Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 175/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

Částka 42/1973
Platnost od 28.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1984 (139/1983 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

175

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 20. prosince 1973,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., a podle § 18 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon):


ČÁST PRVNÍ

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje veškeré dodávky elektřiny a dodávky tepla ze soustav centralizovaného zásobování teplem mezi socialistickými organizacemi, nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁzrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 3zrušeno

Hospodářské smlouvyzrušeno

§ 4 – § 8zrušeno

Měření a odečtyzrušeno

§ 9 – § 11zrušeno

Omezení a přerušení dodávkyzrušeno

§ 12 – § 16zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

Hospodářské smlouvyzrušeno

§ 17 – § 21zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Dodávky tepla

§ 22

Dodací a technické podmínky

(1) Dodávka je splněna přechodem tepla ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele; organizace se mohou ve smlouvě dohodnout i jinak.

(2) Odběrné místo je ucelený systém odběrných zařízení jednoho odběratele a jednoho druhu média o stejných parametrech.

(3) U dodávek a odběru tepla v GJ je ve smluvním období přípustná tolerance + - 3 %; u dodávek a odběru tepla určeného pro obyvatelstvo + - 5 %.

(4) Tlak a teplotu dodávané páry, popřípadě horké nebo teplé vody dohodnou organizace ve smlouvě, současně dohodnou i jejich minimální a maximální hodnoty, ve kterých se mohou dodávky a odběry pohybovat.

(5) Odběratel je povinen vracet kondenzát i vratnou vodu. Přípustné jsou pouze ztráty, odpovídající optimálnímu technickému stavu a rozsahu zařízení odběratele, nejvýše však 5 % u páry a 0,5 % u horké (teplé) vody. Ve zcela výjimečných případech se mohou organizace ve smlouvě dohodnout na použití kondenzátu, popřípadě oběhové vody pro potřebu odběratele.

(6) Odběratelem vracený kondenzát nesmí být znečišťován více, než jak bylo dohodnuto s dodavatelem ve smlouvě. V odůvodněných případech může dodavatel požadovat, aby si odběratel opatřil a namontoval na svůj náklad automatický hlásič čistoty vraceného kondenzátu, který signalizuje, popřípadě přímo zabraňuje vrácení kondenzátu znečištěného nad dohodnutou hodnotu. Kondenzát znečištěný více než bylo dohodnuto s dodavatelem se považuje za nevrácený.

(7) Množství a jakost vráceného kondenzátu nebo vratné vody se vyhodnocuje v místě přechodu ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele; organizace se mohou ve smlouvě dohodnout i jinak.

(8) Dodavatel je oprávněn za účasti odběratele kontrolovat odběrné tepelné zařízení u odběratele včetně podružných odběratelů, kontrolovat dodržování sjednaných technických podmínek, jakož i správnost odběratelových údajů.

(9) Odběratel není oprávněn použít dodané teplo k jiným než ve smlouvě sjednaným účelům.

(10) Odběratel může se souhlasem dodavatele přenechat teplo podružně připojeným odběratelům, je však povinen namontovat a udržovat podružné měřiče tepla pro každý podružný odběr vlastním nákladem. Dále je odběratel povinen spotřebované teplo, měřené podružným měřičem, pravidelně odečítat.

(11) Odběratel je povinen na požádání dodavatele předložit provozní údaje, související s dodávkou a odběrem tepla.

(12) Odběratel je povinen hlásit dodavateli bez zbytečného odkladu všechny závady na odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných odběratelů), které mají vliv na dodávku tepla, a zajistit jejich co nejrychlejší odstranění, nesmí však zasahovat do primárního parního nebo horkovodního okruhu, pokud to nebylo s dodavatelem ve smlouvě dohodnuto.

§ 23

Rozdělení odběratelů

Odběratelé tepla se dělí na tyto skupiny:

I. Odběratelé tepla s ročním odběrem nad 12 500 GJ včetně, mimo odběry určené pro obyvatelstvo,

II. odběratelé tepla s ročním odběrem pod 12 500 GJ mimo odběry určené pro obyvatelstvo,

III. odběratelé tepla určeného pro obyvatelstvo včetně společných odběrů s převážným podílem určeným pro obyvatelstvo.

§ 24

Odběratelé tepla jsou povinni oznámit dodavateli v termínu stanoveném pro sestavení návrhu prováděcího státního plánu požadované množství tepla v rozdělení na čtvrtletí, popřípadě měsíce.

