Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 168/1973 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově

Částka 41/1973
Platnost od 27.12.1973
Účinnost od 01.02.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1973

o náhradě škody vzniklé při branné výchově

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 24 odst. 1 a 4 zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově:


§ 1

(1) Účastníkům branné výchovy, kteří při plnění úkolů branné výchovy nebo v přímé souvislosti s ním utrpí při výcviku v létání, seskocích s padákem, potápění, hlubokém brodění vojenské techniky, pyrotechnických pracích nebo při výcviku za zvlášť nebezpečných podmínek s výbušninami, chemickými, radioaktivními a jinými vysoce nebezpečnými látkami úraz anebo onemocní nemocí z povolání, jejichž následkem se stali invalidními nebo osobami se změněnou pracovní schopností, náleží vedle náhrady škody podle pracovněprávních předpisů jednorázové mimořádné odškodnění.

(2) Jednorázové mimořádné odškodnění se poskytuje ve výši od 5 000 do 25 000 Kčs s přihlédnutím ke stupni trvalého poškození na zdraví a osobním, rodinným a sociálním poměrům poškozeného.

§ 2

(1) Jestliže účastník branné výchovy zemřel následkem poškození na zdraví úrazem nebo nemocí z povolání, vzniklých za podmínek uvedených v § 1 odst. 1, zvyšuje se jeho manželu a dětem, které mají nárok na sirotčí důchod, jednorázové odškodnění, náležející jim podle pracovněprávních předpisů, na dvojnásobek. V odůvodněných případech lze jednorázové odškodnění takto zvýšit i rodičům zemřelého.

(2) Osobám, které byly odkázány výživou na účastníka branné výchovy, zemřelého následkem úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých za podmínek uvedených v § 1 odst. 1, lze v odůvodněných případech přiznat jednorázové odškodnění do výše 3 000 Kčs.

§ 3

Náhradu škody podle § 1 a 2 poskytuje organizace provádějící brannou výchovu, při níž došlo k poškození na zdraví, v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá.

§ 4

Pozůstalým uvedeným v § 2 může organizace provádějící brannou výchovu v případech hodných zvláštního zřetele přiznat příspěvek ve výši jednorázového odškodnění pozůstalých podle pracovněprávních předpisů, i když za škodu neodpovídá.

§ 5

Pro určení výše náhrady škody způsobené organizaci při plnění úkolů branné výchovy nebo v přímé souvislosti s ním účastníkem branné výchovy, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, považuje se za průměrný měsíční výdělek podle pracovněprávních předpisů částka 300 Kčs .


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1974.


Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru