Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 173/1973 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1978 (97/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

VYHLÁŠKA

ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 27. prosince 1973

o výkupu dříví z lesa

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 55 odst. 1 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):


§ 1

Výkup dříví

(1) V zájmu účelného využití dříví pro potřeby národního hospodářství jsou uživatelé lesů pod odbornou správou (dále jen "uživatelé lesů") 1) povinni, pokud dále není uvedeno jinak, z vytěženého, řádně vydruhovaného dříví 2) do 14 dnů písemně nabídnout organizaci vykonávající odbornou správu lesů k výkupu:

- výřezy průmyslové jehličnaté,

- sloupovinu a sloupové výřezy jehličnaté,

- důlní dříví jehličnaté,

- vlákninové dříví jehličnaté,

- rovnané dříví průmyslové jehličnaté,

- výřezy průmyslové listnaté,

- vlákninové dříví listnaté,

- rovnané dříví průmyslové listnaté,

- vánoční stromky.

(2) Organizace vykonávající odbornou správu lesů je do 14 dnů po doručení nabídky povinna z nabídnutého dříví (odst. 1) vykoupit veškeré jehličnaté dříví.

(3) Nedojde-li k dohodě o místě výkupu, je jím místo vytěžení (u pařezu).

(4) S nabídnutým listnatým dřívím, které organizace vykonávající odbornou správu lesů do 14 dnů od doručení nabídky nevykoupí, a s těmi druhy dříví, které nejsou uvedeny v odstavci 1, může uživatel lesa při dodržení ustanovení o odvozu dříví (§ 5) volně naložit.

§ 2

Přímé dodávky a výrobní spotřeba dříví

(1) Povinnost nabídnout dříví k výkupu podle ustanovení § 1 nemají socialistické organizace u toho dříví, u něhož jim dala organizace vykonávající odbornou správu lesů písemný souhlas

a) k jeho přímému prodeji dřevozpracujícím organizacím, u vánočních stromků též obchodním organizacím,

b) k jeho výrobní spotřebě (např. v přidružené dřevařské výrobě JZD).

(2) Souhlas podle odstavce 1 dává organizace vykonávající odbornou správu lesů jen, jestliže jsou zabezpečeny úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství v dodávkách dříví.

(3) Organizace uvedené v předchozích odstavcích jsou povinny dbát, aby pro výrobní spotřebu nebylo používáno druhů dříví, kterých lze hospodárněji využívat v jiných odvětvích národního hospodářství (např. výřezů průmyslových jehličnatých a listnatých I. a II. jakostní třídy, sloupoviny a sloupových výřezů jehličnatých).

§ 3

Vlastní spotřeba dříví

(1) Povinnost nabídnout dříví k výkupu podle § 1 nemají dále u výřezů průmyslových jehličnatých a listnatých uživatelé lesa, jimž potvrdí organizace vykonávající odbornou správu lesů, že již splnili celý těžební úkol pro běžný rok a řádně a běžně plní i ostatní úkoly lesní výroby (přičemž se plnění úkolů lesního hospodářského plánu posuzuje i za období tohoto plánu v předcházejících letech), a to v tomto rozsahu:

a) socialistické organizace pro nutné opravy a údržbu svých budov a zařízení do množství odpovídajícího 15 procentům celkové výroby dříví, uvedeného v § 1 odst. 1, a dále pro svoji vlastní investiční výstavbu v množství schváleném na jednotlivé investiční akce okresním národním výborem;

b) jednotná zemědělská družstva, která obhospodařují lesy, též pro opravy, popřípadě obnovu obytných budov svých členů (pracovníků) v množství, jehož výši schválí okresní národní výbor k žádosti družstva;

c) soukromí uživatelé lesů pro nezbytné opravy, popřípadě obnovu vlastních obytných budov, v množství, jehož výši schválí okresní národní výbor; soukromí uživatelé lesa k žádosti přiloží vyjádření organizace vykonávající odbornou správu lesů.

(2) Schválení okresního národního výboru podle předchozího odstavce nenahrazují povolení, kterých je třeba pro opravy či investiční výstavbu podle předpisů o stavebním řádu.

(3) Při použití dříví pro vlastní spotřebu platí obdobně § 2 odst. 3.

(4) Povinnosti stanovené v § 1 odst. 1 se nevztahují na vánoční stromky, které si uživatel lesa ponechává pro potřebu své domácnosti (socialistická organizace pro potřebu domácnosti svých pracovníků, popř. členů).

§ 4

Závaznost těžebního předpisu lesního hospodářského plánu

Uživatelé lesů, orgány státní správy, jakož i organizace vykonávající odbornou správu lesů, jsou povinni dbát, aby při výkupu, přímých dodávkách, výrobní spotřebě, vlastní spotřebě i jiném nakládání s vytěženým dřívím nebyly překročeny roční těžební předpisy vyplývající ze schválených lesních hospodářských plánů.

§ 5

Odvoz dříví

Veškeré vytěžené dříví (vč. vánočních stromků) smí být z lesa odvezeno až po kontrolním označení a vystavení příslušného dokladu (dodacího listu, číselníku, popř. jiného dokladu) organizací vykonávající odbornou správu lesů. Na dokladu musí být vyznačeno datum odvozu.

§ 6

Zvláštní ustanovení pro organizace, které výjimečně spravují lesní národní majetek

Na státní organizace, které podle § 18 lesního zákona výjimečně spravují lesní národní majetek, se vztahují pouze ustanovení § 4 a § 5 s tím, že kontrolní označení a vystavení dokladu (číselníku) provádí vlastní odborný lesní hospodář. 3)

§ 7

Povolování výjimek

(1) Okresní národní výbory mohou výjimečně prominout soukromým uživatelům lesů povinnost nabídnout k výkupu dříví, požadované pro provedení jiných oprav, než uvedených v § 3 odst. 1 písm. c).

(2) Výjimky z ustanovení § 1 odst. 1, § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 písm. a) může povolit ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 142/1969 Sb., o výkupu dříví z lesa.


§ 9

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974; její ustanovení, pokud upravují vztahy mezi socialistickými organizacemi, platí do 31. prosince 1977.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 odst. 1 lesního zákona.

2) ČSN 48 0050 Surové dříví - základní a společná ustanovení. ČSN 48 0511 Vánoční stromky.

3) Vyhláška č. 77/1972 Sb., o kvalifikaci odborných lesních hospodářů.

Přesunout nahoru