§ 25

Hospodářské smlouvy

(1) Po splnění všech podmínek stanovených pro připojení odběrných tepelných zařízení k zařízení pro veřejný rozvod tepla, 10) včetně předložení přihlášky k odběru tepla, oznámí odběratel dodavateli dokončení všech montážních prací a předloží doklad o povolení k trvalému provozu (užívání).

(2) Odběratelé jsou povinni předložit dodavateli novou přihlášku k odběru tepla v těchto případech:

a) při rozšíření nebo rekonstrukci svého odběrného tepelného zařízení,

b) při změně sjednaného příkonu,

c) při připojení podružného odběru,

d) při změně sazby.

(3) Přejímá-li nový uživatel objekt, v němž je odběrné tepelné zařízení připojeno k zařízení pro veřejný rozvod tepla, je povinen nejpozději 30 dnů před započetím odběru předložit dodavateli přihlášku k odběru tepla a do 3 dnů od převzetí objektu oznámit stav měřiče tepla ke dni převzetí.

(4) K uzavření hospodářské smlouvy na odběr tepla v předpokládané výši do 1000 GJ za rok nebo na odběr tepla ze soustavy o dosažitelném výkonu do 6 MW stačí potvrzení přihlášky k odběru tepla.

§ 26

(1) Hospodářské smlouvy na odběr tepla se uzavírají pro každé odběrné místo zvlášť. Hospodářskou smlouvu tvoří:

a) přihláška k odběru tepla,

b) technické a dodací podmínky, které se sjednávají zpravidla bez časového omezení,

c) odběrový diagram, ve kterém je sjednáván zejména předmět a čas plnění.

(2) Nejpozději 30 dnů před započetím odběru předloží odběratel dodavateli návrh technických a dodacích podmínek na formuláři, který mu na požádání vydá dodavatel. Dodavatel předložený návrh buď potvrdí, nebo se k němu vyjádří do 20 dnů po jeho doručení.

(3) Nejpozději 20 dnů před smluvním obdobím je odběratel povinen sjednat s dodavatelem odběrový diagram.

(4) Smluvní období je u odběratelů I. skupiny čtvrtletní, u odběratelů II. a III. skupiny roční.

(5) Odběrové diagramy mohou být hodinové, směnové, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Druh odběrového diagramu stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.

(6) V odběrových diagramech se sjednává množství tepla, výše tepelného výkonu a časový průběh odběru ve smluvním období.

(7) Dojde-li dodatečně k nepředvídané změně v účelové výrobě, může odběratel požádat o snížení množství tepla smluveného v odběrovém diagramu, nejpozději však 20 dnů před koncem smluvního období. Odběratel je povinen nahradit dodavateli nutné náklady, které mu v souvislosti s touto změnou vzniknou.

§ 27

Měření

(1) Dodavatel měří dodávku tepla na primární straně předávací stanice svým zařízením, které odběrateli namontuje, zapojí a udržuje (včetně oprav a cejchování) za úplatu podle ceníku a jde-li o přímého odběratele, na výstupu ze zdroje, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Byla-li v odůvodněných případech sjednána o měřicím místě, popřípadě o dodávce měřiče tepla nebo jiných částí měřicího zařízení jiná písemná dohoda mezi dodavatelem tepla a odběratelem, platí ustanovení této dohody.

(2) Měřicí zařízení je měřicí souprava složená z měřiče tepla nebo z měřiče průtoku teplonosného média včetně dalšího nutného a doplňujícího zařízení.

(3) Způsob měření a typ měřiče je stanoven připojovacími podmínkami dodavatele.

(4) Odběratel, který požaduje přesné dodržování sjednaných parametrů (výkon, tlak, teplota apod.), vybuduje svým nákladem dálkové měření sjednaných parametrů.

