Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 154/1973 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

Částka 37/1973
Platnost od 06.12.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.01.1989 (197/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 5. prosince 1973,

kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 16 odst. 1 zákona č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách:


ČÁST I

Působnost a úkoly okresních zemědělských správ

§ 1

Okresní zemědělská správa řídí a zabezpečuje u organizací uvedených v § 2 zákona (dále jen "řízené organizace") rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb v souladu s potřebami a zájmy společnosti vyjádřenými v národohospodářských plánech se zvláštním zaměřením na prohlubování koncentrace a specializace zemědělské výroby.

§ 2

Okresní zemědělská správa v rámci působnosti uvedené v § 1 plní ve svém obvodu tyto úkoly:

a) v plánovacím procesu

1. vypracovává dlouhodobé koncepce, návrhy střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb včetně rozborů a zdůvodnění, předkládá je krajské zemědělské správě a podle zvláštních předpisů i dalším orgánům,

2. provádí soustavnou analýzu stavu a vývoje zemědělství řízených organizací; dbá přitom o odhalování vnitřních zdrojů a rezerv a o jejich účelné využití,

3. rozepisuje na řízené organizace úkoly, které jí byly v plánovacím procesu stanoveny krajskou zemědělskou správou,

4. organizuje a metodicky řídí vypracování střednědobých a prováděcích hospodářských plánů v řízených organizacích,

5. ověřuje, zda hospodářské plány řízených organizací zabezpečují cíle a úkoly státních plánů a jejich rozpisu,

6. usměrňuje řízení ekonomických procesů v řízených organizacích tak, aby byly zabezpečeny především úkoly vyplývající ze státních plánů,

7. organizuje realizaci plánů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb a kontroluje, jak jsou tyto plány plněny v řízených organizacích;

b) na úseku ekonomickém

1. zabezpečuje používání ekonomických nástrojů pro rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb (včetně finančních rezerv), zejména poskytuje řízeným organizacím účelové subvence a dotace ze státního rozpočtu, kontroluje jejich použití a vyhodnocuje jejich účinnost; provádí finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků za uplynulý rok a předkládá o celé své činnosti na tomto úseku zprávu krajské zemědělské správě,

2. vyjadřuje se k návrhům na zařazování katastrálních území obcí do přírodních stanovišť a k návrhům na zařazení státních statků do výrobně ekonomických skupin,

3. působí na správné rozdělování hospodářských výsledků v řízených organizacích,

4. napomáhá ekonomicky zaostávajícím organizacím, které řídí, k zajištění jejich hospodářské stability,

5. organizuje a napomáhá při zavádění a prohlubování vnitropodnikového plánování a zjišťování vlastních nákladů tak, aby řízené organizace využívaly rozborů vlastních nákladů k zhospodárňování zemědělské výroby a ke snižování vlastních nákladů produkce,

6. vyjadřuje se k návrhům řízených organizací na změny v uspořádání zemědělského půdního fondu a na převody zemědělské půdy mezi organizacemi,

7. působí na racionalizaci rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb a dbá o efektivní využívání investičních a jiných prostředků,

8. organizuje a usměrňuje ve svém obvodu kooperační a integrační vztahy v zájmu rozvoje zemědělské výroby; přitom dbá, aby uzavření kooperačních smluv 1) předcházel zdůvodněný ekonomický rozbor a aby smlouvy byly celospolečensky prospěšné a ekonomicky prospívaly kooperujícím organizacím,

9. organizuje a provádí čtvrtletní a komplexní roční rozbory hospodaření řízených organizací;

c) na úseku cenovém

1. prověřuje návrhy (kalkulace apod.) řízených organizací na stanovení cen výrobků, prací a služeb a předkládá je se svým stanoviskem krajské zemědělské správě,

2. vede přehled cen registrovaných u příslušných cenových orgánů, jakož i cenových rozhodnutí vydaných těmito orgány;

d) na úseku ekonomiky práce

1. zajišťuje regulaci vývoje odměňování práce a kontroluje dodržování zásad odměňování práce v řízených organizacích,

2. zabezpečuje v řízených organizacích uplatňování odvětvových norem spotřeby práce a zásad normování,

3. rozpracovává na konkrétní podmínky řízených organizací koncepci hmotné zainteresovanosti a dbá o její uplatnění;

e) v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací

1. bezprostředně působí a dohlíží na stav informační soustavy řízených organizací, na dodržování jednotné metodiky a na správné a včasné plnění jejich zpravodajských povinností,

2. zajišťuje zavádění metodiky jednotné informační soustavy podle konkrétních podmínek řízených organizací a dohlíží na její důsledné dodržování,

3. soustřeďuje, zpracovává a vyhodnocuje sociálně ekonomické informace (včetně státních a resortních jednorázových, mimořádných a sezónních šetření) zjišťované jejím prostřednictvím,

4. zpracovává periodické operativní a komplexní rozbory za zemědělskou výrobu, nákup a služby z hlediska výrobního a ekonomického; organizuje též rozborovou činnost řízených organizací,

5. spolupracuje s orgány státní statistiky, finančními orgány, národními výbory a ostatními orgány při soupisech a ostatních statistických šetřeních,

6. zajišťuje u řízených organizací odstraňování závad, které u nich sama zjistila, nebo na něž upozornila krajská zemědělská správa, popřípadě statistické, finanční a jiné kontrolní orgány,

7. vede evidenci, rejstříky a pasporty základních výrobních a ekonomických ukazatelů za delší časová období;

f) na úseku rozvoje zemědělské výroby

1. organizuje soustavné zvyšování zemědělské výroby na podkladě hospodářských plánů, a to zejména uplatňováním koncentrace a specializace,

2. pečuje o zvyšování výroby obilí a krmiv včetně vytváření potřebných rezerv, zejména tím, že vede řízené organizace k využívání výkonných odrůd, prostředků výživy a ochrany rostlin a dalších intenzifikačních vkladů; navrhuje a organizuje účinná opatření v oblasti agrotechniky, ochrany a výživy rostlin včetně rozvoje služeb a činnosti na tomto úseku. Při této činnosti spolupracuje s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským,

3. zabezpečuje kvalitativní rozbory rostlinných výrobků, půdy a materiálových potřeb a dbá, aby se výsledků těchto rozborů využívalo v řízených organizacích ke zvýšení výroby a její efektivnosti,

4. pečuje o zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat, zejména tím, že vede řízené organizace k efektivnímu využívání krmiv a organizuje vhodná zootechnická opatření a péči o zdraví hospodářských zvířat,

5. koordinuje zootechnickou, veterinární a plemenářskou péči;

g) na úseku technického rozvoje a investiční výstavby

1. zajišťuje uplatňování státní technické a investiční politiky v řízených organizacích a pečuje o využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky, zvláště velkovýrobních technologií; přitom dbá o zavádění dokonalejších forem organizace práce a řízení zemědělské výroby a zabezpečuje na tomto úseku poradenskou činnost pro řízené organizace,

2. zajišťuje v řízených organizacích plnění úkolů vyplývajících z předpisů o průmyslových právech, 2)

3. projednává a posuzuje přípravnou a projektovou dokumentaci staveb, posuzuje ve spolupráci se Státní bankou československou výběr staveb, uděluje podle zvláštních předpisů 3) souhlas k zahajování staveb, ověřuje a schvaluje seznamy staveb dotovaných ze státního rozpočtu a účastní se technickoekonomického vyhodnocování staveb,

4. schvaluje projektovou dokumentaci staveb v rozsahu vymezeném příslušnými předpisy, 4)

5. kontroluje, aby při účelové a bytové investiční výstavbě byly dodržovány předpisy, zejména o stavebním řádu, o dokumentaci staveb a o evidenci nemovitostí,

6. vyjadřuje se k požadavkům řízených organizací na příděly bilancovaných strojů a technologických zařízení z hlediska záměrů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb;

h) na úseku materiálně technického zásobování

1. vypracovává podklady pro zajištění potřeb centrálně obhospodařovaných strojů a materiálů,

2. rozděluje řízeným organizacím podle pokynů ministerstva zemědělství a výživy a krajské zemědělské správy centrálně obhospodařované stroje a materiály včetně centrálního fondu krmiv a dále osivo a sadbu z bilančních rezerv;

ch) na úseku dodavatelsko-odběratelských vztahů koordinuje dodavatelsko-odběratelské vztahy řízených organizací se zvláštním zřetelem též k potřebám organizací potravinářského průmyslu a poskytuje řízeným organizacím při těchto vztazích potřebnou pomoc;

i) na úseku zúrodňování a využívání zemědělské půdy

1. organizuje a zabezpečuje projekci a provádění pozemkových úprav podle pokynů ministerstva zemědělství a výživy,

