Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik"

Částka 35/1973
Platnost od 12.11.1973
Účinnost od 12.07.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. září 1973

o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik"


Dne 15. listopadu 1971 byla v Moskvě mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Kubánské republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik sjednána Dohoda o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik".

President republiky Dohodu ratifikoval a ratifikační listina byla uložena u vlády Svazu sovětských socialistických republik dne 12. července 1972.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 dnem 12. července 1972 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizace kosmických telekomunikací "Intersputnik"

Smluvní strany,

uznávajíce nutnost přispívat k upevnění a rozvoji všestranných hospodářských, vědeckotechnických, kulturních a jiných styků telekomunikacemi, jakož i rozhlasovým a televizním vysíláním pomocí umělých družic Země,

uznávajíce užitečnost spolupráce v teoretickém i experimentálním výzkumu, jakož i v projektování, vytváření, provozu a rozvoji mezinárodní telekomunikační soustavy pomocí umělých družic Země,

v zájmu rozvoje mezinárodní spolupráce založené na šetření svrchovanosti a nezávislosti států, rovnoprávnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, jakož i vzájemné pomoci a vzájemných výhod,

vycházejíce z ustanovení rezoluce 1721 (XVI) Valného shromáždění Organizace spojených národů a Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles z 27. ledna 1967,

dohodly se takto:

Článek 1

1. Vytváří se mezinárodní telekomunikační soustava pomocí umělých družic Země.

2. K zajištění spolupráce a koordinace úsilí při projektování, vytváření, provozu a rozvoji telekomunikační soustavy zřizují smluvní strany mezinárodní organizaci "Intersputnik", dále nazývanou Organizace.

Článek 2

1. "Intersputnik" je otevřenou mezinárodní organizací.

2. Členy Organizace jsou vlády, které podepsaly tuto Dohodu a uložily ratifikační listiny podle článku 20, jakož i vlády jiných států, které přistoupily k této Dohodě podle článku 22.

Článek 3

Sídlo Organizace je v Moskvě.

Článek 4

1. Mezinárodní telekomunikační soustava pomocí umělých družic Země zahrnuje tyto složky:

- kosmický komplex skládající se z telekomunikačních družic s retranslátory a palubním zařízením a z pozemních řídících soustav, zajišťujících normální činnost družic;

- pozemské stanice uskutečňující vzájemné spojení pomocí umělých družic Země.

2. Kosmický komplex je vlastnictvím Organizace nebo se najímá u členů Organizace, kteří mají takové soustavy.

3. Pozemské stanice jsou vlastnictvím států nebo uznaných provozních organizací.

4. Členové Organizace mají právo na zapojení jimi vybudovaných pozemských stanic do telekomunikační soustavy Organizace, vyhovují-li tyto stanice technickým podmínkám Organizace.

Článek 5

Vytvoření mezinárodní telekomunikační soustavy bude provedeno v těchto etapách:

- etapa provádění pokusné činnosti členy Organizace na jejich pozemských stanicích při používání telekomunikačních okruhů, jež budou Organizaci bezplatně poskytnuty Svazem sovětských socialistických republik na jeho telekomunikačních družicích. Tato etapa potrvá do konce roku 1973;

- etapa činnosti s použitím telekomunikačních okruhů na telekomunikačních družicích členů Organizace za podmínek pronájmu;

- etapa komerčního provozu telekomunikační soustavy s použitím kosmického komplexu, který bude vlastnictvím Organizace, nebo který si Organizace najme u svých členů. Přechod k této etapě se uskuteční, až budou smluvní strany pokládat vytvoření kosmického komplexu patřícího Organizaci nebo jeho nájem za ekonomicky účelné.

Článek 6

Vypuštění a uvedení na oběžnou dráhu telekomunikačních družic, jež jsou vlastnictvím Organizace, jakož i jejich řízení na oběžné dráze provádí členové Organizace mající pro to patřičné prostředky na základě dohod mezi Organizací a těmito členy Organizace.

Článek 7

Organizace koordinuje svou činnost s Mezinárodní telekomunikační unií a spolupracuje též s jinými organizacemi, jejichž činnost se týká využívání telekomunikačních družic jak v technické oblasti (využívání kmitočtového spektra, používání technických norem pro telekomunikační okruhy a norem pro přístroje), tak i v otázkách mezinárodních předpisů.

Článek 8

Organizace je právnickou osobou a má pravomoc uzavírat smlouvy, nabývat, najímat, pronajímat a zcizovat majetek a provádět procesní úkony.

Článek 9

1. Na území států, jejichž vlády jsou členy Organizace, má Organizace právní způsobilost nezbytnou k dosahování svých cílů a k provádění svých funkcí. Rozsah této právní způsobilosti bude určen vhodnými dohodami s příslušnými orgány států, na jejichž území provádí Organizace svou činnost.

2. Pro otázky, jež nejsou upraveny touto Dohodou a dohodami uvedenými v odstavci 1 tohoto článku, bude platit zákonodárství států, na jejichž území provádí Organizace svou činnost.

Článek 10

1. Organizace hmotně odpovídá za své závazky v rozsahu svého majetku.

2. Organizace hmotně neodpovídá za závazky smluvních stran, stejně jako smluvní strany neodpovídají za závazky Organizace.

Článek 11

1. Pro řízení činnosti Organizace jsou vytvořeny tyto orgány:

- Rada - řídící orgán;

- Ředitelství - stálý výkonný a správní orgán v čele s generálním ředitelem.

Dobu vytvoření a počátek činnosti Ředitelství určí Rada.

2. Do počátku činnosti Ředitelství plní funkce generálního ředitele v zastupování Organizace, uvedené v odstavci 2 článku 13, předseda Rady.

3. Pro kontrolu finanční činnosti Organizace vytváří se Revizní komise.

4. Rada může zřídit takové pomocné orgány, které budou nezbytné pro dosahování cílů této Dohody.

Článek 12

1. V Radě je zastoupen každý člen Organizace jedním zástupcem.

2. Každý člen Organizace má v Radě jeden hlas.

3. Rada se schází k řádným zasedáním nejméně jednou ročně. Mimořádné zasedání může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena Organizace nebo generálního ředitele, jestliže se pro svolání vysloví aspoň jedna třetina členů Organizace.

4. Zasedání Rady se konají zpravidla v sídle Organizace. Rada může rozhodnout, že se zasedání budou konat na území jiných států, jejichž vlády jsou členy organizace, na pozvání těchto členů Organizace.
Do zahájení činnosti Ředitelství se Rada postupně schází ve státech, jejichž vlády jsou členy Organizace, podle jejich názvů v ruské abecedě. V takovém případě hradí náklady na zasedání hostitelští členové Organizace.

5. V předsednictví na zasedání Rady se postupně střídají zástupci členů Organizace podle názvů těchto členů Organizace v ruské abecedě. Místopředsedou se stává zástupce člena Organizace, který abecedně následuje. Předseda a místopředseda vykonávají svou pravomoc až do příštího řádného zasedání Rady.

6. Do kompetence Rady spadají otázky patřící do rámce této Dohody.

Rada

1. projednává a schvaluje opatření, týkající se vytvoření, nabytí, nájmu a pronájmu, jakož i provozu kosmického komplexu;

2. schvaluje plány rozvoje a zdokonalování telekomunikační soustavy Organizace;

3. stanoví technické požadavky pro telekomunikační družice Organizace;

4. projednává a schvaluje program vypouštění telekomunikačních družic Organizace na oběžnou dráhu;

5. schvaluje plán rozdělení telekomunikačních okruhů mezi členy Organizace, jakož i způsob a podmínky používání telekomunikačních okruhů jinými uživateli;

6. stanoví technické požadavky pro pozemské stanice;

7. rozhoduje, zda pozemské stanice přihlášené k zapojení do telekomunikační soustavy Organizace vyhovují technickým požadavkům;

8. volí generálního ředitele i jeho náměstka a dozírá na činnost Ředitelství;

9. volí předsedu a členy Revizní komise a schvaluje jednací řád této komise;

10. schvaluje strukturu a systematizaci Ředitelství, jakož i pracovní řád zaměstnanců Ředitelství;

11. schvaluje plán práce Organizace na příští kalendářní rok;

12. projednává a schvaluje rozpočet Organizace a zprávu o jeho plnění, jakož i bilanci a rozdělení zisku Organizace;

13. projednává a schvaluje roční zprávy generálního ředitele o činnosti Organizace;

14. schvaluje zprávu Revizní komise;

15. bere na vědomí oficiální prohlášení vlád, které si přejí přistoupit k Dohodě;

16. stanoví způsob a lhůty placení podílových příspěvků a rovněž i nové rozdělení podílů příspěvků podle odstavce 5 článku 15;

17. stanoví poplatky za přenos jednotek informace nebo cenu za pronájem okruhu na telekomunikačních družicích Organizace;

18. projednává návrhy na změny této Dohody a předkládá je smluvním stranám ke schválení způsobem stanoveným v článku 24;

19. přijímá jednací řád své práce;

20. projednává a řeší jiné otázky vyplývající z Dohody.

7. Rada bude usilovat o to, aby její rozhodnutí byla přijata jednomyslně. Nebude-li toho dosaženo, považují se rozhodnutí Rady za přijatá, jestliže byly pro ně odevzdány nejméně dvě třetiny hlasů všech členů Rady. Rozhodnutí Rady nejsou závazná pro ty členy, kteří se nevyslovili pro jejich přijetí a předložili k nim písemně výhradu; tito členové mohou se však později připojit k přijatým rozhodnutím.

8. Při provádění svých funkcí, uvedených v odstavci 6 tohoto článku, jedná Rada v rámci prostředků stanovených smluvními stranami.

9. První zasedání Rady svolá vláda státu, v němž je sídlo Organizace, nejpozději tři měsíce poté, co tato Dohoda vstoupí v platnost.

Článek 13

1. Ředitelství se skládá z generálního ředitele, jeho náměstka a potřebného personálu.

2. Generální ředitel, který jedná podle zásady jediného vedoucího, je hlavním správním úředníkem Organizace a v této funkci ji zastupuje ve stycích s příslušnými orgány členů Organizace ve všech otázkách, týkajících se její činnosti, jakož i ve stycích se státy, jejichž vlády nejsou členy Organizace, a mezinárodními organizacemi, s nimiž Rada pokládá spolupráci za nezbytnou.

3. Generální ředitel je odpovědný Radě a jedná v mezích pravomocí, jež mu byly poskytnuty touto Dohodou a rozhodnutími Rady.

4. Generální ředitel vykonává tyto funkce:

1. zajišťuje provedení rozhodnutí Rady;

2. vede jednání se správami spojů, projektovými organizacemi a průmyslovými podniky členů Organizace v otázkách projektování soustavy jako celku, jakož i v otázkách projektování, výroby a dodávání prvků i souborů palubních zařízení telekomunikačních družic Organizace;

3. vede jednání o otázkách vypouštění telekomunikačních družic pro Organizaci;

4. podle příkazu Rady a v rámci pravomocí stanovených Radou uzavírá mezinárodní a jiné dohody;

5. sestavuje návrh rozpočtu na příští finanční rok, předkládá jej Radě ke schválení a podává Radě zprávu o plnění rozpočtu za uplynulý finanční rok;

6. připravuje zprávu o činnosti Ředitelství za uplynulý rok pro jednání Rady;

7. vypracovává projekty plánů práce Organizace, jakož i rozvoje a zdokonalování telekomunikační soustavy a předkládá je Radě ke schválení;

8. zajišťuje přípravu, svolání a organizaci zasedání Rady.

5. Generální ředitel a jeho náměstek jsou voleni z občanů států, jejichž vlády jsou členy Organizace, na období čtyř let. Náměstek generálního ředitele může být zvolen zpravidla jen na jedno období. Generální ředitel a jeho náměstek nemohou být občany téhož státu.

6. Zaměstnanci Ředitelství se vybírají z občanů států, jejichž vlády jsou členy Organizace, se zřetelem k odborné kvalifikaci a k spravedlivému zeměpisnému zastoupení.

Článek 14

1. Revizní komise se skládá ze tří členů volených Radou na období tří let z občanů různých států, jejichž vlády jsou členy Organizace.
Předseda a členové Revizní komise nemohou zastávat žádné jiné funkce v Organizaci.

2. Generální ředitel poskytne Revizní komisi všechny materiály a dokumenty nezbytné pro provádění kontroly.

3. Zpráva Revizní komise se předkládá Radě Organizace.

Článek 15

1. K zajištění činnosti Organizace se vytváří statutární fond (základní a provozní prostředky). Rozhodnutí o vytvoření a výši statutárního fondu přijímají smluvní strany na návrh Rady a sepíše se o něm zvláštní protokol. Výše podílové účasti členů Organizace pro vytvoření statutárního fondu se stanoví úměrně k rozsahu jejich užívání telekomunikačních okruhů.

2. Ukáže-li se během zdokonalování telekomunikační soustavy nezbytným zvýšit statutární fond, rozdělí se úhrn dodatečných příspěvků mezi členy Organizace, kteří vyslovili souhlas s tímto zvýšením.

3. Z příspěvků členů Organizace do statutárního fondu se hradí tyto výdaje Organizace:

1. na vědeckovýzkumné a pokusně konstrukční práce na kosmickém komplexu a na pozemských stanicích;

2. na vypracování projektů, vytvoření, nabytí nebo nájem kosmického komplexu;

3. na úhradu vypuštění a uvedení na oběžnou dráhu telekomunikačních družic Organizace;

4. na jiné účely spojené s činností Organizace.

4. Do vytvoření statutárního fondu uskutečňuje se činnost Organizace podle zvláštního rozpočtu sestavovaného pro každý kalendářní rok. Výdaje předvídané v rozpočtu na vydržování zaměstnanců Ředitelství, na konání zasedání Rady a jiná opatření správní povahy uhradí členové Organizace ve výši stanovené smluvními stranami na návrh Rady a zapsané ve zvláštním protokolu.

5. Při vstupu nových členů do Organizace nebo při vystoupení členů z Organizace se podíly příspěvků ostatních členů Organizace příslušným způsobem změní.

6. Měnu, v níž se platí členské příspěvky do statutárního fondu a rozpočtu Organizace, určí smluvní strany na návrh Rady.

7. Z částky, která nebyla členy Organizace zaplacena ve stanovené lhůtě, předpisuje Organizace 3 % úroků ročně.

8. Neplní-li členové Organizace své finanční závazky do jednoho roku, rozhodne Rada o částečném nebo úplném zastavení výkonu práv vyplývajících z členství v Organizaci.

9. Zisk z provozu telekomunikační soustavy se dělí mezi členy Organizace úměrně k úhrnu jejich příspěvků. Podle rozhodnutí členů Organizace může být zisku použito ke zvýšení statutárního fondu nebo k vytvoření jakýchkoli zvláštních fondů.

10. Výdaje na pobyt účastníků porad a zasedání spojených s plněním úkolů Organizace včetně zasedání Rady nesou smluvní strany, které vysílají své zástupce na takové porady a zasedání.

Článek 16

1. Organizace provozuje kosmický komplex, poskytujíc podle ustanovení Dohody telekomunikační okruhy svým členům a jiným uživatelům.

2. Telekomunikační okruhy, jimiž disponuje Organizace, se přidělují členům Organizace na základě jejich potřeb. Telekomunikační okruhy převyšující celkovou potřebu všech členů Organizace se mohou pronajmout jiným uživatelům.

3. Telekomunikační okruhy se poskytují za poplatky stanovené Radou. Výše poplatků bude stanovena na úrovni průměrných světových poplatků, počítaných v zlatých francích.
Způsob placení za telekomunikační služby určí Rada.

Článek 17

1. Každá smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu písemným oznámením zaslaným depozitární vládě.
Výpověď Dohody takovou smluvní stranou nabývá účinnosti po skončení finančního roku, v němž uplyne roční lhůta ode dne, kdy depozitární vláda obdržela tuto výpověď. Tato smluvní strana je povinna zaplatit ve lhůtě stanovené Radou částku členských příspěvků určenou pro ni na finanční rok, v němž výpověď nabude účinnosti, jakož i splnit všechny ostatní finanční závazky, jež na sebe vzala.

2. Výši peněžní náhrady smluvní straně, která vypověděla Dohodu, určí Rada v poměru k úhrnu příspěvků této smluvní strany do statutárního fondu Organizace se zřetelem na fyzické a morální opotřebení základních prostředků. Peněžní náhrada se vyplácí poté, když Rada schválila zprávu o rozpočtu za finanční rok, v němž výpověď nabyla účinnosti.

Článek 18

1. Platnost Dohody může být ukončena se souhlasem všech smluvních stran.
Ukončení platnosti Dohody znamená likvidaci Organizace.
Způsob likvidace Organizace určí Rada.

2. Při likvidaci Organizace se zpeněží její základní prostředky a členům Organizace se vyplatí peněžní náhrada v poměru k jejich podílové účasti v investičních výdajích na vytvoření telekomunikační soustavy a se zřetelem na fyzické a morální opotřebení základních prostředků. Hotové oběžné prostředky, s výjimkou části potřebné pro vyrovnání závazků Organizace, se rozdělí mezi členy Organizace úměrně ke skutečně zaplaceným peněžním příspěvkům ke dni likvidace Organizace.

Článek 19

Jazyky Organizace jsou jazyk anglický, francouzský, ruský a španělský.

Rozsah používání jazyků určí Rada podle skutečných potřeb Organizace.

Článek 20

1. Tato Dohoda je otevřena k podpisu v Moskvě do 31. prosince 1972.

2. Dohoda podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny se ukládají u vlády SSSR, která je jmenována depozitární vládou pro tuto Dohodu.

Článek 21

Dohoda vstoupí v platnost po složení šesti ratifikačních listin.

Článek 22

1. Vláda kteréhokoliv státu, která nepodepsala tuto Dohodu, může k ní přistoupit. V takovém případě odevzdá vláda Radě Organizace oficiální oznámení, že souhlasí s cíli a zásadami činnosti Organizace a že bere na sebe závazky vyplývající z této Dohody.

2. Dokumenty o přístupu k Dohodě se ukládají u depozitární vlády.

Článek 23

Pro vlády, které uložily ratifikační listiny nebo listiny o přístupu po vstupu této Dohody v platnost, nabude Dohoda platnosti v den, kdy byly tyto listiny uloženy.

Článek 24

Změny této Dohody vstoupí v platnost pro každou smluvní stranu, která je přijala, po jejich schválení dvěma třetinami smluvních stran. Změna, která vstoupila v platnost, se stane závaznou pro ostatní smluvní strany poté, když tuto změnu přijaly.

Článek 25

1. Depozitární vláda této Dohody informuje všechny smluvní strany o datu každého podpisu, o datu uložení každé ratifikační listiny a každé listiny o přístupu, o datu, kdy Dohoda vstoupila v platnost, jakož i o všech ostatních oznámeních, která obdržela.

2. Tato Dohoda bude registrována depozitární vládou podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 26

Tato Dohoda, jejíž anglický, francouzský, ruský a španělský text jsou stejně autentické, bude uložena v archivech depozitární vlády. Řádně ověřené opisy Dohody zašle depozitární vláda smluvním stranám.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Moskvě, dne 15. listopadu 1971.

Přesunout nahoru