Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích

Částka 10/1973
Platnost od 06.04.1973
Účinnost od 10.12.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. února 1973

o Dlouhodobé dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích


Dne 5. října 1971 byla v Praze podepsána Dlouhodobá dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích.

Dohoda vstoupila v platnost dnem 10. prosince 1971.


Slovenský překlad Dohody se vyhlašuje současně. 1)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zde se uveřejňuje český překlad


DLOUHODOBÁ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska o obchodních stycích

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Španělska, vedeny přáním rozvíjet a co nejvíce usnadnit vzájemné obchodní vztahy, zejména obchodní výměnu zboží mezi oběma zeměmi, vycházejíce ze zásady rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek I

Berouce v úvahu současný rozvoj obchodu mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem, a přihlížejíce k ustanovením této dohody, vynasnaží se obě smluvní strany zajistit v duchu rovnosti a vzájemnosti harmonický rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi, zejména výměnu zboží, tak, aby bylo možno co nejúplněji využít možností vyplývajících z pokroku jejich hospodářství.

Článek II

Obě smluvní strany, jsouce si vědomy skutečnosti, že výměna obchodních informací přispěje k co největšímu rozvoji hospodářských vztahů, usnadní bezcelní výměnu zmíněných informací mezi prodávajícími, kupujícími a kompetentními organizacemi obou zemí.

Článek III

V zájmu oboustranného zabezpečení výhodných podmínek pro rozvoj hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi obě smluvní strany potvrzují, že ve vzájemných hospodářských stycích si jako členové GATT-u poskytnou bezvýhradně zacházení podle doložky nejvyšších výhod. Doložka nejvyšších výhod a ostatní podmínky výměny zboží se budou řídit ustanoveními zmíněné Všeobecné dohody o clech a obchodu.

Článek IV

Obě smluvní strany si budou v souladu s mezinárodními dohodami, jejichž jsou smluvními stranami, poskytovat všechny úlevy potřebné k uskutečnění operací v rámci dovozů na celní záznam nebo v rámci zušlechťovacího styku, pokud se jedná o zboží a výrobky druhé smluvní strany.

Článek V

Španělská strana bude uplatňovat na dovozy zboží československého původu liberalizaci v témž rozsahu, v jakém ji poskytuje kterékoli třetí zemi, zejména členským zemím GATT-u.

Pro liberalizované zboží budou dovozní licence vydávány automaticky.

Článek VI

Československá strana bude uplatňovat na dovozy zboží španělského původu dováženého ze Španělska takové příznivé zacházení, jakého požívá totéž zboží dovážené z kterékoli třetí země.

Článek VII

Množstevní omezení existující u ještě neliberalizovaného zboží nebudou mít diskriminační charakter.

Podrobné podmínky obchodní výměny upravované touto dohodou budou určovány v ročních protokolech. Příslušné podmínky budou stanoveny Smíšenou komisí vytvořenou podle článku XIII této dohody, přičemž se vezme v úvahu přání obou smluvních stran po dobu platnosti této dohody usnadnit a rok od roku zvyšovat vzájemnou výměnu zboží.

Článek VIII

Smlouvy o dodávce zboží a poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu budou uzavírány z československé strany československými podniky zahraničního obchodu, jednajícími jako právnicky nezávislé osoby, nebo jinými právnicky nezávislými osobami oprávněnými podle platných předpisů k zahraničně obchodní činnosti a ze španělské strany fyzickými a právnickými osobami způsobilými podle platných předpisů provádět zahraniční obchod.

Článek IX

(1) Obě smluvní strany si budou navzájem uznávat zdravotní, veterinární a fytopatologická osvědčení, jakož i kvalitativní analýzy vyhotovené příslušnými institucemi druhé země, svědčící, že původní výrobky země, která vydala uvedená potvrzení, vyhovují vnitřním předpisům země původu.

(2) Každá z obou smluvních stran, bude-li to pokládat za užitečné, si zachovává právo přikročit ke všem potřebným přezkoumáním, nehledíc na předložení výše uvedených dokumentů.

Článek X

(1) Obě smluvní strany, uznávajíce důležitost kooperace pro rozvoj vzájemných obchodních vztahů, usnadní všemožně uskutečňování průmyslové kooperace.

