Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1973 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka 7/1973
Platnost od 09.03.1973
Účinnost od 01.04.1973
Zrušeno k 01.01.1985 (91/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 16. února 1973,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 ve vztahu k § 71 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 2 zní:

"(2) Při přijetí do pionýrského tábora, do zařízení pro děti předškolního věku, do školy v přírodě, do dětské ozdravovny nebo dětské léčebny a v případech stanovených podle epidemiologické situace orgány hygienické služby jsou rodiče nebo jiné osoby, které mají děti v péči, povinny předložit písemné prohlášení o tom, že okresní hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil dětem karanténní opatření a že jim není známo, že v posledním týdnu přišly děti do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Vzor písemného prohlášení je v příloze 2 této vyhlášky."

2. § 6 odst. 1 písm. a) a b) zní:

"a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, neštovicím, přenosné dětské obrně, spalničkám a popřípadě proti dalším přenosným nemocem, které podle současných poznatků vědy stanoví hlavní hygienik České socialistické republiky (§ 8 až 11),

b) zvláštní očkování proti tuberkulóze, neštovicím a tetanu (§ 12 a 13);"

3. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Přeočkování proti tuberkulóze se provede, ukáže-li se toho potřeba podle výsledku provedených zkoušek, vždy v prvním a v osmém roce povinné školní docházky a v kalendářním roce, v němž občan dosáhne osmnáctého roku života, a podle epidemiologické situace také v pátém roce povinné školní docházky a v kalendářním roce, v němž občan dosáhne dvacátého pátého a třicátého roku života."

4. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Základní očkování proti neštovicím se provede v době od dokončeného šestého do dokončeného osmnáctého měsíce života."

5. Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:

"§ 11a

Základní očkování proti spalničkám se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve prvého dne třináctého měsíce života dítěte."

6. § 12 zní:

"§ 12

U osob, které jsou při své povinné činnosti vydány zvýšenému nebezpečí nákazy tuberkulózou, neštovicemi a tetanem, se provede přeočkování, popř. zahájí nebo provede základní očkování proti těmto nemocem před započetím takové činnosti. Přeočkování těchto osob se provede proti tetanu v desetiletých lhůtách a proti neštovicím ve tříletých lhůtách; přeočkování proti tuberkulóze se provede, ukáže-li se toho potřeba."

7. V § 13 odst. 1 se vypouštějí části tohoto odstavce o zvláštním očkování proti břišnímu tyfu, paratyfům a tularemii.

8. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Očkování při úrazech, poraněních a nehojících se ranách

Při úrazech, poraněních, bércových vředech a jiných nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, se očkuje proti tomuto onemocnění; při pokousání podezřelým zvířetem se očkuje proti vzteklině. Tato očkování se provádějí jako součást léčebně preventivní péče podle zvláštních pokynů ministerstva zdravotnictví ČSR."

9. § 26 odst. 2 zní:

"(2) Při lékařských prohlídkách se provede podrobné klinické a anamnestické vyšetření, zejména též s ohledem na tuberkulózu. U pracovníků, kteří mají být činni v potravinářství, v úpravnách vod, při obsluze vodovodních zařízení a při výrobě léčiv, se provede i podrobné mikrobiologické vyšetření s ohledem na možné nosičství zárodků břišního tyfu a paratyfů."

10. V § 36 se v části první věty za středníkem slova "jejich ochranné očkování" nahrazují slovy "potřebná opatření proti šíření přenosných nemocí" a slova "a pak ve stanovených lhůtách" se vypouštějí.

11. § 39 odst. 1 zní:

"(1) Ochrannou dezinsekci je nutno provádět podle potřeby ve všech závodech, zařízeních a veřejně přístupných prostorách i v jednotlivých domech a bytech."

12. § 40 odst. 2 zní:

"(2) Je-li to odůvodněno výskytem hlodavců, provádí se podle nařízení národního výboru - zpravidla na návrh okresního hygienika - hromadná ochranná deratizace na území části nebo celé obce."

13. § 41 odst. 1 zní:

"(1) Orgány hygienické služby v odborných otázkách usměrňují činnost organizací provádějících ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, vykonávají dozor nad dodržováním technických norem a pracovních postupů schválených orgány hygienické služby a nad účinností prováděných prací a ukládají opatření k odstranění zjištěných závad."

14. § 48 odst. 2 zní:

"(2) Karanténa spočívá v tom, že osoby podezřelé z nákazy se oddělí od ostatních a jsou lékařem vyšetřovány a pozorovány; provádí se v bytech, v ústavech, v zařízeních a na všech jiných místech, kde je toho třeba v zájmu boje proti přenosným nemocem, popřípadě v zařízeních k tomu účelu zvlášť zřízených nebo určených plánem opatření pro případ výskytu karanténních nemocí."

15. V § 49 se v odstavci 2 slovo "nařizuje" nahrazuje slovy "může nařídit" a v odstavci 3 se slovo "podrobí" nahrazuje slovy "může podrobit".

16. Příloha k vyhlášce se označuje jako příloha 1 a mění se a doplňuje takto:

a) Část I písm. A se doplňuje o tyto přenosné nemoci, na které se vztahují opatření stanovená ve vyhlášce:

"73. lambliáza (Lambliasis, Giardiasis)

74. akutní průjmová onemocnění neznámého původu

75. červenka (Erysipeloidum)

76. růže (Erysipelas)

77. plynatá sněť (Gangraena)

78. rinosklerom (Rhinoscleroma)

79. vakcinie (Vaccinia)

80. pásový opar (Herpes zoster)

81. trypanosomiáza (Trypanosomiasis)

82. tasemnice (Taeniasis, Hymenolepidosis)

83. strongyloidóza (Strongyloidosis)

84. trichiuriáza (Trichiuriasis)

85. trichomoniáza (Trichomoniasis urogenitalis)

86. keratokonjunktivitida epidemická (Keratoconiunctivitis epidemica)

87. konjunktivitida infekční (Coniunctivitis infectiosa)

88. mastitida (Mastitis)

89. encefalitida po očkování (Encephalitis post vaccinationem)

90. stafylokoková onemocnění novorozenců

91. meningitida hnisavá (Meningitis purulenta)".

b) Z části I písm. B se vypouštějí onemocnění uvedená pod č. 8, 10, 12, 16 a 17.

c) Část II písm. A se doplňuje o tyto nemoci, při kterých může ošetřující lékař povolit domácí izolaci:

"24. lambliáza (Lambliasis, Giardiasis)

25. akutní průjmová onemocnění neznámého původu

26. růže (Erysipelas)

27. plynatá sněť (Gangraena)

28. rinosklerom (Rhinoscleroma)

29. vakcinie (Vaccinia)

30. trypanosomiáza (Trypanosomiasis)

31. tasemnice (Taeniasis, Hymenolepidosis)

32. strongyloidóza (Strongyloidosis)

33. roupy (Enterobiosis, Oxyuriasis)

34. encefalitida po očkování (Encephalitis post vaccinetionem)".

d) Část II písm. B se doplňuje o tyto nemoci, při kterých může ošetřující lékař upustit od izolace:

"15. červenka (Erysipeloidum)

16. pásový opar (Herpes zoster)

17. impetigo (Impetigo contagiosa)

18. keratokonjunktivitida epidemická (Keratoconiunctivitis epidemica)

19. konjunktivitida infekční (Coniunctivitis infectiosa)

20. mastitida (Mastitis)

21. trichiuriáza (Trichiuriasis)

22. trichomoniáza (Trichomoniasis urogenitalis)".

Čl. II

Zrušuje se závazné opatření č. 12/1969 Věst. MZ ČSR, o pravidelném očkování proti spalničkám. 1)

1) Opatření bylo registrováno v částce 36/1969 Sb.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1973.


Náměstek ministra spravedlnosti ČSR:

JUDr. Béna v. r.

Ministr zdravotnictví ČSR:

Doc. MUDr. Prokopec, CSc. v. r.


Příloha 2

Přesunout nahoru