Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 24/1973 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly

Částka 9/1973
Platnost od 30.03.1973
Účinnost od 30.03.1973
Zrušeno k 01.01.1992 (552/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 14. března 1973

o závodních komisích lidové kontroly

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 14 odst. 3 zákona České národní rady č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly:


Zřizování závodních komisí lidové kontroly

§ 1

(1) Závodní komise lidové kontroly (dále jen "závodní komise") se zřizují v podnicích, jiných organizacích a závodech (dále jen "organizace"), řízených orgány České socialistické republiky, kde se pro to vytvoří optimální podmínky, a po souhlasu vlády České socialistické republiky.

(2) Při výběru organizací, v nichž má být závodní komise zřízena, posuzuje se zejména, zda zřízení závodní komise vyžaduje hospodářský nebo jiný společenský zájem a zda pro její činnost jsou kádrové i jiné předpoklady.

§ 2

(1) Návrh na zřízení závodní komise připravuje v součinnosti s příslušnými orgány Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a s vedoucím organizace (dále jen "orgány uvedené v § 2 odst. 1")

a) výbor lidové kontroly okresního národního výboru (obvodního národního výboru v hlavním městě Praze nebo Národního výboru města Brna, Ostravy a Plzně), jde-li o organizace řízené nebo spravované tímto národním výborem, národním výborem nižšího stupně, anebo o organizace ústředně řízené,

b) výbor lidové kontroly krajského národního výboru (Národního výboru hlavního města Prahy), jde-li o organizace řízené nebo spravované tímto národním výborem, anebo o organizace ústředně řízené, u nichž to stanovil Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.

c) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky, jde-li o organizace ústředně řízené, u nichž si to vyhradil.

(2) K přípravě návrhu na zřízení závodní komise v ústředně řízené organizaci podle odstavce 1 písm. a) a b) je příslušný výbor lidové kontroly národního výboru, v jehož obvodu je tato organizace.

(3) Návrhy na vyslovení souhlasu ke zřízení závodních komisí předkládá vládě České socialistické republiky Výbor lidové kontroly České socialistické republiky.

§ 3

(1) Po vyslovení souhlasu vládou České socialistické republiky zřídí závodní komisi výbor lidové kontroly uvedený v § 2 odst. 1 (dále jen "příslušný výbor lidové kontroly"), který též jmenuje předsedu, místopředsedu a nejméně 5 dalších členů závodní komise. Počet členů určí s přihlédnutím k velikosti organizace a ke složitosti kontrolních úkolů.

(2) Členové závodní komise jsou vybíráni z kolektivu pracovníků organizace, popř. i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali. 1) Členství v závodní komisi je neslučitelné s funkcí vedoucího organizace a jeho zástupce, jakož i s funkcí pracovníka odborného kontrolního útvaru organizace; členem závodní komise nemůže též být pracovník organizace, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty. 2)

(3) Příslušný výbor lidové kontroly odvolá po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1 člena závodní komise, jestliže řádně neplní své povinnosti, nebo z jiných závažných důvodů.

(4) Jmenování a odvolání členů závodní komise se v organizaci zveřejní.

§ 4

(1) Zaniknou-li podmínky pro činnost závodní komise, zruší ji příslušný výbor lidové kontroly po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1.

(2) K opatření podle odstavce 1 si výbor lidové kontroly okresního nebo krajského národního výboru vyžádá souhlas Výboru lidové kontroly České socialistické republiky, který o zrušení závodní komise informuje vládu České socialistické republiky.

Činnost závodních komisí

§ 5

(1) Závodní komise provádí kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů organizace, ve které byla zřízena. Přitom kontroluje zejména

a) plnění hospodářského plánu organizace, především úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky,

b) efektivnost výroby, prosazování racionalizace a hospodárnosti při vynakládání práce, energie, materiálu a finančních prostředků,

c) dodržování stanovené kvality výrobků, popřípadě služeb poskytovaných organizací,

d) ochranu a využití majetku v socialistickém vlastnictví svěřeného organizaci,

e) dodržování pracovní kázně,

f) plnění úkolů organizace na úseku péče o pracující.

(2) Závodní komise kontroluje, jak příslušné útvary organizace vyřizují stížnosti, oznámení a podněty občanů a organizací a zda provádějí potřebná opatření k nápravě. 3) Závodní komise také sama přijímá stížnosti a oznámení, které buď postoupí k vyřízení organizaci, nebo je přímo prošetří, vyžaduje-li to jejich závažnost nebo jsou-li pro to jiné důvody. O stížnostech a oznámeních, které obdržela, vede vlastní evidenci.

§ 6

(1) Závodní komise pracuje podle plánu kontrolní činnosti. Při jeho vypracování vychází z potřeb organizace, z tematických kontrolních úkolů stanovených Výborem lidové kontroly České socialistické republiky i z námětů kontrolních úkolů uplatněných příslušným výborem lidové kontroly. Využívá přitom též připomínek a námětů pracujících a jejich organizací.

(2) Návrh plánu kontrolní činnosti projedná závodní komise před jeho přijetím s orgány uvedenými v § 2 odst. 1 a s příslušným výborem lidové kontroly.

(3) Závodní komise informuje o své činnosti nejméně jednou za rok příslušný výbor lidové kontroly a kolektiv pracovníků organizace.