(2) Smlouvy o průmyslové kooperaci, které vyžadují podle platných předpisů udělení dovozních licencí pro určité výrobky a materiály, budou podléhat schválení příslušných úřadů obou zemí. Udělení povolení těmito úřady bude znamenat uznání charakteru průmyslové kooperace a licence, jakož i jiná povolení potřebná k dovozu, budou vydávány automaticky, bez kvantitativních omezení, v souladu s ustanoveními příslušných smluv.

(3) Obě smluvní strany usnadní výměnu licencí, patentů a technologických informací mezi institucemi a podniky obou zemí a povolí v rámci příslušných předpisů obou zemí a podle předběžné dohody mezi zmíněnými institucemi a podniky předání všech novinek zahrnutých v technické dokumentaci základní licence, která byla předmětem transakce mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek XI

(1) Obě smluvní strany budou zvláště podporovat rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti průmyslu na vlastním trhu nebo na třetích trzích, a to jak v oblasti výrobních postupů, tak i společného uskutečnění průmyslových celků.

(2) Jako průmyslová kooperace budou posuzovány především tyto činnosti:

a) výměna součástek, strojů a zařízení za účelem společné výroby nebo obchodu prováděného popřípadě pod společnou značkou konečného výrobku;

b) dodávky souprav nebo dílů vyrobených jednou ze stran podle dokumentace dodané druhou stranou, která obchoduje s finálním výrobkem;

c) zušlechťovací operace, na nichž mají obě strany zájem;

d) výměna zkušeností v oblasti normalizace, standardizace a kvality výroby, organizace práce, zavádění vynálezů, novinek a zlepšovacích návrhů v průmyslovém procesu, jakož i technických informací;

e) postoupení licencí, zvláště v případech vzájemných dodávek dílů vyrobených podle těchto licencí;

f) výměna patentů a technologických postupů nebo jejich postoupení za podmínek dohodnutých zainteresovanými institucemi a podniky;

g) výstavba určitých průmyslových komplexů, na nichž mají obě hospodářství společný zájem, a u nichž by byla výjimečně část výroby dovážena z druhé země, zvláště u doplňující výroby, nebo prodávána na třetí trhy průmyslovými podniky a organizacemi druhé země, a to takovým způsobem, aby byly uvolněny vlastní zdroje k zajištění financování do výše hodnoty zařízení a poskytnutých služeb.

Článek XII

Obě smluvní strany se dohodly, že všechny platby mezi Španělskem a Československem budou prováděny ve volně směnitelných měnách podle devizových předpisů platných v každé z obou zemí.

Článek XIII

Obě smluvní strany zřizují Smíšenou komisi, jejímž posláním bude dozírat na správné provádění této dohody, studovat všechny problémy týkající se hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi a zejména předkládat svým vládám návrhy na usnadnění a růst obchodní výměny, jakož i kooperace.

Článek XIV

(1) Zvláštním úkolem Smíšené komise bude stanovení úpravy uvedené v článku VII této dohody v ročních protokolech.

(2) Smíšená komise bude při projednávání těchto ročních protokolů podporovat plynulý rozvoj hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.

(3) Zasedání Smíšené komise se budou konat jednou ročně, střídavě ve Španělsku a v Československu, v termínu stanoveném na základě společné dohody.

Článek XV

(1) Ustanovení této dohody se budou používat od 1. ledna 1972 a dohoda bude v platnosti do 31. prosince 1976. Po tomto dni bude tato dohoda mlčky prodlužována vždy o jeden rok, nebude-li tři měsíce před uplynutím své platnosti písemně vypovězena. Ukončení platnosti této dohody nebude mít vliv na platnost a realizaci smluv uzavřených na základě této dohody.

(2) Tato dohoda bude předložena, podle předpisů platných v každé z obou zemí, ke schválení oběma smluvním stranám, které si o schválení vzájemně vymění nóty. Datum doručení druhé nóty bude považováno za datum definitivního vstupu v platnost této dohody.

Vyhotoveno v Praze dne 5. října roku tisícího devítistého sedmdesátého prvního ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Rudolf Stolár v. r.

Za vládu Španělského státu:

José Maria Trias de Bes y Borrás v. r.

Přesunout nahoru