2. organizuje rekultivaci zemědělské půdy, zajišťuje využití půdních rezerv, odpovídá za hospodárné využití finančních prostředků poskytovaných k tomuto účelu ze Státního fondu pro zúrodnění půdy a účastní se technickoekonomického vyhodnocování melioračních akcí,

3. prověřuje žádosti, projednává a navrhuje podmínky pro poskytnutí subvencí a půjček ze Státního fondu pro zúrodnění půdy, zajišťuje potřebné podklady (včetně hodnocení návrhů a výběrového řízení) pro akce pořizované z prostředků tohoto fondu;

j) na úseku kádrové a personální práce, výchovy a péče o pracovníky

1. uplatňuje v řízených organizacích zásady kádrové a personální práce a v souladu s nimi dbá o výběr, výchovu, hodnocení a účelné rozmístění pracovníků včetně kádrových rezerv,

2. vede evidenci pracovníků, zajišťuje vykazování povinných ukazatelů jednotné evidence pracujících,

3. pečuje o reprodukci pracovních sil, plánuje potřebu kvalifikovaných pracovníků, pečuje o získávání mládeže, organizuje přípravu a další vzdělávání pracovníků,

4. dbá, aby v řízených organizacích byl umožněn praktický výcvik žáků a učňů,

5. zabezpečuje rozvoj iniciativy a aktivity pracujících a jejich účasti na řízení, zejména formou socialistického soutěžení; pečuje o rozvoj zlepšovatelského hnutí, o využití jeho výsledků v praxi a poskytuje řízeným organizacím na tomto úseku potřebnou pomoc,

6. řídí a koordinuje péči o pracující včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. pečuje o vytváření vhodného pracovního a životního prostředí v řízených organizacích,

8. dbá, aby se řízené organizace v místech se soustředěnou zemědělskou výrobou podílely na investiční výstavbě jeslí, mateřských škol, popřípadě dalších zdravotnických a kulturně výchovných zařízení;

k) na úseku právní pomoci poskytuje řízeným organizacím právní pomoc, zejména při ochraně majetku v socialistickém vlastnictví, v dodavatelsko-odběratelských vztazích, v pracovněprávních vztazích včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti právních vztahů k půdě a k ostatním nemovitostem, ochrany zemědělského půdního fondu a v oblasti zemědělského družstevnictví;

l) na úseku kontrolní činnosti

1. provádí kontrolní činnost v řízených organizacích v zájmu dodržování socialistické zákonnosti a státní disciplíny, zejména v oblasti plánování, mzdové, cenové, finanční, smluvní a v oblasti správy a ochrany majetku v socialistickém vlastnictví; zjistí-li, že byly porušeny právní předpisy, dá příslušnému orgánu podnět k uplatnění hmotné, disciplinární nebo trestní odpovědnosti, popřípadě provede na základě právních předpisů jiná opatření k zjednání nápravy,

2. kontroluje, jak řízené organizace plní úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

3. provádí operativní a tematické prověrky v řízených organizacích pro plnění svých úkolů, popřípadě na základě dožádání k tomu oprávněných státních orgánů, 5)

4. vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty pracujících podle zvláštních předpisů 6) a dohlíží na včasné a řádné vyřizování stížností v řízených organizacích, 5. provádí podle zvláštních předpisů 7) periodické revize hospodaření v řízených státních hospodářských organizacích,

6. kontroluje, zda revizní komise řízených družstevních organizací plní své úkoly a zda je v těchto organizacích řádně vedeno účetnictví,

7. provádí na základě poznatků vlastních, popřípadě poznatků okresních finančních správ revize hospodaření s finančními prostředky poskytovanými řízeným družstevním organizacím na rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů,

8. metodicky řídí a usměrňuje činnost revizních komisí řízených družstevních organizací a kontrolních útvarů řízených státních organizací, vykonává pro ně poradenskou činnost a využívá jejich poznatků;

m) na úseku obrany státu, ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství a požární ochrany zabezpečuje úkoly vyplývající z předpisů o obraně státu, o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství a o požární ochraně a dbá, aby řízené organizace plnily úkoly vyplývající z těchto předpisů.

§ 3

Okresní zemědělská správa vykonává též činnosti vyplývající ze zvláštních předpisů 8) pro výrobní zemědělské správy a okresní zemědělská sdružení.