(5) Dodavatel může v případě potřeby na svůj náklad vyměnit svá měřicí, pomocná a ovládací zařízení, namontovaná u odběratele.

(6) Odběratel zajistí na svůj náklad zřízení potřebného elektrického přívodu se samostatným okruhem a bude hradit spotřebu elektrického proudu pro měřicí zařízení tepla a pro ostatní tepelná zařízení dodavatele umístěná v objektu odběratele.

(7) Odběratel je povinen pečovat o to, aby nedošlo k poškození měřicích zařízení, sledovat správný chod měřičů tepla a ihned po zjištění hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy v instalaci před měřicím zařízením. Dále je odběratel povinen zajistit a trvale pečovat o bezpečný přístup k měřičům tepla.

(8) Odběratelé mohou pro vlastní potřebu namontovat vlastní podružné nebo kontrolní měřiče tepla, zapojené za hlavním měřičem dodavatele. Správnost jejich měření dodavatel nekontroluje a jejich stavy neodečítá. Podružné nebo kontrolní měřiče odběratele jsou zvlášť označeny. Dojde-li k poruše měřicího zařízení dodavatele, lze použít údajů kontrolního měřiče tepla odběratele. K osazení podružných a kontrolních měřičů pro odběr tepla je třeba souhlasu dodavatele jen v těch případech, kdy tyto měřiče by mohly ovlivnit chod měřičů dodavatele.

(9) Není-li dodávka tepla výjimečně zjišťována měřicími zařízeními, dohodnou organizace ve smlouvě způsob zjišťování výše odběru.

§ 28

(1) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřicího zařízení, může požádat písemně o jeho přezkoušení.

(2) Dodavatel je povinen provést přezkoušení měřicího zařízení do 30 dnů po obdržení žádosti odběratele.

(3) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřiče jsou v mezích třídy přesnosti, hradí náklady spojené s přezkoušením odběratel.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřiče se odchylují od přípustné hodnoty podle odstavce 3, vymění dodavatel měřič tepla na svůj náklad a zvýhodněná organizace uhradí organizaci poškozené částku odpovídající chybě v údajích měřiče, a to ode dne, kdy závada prokazatelně vznikla, a nelze-li jej zjistit, ode dne předcházejícího odečtu.

(5) Nelze-li přesně zjistit spotřebu tepla za dobu poruchy měřicího zařízení, vypočte se podle údajů kontrolního nebo podružného měřiče, jinak podle průměrných spotřeb v předcházejících srovnatelných obdobích, u dodávek pro otopné účely podle spotřeby v klimaticky stejném a řádně měřeném období.

(6) Jde-li o novou dodávku tepla nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel fakturovat tuto spotřebu zálohově s tím, že vyrovnání bude provedeno na základě měřené spotřeby v nejbližším přibližně srovnatelném období, popř. jiným s odběratelem dohodnutým způsobem.

Regulace, omezení a přerušení dodávek a odběrů

§ 29

(1) Pro zajištění plynulého zásobování teplem všech odběratelů je dodavatel oprávněn podle potřeby provádět regulační opatření uvedená v hospodářské smlouvě.

(2) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávky tepla při dodržení podmínek uvedených v § 30:

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací, oznámených odběrateli předem zpravidla při sestavení ročního plánu; při provádění jiných naléhavých údržbových a revizních prací,

b) při změně druhu nositele tepla a podstatné změně jeho parametrů,

c) při událostech charakteru živelní pohromy (např. při bouři, vichřici, požáru, povodni, sesutí půdy),

d) při provádění regulačních opatření podle regulačního plánu nebo jejich nedodržení odběratelem,

e) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, že může ohrozit bezpečnost života nebo majetku, způsobit nadměrné ztráty při spotřebě tepla nebo poruchu u dodavatele nebo jiných odběratelů,

f) zabraňuje-li odběratel dodavateli přístup k měřicím přístrojům a tepelným zařízením,

g) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr,

h) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele přípojnou hodnotu tepelných zařízení, popřípadě vymění clonu regulující tepelný výkon,

ch) nesplní-li odběratel příkaz kontrolního orgánu k odstranění závad v tepelném zařízení,