§ 7

(1) Závodní komise postupuje při výkonu kontroly a při hodnocení zjištěných skutečností nezávisle na vedoucích pracovnících organizace. Dbá, aby její kontrolní zjištění byla objektivní a aby opatření ke zjednání nápravy byla účinná.

(2) Závodní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise.

§ 8

(1) Příslušný výbor lidové kontroly usměrňuje činnost závodní komise a poskytuje jí metodickou pomoc.

(2) Závodní komise odpovídá za svou činnost příslušnému výboru lidové kontroly.

§ 9

(1) Závodní komise předává své kontrolní poznatky závodní organizaci Komunistické strany Československa k využití při uplatňování práva kontroly.

(2) Závodní komise spolupracuje s příslušnými závodními orgány Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže, využívá jejich poznatků ke své kontrolní činnosti a podle potřeby je informuje o svých kontrolních poznatcích.

§ 10

Závodní komise si poskytují vzájemnou pomoc. Podle potřeby spolupracují s výbory lidové kontroly, s ostatními kontrolními orgány i s kontrolními útvary nadřízených orgánů.

Oprávnění závodních komisí

§ 11

(1) Závodní komise a její pověření členové jsou oprávněni ke všem úkonům potřebným k provedení kontroly v organizaci, zejména mohou požadovat,

a) aby jim byl umožněn vstup do všech objektů a zařízení organizace,

b) aby jim byly předloženy v určených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podány pravdivé a úplné ústní nebo písemné informace o zjišťovaných skutečnostech nebo vysvětlení o příčinách zjištěných závad.

(2) Prokáží-li se členové závodní komise zvláštním pověřením, musí jim být předloženy požadované písemnosti obsahující skutečnosti tvořící služební, hospodářské nebo státní tajemství. Zvláštní pověření vydává příslušný výbor lidové kontroly.

(3) Závodní komise je oprávněna přibírat k účasti na kontrole po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1 spolupracovníky z řad pracovníků organizace i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali; spolupracovníci mají při výkonu kontrolní činnosti oprávnění, příslušející členům závodní komise, v rozsahu pověření daného závodní komisí. 4)

§ 12

(1) Závodní komise je ke zjednání nápravy oprávněna

a) upozorňovat vedoucí pracovníky organizace na zjištěné nedostatky a dávat podněty k jejich odstranění,

b) požadovat od vedoucího organizace, aby bez průtahů zajistil odstranění zjištěných závad i jejich příčin, pokud se tak nestalo po upozornění podle předchozího ustanovení, a je-li podezření, že byl spáchán trestný čin, přečin nebo přestupek, aby věc oznámil příslušným orgánům,

c) při zjištění porušení pracovní kázně nebo způsobení škody na majetku v socialistickém vlastnictví dát podnět vedoucímu organizace, popř. nadřízeného orgánu, k vyvození důsledků podle příslušných předpisů proti provinilým osobám. 5)

(2) Oprávnění podle odstavce 1 přísluší též předsedovi závodní komise a oprávnění podle odstavce 1 písm. a) též pověřeným členům závodní komise.

§ 13

Závodní komise je dále oprávněna

a) zúčastňovat se kontrolních akcí, které jsou prováděny v organizaci podle rozhodnutí jejího vedoucího, jakož i provádění periodických revizí hospodaření a hodnocení hospodářských výsledků organizace,

b) požadovat na vedoucím organizace, aby zajistil prošetření závažných závad, přesahující možnosti závodní komise, a aby o jeho výsledcích a o provedených opatřeních informoval závodní komisi,

c) navrhovat příslušnému výboru lidové kontroly pozastavení provádění nezákonného rozhodnutí nebo nezákonné činnosti, a je-li nebezpečí, že by vznikla škoda, též nehospodárného rozhodnutí nebo nehospodárné činnosti,

d) žádat v nutných případech o podporu příslušný výbor lidové kontroly, nebo po projednání s ním nadřízený orgán nebo jiný příslušný státní orgán a navrhovat mu provedení hlubší kontroly v organizaci.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 14

Organizace je povinna provádět pro závodní komisi včas a bezplatně administrativní práce, vytvářet potřebné podmínky pro její jednání a hradit též nezbytné věcné náklady na její činnost. 6)

§ 15

Nesplní-li pracovníci organizace v určené lhůtě povinnost uloženou jim podle § 11 tohoto nařízení a podle § 14 odst. 1 a 2 nebo povinnost podat zprávu podle § 14 odst. 3 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole, může závodní komise dát podnět příslušnému výboru lidové kontroly k uložení pořádkové pokuty podle § 15 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výběr členů závodní komise a jejich právní poměry se řídí zejména ustanoveními § 17, § 19, § 20 odst. 1, § 22 a § 23 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole, a ustanoveními § 16 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly.

2) § 176 zákoníku práce.

3) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

4) Právní poměry spolupracovníků závodní komise se řídí zejména ustanoveními § 18, § 19 odst. 1 a 3, § 22 a § 23 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole, ustanoveními § 16 odst. 3 a 4 zákona ČNR č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly, a ustanovením § 124 zákoníku práce.

5) § 76 a násl. zákoníku práce, popřípadě příslušné disciplinární řády, a § 185 a násl. zákoníku práce.

6) Povinnosti organizace, jejích funkcionářů a pracovníků souvisící s kontrolní činností závodní komise jsou stanoveny v ustanoveních § 14 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

Přesunout nahoru