Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách

Částka 37/1973
Platnost od 06.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1992 (344/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 17. listopadu 1973,

kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách

Federální ministerstvo dopravy stanoví podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě:


§ 1

Úvodní ustanovení

K zajištění bezpečnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k zachování pořádku na vnitrozemských vodních cestách se vydává Řád plavební bezpečnosti (dále jen "Řád"), který tvoří přílohu této vyhlášky. 1)

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Řád se vztahuje na všechna plavidla bez rozdílu vlajky, která používají vodní cesty na území Československé socialistické republiky.

(2) Řád obsahuje

a) základní předpisy o plavbě, které se zásadně vztahují na všechny vnitrozemské vodní cesty (část I.),

b) doplňující předpisy pro jednotlivé vodní cesty (část II.),

c) přílohy č. 1 až 10, které tvoří nedílnou součást Řádu.

§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Barva a intenzita světel předepsaných pro signalizaci plavidel musí odpovídat požadavkům podle ustanovení čl. 1.01, 3.14 a 3.15 a přílohy č. 9 Řádu nejpozději od 1. ledna 1976.

(2) Zvukové signály plavidel musí odpovídat požadavkům podle ustanovení čl. 4.01 a přílohy č. 9 Řádu nejpozději od 1. ledna 1975, pokud tyto požadavky nemusely být splněny již podle dřívějších právních předpisů. 2)

(3) Nákladové značky na plavidlech musí odpovídat požadavkům podle ustanovení čl. 2.04 a přílohy č. 2 Řádu ode dne, který stanoví federální ministerstvo dopravy.

(4) Malá plavidla musí vyhovovat podmínkám technické a provozní způsobilosti a výstroje podle čl. 9.01 a 9.02 a přílohy č. 10 Řádu nejpozději od 1. ledna 1975.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

a) nařízení ministra dopravy č. 51/1956 Sb., o plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodách,

b) vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti ve vnitrozemských vodách, ve znění vyhlášek č. 45/1960 Sb., a č. 27/1964 Sb.,

c) vyhláška č. 3/1970 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje, splavnou část řeky Moravy a Váhu a pro jezera a vodní nádrže používané k plavbě na území Slovenské socialistické republiky.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, výnos ze dne 4. dubna 1975 č. j. 9806/75-25 o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1975. Výnosem se mění a doplňuje čl. 11.06 Řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, který tvoří přílohu vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 155/1973 Sb. Do výnosu lze nahlédnout ve federálním ministerstvu dopravy (odbor vodní dopravy) a u Státní plavební správy v Bratislavě.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb. v dohodě s příslušnými ústředními orgány výnos ze dne 8. prosince 1980 čj. 24 334/80-025, kterým se mění a doplňuje příloha k vyhlášce č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975, čj. 9806/75, registrovaném v částce 14/1975 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1981 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy v odboru vodní dopravy. Výnos bude vydán v Nakladatelství dopravy a spojů.

Federální ministerstvo dopravy vydalo podle § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb. výnos ze dne 21. ledna 1988 čj. 7.106/88-0 25, kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění výnosů čj. 9.806/75-0 25 reg. v částce 14/1975 Sb. a výnosu čj. 24.334/1980-0 25 reg. v částce 2/1981 Sb. Výnos nabývá účinnosti dnem 25. ledna 1988 a lze do něj nahlédnout na odboru vodní dopravy federálního ministerstva dopravy.


Ministr:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Řád plavební bezpečnosti se vydává jako zvláštní publikace, kterou lze obdržet v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1, Hybernská 5. Lze do něj nahlédnout ve federálním ministerstvu dopravy a u Státních plavebních správ v Praze a Bratislavě a jejich poboček v Děčíně, Přerově a Komárně.

2) Viz § 5 vyhlášky č. 3/1970 Sb.

Přesunout nahoru