Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 23/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky

Částka 9/1973
Platnost od 30.03.1973
Účinnost od 30.03.1973
Zrušeno k 17.10.1991 (405/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 1. března 1973

o závodních komisích lidové kontroly v organizacích řízených orgány Československé socialistické republiky

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 8 odst. 3 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole:


Zřizování závodních komisí lidové kontroly

§ 1

(1) Závodní komise lidové kontroly (dále jen "závodní komise") se zřizují v podnicích, jiných organizacích a závodech (dále jen "organizace"), řízených orgány Československé socialistické republiky, kde se pro to vytvoří optimální podmínky, a po souhlasu vlády Československé socialistické republiky.

(2) Při výběru organizací, v nichž má být závodní komise zřízena, posuzuje se zejména, zda zřízení závodní komise vyžaduje hospodářský nebo jiný společenský zájem a zda pro její činnost jsou kádrové i jiné předpoklady.

§ 2

(1) Návrh na zřízení závodní komise připravuje Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky v součinnosti s příslušnými orgány Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže, s vedoucím organizace a s příslušným výborem lidové kontroly krajského, popř. okresního národního výboru.

(2) Návrhy na vyslovení souhlasu ke zřízení závodních komisí předkládá vládě Československé socialistické republiky Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky.

§ 3

(1) Po vyslovení souhlasu vládou Československé socialistické republiky zřídí závodní komisi Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky, který též jmenuje předsedu, místopředsedu a nejméně 5 dalších členů závodní komise. Počet členů určí s přihlédnutím k velikosti organizace a ke složitosti kontrolních úkolů.

(2) Členové závodní komise jsou vybíráni z kolektivu pracovníků organizace, popř. i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali. Členství v závodní komisi je neslučitelné s funkcí vedoucího organizace a jeho zástupce, jakož i s funkcí pracovníka odborného kontrolního útvaru organizace; členem závodní komise nemůže též být pracovník organizace, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty.

(3) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky odvolá po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1 člena závodní komise, jestliže řádně neplní své povinnosti, nebo z jiných závažných důvodů.

(4) Jmenování a odvolání členů závodní komise se v organizaci zveřejní.

§ 4

(1) Zaniknou-li podmínky pro činnost závodní komise, zruší ji Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky po projednání s orgány uvedenými v § 2 odst. 1. O zrušení závodní komise informuje vládu Československé socialistické republiky.

(2) Dojde-li ke zřízení výboru lidové kontroly ve výrobní hospodářské jednotce, přecházejí na něj všechna práva a povinnosti Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, která pro něj vyplývají vůči závodním komisím z tohoto nařízení.

Činnost závodních komisí

§ 5

(1) Závodní komise provádí kontrolu hospodářské činnosti a plnění úkolů organizace, ve které byla zřízena. Přitom kontroluje zejména

a) plnění hospodářského plánu organizace, především úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství,

b) efektivnost výroby, prosazování racionalizace a hospodárnosti při vynakládání práce, energie, materiálu a finančních prostředků,

c) dodržování stanovené kvality výrobků, popř. služeb poskytovaných organizací,

d) ochranu a využití majetku v socialistickém vlastnictví svěřeného organizaci,

e) dodržování pracovní a technologické kázně,

f) plnění úkolů organizace na úseku péče o pracující.

(2) Závodní komise kontroluje, jak příslušné útvary organizace vyřizují stížnosti, oznámení a podněty občanů a organizací a zda provádějí potřebná opatření k nápravě. Závodní komise také sama přijímá stížnosti a oznámení, které buď postoupí k vyřízení organizaci, nebo je přímo prošetří, vyžaduje-li to jejich závažnost, nebo jsou-li pro to jiné důvody. O stížnostech a oznámeních, které obdržela, vede vlastní evidenci.

§ 6

(1) Závodní komise pracuje podle plánu kontrolní činnosti. Při jeho vypracování vychází z potřeb organizace a z tematických kontrolních úkolů stanovených Výborem lidové kontroly Československé socialistické republiky. Využívá přitom též připomínek a námětů pracujících a jejich organizací.

(2) Návrh plánu kontrolní činnosti projedná závodní komise před jeho přijetím s příslušnými orgány Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a s vedoucím organizace.

(3) Závodní komise informuje o své činnosti nejméně jednou za rok Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky a kolektiv pracovníků organizace.

§ 7

(1) Závodní komise postupuje při výkonu kontroly a při hodnocení zjištěných skutečností nezávisle na vedoucích pracovnících organizace. Dbá, aby její kontrolní zjištění byla objektivní a aby opatření ke zjednání nápravy byla účinná.

