Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 145/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu

Částka 35/1973
Platnost od 12.11.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 13.12.2006 (542/2006 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

145

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 12. listopadu 1973

o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí ČSSR podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství, a podle § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev:


§ 1

Zřizuje se podnik DREVOUNIA, podnik zahraničního obchodu (dále jen "podnik").

§ 2

(1) Sídlem podniku je Bratislava.

(2) Podnik může podle potřeby zřizovat se souhlasem federálního ministerstva zahraničního obchodu pobočné útvary i mimo svoje sídlo.

§ 3

(1) Předmětem činnosti podniku je zahraniční obchod vyhrazenými výrobky lesnictví, dřevařského a nábytkářského průmyslu, průmyslu papíru a celulózy a veškerá činnost souvisící bezprostředně s tímto obchodem.

(2) Podrobný seznam vyhrazených výrobků stanoví federální ministerstvo zahraničního obchodu zvláštním opatřením; ve stejném rozsahu omezí oprávnění Ligny, podniku zahraničního obchodu, odpovídající úpravou seznamu druhů výrobků, jejichž vývoz a dovoz je jí dosud vyhrazen.

§ 4

(1) Podnik je právnickou osobou, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(2) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(3) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(4) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik řídí generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zahraničního obchodu; generální ředitel je osobně odpovědný ministru zahraničního obchodu.

(2) Generální ředitel jedná jménem podniku a je oprávněn ke všem opatřením a rozhodnutím ve správě podniku.

(3) Ministr zahraničního obchodu může jmenovat jednoho nebo více náměstků generálního ředitele; jmenuje-li více náměstků, určí, který z nich zastupuje generálního ředitele v plném rozsahu jeho oprávnění.

(4) Ministr zahraničního obchodu může učinit opatření k zatímnímu vedení podniku.

§ 6

Základní jmění podniku činí 20 000 000 Kčs.

§ 7

Podnik náleží do působnosti federálního ministerstva zahraničního obchodu.

§ 8

(1) Ligna, podnik zahraničního obchodu, zůstává zavázán a oprávněn ze smluv, které uzavřel přede dnem účinnosti této vyhlášky o dodávkách výrobků, jejichž vývoz a dovoz se podle opatření vydaného ve smyslu § 3 odst. 2 vyhrazuje podniku.

(2) Drevounii, drevárskemu a nábytkárskemu priemyslu, generální ředitelství v Žilině, se dnem nabytí účinnosti této vyhlášky odnímá oprávnění k zahraničně obchodní činnosti; 1) zůstává však zavázána a oprávněna ze smluv, které v rámci tohoto oprávnění uzavřela přede dnem účinnosti této vyhlášky, pokud se o jednotlivých případech se souhlasem druhé smluvní strany nedohodne s podnikem jinak.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Ministr:

Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Oprávnění k zahraničně obchodní činnosti bylo uděleno rozhodnutím ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky čj. 577/69 ze dne 4. 5. 1969.

Přesunout nahoru