§ 4

Vztah okresní zemědělské správy k řízeným družstevním organizacím

(1) Okresní zemědělská správa při výkonu své řídící působnosti uplatňuje soulad mezi principy státního hospodářského řízení a družstevní demokracie. Za tím účelem projednává opatření týkající se řízených družstevních organizací s orgány těchto organizací, opírá se o tyto orgány při své činnosti a dbá na to, aby byl zabezpečován soulad mezi zájmy družstevních organizací a zájmy celospolečenskými za nejširší účasti družstevníků.

(2) Okresní zemědělská správa při výkonu své řídící působnosti pečuje o rozvíjení družstevní demokracie a o zvyšování iniciativy družstevníků při řízení družstevních organizací, o prohlubování hmotné zainteresovanosti na výsledcích výroby a o prosazování dokonalejších forem odměňování.

§ 5

Odpovědnost za činnost okresní zemědělské správy

Ředitel okresní zemědělské správy odpovídá za plnění úkolů a za řádný výkon činnosti okresní zemědělské správy řediteli krajské zemědělské správy.

ČÁST II

Působnost a úkoly krajských zemědělských správ

§ 6

Krajská zemědělská správa řídí a zabezpečuje rozvoj zemědělské výroby a zemědělských služeb v kraji v souladu s potřebami a zájmy společnosti vyjádřenými v národohospodářských plánech.

§ 7

Krajská zemědělská správa v rámci působnosti uvedené v § 6 plní tyto úkoly:

a) v plánovacím procesu

1. vypracovává dlouhodobé koncepce, návrhy střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb v kraji včetně rozborů a zdůvodnění, předkládá je ministerstvu zemědělství a výživy a podle zvláštních předpisů i dalším orgánům,

2. provádí soustavnou analýzu stavu a vývoje zemědělství v kraji; dbá přitom o odhalování vnitřních zdrojů a rezerv a o jejich účelné využití,

3. organizuje a metodicky řídí vypracování střednědobých a prováděcích plánů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb okresními zemědělskými správami,

4. rozepisuje úkoly plánu a orientační ukazatele, které jí byly stanoveny ministerstvem zemědělství a výživy, na jednotlivé okresní zemědělské správy a na přímo řízené organizace (§ 9 odst. 2 zákona),

5. kontroluje plnění plánů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb u okresních zemědělských správ;

b) na úseku ekonomickém

1. zabezpečuje využívání ekonomických nástrojů v rámci kraje a sleduje, jak tyto nástroje přispívají k rozvoji zemědělské výroby a zemědělských služeb; přitom též kontroluje poskytování účelových subvencí a dotací okresními zemědělskými správami,

2. působí na racionalizaci rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb a dbá, aby investiční a jiné prostředky byly v rámci kraje efektivně využívány,

3. napomáhá rozvoji kooperačních a integračních vztahů v kraji v zájmu zajištění koncentrace a specializace zemědělské výroby a společenské dělby práce mezi organizacemi odvětví zemědělství a potravinářského průmyslu; předkládá ministerstvu zemědělství a výživy stanovisko ke smlouvám o zřízení společného zemědělského (agrochemického) podniku, k jejichž platnému uzavření je třeba souhlasu tohoto ministerstva, 9)

4. posuzuje návrhy na stanovení cen výrobků, prací a služeb (§ 2 písm. c) č. 1) a předkládá je se svým vyjádřením příslušnému cenovému orgánu,

5. hodnotí uplatňování zásad odměňování práce v kraji a analyzuje jejich účinnost;

c) v oblasti jednotné soustavy sociálně ekonomických informací

1. působí a dohlíží na činnost okresních zemědělských správ při zvyšování úrovně sociálně ekonomických informací jimi řízených organizací,

2. organizuje činnost okresních zemědělských správ při zavádění metodiky jednotné informační soustavy,

3. soustřeďuje, zpracovává a vyhodnocuje sociálně ekonomické informace zjišťované jejím prostřednictvím,

4. soustřeďuje podklady a zpracovává periodické operativní a komplexní rozbory za zemědělskou výrobu, nákup a služby z hlediska výrobního a ekonomického; pravidelně hodnotí rozborovou činnost a kontrolu plnění plánu za zemědělskou výrobu a zemědělské služby,

5. zajišťuje prostřednictvím okresních zemědělských správ odstraňování závad, které sama zjistila u organizací jimi řízených nebo na něž upozornily statistické, finanční a jiné kontrolní orgány,

6. spolupracuje s orgány státní statistiky, finančními orgány a s jinými orgány při mimořádných statistických a jiných šetřeních;

d) na úseku rozvoje zemědělské výroby napomáhá okresním zemědělským správám při rozvoji zemědělské výroby, především při zvyšování výroby obilí a krmiv včetně vytváření potřebných rezerv, při zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat a při organizování a koordinaci zootechnické, veterinární a plemenářské služby;

e) na úseku technického rozvoje a investiční výstavby

1. napomáhá okresním zemědělským správám při uplatňování státní technické a investiční politiky a nejnovějších poznatků vědy a techniky v jimi řízených organizacích a kontroluje, jak okresní zemědělské správy plní tyto úkoly,

2. zabezpečuje podle zvláštních předpisů provádění investiční politiky v rámci kraje,

3. kontroluje, aby při účelové a bytové investiční výstavbě byly dodržovány předpisy, zejména o stavebním řádu, o dokumentaci staveb a o evidenci nemovitostí,

4. vyjadřuje se k požadavkům okresních zemědělských správ na příděly bilancovaných strojů a technologických zařízení z hlediska záměrů rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb;

f) na úseku materiálně technického zásobování a dodavatelsko-odběratelských vztahů

1. vypracovává podklady pro zajištění potřeb centrálně obhospodařovaných strojů a materiálů v kraji,

2. rozděluje okresním zemědělským správám podle pokynů ministerstva zemědělství a výživy centrálně obhospodařované stroje a materiály včetně centrálního fondu krmiv a dále osivo a sadbu z bilančních rezerv,

3. koordinuje dodavatelsko-odběratelské vztahy v rámci kraje;

g) na úseku kádrové a personální práce, výchovy a péče o pracovníky

1. zabezpečuje uplatňování zásad kádrové a personální práce a v souladu s nimi metodicky usměrňuje a kontroluje výběr, výchovu, hodnocení a účelné rozmístění pracovníků včetně kádrových rezerv,

2. koordinuje a metodicky řídí uplatňování zásad kádrové evidence a jednotné evidence pracujících,

3. dbá na reprodukci pracovních sil, zpracovává plány potřeby kvalifikovaných pracovníků, metodicky usměrňuje získávání mládeže, přípravu a další vzdělávání pracovníků,

4. usměrňuje rozvoj iniciativy a aktivity pracujících a jejich účasti na řízení; napomáhá též při rozvíjení zlepšovatelského hnutí a při využívání jeho výsledků v praxi,

5. řídí a koordinuje péči o pracující včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

h) na úseku právní pomoci poskytuje právní pomoc okresním zemědělským správám, koordinuje a metodicky řídí jejich činnost na tomto úseku;

ch) na úseku kontrolní činnosti

1. kontroluje činnost okresních zemědělských správ, zejména jak jsou dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o národohospodářském plánování, mzdové, cenové, finanční, o správě národního majetku a jiné předpisy; zjistí-li, že byly porušeny právní předpisy, dá příslušnému orgánu podnět k uplatnění hmotné, disciplinární nebo trestní odpovědnosti, popřípadě provede na základě právních předpisů jiná opatření k zjednání nápravy,

2. provádí periodické revize hospodaření u okresních zemědělských správ;

i) na úseku obrany státu, ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství a požární ochrany zabezpečuje úkoly vyplývající z předpisů o ochraně státu, o ochraně státního, hospodářského a služebního tajemství a o požární ochraně a kontroluje, jak okresní zemědělské správy plní úkoly stanovené těmito předpisy.

§ 8

Krajská zemědělská správa vykonává vůči socialistickým zemědělským organizacím, jejichž řízení jí svěřil ministr zemědělství a výživy podle § 9 odst. 2 zákona, stejnou působnost jako okresní zemědělská správa vůči jí řízeným organizacím.

§ 9

Odpovědnost za činnost krajské zemědělské správy

Ředitel krajské zemědělské správy odpovídá za plnění úkolů a za řádný výkon činnosti krajské zemědělské správy ministru zemědělství a výživy.

ČÁST III

Vztah okresních a krajských zemědělských správ k národním výborům

§ 10

(1) Okresní a krajské zemědělské správy (dále jen "zemědělské správy") projednávají s okresními a krajskými národními výbory své dlouhodobé koncepce a návrhy střednědobých a prováděcích plánů včetně požadavků na zajištění potřeb a služeb pro zemědělství, které národní výbory přímo zabezpečují. Tyto koncepce a návrhy plánů slouží národním výborům jako podklady pro organizování plánovitého rozvoje hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby na jejich území.

(2) Zemědělské správy při plánovacích pracích vycházejí ze závazných stanovisek krajského národního výboru.

§ 11

(1) Zemědělské správy při výkonu své působnosti spolupracují s národními výbory. V rámci této spolupráce zemědělské správy zejména

a) v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu sdělují stanoviska k žádostem o souhlas s návrhy územních plánů a k žádostem o odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě,

b) v oblasti ochrany rostlinné výroby spolupracují při kontrole, jak uživatelé pozemků, popřípadě uživatelé skladů rostlinných výrobků nebo výrobků rostlinného původu provádějí ochranu a opatření před škůdci, chorobami rostlin a plevely a sdělují stanovisko k žádostem o udělení souhlasu ke kácení zdravých vzrostlých ovocných stromů v ucelených výsadbách a ke klučení zdravých vinic,

c) v oblasti veterinární péče spolupracují při zabezpečování jejích úkolů a dozoru na plnění těchto úkolů, při organizování opatření k zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat a při provádění opatření k zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu,

d) v oblasti zemědělského družstevnictví spolupracují při provádění dohledu 10) na činnost jednotných zemědělských družstev a při přesvědčování družstevních orgánů 11) za účelem zjednání nápravy jejich vadných usnesení a opatření,

e) v oblasti myslivosti se vyjadřují k žádostem o povolení snížení stavu zvěře v případě, že toto snížení je v zájmu zemědělské výroby,

f) v oblasti rybářství sdělují stanovisko k návrhům na stanovení povinnosti investorovi provést výstavbu náhradního rybníku a na přidělování rybníků nedostatečně rybníkářsky využívaných - pokud nejde o národní majetek - do bezplatného užívání socialistické organizace.

(2) Zemědělské správy poskytují národním výborům potřebné podklady pro oblastní plány.

(3) Okresní zemědělská správa úzce spolupracuje s národními výbory při zabezpečování zemědělské výroby u jednotlivě hospodařících rolníků a za tím účelem vypracovává pro národní výbory příslušné podklady.

§ 12

(1) Zemědělské správy spolupracují s národními výbory při zabezpečování rozvoje zemědělské výroby a zemědělských služeb v řízených organizacích. Cílem této spolupráce je zajistit též soulad růstu zemědělství s celkovým rozvojem územních obvodů národních výborů.

(2) Zemědělské správy využívají podnětů národních výborů a přešetřují jejich upozornění na nedostatky zjištěné v řízených organizacích, zjednávají nápravu a podávají o tom zprávy národním výborům.

(3) Okresní národní výbor se vyjadřuje k návrhu na jmenování ředitele okresní zemědělské správy a krajský národní výbor k návrhu na jmenování ředitele krajské zemědělské správy.


ČÁST IV

Ustanovení závěrečné

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Smlouvy, které organizace uzavírají o všech formách kooperačních vztahů, podléhají schválení podle § 3 odst. 1 a § 8 odst. 5 vyhlášky č. 2/1972 Sb., o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby.

2) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

3) Vyhláška č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb, a Pokyny ministerstva zemědělství a výživy k vyhlášce č. 17/1970 Sb. ze dne 15. dubna 1970, reg. č. P-11/1970.

4) Směrnice ministerstva zemědělství a výživy o posuzování, státní expertize a schvalování přípravné a projektové dokumentace staveb v odvětví zemědělství a výživy, uveřejněné ve Věstníku ministerstva, částka 13-14/1971, poř. č. 31.

5) Vyhláška č. 75/1959 Ú. l., kterou se vydávají metodické pokyny pro kontrolní činnost (část VIII).

6) Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

7) Vyhláška č. 163/1971 Sb., o provádění periodických revizí hospodaření.

8) Např. § 17, § 25 odst. 2 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,
§ 2, § 3 odst. 1, § 4 odst. 1, § 8 odst. 2 a § 13 odst. 3 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
§ 3 a 4 vyhlášky č. 170/1964 Sb., o vypracování doplňků a změn stanov jednotných zemědělských družstev, jejich schvalování a registraci,
čl. 1 odst. 2 a 6 vyhlášky č. 45/1969 Sb., o některých opatřeních na úseku daně z obratu a daně ze mzdy.

9) § 8 odst. 6 vyhlášky č. 2/1972 Sb.

10) § 55 odst. 1 písm. a) zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech.

11) § 56 zákona č. 49/1959 Sb.

Přesunout nahoru