Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 176/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu

Částka 42/1973
Platnost od 28.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1983 (172/1982 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 20. prosince 1973,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů,rop a gazolinu

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., a podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):


ODDÍL PRVNÍ

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje dodávky topných plynů, tj. svítiplynu, zemních plynů (naftového a karbonského), koksárenského plynu, dodávky topného plynu propan-butanu, jakož i dodávky rop a gazolinu, mezi socialistickými organizacemi; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ODDÍL DRUHÝ

Dodávky topných plynů z plynovodní sítě

§ 2

Rozdělení odběratelů

(1) Organizace odebírající topné plyny z plynovodní sítě se dělí na velkoodběratele a maloodběratele.

(2) Velkoodběratelé jsou ti odběratelé topných plynů, jejichž roční plánovaný odběr přesahuje 120 000 m3 svítiplynu a koksárenského plynu nebo 60 000 m3 zemního plynu (naftového a karbonského), pro jedno odběrní místo.

(3) Odběratelé topných plynů v menších množstvích než je uvedeno v odstavci 2, jakož i odběratelé topného plynu propan-butanu ze sítě jsou maloodběrateli.

§ 3

Odběrní místo

(1) Odběrním místem pro dodávky topných plynů je samostatný objekt (provozovna, pracoviště) odběratele, kde se měří odběr topných plynů měřidlem na přípojce.

(2) Jediným odběrním místem může být též samostatný prostorově souvislý a trvale pro dodávky topných plynů propojený celek, i když má několik plynovodních přípojek.

(3) V pochybnostech stanoví odběrní místo dodavatel topných plynů podle technického provedení přípoje na plynovodní síť.

§ 4

Smlouva o přípravě dodávek topných plynů

(1) Dodavatelé topných plynů uzavírají s organizacemi, kterým byla podle zvláštních předpisů určena palivová základna, 1) smlouvu o přípravě dodávek topných plynů ve smyslu hospodářského zákoníku. 2)

(2) Smlouvy o přípravě dodávek se uzavírají nejpozději do dvou roků od právní moci rozhodnutí o určení palivové základny a na období nejméně pěti let od stanoveného termínu zahájení odběru.

(3) Velkoodběratelé uzavírají s dodavatelem smlouvu o přípravě dodávek na období pětiletého plánu.

Smlouvy o dodávce topných plynů s velkoodběrateli

§ 5

Uzavírání smluv

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů s velkoodběrateli se uzavírají na celý rok na podkladě rozpisu prováděcího státního plánu s orientačním rozdělením na jednotlivá čtvrtletí podle druhů topných plynů a k provedení smluv o přípravě dodávek ve smyslu § 4.

(2) Smlouvy se uzavírají pro každé odběrní místo zvlášť, pokud se organizace nedohodnou na uzavření jediné smlouvy s rozdělením odběru podle odběrních míst.

(3) S odběrateli, kteří mají zřízeno dvoupalivové hospodářství, se ve smlouvě dohodnou pravidla pro použití druhého paliva.

(4) Smlouvy o dodávce topných plynů jsou zpřesňovány denními odběrovými diagramy (pro pracovní den a den pracovního volna). S odběrateli, kteří značně ovlivňují tlakové poměry v plynovodní síti, se uzavírají též směnové, popř. hodinové diagramy. Měsíční objem dodávek je stanoven součtem množství uvedených v příslušných odběrových diagramech.

(5) Hodnoty regulačních stupňů, kterými se upravují smluvené dodávky v jednotlivých odběrových stupních v případě vyhlášení regulačních opatření podle regulačního plánu, jsou součástí odběrových diagramů.

§ 6

Sjednávání odběrového diagramu

(1) Odběratel je povinen do 35 dnů před začátkem čtvrtletí zaslat dodavateli ve dvou vyhotoveních návrh odběrového diagramu pro jednotlivá odběrní místa; je-li vstup do odběrního místa měřen několika měřidly, přiloží odběratel k odběrovému diagramu rozpis na jednotlivá měřidla, pokud nebude dohodnuto jinak.

(2) V návrhu diagramu uvede odběratel údaje o předpokládaných nepravidelnostech v odběru topných plynů.

(3) Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem odběrového diagramu, je povinen předložit odběrateli nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí diagram podle návrhu odběratele.