i) přenechá-li odběratel teplo bez souhlasu dodavatele dalším odběratelům,

j) vrací-li odběratel menší množství nositele tepla nebo kondenzátu, popřípadě kondenzát horší jakosti než je sjednáno ve smlouvě a může-li tím dojít k ohrožení chodu zdroje,

k) odebírá-li odběratel vyšší výkon, než připouští odběrový diagram,

l) z nutných provozních důvodů; toto přerušení však v době, kdy odběratel měl podle diagramu nárok odebírat teplo, nesmí být v jednotlivých případech delší než 30 minut, výjimečné případy mohou být ve smlouvě dohodnuty individuálně podle technických možností dodavatele,

m) z důvodu neplacení stanovených splátek nebo faktur za dodávku tepla těm odběratelům, kteří nesplnili svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jim dodavatel stanovil s upozorněním, že jim přeruší dodávku.

§ 30

(1) Omezení nebo přerušení dodávky je dodavatel povinen:

a) oznámit písemně odběratelům alespoň 40 dnů předem, hodlá-li provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce; alespoň 10 dnů předem, je-li nutné provádět jiné naléhavé údržbové a revizní práce,

b) oznámit odběrateli změnu druhu nositele tepla nebo podstatnou změnu jeho parametrů písemně do 30 dnů po schválení přípravné dokumentace stavby nutné k provedení změny,

c) písemně vyrozumět odběratele v případech omezení nebo přerušení podle § 29 písm. f), g), h), ch), i),

d) v případech uvedených v § 29 písm. j), k), l) upozornit odběratele telefonicky, popřípadě jiným dohodnutým způsobem a poskytnout mu přiměřenou lhůtu.

(2) Při zjištění závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost života nebo majetku, zastaví dodavatel dodávku ihned po zjištění závady; není-li odběratel odpojení přítomen, vyrozumí jej dodavatel o tom neprodleně.

(3) Dodávku tepla přerušenou nebo omezenou z důvodů, jež jsou na straně odběratele, obnoví dodavatel po odstranění všech závad nebo příčin, pro které byla dodávka přerušena nebo omezena.

§ 31

U dodávek tepla určených pro obyvatelstvo může odběratel omezit nebo přerušit odběr z důvodu hospodárnosti; je však povinen oznamovat omezení nebo přerušení dodavateli způsobem dohodnutým ve smlouvě.

§ 32

Neoprávněný odběr

(1) Za neoprávněný odběr se považuje:

a) odebírá-li odběratel teplo beze smlouvy s dodavatelem, mimo případy, kdy hospodářská smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) provede-li odběratel taková opatření, aby měřicí zařízení spotřebu tepla buď nezaznamenávala, nebo ji zaznamenávala nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takto upravená zařízení užívá,

c) přenechá-li odběratel bez souhlasu dodavatele teplo dalším spotřebitelům,

d) poškodí-li odběratel měřicí zařízení, jeho tovární, cejchovní či podnikové plomby nebo clonu, nebo plomby na ostatním zařízení umístěném dodavatelem, nebo neohlásí-li nahodilé poškození do 3 dnů po jeho zjištění.

(2) Množství tepla neoprávněně odebrané u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech spotřebičů, popřípadě plné zatížení, které připustí clona, a to po dobu 12 hodin denně; mimo topné období se však nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Takto stanovená denní spotřeba se násobí počtem dní neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, vyúčtuje se odběr za poslední odečítací období.

(3) Nelze-li zjistit počet a druh spotřebičů u odběratele tepla, použijí se za základ výpočtu náhrady údaje uvedené ve smlouvě nebo v přihlášce.

(4) Úhrnná částka vyúčtovaná za neoprávněný odběr nesprávně měřený se sníží o částky zaplacené za dobu neoprávněného odběru.

(5) K částce vypočtené podle odstavce 2 a 4 se připočtou náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru.

§ 33

Majetkové sankce

(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství tepla stanoví se penále takto:

a) nedodá-li dodavatel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) neodebere-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5 Kčs za každý neodebraný GJ,

c) překročí-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 25 Kčs za každý překročený GJ.

(2) Za nedodržení nebo překročení smluveného výkonu se stanoví pro jednotlivá odběrná místa penále takto:

a) nedodrží-li dodavatel výkon v MW souvisle po dobu delší než 30 minut nebo přeruší-li dodávku na tuto dobu v době, kdy měl odběratel právo teplo odebírat, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 100 Kčs za každý nedodržený MW,

b) překročí-li odběratel výkon v MW, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý po dobu delší než 30 minut překročený MW,

c) překročí-li odběratel výkon v MW v době, kdy bylo vyhlášeno regulační opatření, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 1 000 Kčs za každý MW, a to za každý případ čtvrthodinového překročení sjednané hodnoty výkonu; toto penále se nevztahuje na dodávky tepla z teplovodní sítě pro otopné účely.

(3) Za nedodržení smluveného tlaku a teploty páry, popřípadě horké vody, mimo případy uvedené v § 29, stanoví se penále takto:

nedodrží-li dodavatel tepla souvisle po dobu delší než 30 minut tlak, teplotu, nebo obojí současně, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 5 Kčs za každý GJ dodaný při jiných než ve smlouvě sjednaných parametrech.

(4) Penále podle odstavců 2 a 3 se platí jen v těch případech, jsou-li výkon, tlak, popřípadě teplota zjišťovány u odběratele registračními přístroji.

(5) Nevrátí-li odběratel množství kondenzátu nebo vratné vody sjednané ve smlouvě, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 10 Kčs za každou tunu nevráceného kondenzátu nebo vratné vody; základem pro výpočet penále je množství snížené o ztráty podle § 22 odst. 5.

(6) Za neoprávněný odběr tepla podle § 32 odst. 1 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 25 Kčs za každý neoprávněně odebraný GJ.

(7) Za neoprávněný odběr tepla podle § 32 odst. 1 písm. c) a d) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 1 000 Kčs za každý zjištěný případ.

(8) Organizace, která nedodržela lhůtu stanovenou v § 24, § 28 odst. 2 a § 30 odst. 1 písm. a), je povinna zaplatit organizaci oprávněné penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1 000 Kčs.

(9) Penále podle odstavce 1 - 8, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne částku 1 000 Kčs, nemusí být účtováno ani vymáháno; dále nemusí být účtováno a vymáháno penále za neodebrání a nedodání smluveného množství tepla u odběratelů II. a III. skupiny (§ 23), i když v jednotlivém případě přesáhne částku 1 000 Kčs.

§ 34

Fakturování a placení

Fakturování a placení upravují zvláštní předpisy. 11)


ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 35

(1) Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení této vyhlášky, mimo ta ustanovení, v nichž se odchylná úprava dohodou stran výslovně připouští.

(2) Dodávky elektřiny pro zvláštní zařízení federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra ČSR, ministerstva vnitra SSR a federálního ministerstva spojů se řídí zvláštními dohodami uzavřenými mezi federálním ministerstvem paliv a energetiky a těmito ministerstvy. Odběry elektřiny a tepla Kanceláře prezidenta Československé socialistické republiky se řídí zvláštní dohodou uzavřenou s federálním ministerstvem paliv a energetiky.

§ 36

(1) Zrušuje se vyhláška Ústřední správy energetiky č. 121/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Náměstek ministra:

Ing. Fárka v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 34 0035.

2) Používání elektřiny pro vytápění a ohřev užitkové vody se řídí směrnicí federálního ministerstva paliv a energetiky č. 22/1977.

3) Jde o regulační opatření, které nemění podmínky ceníku VC 3/2/77.

4) Např. vyhláška ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú. l., o jednotných podmínkách pro připojování odběrných elektrických zařízení k zařízením pro veřejný rozvod elektřiny (připojovací podmínky).

5) ČSN 38 0110.

