Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 171/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 21. prosince 1973,

kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu

Federální ministerstvo financí podle § 18 a 19 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, stanoví:


Článek I

Vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, se mění takto:

1. Článek 5 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Daň z obratu se vypočítává:

a) rozdílem mezi maloobchodní cenou, popř. sníženou o přípustnou obchodní srážku nebo její část (čl. 6) nebo stanovenou odbytovou přirážku, a mezi velkoobchodní cenou. U kterých výrobků se daň z obratu podle tohoto ustanovení vypočítává, stanoví federální ministerstvo financí,

b) rozdílem mezi velkoobchodní cenou stanovenou včetně daně z obratu podle příslušných ceníků a mezi velkoobchodní cenou bez daně z obratu,

c) procentní sazbou podle sazebníku daně z obratu (základní daň) z velkoobchodní ceny (popř. zvýšené o přirážky za jinou jakost nebo za jiné provedení) nebo z nákladů a přípustné ziskové přirážky; při prodeji odběratelům, kteří nemají nárok na obchodní srážku, se použije ještě sazba dodatkové daně (sloupec 4 sazebníku daně z obratu),

d) procentní sazbou podle sloupce 3 sazebníku daně z obratu z obchodní ceny při prodeji odběrateli, který má nárok na obchodní srážku,

e) procentními sazbami podle sloupců 3 a 4 sazebníku daně z obratu z obchodní ceny při prodeji odběrateli, který nemá nárok na obchodní srážku,

f) pevnou částkou na jednotku zboží.

(2) Bez újmy ustanovení čl. 6 odst. 4 se o odbytovou přirážku snižuje rozdílová daň z obratu (odstavec 1 písm. a)). V případech, kdy se výrobek fakturuje s procentní daní, odečte se odbytová přirážka jen z dodatkové daně. Není-li dodatková daň fakturována anebo není-li stanovena, nesmí odbytová přirážka snižovat základní daň.

2. V čl . 5 se vypouštějí odstavce 3 a 4, dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 3 až 7 a v odstavcích nově označených 4 a 5 se vypouštějí slova "zařazené do kategorie pevných cen".

3. V čl. 6 se vypouští v odst. 2 slovo "pevné" a v odstavcích 3 a 4 slova "zařazené do kategorie pevných cen".

4. V čl. 10 odst. 1 písm. c) se text v závorce mění a zní:

"(čl. 5 odst. 4 a 5)".

5. Čl. 13 odst. 3 se vypouští.


Článek II

Zrušuje se vyhláška ministerstva financí č. 122/1967 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.

Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974. 1)


První náměstek ministra:

Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

1) Tímto dnem nabývá účinnosti také nový sazebník daně z obratu čj. VI/2-22 700/73. V důsledku toho neplatí poznámka pod čarou u čl. 4 vyhl. č. 95/1967 Sb.

Přesunout nahoru