(4) Nesouhlasí-li odběratel s návrhem změn a doplňků předložených dodavatelem, je povinen do 10 dnů projednat návrh těchto změn a doplňků; nedojde-li k dohodě, je povinen předložit spor v téže lhůtě k rozhodnutí hospodářské arbitráži. Pokud tak odběratel neučiní nebo dokud arbitrážní orgán spor nerozhodne, uskuteční se dodávky podle návrhu dodavatele.

(5) Množství topných plynů podle odběrového diagramu je možno dodávat a odebírat jen v období, na které byl sjednán.

(6) Pro nově budované závody může dodavatel povolit v době uvádění do provozu odběr podle zvláštních podmínek sjednaných v hospodářské smlouvě.

§ 7

Povinnost záznamů o odběru topných plynů

(1) Velkoodběratelé jsou povinni pravidelně a řádně zaznamenávat skutečná množství odebraných topných plynů za období odpovídající časovému rozsahu odběrového diagramu na předepsaném formuláři ve všech příslušných rubrikách:

a) při hodinovém odběrovém diagramu každou hodinu,

b) při směnovém odběrovém diagramu po skončení každé směny,

c) při denních odběrových diagramech denně po ukončení pracovní doby, nejpozději v 6.00 hod. následujícího dne.

(2) Množství odebraných topných plynů se zjišťuje provedením odečtu stavu měřicího zařízení a přepočtením na základní objemové jednotky podle příslušné technické normy. 3)

(3) Takto zjištěné množství odebraných topných plynů je odběratel povinen řádně hlásit dodavateli na předepsaném formuláři ihned po uplynutí kalendářního měsíce.

(4) Odběratelé jsou povinni na žádost dodavatele podávat hlášení o skutečném odběru i za kratší období požadovaným způsobem.

Smlouvy o dodávce topných plynů s maloodběrateli

§ 8

Uzavírání smluv

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů s maloodběrateli se uzavírají bez časového omezení potvrzením přihlášky k odběru topných plynů (dále jen "přihláška"); přihlášku předkládá odběratel dodavateli před připojením. Tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Vrácením jednoho potvrzeného vyhotovení přihlášky zavazuje se dodavatel k dodávce topných plynů požadované odběratelem.

(2) Současně s přihláškou předloží odběratel dodavateli:

a) potvrzení vlastníka (správce) nemovitosti, že souhlasí se zřízením odběrního plynového zařízení ve svém objektu,

b) potvrzení příslušné organizace o tom, že odběrní plynové zařízení vyhovuje právním předpisům 4) a technickým normám.

§ 9

(1) Maloodběratelé, jejichž plánovaný roční odběr, popř. skutečný odběr za předcházející rok přesahuje 60 000 m3 svítiplynu nebo koksárenského plynu nebo 30 000 m3 zemního plynu (naftového nebo karbonského), jsou na žádost dodavatele povinni předkládat čtvrtletní rozpisy spotřeby s rozdělením množství na jednotlivé měsíce.

(2) Čtvrtletní rozpis spotřeby je odběratel uvedený v odstavci 1 povinen předložit dodavateli nejpozději 35 dnů před začátkem čtvrtletí ve dvou vyhotoveních.

§ 10

Změna a zrušení smlouvy s maloodběratelem

(1) Maloodběratel, který chce zvýšit odběr tím, že bude používat jiných spotřebičů, než jsou uvedeny v přihlášce, nebo upravit spotřebiče tak, že by to vyžadovalo změnu měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení) nebo plynovodní přípojky, je povinen podat novou přihlášku.

(2) Oznámí-li odběratel aspoň 8 dnů předem zrušení smlouvy, je dodavatel povinen na ně přistoupit. V těchto případech je odběratel povinen umožnit dodavateli, aby provedl poslední odečet, jakož i opatření související s ukončením dodávky.

(3) Nepožádá-li odběratel o zrušení smlouvy a neumožní provedení odečtu, je povinen zaplatit množství plynu odebrané až do podání přihlášky nového odběratele nebo do ukončení dodávky topných plynů.

(4) Neodebírá-li odběratel topné plyny bez závažného důvodu po dobu nejméně 6 měsíců, je povinen souhlasit s návrhem dodavatele na zrušení smlouvy. Dodavatel je oprávněn zastavit dodávku topných plynů a učinit opatření související s ukončením dodávky.

§ 11

Změna odběratele

Přejímá-li organizace objekty, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinna dodavateli oznámit do 3 dnů od převzetí odběrního plynového zařízení stav měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení) a předložit mu do 8 dnů přihlášku anebo v téže lhůtě sdělit dodavateli písemně, že nehodlá topné plyny odebírat.

§ 12

Dodací podmínky

(1) Není-li výše provozního tlaku sjednána ve smlouvě, dodávají se topné plyny pod přetlakem stanoveným technickou normou. 5)

(2) Dodávka je splněna přechodem topného plynu ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

(3) Bez souhlasu dodavatele nesmí odběratel přenechat topné plyny jiným odběratelům nebo je rozvádět.

§ 13

Neoprávněný odběr

(1) Za neoprávněný odběr se považuje:

a) odebírá-li odběratel topné plyny beze smlouvy s dodavatelem, mimo případy, kdy hospodářská smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) odebírá-li odběratel topné plyny, které nejsou měřeny měřidly dodavatele bez jeho souhlasu,

c) odebírá-li odběratel topné plyny k jiným účelům než sjednaným nebo určeným v rozhodnutí o přidělení palivové základny,

d) provedl-li odběratel takové opatření, aby plynoměr nebo měřicí zařízení buď nezaznamenávaly spotřebu nebo ji zaznamenávaly nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takto upravená zařízení používá,

e) došlo-li k poškození plynoměru nebo měřicího zařízení, tovární nebo podnikové plomby a státní nebo podnikové ověřovací známky a neohlásí-li to odběratel dodavateli nejpozději do 3 dnů poté, kdy to zjistil,

f) nesplnil-li odběratel povinnosti uložené mu v § 11,

g) nepodřídil-li se odběratel po opakované výzvě regulačním opatřením dodavatele (§ 18).

(2) Množství topných plynů neoprávněně odebraných u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se určí součtem maximální spotřeby všech u odběratele zjištěných spotřebičů po dobu nejméně 8 hodin denně, v případě směnového provozu až 24 hodin denně, násobeným počtem dnů za celou dobu takového odběru. Není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru topných plynů, účtuje se odběr za dobu od posledního řádného odečtu. Úhrnná částka vyúčtovaná za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené za odběr v době neoprávněného odběru.

(3) K částkám vypočteným podle odstavce 2 se připočítají náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 20 Kčs.

Omezení nebo přerušení dodávek topných plynů

§ 14

Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku topných plynů:

a) při provádění plánovaných údržbových a revizních prací projednaných předem s odběratelem; s velkoodběrateli topných plynů je nutno tato opatření projednat alespoň 30 dnů před termínem sjednávání odběrového diagramu,

b) provádí-li se po předcházejícím projednání trvalá změna jmenovitého tlaku nebo změna druhu dodávaných topných plynů,

c) z důvodů způsobených živelními pohromami,

d) při provádění dispečerských opatření a regulačních opatření na podkladě odběrových stupňů pro řízení dodávky a odběru topných plynů,

e) při opravách poruch,

f) v případě, že odběratel trvale odebírá topné plyny bez dohody s dodavatelem ve vyšším množství, než dovoluje sjednaný odběrový diagram,

g) nevyhovuje-li odběrní plynové zařízení právním předpisům a technickým normám do té míry, že může ohrozit bezpečnost lidí nebo majetku,

h) znemožňuje-li odběratel dodavateli přístup k plynoměru nebo k měřicím zařízením, popř. k odběrním plynovým zařízením,

i) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr,

j) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet nebo velikost odběrních plynových zařízení (spotřebičů),

k) nesplní-li odběratel příkaz k odstranění závad v odběrním plynovém zařízení nebo neodstraní-li zařízení, které způsobuje u jiných odběratelů mimořádný pokles nebo kolísání tlaku,

l) přenechá-li odběratel topné plyny dalším odběratelům bez souhlasu dodavatele (§ 12 odst. 3).

§ 15

(1) O přesném termínu omezení nebo přerušení dodávky topných plynů pro provádění plánovaných údržbových a revizních prací projednaných podle § 14 písm. a) je dodavatel povinen vyrozumět odběratele předem vhodným způsobem; velkoodběratele nejméně 10 dnů, ostatní odběratele nejméně 24 hodin.

(2) O ostatních případech omezení nebo přerušení dodávky topných plynů je povinen dodavatel vyrozumět odběratele bez zbytečného odkladu, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující toto opatření nastala. Dodavatel může u velkoodběratelů přerušit dodávku topných plynů z důvodů uvedených v § 14 písm. g) - l) jen po předchozím upozornění.

§ 16

Odběratel může omezit nebo přerušit odběr topných plynů z důvodů uvedených v § 14 písm. a), c) a e), avšak je povinen postupovat při tom obdobně jako dodavatel podle § 15.

§ 17

Přerušenou dodávku topných plynů dodavatel obnoví po odstranění těch závad nebo příčin, pro které byla dodávka přerušena.

§ 18

(1) V zájmu plynulého zásobování všech odběratelů topnými plyny je dodavatel oprávněn provádět u velkoodběratelů regulační opatření.

(2) Regulační opatření se provádějí podle odběrových stupňů pro dodávku a odběr topných plynů a jsou součástí sjednané hospodářské smlouvy a odběrového diagramu. Výše dodávky v jednotlivých odběrových stupních je vyjádřena v procentech základního odběru nebo množstvím plynu a stanoví se směrnicí federálního ministerstva paliv a energetiky vydanou po dohodě s ostatními ústředními orgány nadřízenými odběratelům.

(3) Odběrové stupně jsou:

a) nadlepšující - možnost vyšší dodávky než je uvedeno v odběrovém diagramu,

b) základní - dodávka podle odběrového diagramu,

c) omezující - snížení dodávky základního odběru až na bezpečnostní minimum odběratele,

d) havarijní - úplné přerušení dodávky topných plynů.

(4) U dodávek a odběru topných plynů při stupních nadlepšujících je přípustná tolerance + - 5 %, v ostatních stupních - 5 %.

(5) Velkoodběratelé jsou povinni sledovat zprávy Čs. rozhlasu o dodávce topných plynů, okamžitě realizovat opatření k dodržení odběru podle vyhlášeného odběrového stupně a vést záznamy o dodržování odběrových stupňů na předepsaných formulářích.

(6) Velkoodběratelé, kteří mají zřízen dvoupalivový systém, jsou povinni použít podle dohodnutých pravidel náhradou za topný plyn druhého paliva.

Jakost a měření dodávaných topných plynů

§ 19

Jakost topných plynů

(1) Jakost topných plynů musí odpovídat příslušným technickým normám nebo technickým podmínkám a zjišťuje se přístroji nebo chemickými, popř. fyzikálními rozbory.

(2) Pro stanovení jakostních znaků topných plynů (spalné teplo, hořlavé vlastnosti apod.) jsou závazné údaje registračních přístrojů nebo údaje pravidelně zaznamenávaných hodnot měřicího zařízení dodavatele topných plynů, umístěného v uzlových bodech plynovodní sítě pro určitou oblast.

(3) Pokud není v technických normách jinak stanoveno, jsou pro hodnocení jakosti topných plynů směrodatné výsledky získané rozborem vzorků plynule odebraných za 24 hodin nebo za dobu dohodnutou s odběratelem. Za směrodatné se považují rozbory prováděné podle technických norem nebo obvyklých analytických metod.

Měření topných plynů

§ 20

(1) Měření množství dodávaných topných plynů zajišťuje dodavatel.

(2) O druhu, místě a způsobu umístění měřidel (plynoměrů nebo měřicího zařízení), popř. jejich výměně, rozhoduje dodavatel.

(3) Jakékoliv montážní změny měřidel smí provádět pouze dodavatel.

§ 21

(1) Velkoodběratel je povinen zřídit na svůj náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel. Ve výjimečných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může šoupátko otevřít odběratel, avšak pouze se souhlasem dodavatele. Za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené množství topných plynů, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem anebo podle denního průměru v předcházejících 3 měsících.

(2) U maloodběratele, kde přerušení dodávky topných plynů, popř. porucha plynoměru by mohla způsobit značné škody, zřídí dodavatel na žádost odběratele a na jeho náklad kolem měřicího zařízení ochoz, uzavřený šoupátkem a opatřený plombou. Otevření ochozového šoupátka smí provést pouze dodavatel; za dobu, kdy odběratel odebírá takto neměřené množství topných plynů, vyúčtuje se jejich spotřeba v množství sjednaném předem nebo podle denního průměru v uplynulém odečítacím období.

§ 22

Sledování a zabezpečení měřidel

(1) Odběratel je povinen sledovat správný chod měřidel a ihned hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v plynovodním zařízení před měřidly. U registračních měřicích přístrojů je velkoodběratel povinen sledovat jejich trvalý chod a jejich záznam a provádět běžnou obsluhu v rozsahu stanoveném dodavatelem.

(2) Odběratel je povinen zabezpečit měřidla způsobem určeným dodavatelem tak, aby nedošlo k jejich poškození.

