Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 158/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Částka 38/1973
Platnost od 13.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

158

ZÁKON

ze dne 12. prosince 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. 1

Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, se mění a doplňuje takto:

1. § 62 až 66 včetně nadpisu zní:

"Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

§ 62

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast hutnictví železa a neželezných kovů, těžkého strojírenství, těžby a úpravy rud a magnezitu.

§ 63

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 64

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy. 1)

§ 65

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny

a) hutnictví železa a neželezných kovů,

b) těžkého strojírenství,

c) těžby a úpravy rud a magnezitu.

§ 66

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky."

2. Za § 66 se vkládají § 66a až 66d, které včetně nadpisu zní:

"Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

§ 66a

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast všeobecného strojírenství.

§ 66b

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 66c

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny všeobecného strojírenství.

§ 66d

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky."


Čl. 2

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí z dosavadního federálního ministerstva hutnictví a strojírenství na federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a na federální ministerstvo všeobecného strojírenství.

Čl. 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy.

Přesunout nahoru