečení z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání příslušný orgán této smluvní strany s přihlédnutím k dobám zaměstnání získaným na území obou smluvních stran . Jestliže oprávněný onemocněl nemocí z povolání v důsledku zaměstnání na území obou smluvních stran, poskytuje dávku z titulu nemoci z povolání příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území oprávněný pracoval naposledy v zaměstnání škodlivém zdraví.

(8) O invaliditě (částečné invaliditě) rozhoduje příslušný orgán smluvní strany, která přiznává a poskytuje dávku podmíněnou invaliditou (částečnou invaliditou).

(9) Jestliže se dávky důchodového zabezpečení vyměřují podle právních předpisů některé ze smluvních stran z průměrného výdělku dosaženého v určité době zaměstnání , vypočítá se průměrný výdělek podle právních předpisů smluvní strany, která dávku přiznává, z výdělků dosažených v uvedené době na území obou smluvních stran, pokud právní předpisy některé smluvní strany nestanoví jiný postup.

(10) Přesídlí-li poživatel dávky z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, orgán důchodového zabezpečení smluvní strany, na jejíž území přesídlil, pokračuje ve výplatě dávky na příkaz a účet smluvní strany, z jejíhož území poživatel dávky přesídlil, a to počínaje prvním dnem měsíce následujícího po přesídlení. Vrátí-li se poživatel dávky na území prvé smluvní strany, obnoví orgán důchodového zabezpečení této smluvní strany výplatu dávky od prvého dne měsíce následujícího po návratu poživatele dávky na její území.

(11) Dávky důchodového zabezpečení jedné smluvní strany se poskytují občanům druhé smluvní strany, kteří se zdržují na území třetího státu, za stejných podmínek a ve stejném rozsahu, jako vlastním občanům, zdržujícím se v tomto třetím státě.

(12) Výchovné k důchodům poskytuje orgán důchodového zabezpečení smluvní strany, na jejímž území dítě bydlí.

Článek II

Článek 5 Úmluvy se mění takto:

Poskytování dávek nemocenského pojištění

(1) Léčebně preventivní péči (věcné dávky nemocenského pojištění) poskytuje na základě úmluvy mezi smluvními stranami o spolupráci v oblasti zdravotnictví podle právních předpisů pro něj platných a na svůj účet příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území se zdržuje oprávněná osoba nebo oprávněný člen její rodiny.

(2) Peněžité dávky nemocenského pojištění poskytuje podle právních předpisů pro něj platných a na svůj účet orgán, který prováděl nemocenské pojištění oprávněného v době vzniku nároku na tyto dávky, popřípadě který je prováděl naposled. Přitom přihlédne i k době nemocenského pojištění na území druhé smluvní strany.

(3) Zdržuje-li se oprávněný v době, kdy má nárok na dávky podle odstavce 2, na území druhé smluvní strany, může orgán nemocenského pojištění, který je povinen poskytovat dávku, pověřit výplatou dávky orgán nemocenského pojištění této druhé smluvní strany . Takto provedené výplaty dávek nahradí orgán, který je povinen je poskytovat, orgánu, který výplaty provedl.

(4) Při úrazu, k němuž došlo při cestě z území jedné smluvní strany za účelem nastoupení zaměstnání na území druhé smluvní strany na základě pracovní smlouvy, poskytne dávku příslušný orgán nemocenského pojištění smluvní strany, na jejíž území oprávněný cestuje, za podmínky, že cestuje za objektivních podmínek bez zbytečného přerušení a nejkratší cestou; obdobně se postupuje při úrazu utrpěném při cestě z pracoviště do místa trvalého bydliště, konané bezprostředně po skončení pracovního poměru.

(5) Přídavky na děti poskytuje podle právních předpisů pro něj platných a na svůj účet příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území oprávněný pracuje, bez ohledu na místo pobytu dětí za předpokladu, že druhý manžel nepobírá přídavky na děti nebo výchovné k důchodu od smluvní strany, na jejímž území bydlí.

(6) Důchodci, kterému náleží výchovné od jedné smluvní strany a který pracuje na území druhé smluvní strany, poskytuje přídavky na děti podle předchozího odstavce jen příslušný orgán smluvní strany, na jejímž území důchodce pracuje.

Článek III

V článku 6 odstavec 2 Úmluvy se na konci tohoto odstavce označení "článku 5 odstavec 3" nahrazuje označením "článku 5 odstavec 1".

Článek IV

Článek 7 Úmluvy se mění takto:

Provádění vzájemných plateb

Vzájemné platby a poukazy podle této Dohody se provádějí v souladu s ustanoveními o neobchodních platech, která budou v platnosti mezi oběma smluvními stranami v době poukazu peněz.

Článek V

Dávky důchodového zabezpečení, pro něž byly splněny všechny podmínky nároku přede dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, budou nadále poskytovány v souladu s dosud platným zněním článků 4 a 7 Úmluvy.

Článek VI

(1) Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost od prvního dne měsíce následujícího po výměně ratifikačních listin.

(2) Ode dne, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, přestanou platit ustanovení článku 16 odstavec 2 Úmluvy a část III Závěrečného protokolu k této Úmluvě. Ostatní články Úmluvy, pokud se touto Dohodou nemění, zůstávají v platnosti.

Tato Dohoda byla sepsána v Sofii dne 27. března 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

M. Štanceľ v. r.

Za Bulharskou lidovou republiku:

M. Mišev v. r.

Přesunout nahoru