§ 23

Opravy chyb měřidel

(1) Dodavatel je povinen na žádost odběratele provést přezkoušení měřidel 6) do 15 dnů od přijetí žádosti a jsou-li měřidla vadná, vyměnit je za správná.

(2) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřidla udávají hodnotu v mezích přípustných odchylek, 7) hradí odběratel náklady spojené s přezkoušením měřidel.

(3) Zjistí-li se při přezkoušení měřidel, že měřicí zařízení udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty více než připouští technická norma, uhradí zvýhodněná organizace částku odpovídající chybě v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla, nejdéle však ode dne předcházejícího odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřidel hradí v tomto případě dodavatel.

(4) Nelze-li přesně zjistit spotřebu plynu za dobu poruchy měřidel, vypočte se podle spotřeby v přibližně stejném období minulého roku, upravené o plánovaný trend odběru. Jde-li o nový odběr, nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel fakturovat spotřebu podle průměrných spotřeb naměřených v dalších obdobích.

ODDÍL TŘETÍ

Dodávky topného plynu propan-butanu v tlakových nádobách

§ 24

Smlouvy o dodávce topného plynu propan-butanu

(1) Smlouvy o dodávce topného plynu propan-butanu se uzavírají potvrzením přihlášky k odběru (dále jen "přihláška"); přihlášku předkládá odběratel dodavateli před zahájením odběru. Tiskopis přihlášky vydá dodavatel odběrateli bezplatně. Vrácením jednoho potvrzeného vyhotovení přihlášky zavazuje se dodavatel k dodávce topného plynu propan-butanu požadované odběratelem.

(2) Smlouva o dodávce topného plynu propan-butanu se uzavírá bez časového omezení. Dodavatel je však povinen vyhovět žádosti odběratele o zrušení smlouvy.

(3) Přihlášku je povinen předložit i nový uživatel objektu, v němž je tlaková stanice na propan-butan, chce-li tohoto zařízení používat.

Dodací podmínky

§ 25

(1) Odběratelům se dodává topný plyn propan-butan v cisternách, v sudech a lahvích, a to z výroben, plníren nebo výdejen. Druh tlakových nádob a dodávající místo dohodne dodavatel s odběratelem před zahájením odběru.

(2) Odběratel, který požaduje dodávku topného plynu propan-butanu v množství přesahujícím 1 t měsíčně nebo bude odebírat topný plyn propan-butan z výrobny nebo plnírny, je povinen předložit dodavateli nejpozději 35 dnů před začátkem roku, ve kterém se mají dodávky uskutečnit, rozpis požadovaného množství na jednotlivá čtvrtletí s rozdělením podle dodávajících míst.

(3) Dodávky topného plynu propan-butanu se uskutečňují na základě čtvrtletních odvolávek, které musí být odběratelem předloženy nejpozději 35 dnů před začátkem čtvrtletí.

(4) Plné lahve nebo sudy jsou vydávány jen po předchozím nebo současném vrácení stejného počtu lahví nebo sudů prázdných s výjimkou odběru nového odběratele nebo plánovaného zvýšení odběru.

§ 26

(1) Dodavatel může přerušit dodávku, jestliže

a) tlaková stanice nevyhovuje předpisům do té míry, že může způsobit výbuch, zavinit požár nebo ohrozit bezpečnost života, zdraví nebo majetku,

b) odběratel zabraňuje oprávněným pracovníkům dodavatele v přístupu k tlakové stanici, zejména za účelem její kontroly,

c) odběratel užívá spotřebičů a regulátorů, jejichž používání není dovoleno,

d) odběratel umožní jiné organizaci nebo osobě, která není přihlášeným odběratelem, třeba jen na zkoušku, používat topný plyn propan-butan, zejména půjčuje-li jí láhve nebo sudy, bez vědomí dodavatele.

(2) Přerušení dodávky topného plynu propan-butanu je dodavatel povinen neprodleně předem oznámit odběratelům, jakmile skutečnost nebo nutnost odůvodňující tato opatření nastala.

(3) Přerušenou dodávku topného plynu obnoví dodavatel po odstranění závad nebo příčin, pro které byla dodávka přerušena.

ODDÍL ČTVRTÝ

Dodávky rop a gazolinu

§ 27

Smlouvy o dodávce rop a gazolinu

Smlouvy o dodávce rop a gazolinu se uzavírají na celý rok s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí a jednotlivé druhy.

§ 28

Dodací podmínky

(1) Minimální expediční množství je obsah dvouosého cisternového vozu.

