Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/1973 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

Částka 8/1973
Platnost od 20.03.1973
Účinnost od 20.03.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 28. února 1973,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 42 odst. 3 a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


Čl. I

Vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 14 zní:

"§ 14

(1) Příjemci autorských odměn a odměn výkonných umělců odvádějí kulturním fondům, s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 až 4, příspěvek ve výši 2 % hrubé odměny.

(2) Z autorských odměn plynoucích čs. občanům ze zahraničí se odvádí kulturním fondům příspěvek ve výši 40 % hrubé odměny; ministr kultury může v případech zřetele hodných výši tohoto příspěvku snížit.

(3) Nejde-li o případy, uvedené v odstavci 2, odvádějí kulturním fondům dědici autorských práv a autoři děl fotografických, dosáhnou-li ročních příjmů z autorských odměn

a) více než 50 000 Kčs, avšak méně než 100 000 Kčs, příspěvek ve výši 3 %,

b) více než 100 000 Kčs, příspěvek ve výši 5 % celkových ročních příjmů; z příjmů podrobených vyššímu příspěvku nesmí však po odpočtu příspěvku zbýt příjemci méně než z nejvyššího součtu odměn podrobeného ještě nižšímu příspěvku.

(4) Příspěvek podle odstavců 1 až 3 se neodvádí z odměn osvobozených od daně podle § 4 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb., a z odměn, které podléhají dani ze mzdy.

(5) Příspěvky příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců příslušejí kulturním fondům a tvoří základní zdroje jejich příjmů pro plnění jejich úkolů (§ 41 autorského zákona)."

2. Ustanovení § 15 zní:

"§ 15

(1) Organizace, která vyplácí odměnu, srazí příspěvek podle § 14 odst. 1 a 2, v případech podle § 14 odst. 3 srazí zálohově příspěvek ve výši 2 %. Sražené částky vyúčtuje a odvede hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků (§ 16).

(2) Příjemci autorských odměn, na něž se vztahuje ustanovení § 14 odst. 3, jsou povinni poukázat příslušné vybírající organizaci rozdíl mezi příspěvkem zaplaceným zálohově srážkou a příspěvkem, k jehož úhradě jsou povinni, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

(3) Příspěvky z odměn přijatých od občanů a ohlášených podle § 5 odst. 2 zák. č. 36/1965 Sb., ve znění zákona č. 160/1968 Sb., uhradí příjemce odměny přímo organizaci pro vybírání příspěvků."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Korčák v. r.

Přesunout nahoru