6) Odchylná úprava fakturování a placení dodávek elektřiny ze zařízení pro veřejný rozvod od některých ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, byla povolena federálním ministerstvem financí pod čj. V/2/9148/73 ze dne 4. září 1973 v tomto znění:
1. Dodávky elektřiny velkoodběratelům a středním odběratelům se fakturují měsíčními sběrnými fakturami. U odběratelů, jejichž plánovaná hodnota měsíčního odběru činí nejméně 4 000 Kčs, je závaznou formou placení plánované zúčtování (§ 16 a § 22-25 vyhlášky generálního ředitele SBČS č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací).
2. Dodávky elektřiny maloodběratelům se fakturují sběrnými fakturami nejdéle za období 12 měsíců. Sběrnou fakturu vystavuje dodavatel za všechna odběrná místa maloodběratele na území okresu, v nichž byl v průběhu měsíce proveden odečet elektroměrů, a odešle ji odběrateli do 9 dnů následujícího měsíce. Nedílnou součástí sběrné faktury je vyčíslení spotřeby elektřiny v kWh i v Kčs jednotlivých odběrných míst. Na fakturách za elektřinu pro maloodběratele vystavovaných na samočinném počítači nemusí být uváděno datum předchozího a konečného odečtu za předpokladu, že přesná data odečtů a stav elektroměrů budou uvedena v evidenci odběratelů.
3. Na úhradu odebrané, ale dosud nevyfakturované elektřiny je maloodběratel povinen zaplatit dodavateli v průběhu fakturačního období podle své volby stanovené v písemné dohodě
a) buď měsíční splátky odpovídající výši průměrné nebo u nových odběrů ve výši předpokládané spotřeby, a to vždy nejpozději 8. den měsíce, za který se poskytuje splátka,
b) nebo jednu splátku ve výši 60 % předpokládané spotřeby za fakturační období, a to ve sjednaném termínu. Splátky podle písm. a) nebo b) se odečítají ve sběrné faktuře. Vznikne-li přeplatek, je dodavatel povinen jej vrátit odběrateli do 10 dnů po odeslání příslušné sběrné faktury.
4. Nemůže-li být u maloodběratele z důvodů na jeho straně proveden odečet, vystaví dodavatel sběrnou fakturu podle výše odběru v předchozím období a rozdíly zúčtuje při nejbližším odečtu.
5. Je-li odběratel v prodlení s placením sběrné faktury v době splatnosti nebo splátky ve stanoveném nebo dohodnutém termínu, je dodavatel povinen účtovat a vymáhat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Činí-li však poplatek z prodlení v jednotlivém případě méně než 200 Kčs, není dodavatel povinen jej účtovat ani vymáhat.

7) Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) a vyhláška ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 79/1957 Sb.

8) ČSN 34 3800.

9) Fakturace se provádí podle vyhlášky ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

10) Vyhláška Ústřední správy energetiky č. 38/1963 Sb., o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla a Směrnice ČEZ č. 21/1971 a SEP č. 40/1971.

11) Odchylná úprava fakturování a placení dodávek tepla od některých ustanovení vyhlášky ministerstva financí č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy, byla povolena federálním ministerstvem financí pod čj. V/2/9148/73 ze dne 4. září 1973 v tomto znění:
1. Dodávky tepla se fakturují měsíčními sběrnými fakturami, přičemž fakturační období u sběrných faktur vystavovaných na samočinném počítači nemusí být shodné s kalendářním měsícem; v tom případě je dodavatel povinen předem oznámit odběrateli, kdy začíná a končí fakturační období. Sběrné faktury za dodávky tepla musí obsahovat náležitosti podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 204/1964 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy. Dodavatel je povinen odeslat sběrnou fakturu do 9 dnů po uplynutí fakturačního období.
2. U odběratelů, jejichž plánovaná hodnota měsíčního odběru činí nejméně 4000 Kčs, je závaznou formou placení plánované zúčtování (§ 16 a § 22-25 vyhlášky generálního ředitele SBČS č. 85/1966 Sb., o platebním styku a zúčtování na účtech organizací.
3. Je-li odběratel v prodlení s placením sběrné faktury v době splatnosti nebo splátky plánovaného zúčtování v dohodnutém termínu, je dodavatel povinen účtovat a vymáhat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení; činí-li však poplatek z prodlení v jednotlivém případě méně než 200 Kčs, není dodavatel povinen jej účtovat ani vymáhat.

Přesunout nahoru