Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 14/1973 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům

Částka 7/1973
Platnost od 09.03.1973
Účinnost od 01.04.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 6. března 1973

o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům

Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Mladým manželům mohou být poskytovány zvýhodněné půjčky (dále jen "půjčky")

a) na úhradu členského podílu v družstevní bytové výstavbě a na výdaje spojené s výstavbou nebo koupí rodinného domku, s výstavbou domu s byty v osobním vlastnictví, s koupí bytu v osobním vlastnictví, se zřízením bytu z nebytových prostor, přístavbou nebo přestavbou (dále jen "půjčka na pořízení bytu"),

b) na nákup bytového zařízení (dále jen "půjčka na zařízení bytu").

(2) K úhradě půjček se poskytuje státní příspěvek.

Půjčky

§ 2

(1) Půjčky mohou být poskytnuty manželům, kteří vedou řádný život pracujícího člověka, jestliže splňují tyto další podmínky:

a) oba manželé mají trvalé bydliště v Československé socialistické republice a alespoň jeden z nich je občanem Československé socialistické republiky,

b) manželé uzavřeli manželství za účinnosti tohoto zákonného opatření nebo v době tří let přede dnem nabytí jeho účinnosti,

c) v roce podání návrhu na uzavření smlouvy o půjčce jsou manželé mladší třiceti let nebo tohoto věku v roce podání návrhu na uzavření smlouvy o půjčce dosáhli,

d) součet průměrných měsíčních čistých příjmů obou manželů z pracovního poměru nebo poměru obdobného tomuto poměru, z jiné výdělečné činnosti pravidelně konané, z pracovní činnosti v jednotném zemědělském družstvu, peněžitých dávek nemocenského pojištění nahrazujících mzdu, invalidních a částečných invalidních důchodů a studentských stipendií nepřekročil v kalendářním roce předcházejícím před uzavřením smlouvy o půjčce 5 000 Kčs.

(2) Půjčky mohou být poskytnuty též občanu Československé socialistické republiky, i když nežije v manželství, pokud má v přímém zaopatření alespoň jedno vlastní nebo osvojené dítě, které v den nabytí účinnosti zákonného opatření nepřesáhlo věk tří let; občan však musí splňovat podmínky stanovené pro manžele v odstavci 1 s výjimkou ustanovení pod písmenem b).

(3) Půjčka nemusí být poskytnuta zejména tehdy, nejsou-li předpoklady, že bude řádně splacena.

§ 3

(1) Půjčky lze poskytovat nejvýše do částky 30 000 Kčs; úhrn půjček manželům nebo občanu (§ 2 odst. 2) na pořízení bytu a na zařízení bytu nesmí tuto částku převyšovat.

(2) Roční úroková sazba z půjčky na pořízení bytu činí 1 %, z půjčky na zařízení bytu 2,5 %.

(3) Doba splatnosti půjček činí nejvýše deset let. Státní spořitelna, která poskytla půjčky (půjčku), může na žádost manželů (občana) při narození každého dítěte, k němuž došlo po uzavření smlouvy o půjčce, povolit odklad splácení až na dobu jednoho roku, a to i když se tím prodlouží desetiletá doba splatnosti.

Státní příspěvek

§ 4

(1) Státní příspěvek se poskytuje

a) k úhradě půjček manželů, kterým se po uzavření smlouvy o půjčce narodilo dítě,

b) k úhradě půjček občana (§ 2 odst. 2), kterému se narodilo dítě po nabytí účinnosti zákonného opatření a dožilo se jednoho roku po uzavření smlouvy o půjčce.

(2) Nárok na státní příspěvek vzniká dnem, kdy se dítě dožilo jednoho roku, a to i když manželství manželů, jimž byla půjčka poskytnuta, v té době již netrvalo.

(3) Státní příspěvek činí 2 000 Kčs u prvního dítěte, 4 000 Kčs u druhého a každého dalšího dítěte. Pro určení, zda jde o první, druhé nebo další dítě, je rozhodující počet žijících dětí, které má zavázaný ze smlouvy o půjčce v den vzniku nároku na státní příspěvek; přitom musí jít o vlastní nebo osvojené děti ve věku do skončení povinné školní docházky.

(4) Při souběhu nároků na státní příspěvek na totéž dítě se poskytuje příspěvek jen jednou; v případě pochybností se poskytuje k úhradě půjček toho zavázaného ze smluv o půjčce, který má dítě ve svém zaopatření.

(5) Nedosahují-li v den uplatnění nároku na státní příspěvek nesplacené půjčky výše příspěvku, náleží státní příspěvek pouze ve výši zbytku půjček.

(6) Státní příspěvek se neposkytne, pokud některé z dětí z důvodu nedostatečné péče bylo rozhodnutím soudu svěřeno do výchovy jiného občana nebo do ústavní výchovy.

§ 5

(1) Státní příspěvek se použije jako mimořádná splátka na půjčky, přednostně na půjčku na zařízení bytu.

(2) Nárok na státní příspěvek musí uplatnit zavázaný ze smlouvy o půjčce vůči státní spořitelně, která poskytla půjčku, do tří let od jeho vzniku; jinak nárok zaniká. Případné spory rozhoduje soud.

Obecná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Půjčky poskytuje Česká státní spořitelna manželům (občanu) s trvalým bydlištěm na území České socialistické republiky, Slovenská státní spořitelna manželům (občanu) s trvalým bydlištěm na území Slovenské socialistické republiky; nemají-li oba manželé trvalé bydliště v téže republice, může jim poskytnout půjčku jen jedna ze státních spořitelen.

(2) Státní příspěvek uhrazuje České státní spořitelně ministerstvo financí České socialistické republiky, Slovenské státní spořitelně ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky.

§ 7

Vláda Československé socialistické republiky může v případě potřeby podmínky pro poskytování půjček stanovené v § 2 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 a podmínku pro poskytování státního příspěvku stanovenou v § 4 odst. 1 upravit pro manžele (občana) výhodněji.


§ 8

Zrušuje se zákon č. 56/1948 Sb., o státní podpoře novomanželům; právní vztahy vzniklé přede dnem 1. dubna 1973 se však posuzují podle dosud platných předpisů.


§ 9

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1973.


Svoboda v. r.

Indra v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru