Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1973 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 01.02.1974
Zrušeno k 01.04.2002 (452/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 13. prosince 1973

o řízení ve věcech označení původu výrobků

Úřad pro vynálezy a objevy podle § 19 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, stanoví:


§ 1

(1) Přihláška označení původu výrobků (dále jen "přihláška") se podává u Úřadu pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") písemně a smí obsahovat jen jedno označení původu.

(2) Z přihlášky musí být zřejmé, že se žádá o zápis označení původu a o zápis jeho uživatele.

(3) Podává-li přihlášku několik uživatelů a nemají-li společného zástupce, uvedou v přihlášce jméno a adresu toho, kterému z nich se mají zprávy a rozhodnutí Úřadu zasílat (zmocněnec pro doručování); neučiní-li tak, zasílají se zprávy a rozhodnutí tomu, který je v přihlášce uveden na prvním místě.

§ 2

Přihláška musí obsahovat:

a) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele, jeho státní příslušnost; je-li přihlašovatelem čs. právnická osoba, uvede se též název a sídlo nadřízeného orgánu a příslušného ústředního orgánu,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,

c) název a sídlo závodu nebo provozovny, která výrobky opatřované označením původu vyrábí v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu,

d) znění označení původu,

e) zemi, oblast nebo místo, odkud výrobek pochází,

f) název výrobků, na něž se označení původu vztahuje,

g) jakost nebo znaky charakteristické pro tyto výrobky.

§ 3

(1) K přihlášce se připojí:

a) doklad o názvu přihlašovatele a předmětu jeho činnosti,

b) vyjádření příslušného ústředního orgánu nebo, jde-li o organizaci řízenou národním výborem, příslušného krajského národního výboru o označení původu a výrobcích, na něž se označení původu vztahuje,

c) doklad o zaplacení správního poplatku.

(2) Podává-li přihlášku zahraniční právnická nebo fyzická osoba, připojí místo shora uvedeného vyjádření doklad o uznání označení původu v zemi původu svědčící přihlašovateli.

§ 4

(1) Žádost o zápis dalšího uživatele již zapsaného označení původu do rejstříku se podává u Úřadu písemně a musí obsahovat mimo obdobné náležitosti a doklady uvedené v § 2, 3 odst. 1 písm. a), c) vyjádření příslušného ústředního orgánu nebo, jde-li o organizaci řízenou národním výborem, příslušného krajského národního výboru o dalším uživateli označení původu a jeho výrobcích.

(2) Podává-li žádost o zápis dalšího uživatele označení původu zahraniční právnická nebo fyzická osoba, připojí mimo obdobné doklady uvedené v § 3 odst. 1 písm. a), c) doklad, že je v zemi původu dalším uživatelem označení původu.

§ 5

Vyjádření o označení původu nebo o dalším uživateli již zapsaného označení původu musí obsahovat posudek, zda výrobky, na něž se označení původu vztahuje, vyhovují zákonem stanoveným podmínkám (§ 1, 6 zákona č. 159/1973 Sb.).

§ 6

(1) Na přihlášce vyznačí Úřad přesný časový údaj (datum, hodinu, minutu), kdy přihláška byla Úřadu doručena. O doručení přihlášky vydá přihlašovateli potvrzení.

(2) Stejně postupuje Úřad u žádosti o zápis dalšího uživatele označení původu.

§ 7

(1) Do rejstříku označení původu se zapisuje:

a) číslo zápisu označení původu a datum rozhodnutí Úřadu o udělení ochrany,

b) znění označení původu,

c) datum přihlášení označení původu,

d) země, oblast nebo místo, odkud výrobek pochází,

e) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele, jeho státní příslušnost,

f) název a sídlo závodu nebo provozovny, která výrobky opatřované označením původu vyrábí v místě, jehož zeměpisný název tvoří označení původu,

g) další uživatel zapsaného označení původu,

h) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště zástupce přihlašovatele nebo dalšího uživatele,

i) předmět činnosti přihlašovatele a dalšího uživatele,

j) počátek působnosti ochrany označení původu nebo ochrany dalšího uživatele,

k) přechod nebo převod označení původu,

l) zrušení zápisu označení původu nebo zápisu uživatelů.

(2) Součástí rejstříku je vymezení jakosti a znaků charakteristických pro výrobky, na něž se označení původu vztahuje.

§ 8

V osvědčení o zápisu označení původu nebo o zápisu dalšího uživatele uvede Úřad všechny údaje zapsané v rejstříku. Na žádost vyznačí v dříve vydaném osvědčení změny a nové skutečnosti zapsané do rejstříku později.

§ 9

(1) Návrh na zrušení zápisu označení původu nebo zápisu dalšího uživatele se podává u Úřadu písemně.

(2) Návrh musí být věcně odůvodněn a zároveň musí být doloženy nebo navrženy důkazní prostředky.

(3) Návrh se může týkat pouze jednoho označení původu. Podává se v počtu vyhotovení potřebném pro všechny účastníky řízení. Úřad jej doručí každému účastníku řízení a stanoví lhůtu, ve které se má k návrhu vyjádřit. Nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, není to na překážku rozhodnutí Úřadu o návrhu.

§ 10

Souhlas k přihlášení označení původu do zahraničí uděluje Úřad na návrh právnické nebo fyzické osoby, která je zapsaným uživatelem, jde-li o označení důležité z hlediska zájmu čs. hospodářství.

§ 11

(1) Návrh na přihlášení označení původu do zahraničí musí obsahovat údaj o tom, do kterých států se navrhuje označení původu přihlásit, ekonomické zdůvodnění přihlášení do zahraničí, stanovisko příslušného ústředního orgánu nebo krajského národního výboru a příslušného podniku zahraničního obchodu, název a sídlo toho, kdo ponese náklady spojené s přihlášením označení původu do zahraničí.

(2) O tomto návrhu rozhodne Úřad po projednání v komisi složené ze zástupců zejména příslušných ústředních orgánů, devizového orgánu, podniku zahraničního obchodu a organizace, která je oprávněna zprostředkovat přihlášení označení původu do zahraničí.

§ 12

Při odvolání přihlášky označení původu podané v zahraničí a při upuštění od udržování ochrany se použije přiměřeně předchozích ustanovení.

§ 13

Přihláška označení původu k zápisu podle Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním zápisu ze dne 31. 10. 1958 se podává prostřednictvím Úřadu.

§ 14

Seznam advokátních poraden a organizací oprávněných k zastupování ve smyslu § 15 zákona č. 159/1973 Sb., o ochraně označení původu výrobků, vyhlásí předseda Úřadu v dohodě s příslušnými ústředními orgány ve Věstníku Úřadu.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1974.


Předseda:

Ing. Bělohlávek v. r.

Přesunout nahoru