(2) Dodané množství ropy nebo gazolinu se zjišťuje podle váhy, vyjádřené v kg vážením u příjemce zásilky. Odběratel je povinen oznámit dodavateli nejpozději do 15 dnů od převzetí cisterny příjemcem tuto váhu a doložit ji vážními lístky.

(3) Nedohodnou-li se organizace jinak, může se dodané množství v jednotlivých čtvrtletích odchylovat od množství sjednaného ve smlouvě o + - 5 %.

§ 29

Osvědčení o jakosti

Ke každé skupině cisteren odeslané z jednoho expedičního místa týž den předává dodavatel odběrateli atest, v němž osvědčuje hustotu výrobku při 20 “C a procenta mechanických nečistot i vody.

ODDÍL PÁTÝ

Dodávky topných plynů do plynovodní sítě

§ 30

Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů do plynovodní sítě se uzavírají na celý rok s rozdělením množství topných plynů na jednotlivá čtvrtletí a jednotlivé zdroje na podkladě prováděcího státního plánu. V průběhu roku se smlouvy upřesňují denními dodávkovými režimy s uvedením výše hodinových dodávek. Měsíční objem dodávek je stanoven součtem množství uvedených v příslušných dodávkových režimech.

(2) Návrh smlouvy předkládá jako odběratel plynárenská organizace, pověřená výkupem topných plynů, výrobnímu podniku (dodavateli) nejpozději 45 dní před začátkem roku. Dodavatel je povinen se vyjádřit k návrhu smlouvy do 15 dnů ode dne jeho předložení.

(3) Ve smlouvě se sjednává zejména:

a) tolerance,

b) předávací tlak,

c) jakost dodávaného topného plynu,

d) místo splnění dodávky,

e) způsob měření a vyhodnocování dodávky,

f) způsob vedení záznamů o skutečně dodaném množství a jeho hlášení odběrateli.

§ 31

Sjednávání dodávkového režimu

(1) Odběratel je povinen zaslat dodavateli nejpozději 15 dnů před začátkem čtvrtletí ve třech vyhotoveních návrh dodávkového režimu, který obsahuje tyto údaje:

a) rozpis dodávek topných plynů v pracovních dnech a ve dnech pracovního volna a z nich odvozená měsíční množství,

b) požadovaný denní pohotový výkon,

c) požadované minimální a maximální hodinové dodávky,

d) plánované opravy plynárenských zařízení v průběhu čtvrtletí.

(2) Dodavatel je povinen doplnit návrh dodávkového režimu údaji o předvídaných nepravidelnostech v dodávce topných plynů, o technických, popř. provozních opatřeních k zajištění dodávky plynu a o havarijních opatřeních a zaslat jej do 10 dnů po obdržení odběrateli. Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem dodávkového režimu, je povinen v téže lhůtě projednat návrh s odběratelem; nedojde-li k dohodě, předloží obě organizace spor svým nadřízeným orgánům. Stejně postupuje odběratel, nesouhlasí-li s doplněním návrhu dodávkového režimu. Do rozhodnutí sporu uskutečňují se dodávky podle návrhu předloženého odběratelem.

(3) V průběhu čtvrtletí se upřesňují dodávkové režimy nejpozději týden před začátkem měsíce.

(4) Množství topných plynů stanovené dodávkovým režimem lze dodávat jen v období, na které je sjednán.

§ 32

Jakost a měření množství topných plynů

(1) Jakost topných plynů musí odpovídat příslušným technickým normám nebo technickým podmínkám a zjišťuje se přístroji nebo chemickými a fyzikálními rozbory v laboratořích dodavatele, prováděnými podle technických norem nebo sjednaných analytických metod. O složení topného plynu vydává dodavatel denně osvědčení o jakosti, pokud se nedohodne s odběratelem jinak.

(2) Dodavatel plynu je povinen umožnit odběrateli a zástupcům rozhodčích laboratoří kontrolu, popř. úřední ověření měřicích přístrojů a prováděných analytických, fyzikálních a chemických rozborů.

(3) Měření množství dodávaných topných plynů zajišťuje dodavatel. O druhu, místě a způsobu umístění měřidel (plynoměru nebo měřicího zařízení), popř. o jejich výměně rozhoduje dodavatel po projednání s odběratelem.

(4) Jakékoliv montážní změny měřidel smí provádět dodavatel jen za přítomnosti odběratele.