(2) Závodní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou měsíčně. Je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise.

§ 8

(1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky usměrňuje činnost závodní komise a poskytuje jí metodickou pomoc.

(2) Závodní komise odpovídá za svou činnost Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky.

§ 9

(1) Závodní komise předává své kontrolní poznatky závodní organizaci Komunistické strany Československa k využití při uplatňování práva kontroly.

(2) Závodní komise spolupracuje s příslušnými závodními orgány Revolučního odborového hnutí a Socialistického svazu mládeže, využívá jejich poznatků ke své kontrolní činnosti a podle potřeby je informuje o svých kontrolních poznatcích.

§ 10

Závodní komise si poskytují vzájemnou pomoc. Podle potřeby spolupracují s výbory lidové kontroly, s ostatními kontrolními orgány i s kontrolními útvary nadřízených orgánů.

Oprávnění závodních komisí

§ 11

(1) Závodní komise a její pověření členové jsou oprávněni ke všem úkonům potřebným k provedení kontroly v organizaci, zejména mohou požadovat,

a) aby jim byl umožněn vstup do všech objektů a zařízení organizace,

b) aby jim byly předloženy v určených lhůtách požadované podklady, materiály a písemnosti a podány pravdivé a úplné ústní nebo písemné informace o zjištěných skutečnostech, nebo vysvětlení o příčinách zjištěných závad.

(2) Prokáží-li se členové závodní komise zvláštním pověřením Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky, musí jim být předloženy požadované písemnosti obsahující skutečnosti tvořící služební, hospodářské nebo státní tajemství.

(3) Závodní komise je oprávněna přibírat k účasti na kontrole po projednání s příslušnými orgány Komunistické strany Československa, Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a s vedoucím organizace spolupracovníky z řad pracovníků organizace i z důchodců, kteří dříve v organizaci pracovali; spolupracovníci mají při výkonu kontrolní činnosti oprávnění, příslušející členům závodní komise, v rozsahu pověření daného závodní komisí.

§ 12

(1) Závodní komise je ke zjednání nápravy oprávněna

a) upozorňovat vedoucí pracovníky organizace na zjištěné nedostatky a dávat podněty k jejich odstranění,

b) požadovat od vedoucího organizace, aby bez průtahů zajistil odstranění zjištěných závad i jejich příčin, pokud se tak nestalo po upozornění podle předchozího ustanovení, a je-li podezření, že byl spáchán trestný čin, přečin nebo přestupek, aby věc oznámil příslušným orgánům,

c) při zjištění porušení pracovní nebo technologické kázně nebo způsobení škody na majetku v socialistickém vlastnictví dát podnět vedoucímu organizace, popř. nadřízeného orgánu, k vyvození důsledků podle příslušných předpisů proti provinilým osobám.

(2) Oprávnění podle odstavce 1 přísluší též předsedovi závodní komise a oprávnění podle odstavce 1 písm. a) též pověřeným členům závodní komise.

§ 13

Závodní komise je dále oprávněna

a) zúčastňovat se kontrolních akcí, které jsou prováděny v organizaci podle rozhodnutí jejího vedoucího, jakož i provádění periodických revizí hospodaření a hodnocení hospodářských výsledků organizace,

b) požadovat na vedoucím organizace, aby zajistil prošetření závažných závad, přesahující možnosti závodní komise, a aby o jeho výsledcích a o provedených opatřeních informoval závodní komisi,

c) navrhovat Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky pozastavení provádění nezákonného rozhodnutí nebo nezákonné činnosti, a je-li nebezpečí, že by vznikla škoda, též nehospodárného rozhodnutí nebo nehospodárné činnosti,

d) žádat v nutných případech o podporu Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky, nebo po projednání s ním nadřízený orgán nebo jiný příslušný státní orgán a navrhovat mu provedení hlubší kontroly v organizaci.


Společná a závěrečná ustanovení

§ 14

Organizace je povinna provádět pro závodní komisi včas a bezplatně administrativní práce, vytvářet potřebné podmínky pro její jednání a hradit též nezbytné věcné náklady na její činnost.

§ 15

Nesplní-li pracovníci organizace v určené lhůtě povinnost uloženou jim podle § 11 tohoto nařízení a podle § 14 odst. 1 a 2 nebo povinnost podat zprávu podle § 14 odst. 3 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole, může závodní komise dát podnět Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky k uložení pořádkové pokuty podle § 15 zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

§ 16

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru