Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1973 Sb.Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

VYHLÁŠKA

České komise pro vědecké hodnosti

ze dne 11. prosince 1973,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností

Česká komise pro vědecké hodnosti v dohodě s Československou akademií věd, federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj a ministerstvem školství ČSR stanoví podle § 12 odst. 3 zákona č. 53/1964 Sb., o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti, ve znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky:


Čl. I

Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, se mění a doplňuje takto:

1. § 16 odst. 3 písm. c) zní:

"autoreferát kandidátské disertace v rozsahu do 20 stran psaných strojem nebo autoreferát doktorské disertace v rozsahu do 40 stran psaných strojem (dále jen "autoreferát")".

2. Za § 16 se vkládají § 16a, § 16b, § 16c a § 16d, které znějí:

"§ 16a

(1) Autoreferátem se rozumí stručné vyjádření základních myšlenek, metod a záměrů kandidátské nebo doktorské disertace.

(2) Účelem autoreferátů je:

a) umožnit širšímu okruhu vědeckých a odborných pracovníků příslušných oborů, aby se mohli soustavně a průběžně seznamovat s obsahem a závěry vědecké činnosti obsažené v kandidátských a doktorských disertačních pracích,

b) zabezpečit pohotové využívání vědeckých výsledků v praxi,

c) zkvalitnit úroveň obhajoby kandidátských a doktorských disertací tím, že každý interesovaný pracovník, jemuž byl autoreferát doručen, má možnost písemně zaslat své dotazy, připomínky či námitky předsedovi komise pro obhajoby, anebo je přednést na obhajobě kandidátské nebo doktorské disertace a disertant je povinen zaujmout k nim stanovisko.

§ 16b

(1) Autoreferát má formát 143 x 215 mm. Musí být vytištěn nebo rozmnožen jiným obdobným způsobem nahrazujícím tisk. První a druhá strana autoreferátu bude upravena podle vzoru, který tvoří přílohu této vyhlášky.

(2) Autoreferát se člení podle této osnovy:

a) současný stav problematiky, která je předmětem disertace s přehledem literatury, jež se zabývá zkoumanými otázkami,

b) cíl disertační práce,

c) zvolená metoda zpracování,

d) výsledky práce s uvedením nových poznatků,

e) závěry pro praxi a pro další rozvoj vědní disciplíny,

f) seznam nejdůležitějších publikovaných prací disertanta majících vztah ke zkoumané problematice, jakož i ohlas těchto prací s uvedením kde a kdy byly uveřejněny recenze v Československé socialistické republice nebo v zahraničí,

g) resumé v ruském, popřípadě v dalším světovém jazyku v rozsahu 1-2 stránek psaných strojem.

§ 16c

(1) Autoreferát se pořídí v takovém počtu výtisků, aby mohl být zaslán osobám, orgánům a institucím, jež mohou mít zájem na zkoumané problematice . Zasílá se pracovišti, při němž komise působí, sekretariátu České komise pro vědecké hodnosti, oponentům, členům komise, před níž se bude obhajoba konat, pracovišti uchazeče a dalším pracovištím, organizacím a institucím podle seznamu, který sestaví vědecká kolegia Československé akademie věd, rektoři vysokých škol, popřípadě děkani fakult, a to podle jednotlivých skupin oborů věd.

(2) Autoreferát je třeba zaslat osobám , orgánům, organizacím nebo institucím, uvedeným v odstavci 1 nejpozději 6 týdnů přede dnem obhajoby.

§ 16d

(1) Vytištění nebo jiné rozmnožení autoreferátu kandidátské nebo doktorské disertace zajistí orgán, organizace nebo instituce, kde obhajovaná disertační práce vznikla, např. vysoká škola, fakulta nebo vědecký ústav Československé akademie věd nebo jiný vědeckovýzkumný ústav.

(2) Náklady spojené s vytištěním nebo jiným rozmnožením autoreferátu hradí mateřské nebo školící pracoviště disertanta po vzájemné dohodě.

(3) Rozeslání autoreferátů kandidátských nebo doktorských disertací zajistí pracoviště, kde je zřízena komise pro obhajoby podle pokynu předsedy příslušné komise."

3. V § 18 odst. 4 se vypouští poslední věta.

4. V § 22 odst. 1 věta třetí a čtvrtá se nahrazují tímto textem:

"Vyhlášku spolu s autoreferátem disertace zašle 6 týdnů přede dnem obhajoby též sekretariátu České komise pro vědecké hodnosti, oponentům, členům komise, před níž se bude obhajoba konat, pracovišti uchazeče a dalším pracovištím, organizacím a institucím podle seznamu, který stanoví vědecká kolegia Československé akademie věd, rektoři vysokých škol, popřípadě děkani fakult, a to podle jednotlivých skupin vědních oborů. Pracoviště, jimž byla vyhláška zaslána, zajistí, aby s jejím obsahem i s autoreferátem se mohli seznámit všichni příslušní pracovníci."


Čl. II

Žádosti o povolení obhajoby podané do účinnosti této vyhlášky se posuzují, pokud jde o autoreferát disertační práce podle předpisů do té doby platných, i když k obhajobě disertace dojde po účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Předseda:

Prof. Ing. Kudrna, DrSc. v. r.


Příloha k vyhlášce č. 161/1973 Sb.

Přesunout nahoru