(5) Dodavatel plynu do plynovodní sítě je povinen umožnit kontrolu, popř. úřední ověření měřicího zařízení, přičemž nesmí dojít k přerušení dodávky. Za tím účelem je povinen vybudovat druhou souběžnou měřicí řadu, není-li možno měření zajistit jinak. O druhu, místě a způsobu umístění tohoto měřicího zařízení rozhoduje dodavatel po projednání s odběratelem.

(6) Dodavatel plynu je povinen nejméně za tři měsíce provést ve spolupráci s odběratelem zkoušku správné funkce měřidel. 8)

§ 33

Opravy chyb měřicího zařízení

(1) Dodavatel je povinen na žádost odběratele zajistit úřední ověření měřidel. Zjistí-li se, že měřidla měří v mezích přípustných odchylek, popř. že jejich měřicí křivka je správná, hradí náklady úředního ověření odběratel. Jinak hradí náklady na úřední ověření dodavatel.

(2) Při zjištěné chybě měřicího zařízení dohodnou organizace množství neměřených topných plynů dodaných do plynovodní sítě.

ODDÍL ŠESTÝ

Majetkové sankce

§ 34

(1) Nedodá-li dodavatel velkoodběrateli topných plynů z plynovodní sítě množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit mu penále ve výši 10 % z ceny nedodaného množství topných plynů; toto penále dodavatel není povinen platit, došlo-li k omezení nebo přerušení dodávek topných plynů podle § 14.

(2) Neodebere-li velkoodběratel topných plynů z plynovodní sítě množství topných plynů podle odběrového diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 10 % z ceny neodebraného množství topných plynů.

(3) Organizace, která uzavřela smlouvu o přípravě dodávek, ale odmítne uzavření hospodářské smlouvy na dodávku topných plynů, je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále ve výši 10 % z ceny ročního množství topného plynu uvedeného ve smlouvě o přípravě dodávek pro rok, na který hospodářská smlouva nebyla uzavřena.

§ 35

(1) Nedodá-li dodavatel topných plynů do plynovodní sítě množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 10 % z ceny nedodaného množství topných plynů.

(2) Neodebere-li odběratel množství topných plynů podle dodávkového režimu, je povinen zaplatit dodavateli topných plynů do plynovodní sítě penále ve výši 10 % z ceny neodebraného množství topných plynů.

§ 36

Překročí-li velkoodběratel množství topných plynů sjednané podle odběrového diagramu nebo upravené v důsledku provádění regulačních nebo dispečerských opatření, jakož i odebírá-li topné plyny beze smlouvy [§ 13 odst. 1 písm. a)], je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny topného plynu za každý m3 topného plynu odebraného navíc nebo bezesmluvně.

§ 37

(1) Nedodrží-li dodavatel do plynovodní sítě a z plynovodní sítě jakostní znaky topných plynů v hodnotách stanovených příslušnými technickými normami nebo technickými podmínkami, je povinen zaplatit odběrateli penále z ceny dodávky vadné jakosti, a to:

a) 4 % za nedodržení spalného tepla,

b) 3 % za nedodržení hořlavých vlastností,

c) 3 % za nedodržení ostatních jakostních ukazatelů.

(2) Penále ve výši uvedené v odstavci 1 se platí za nedodržení denního průměru jednotlivého jakostního znaku samostatně.

(3) Nedodržením denního průměru jednotlivých znaků se rozumí:

a) nedodržení denního průměru jednotlivého jakostního znaku v mezích tolerance stanovené příslušnými technickými normami,

b) krátkodobé nedodržení jakostního znaku podle příslušných technických norem po dobu delší než 3 hodiny souvisle, a to i v případech, kdy je dodržen denní průměr, pokud je jakostní znak měřen registračním přístrojem.

§ 38

(1) Za neoprávněný odběr podle § 13 odst. 1 písm. b) až g) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 1 000 Kčs za každý zjištěný případ.

(2) Za nedodržení lhůt uvedených v § 6 odst. 1, § 7 a 9 a povinnosti vést záznamy podle § 18 odst. 5 je povinen odběratel zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý den prodlení a případ, nejvýše však 1 000 Kčs za každý případ.

§ 39

Majetkové sankce podle § 34 až 38, pokud v jednotlivém případě nepřesáhnou částku 1000 Kčs, nemusí být účtovány a vymáhány.

ODDÍL SEDMÝ

Fakturování a placení

Fakturování a placení upravují zvláštní předpisy. 9)


ODDÍL OSMÝ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 41

Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení této vyhlášky mimo ta ustanovení, u nichž se odchylná úprava dohodou stran výslovně připouští.

