Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci

Částka 10/1973
Platnost od 06.04.1973
Účinnost od 26.01.1972
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. února 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci


Dne 13. října 1971 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci.

Podle svého článku 5 vstoupila Dohoda v platnost dnem 26. ledna 1972.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o vědecké a technické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Švédského království, přejíce si rozvíjet vědeckou a technickou spolupráci mezi zainteresovanými organizacemi, sdruženími a podniky obou zemí na základě vzájemné výhodnosti, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou povzbuzovat a usnadňovat rozvíjení a posilování vědecké a technické spolupráce mezi zainteresovanými organizacemi, sdruženími a podniky v různých oblastech hospodářského života.

Při sledování tohoto cíle budou smluvní strany zejména usilovat:

a) o výměnu odborníků a návštěvy expertů a techniků za účelem výzkumu, studia, praxe, konzultací a výměny názorů;

b) o výměnu technické dokumentace a informací, včetně technických publikací a filmů, mezi institucemi a podniky, jakož i o ujednání v oblasti patentů a licencí;

c) o společné studium problémů v oblasti aplikované vědy, včetně případného zavádění výsledků do výroby;

d) o společný výzkum, vývoj, experimentální práce a výměnu výsledků výzkumu a zkušeností mezi vědeckými výzkumnými institucemi, organizacemi a podniky;

e) o pořádání speciálních kursů a konferencí;

f) o spolupráci na projektech společného zájmu;

g) o jiné formy vědecké a technické spolupráce, o nichž bude dosaženo dohody.

Článek 2

Bude jmenována Smíšená komise, která bude sledovat provádění této dohody. Komise může předkládat návrhy oběma vládám na nové možnosti spolupráce. Může rovněž projednávat zásady a metody takovéto spolupráce.

Bude složena z představitelů příslušných orgánů obou zemí, jakož i zainteresovaných organizací a sdružení. Zástupci příslušných podniků mohou být přizváni k účasti na zasedání Smíšené komise.

Smíšená komise může podle vhodnosti ustavit pracovní skupiny k posuzování specifických otázek.

Smíšená komise se bude scházet obvykle jednou za rok, střídavě v Československu a ve Švédsku. Mimořádná zasedání mohou být svolána po vzájemné dohodě smluvních stran.

Článek 3

Na základě této dohody budou smluvní strany podporovat uzavírání dvoustranných dohod mezi organizacemi, sdruženími a podniky obou zemí. Budou se vzájemně o takových dohodách informovat v rozsahu, jaký bude možný.

Článek 4

Země vysílající specialisty, jak předpokládá článek 1, uhradí, pokud se příslušné organizace, sdružení a podniky nedohodnou jinak - všechny výlohy spojené s cestou a ubytováním a stravou, výlohy spojené s výukou a laboratorními pracemi uhradí přijímající země.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že bylo vyhověno ústavním předpisům obou zemí. Zůstane v platnosti do té doby, dokud ji některá ze smluvních stran nevypoví písemně předem ve lhůtě šesti měsíců. Skončení platnosti této dohody se nikterak nedotkne platnosti ujednání a kontraktů již uzavřených mezi zainteresovanými organizacemi, sdruženími a podniky.

Dáno ve Stockholmu dne 13. 10. 1971, ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

ministr ČSSR pro technický a investiční rozvoj

Ing. Ladislav Šupka v. r.

Za vládu Švédského království:

ministr švédského průmyslu

Rune B. Johansson v. r.

Přesunout nahoru