Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy

Částka 10/1973
Platnost od 06.04.1973
Účinnost od 04.12.1972
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. února 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy

Dne 25. února 1972 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy.

Dohoda vstoupila na základě svého článku 21 v platnost dnem 4. prosince 1972

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním upevnit a rozšířit spolupráci v oblasti letecké dopravy, v souladu se zásadami Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy, jakož i o spolupráci při pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsané v Praze dne 21. prosince 1970, se rozhodly uzavřít tuto dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Ing. Štefana Šutku

ministra dopravy,

vláda Německé demokratické republiky

Ing. Otto Arndta

ministra dopravy,

kteří po výměně plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Pro provádění této dohody a její přílohy mají dále uvedené výrazy tento význam:

1. "letecký úřad" značí, pokud jde o Německou demokratickou republiku, ministerstvo dopravy, hlavní správu civilního letectví

a

pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví

nebo

v obou případech jiný orgán, který bude pověřen příslušnou smluvní stranou výkonem funkcí a práv svěřených orgánům výše uvedeným;

2. "dohodnuté linky" značí letecké linky stanovené v příloze této dohody;

3. "určený letecký podnik" značí letecký podnik určený jednou ze smluvních stran k provádění mezinárodní letecké dopravy a k provozu dohodnutých linek.

Článek 2

(1) Smluvní strany si navzájem poskytují letová a přepravní práva stanovená v této dohodě a její příloze. Každá smluvní strana je oprávněna zahájit ihned nebo později provoz na linkách, pro které jí povolila práva druhá smluvní strana.

(2) K provozování dohodnutých linek a dalších letů předvídaných touto dohodou a její přílohou lze používat jen letiště schválená příslušnou smluvní stranou pro mezinárodní lety. Letecké úřady smluvních stran se budou vzájemně o těchto letištích informovat.

(3) Smluvní stranou určený letecký podnik není oprávněn provádět za úplatu přepravu cestujících, pošty a nákladu mezi místy na území druhé smluvní strany (kabotáž).

Článek 3

(1) Každá smluvní strana stanoví na svém území letové cesty pro letadla provozující dohodnuté linky a místa přeletu státních hranic. Přitom určí každá smluvní strana podle možnosti nejkratší letové cesty.

(2) K zajištění bezpečnosti letů na dohodnutých linkách poskytne každá smluvní strana letadlům druhé smluvní strany služby potřebných radionavigačních zařízení, světelných zabezpečovacích zařízení letiště, meteorologických a jiných pomocných zařízení potřebných pro bezpečné provádění letů, jakož i údaje o těchto pomocných zařízeních, o hlavních a náhradních letištích, jakož i o letových cestách na svém území.

Článek 4

Každá smluvní strana určí jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých linek. Toto určení oznámí letecký úřad jedné smluvní strany leteckému úřadu druhé smluvní strany písemně.

Článek 5

(1) Určené letecké podniky jedné smluvní strany podléhají na území druhé smluvní strany právním předpisům této druhé smluvní strany platným v oblasti letecké dopravy.

(2) Na letadla, posádky, cestující a náklad jedné smluvní strany na území nebo nad územím druhé smluvní strany se vztahují právní předpisy této druhé smluvní strany týkající se veřejného pořádku a bezpečnosti, včetně ustanovení o hraniční a celní kontrole, předpisy devizové, zdravotní, veterinární a předpisy na ochranu rostlin.

(3) Každá smluvní strana si vyhražuje právo dočasně zrušit práva uvedená v příloze k této dohodě, jestliže určený letecký podnik druhé strany nebude při provozu dohodnutých linek dodržovat podmínky touto dohodou stanovené, přičemž tohoto práva bude využito teprve po provedení konzultací mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

Článek 6

(1) Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany musí být při letech na území druhé smluvní strany opatřena pro mezinárodní lety stanovenou poznávací státní a rejstříkovou značkou.

(2) Kromě toho musí být letadlo opatřeno osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku, osvědčením o způsobilosti k létání, povolením pro provoz radiové stanice a jinými dokumenty stanovenými leteckým úřadem státu registrace. Členové posádek musí mít platné průkazy způsobilosti.

(3) Každá smluvní strana uznává za platné na svém území dokumenty druhé smluvní strany uvedené v odstavci 2, pokud tyto byly vydány nebo jsou uznávány za platné druhou smluvní stranou.

Článek 7

(1) Přepravní kapacita leteckých podniků obou smluvních stran na dohodnutých leteckých linkách bude stanovena v závislosti na předpokládané přepravní poptávce mezi územími obou smluvních stran. Frekvence a letové řády pro tyto letecké linky, které dohodnou letecké podniky podle zásady rovných možností, podléhají souhlasu leteckých úřadů obou smluvních stran.

(2) Letecké úřady obou smluvních stran si navzájem předají na vyžádání takové statistické údaje, které bude možno v přiměřené míře požadovat k účelům vyhodnocení nabídnuté přepravní kapacity na dohodnutých leteckých linkách.

Článek 8

(1) Tarify platné pro přepravu na dohodnutých linkách budou stanoveny v souladu s mnohostrannými dohodami o tarifech, jimiž jsou obě smluvní strany vázány.

(2) Neexistují-li takové dohody, budou tarify dohodnuty mezi určenými leteckými podniky. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran.

(3) Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, budou sjednány mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 9

Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany osvobození od zdanění z příjmů, dosažených při provozování letů podle této dohody.

Článek 10

Nejsou-li poplatky a jiné náhrady za užívání letišť a ostatních zařízení stanoveny mnohostrannými dohodami mezi smluvními stranami, budou vybírány podle sazeb stanovených příslušnými orgány smluvních stran. V tom případě nesmí být pro letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany použito vyšších sazeb než pro srovnatelná letadla leteckých podniků třetích států, které provozují mezinárodní leteckou dopravu.

Článek 11

(1) Pro lety na objednávku, které mají být provedeny určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a z tohoto území, se vyžaduje povolení leteckého úřadu této smluvní strany, a to bez ohledu na to, zda se jedná o lety charterové, zvláštní, speciální nebo jinak označené.

(2) Pro doplňkové lety prováděné za účelem zesílení pravidelné letecké dopravy tato povinnost získání povolení neplatí; provádění těchto letů se pouze oznámí civilnímu orgánu řízení letů příslušné smluvní strany. Tímto ustanovením nejsou dotčeny obchodní dohody určených leteckých podniků o podmínkách pro provádění takových letů.

(3) Smluvní strany budou udělovat povolení pro provádění letů uvedených v odstavci 1, pokud tím nebude podstatně narušen provoz na dohodnutých linkách. Postup při podávání a vyřizování žádostí leteckého podniku jedné smluvní strany k povolení letu na území druhé smluvní strany a z tohoto území se řídí vnitrostátními právními předpisy této druhé smluvní strany.

Článek 12

(1) Letadla používaná v mezinárodní letecké dopravě, pohonné hmoty a mazací oleje, náhradní díly, zařízení, obvyklé palubní vybavení jakož i náborový materiál určeného leteckého podniku jedné smluvní strany a jiné materiály, které jsou tímto leteckým podnikem používány na území druhé smluvní strany výhradně pro jeho vlastní provozní účely nebo jsou k používání určeny, budou osvobozeny od cla, dávek a jiných poplatků v době, kdy se budou nacházet na území druhé smluvní strany.

(2) Zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, náhradních dílů, zařízení a potravin, které se nacházejí na palubě letadel určeného leteckého podniku jedné smluvní strany v souvislosti s provozem na dohodnutých linkách, budou na území druhé smluvní strany rovněž osvobozeny od cla, dávek a jiných poplatků, budou-li tam použity nebo spotřebovány, s výjimkou případů, kdy budou zcizeny.

Článek 13

(1) Určený letecký podnik každé ze smluvních stran je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany zastoupení s odpovídajícím personálem. Smluvní strany poskytnou zastoupení a jeho personálu potřebnou podporu.

(2) Personál uvedený v odstavci 1 a členové posádek letadel určených leteckých podniků musí být občany států smluvních stran. Na výjimkách se mohou dohodnout letecké úřady smluvních stran.

Článek 14

(1) Každá smluvní strana poskytne letadlům určeného leteckého podniku druhé smluvní strany veškerou pomoc, nacházejí-li se tato letadla na jejím území v nouzi.

(2) V případě nouzového přistání, nehody nebo v jiných případech nouze nastalých na území jedné ze smluvních stran nebo na části otevřeného moře, které náleží k její letové informační oblasti (FIR), poskytne tato smluvní strana letadlům druhé smluvní strany, která jsou v nouzi, a jejich posádkám a cestujícím veškerou potřebnou pomoc. Informuje druhou smluvní stranu neprodleně o události a provedených opatřeních, zajistí poštu, zavazadla a náklad na palubě a dopraví je co možná nejrychleji jinými dopravními prostředky na místo určení. Smluvní strana, jíž byla pomoc poskytnuta, uhradí druhé smluvní straně náklady, které s poskytnutím pomoci vznikly.

(3) V případě nouzového přistání nebo nehody, při které bylo letadlo nebo jeho zařízení znatelně poškozeno, nebo při které zahynuli nebo byli zraněni lidé nebo došlo k jiné závažné škodě, zavede letecký úřad smluvní strany, na jejímž území k události došlo, bez prodlení vyšetřování. Letecký úřad druhé smluvní strany má právo vyslat pozorovatele, kteří se zúčastní vyšetřování. Letecký úřad smluvní strany, která provádí vyšetřování, předá leteckému úřadu druhé smluvní strany co nejdříve zprávu a výsledky vyšetřování.

Článek 15

Finanční vypořádání pohledávek a závazků, které vzniknou v souvislosti s prováděním této dohody, se bude provádět v souladu s platebními dohodami, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 16

(1) Letecké úřady smluvních stran budou úzce spolupracovat při provádění této dohody. V případě potřeby se budou vzájemně konzultovat.

(2) Vzniknou-li jakékoliv sporné otázky při výkladu nebo provádění této dohody, budou řešeny přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran a nebude-li toto jednání úspěšné, diplomatickou cestou.

(3) Konzultace a jednání mezi leteckými úřady smluvních stran začnou nejpozději šedesát dnů ode dne, kdy jedna strana obdržela návrh druhé strany na jejich provedení.

Článek 17

Smluvní strany budou spolupracovat při své činnosti v mezinárodních organizacích v oblasti civilního letectví.

Článek 18

Tato dohoda a každá její změna bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 19

(1) Změny a doplňky této dohody budou sjednány výměnou nót mezi smluvními stranami; vstoupí v platnost den poté, co budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

(2) Změny a doplňky přílohy, které tvoří nedílnou součást této dohody, mohou být sjednány mezi leteckými úřady smluvních stran a prozatímně prováděny; vstoupí v platnost den poté, co budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 20

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu. Každá ze smluvních stran ji může diplomatickou cestou vypovědět. V tom případě pozbude dohoda platnosti po uplynutí dvanácti měsíců ode dne předání nóty o vypovězení.

Článek 21

(1) Tato dohoda podléhá schválení podle příslušných vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Téhož dne pozbývá platnosti "Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o civilní letecké dopravě", uzavřená v Praze dne 8. srpna 1955.

Dáno v Praze dne 25. února 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Šutka v. r.

Za vládu

Německé demokratické republiky:

Arndt v. r.

Příloha

k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci v oblasti letecké dopravy

I.

(1) Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Československé socialistické republiky mají právo provozovat tyto linky v obou směrech:

body v Československé socialistické republice - body v Německé demokratické republice

body v Československé socialistické republice - body v Německé demokratické republice - body v Dánsku, Švédsku, Finsku.

(2) Na základě tohoto práva může tento letecký podnik nebo letecké podniky při mezinárodní letecké dopravě nakládat a vykládat na území Německé demokratické republiky cestující, poštu a náklad.

II.

(1) Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Německé demokratické republiky mají právo provozovat tyto linky v obou směrech:

body v Německé demokratické republice - body v Československé socialistické republice

body v Německé demokratické republice - body v Československé socialistické republice - body v Maďarské lidové republice, Rumunské socialistické republice, Bulharské lidové republice.

(2) Na základě tohoto práva může tento letecký podnik při mezinárodní letecké dopravě nakládat a vykládat na území Československé socialistické republiky cestující, poštu a náklad.

III.

Kromě práv stanovených v oddílu I. a II. mají smluvními stranami určené letecké podniky právo

- přelétávat území druhé smluvní strany bez přistání

- provádět přistání pro neobchodní účely na území druhé smluvní strany.

Přesunout nahoru