§ 42

Zrušuje se vyhláška ministerstva paliv č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, ve znění vyhlášky č. 156/1965 Sb.

§ 43

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

(2) Ustanovení § 37 této vyhlášky pozbude účinnosti dnem 31. prosince 1976.


Náměstek ministra:

Ing. Fárka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státní plánovací komise č. 58/1972 Sb., o palivových a energetických základnách pro spotřebiče tuhých paliv, topných olejů, topných plynů a elektrické energie

2) § 116 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

3) ČSN 38 5510.

4) Zejména § 17 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon).

5) ČSN 38 6411.

6) ČSN 25 7860.

7) Zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě, a vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb.

8) ČSN 25 7710.

9) Odchylná úprava fakturování a placení od některých ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, byla povolena federálním ministerstvem financí pod čj. V/5/27 153 ze dne 7. prosince 1973 v tomto znění:
1. Dodávky topných plynů velkoodběratelům z plynovodní sítě se fakturují měsíčními sběrnými fakturami, a to v přepočtených objemových jednotkách (ČSN 38 5510). Činí-li plánovaná měsíční dodávka alespoň 100 000 m3 topného plynu, je závaznou formou placení plánované zúčtování (§ 16 a § 22 až 25 vyhlášky generálního ředitele SBČS č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací).
2. Dodávky topných plynů maloodběratelům z plynovodní sítě se fakturují sběrnými fakturami nejdéle za období 12 měsíců. Sběrnou fakturu vystavuje dodavatel za všechna odběrní místa maloodběratele, v nichž byl v průběhu měsíce proveden odečet plynoměru, a odešle ji odběrateli nejdéle do 9 dnů následujícího měsíce. Nedílnou součástí faktury je vyčíslení spotřeby plynu v množství (m3) i v penězích (Kčs) za jednotlivá odběrní místa.
3. Pokud je maloodběratelům dodané množství topných plynů měřeno před regulátorem tlaku plynu (při přímém odběru z vysokotlaké a středotlaké sítě), fakturuje se odběr měsíčními sběrnými fakturami v přepočtených objemových jednotkách (ČSN 38 5510).
4. Sběrná faktura za dodávky maloodběratelům může být nahrazena poštovní poukázkou, která musí obsahovat alespoň tyto fakturační údaje:
a) počáteční stav a datum odečtu,
b) konečný stav a datum odečtu,
c) spotřeba (v m3 a v Kčs),
d) cena za jednotku,
e) název a adresa dodavatele a odběratele.
5. Na úhradu odebraného, ale dosud nevyfakturovaného topného plynu podle odstavce 2 je maloodběratel povinen zaplatit dodavateli v průběhu fakturačního období podle své volby stanovené v písemné dohodě
a) buď měsíční, čtvrtletní nebo pololetní splátky odpovídající výši průměrné nebo u nových odběratelů předpokládané spotřeby, a to vždy nejpozději 8. den období, za který se splátka poskytuje,
b) nebo jednu splátku ve výši 60 % předpokládané spotřeby za fakturační období, a to ve sjednaném termínu. Splátky podle písm. a) nebo b) se odečítají ve sběrné faktuře. Vznikne-li přeplatek, je dodavatel povinen jej vrátit odběrateli do 10 dnů po odeslání příslušné sběrné faktury.
6. Je-li maloodběratel v prodlení s placením splátky podle odstavce 5, je dodavatel oprávněn mu vyúčtovat za každou vystavenou upomínku poplatek ve výši 10 Kčs.
7. Nemůže-li být u maloodběratele z důvodů jsoucích na jeho straně proveden odečet, vystaví dodavatel sběrnou fakturu podle výše odběru v předchozím období a rozdíly zúčtuje při nejbližším odečtu.
8. Fakturování dodávek topného plynu propan-butanu v tlakových nádobách, rop a gazolinu, jakož i dodávek topného plynu do plynovodní sítě se řídí fakturačními předpisy (vyhláškou ministerstva financí č. 204/1964 Sb.).
9. Je-li odběratel v prodlení s placením sběrné faktury v době splatnosti nebo splátek ve stanoveném nebo dohodnutém termínu, je dodavatel povinen účtovat a vymáhat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Činí-li však poplatek z prodlení v jednotlivém případě méně než 200 Kčs, není dodavatel povinen jej účtovat ani vymáhat.

Přesunout nahoru