Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 134/1973 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

Částka 34/1973
Platnost od 02.11.1973
Účinnost od 01.01.1974
Zrušeno k 01.08.1991 (265/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

134

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. října 1973

o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Tento zákon upravuje působnost ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ostatních orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.

§ 2

(1) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky vykonává působnost v oblasti cen, pokud tato nepřísluší podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů 1) jiným orgánům nebo organizacím.

(2) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky

a) se podílí na tvorbě jednotné státní cenové politiky Československé socialistické republiky a na zabezpečování její realizace v souladu s národohospodářskými plány,

b) předkládá vládě České socialistické republiky návrhy zásadních cenových opatření v odvětvích řízených orgány republiky, jakož i stanoviska k zásadním cenovým opatřením připravovaným federálními orgány,

c) stanoví a mění ceny výrobků, služeb, výkonů, prací a nemovitostí a nemovitostí, popřípadě navrhuje ceny nebo jejich změny ke schválení vládě České socialistické republiky v případech, kde si to vláda vyhradí,

d) koordinuje a metodicky řídí tvorbu cen a přípravu a realizaci opatření v oblasti cen u orgánů České socialistické republiky a organizací jimi řízených.

(3) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky zpracovává a s Federálním cenovým úřadem a s Výborem lidové kontroly České socialistické republiky koordinuje plán kontroly cen; koordinuje, metodicky řídí a provádí kontrolu cen na území České socialistické republiky, ukládá opatření k nápravě a dodatkové odvody a činí podle cenových, popřípadě jiných předpisů další opatření.

(4) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit stanovením cen výrobků a jejich změn jiné orgány České socialistické republiky, Ústřední radu družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice a po předchozí dohodě s nimi i organizace v oblasti jejich působnosti.

§ 2a

Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj ve spolupráci s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky provádí rozbory vývoje a působení cen pro potřeby plánování vývoje cen, zpracovává směrnice pro vypracování plánu vývoje cen České socialistické republiky a návrh plánu vývoje cen jako součást státního plánu České socialistické republiky.

§ 3

(1) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice předkládají za organizace v oblasti své působnosti

a) ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky návrhy cenových opatření, podklady stanovené k zabezpečení cenových opatření, včetně potřebných rozborů a zdůvodnění a plány kontrol cen, jakož i zprávy o jejich plnění,

b) České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj návrhy pro plán vývoje cen.

(2) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, Ústřední rada družstev, svazy družstev České socialistické republiky a ústřední orgány společenských organizací v České socialistické republice zabezpečují v organizacích v oblasti své působnosti provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(3) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy předkládají ministerstvu financí, cen a mezd České socialistické republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj podklady uvedené v odstavci 1 za organizace a zařízení řízená nebo spravovaná národními výbory a za státní podniky založené národními výbory (dále jen "organizace v působnosti národních výborů"), jakož i za národní výbory nižších stupňů.

(4) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy stanoví a mění ceny výrobků

a) organizací v působnosti národních výborů a drobných provozoven národních výborů,

b) z nezemědělské výroby zemědělských organizací v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,

c) družstevních organizací, s výjimkou spotřebních družstev,

d) společenských organizací,

e) dodávaných občany,

s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům 1) nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vyhradí.

(5) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy zabezpečují v organizacích uvedených v odstavci 4, v drobných provozovnách národních výborů a u občanů dodávajících výrobky provádění kontroly cen, ukládají jim dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů.

(6) Krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy mohou pověřit

a) výkonem své působnosti podle odstavců 4 a 5 národní výbory nižších stupňů,

b) výkonem své působnosti podle odstavce 4 po předchozí dohodě i jiné orgány České socialistické republiky a jimi řízené nebo založené organizace.

(7) Krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze provádějí kontrolu cen u organizací majících v obvodu jejich působnosti své sídlo. Na základě výsledků kontroly ukládají dodatkové odvody a činí jiná opatření podle zvláštních předpisů. Z pověření ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky se krajské finanční správy a Finanční správa v hlavním městě Praze účastní kontroly cen prováděné jinou finanční správou.

§ 4

(1) Pracovníci ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona, kteří byli pověřeni kontrolou cen, jsou oprávněni v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy2) stanoveno jinak,

a) vstupovat do všech prostorů organizací,

b) požadovat od pracovníků orgánů a organizací vytvoření podmínek nezbytných pro výkon kontroly cen,

c) vyžadovat součinnost jiných kontrolních orgánů, popřípadě dalších odborných pracovníků, s výjimkou orgánů a pracovníků lidové kontroly.

(2) Orgány, organizace a jejich pracovníci jsou povinni na požádání ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiného orgánu provádějícího kontrolu cen podle tohoto zákona nebo jimi pověřených pracovníků předkládat pro výkon kontroly cen potřebné podklady, podávat včas přesné a úplné ústní a písemné informace a vysvětlivky, bez průtahů odstraňovat zjištěné nedostatky a ve stanovených lhůtách podávat zprávy o plnění přijatých opatření ve smyslu závěrů kontroly cen.

(3) Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, popřípadě jiný orgán provádějící kontrolu cen podle tohoto zákona mohou ukládat kontrolovaným orgánům a organizacím, aby v dohodnutých lhůtách zjistily úplný rozsah porušení cenových předpisů a vyčíslily neoprávněně získané prostředky v kontrolované organizaci, popřípadě i v podřízených organizacích, podle kontrolního zjištění.

§ 5zrušeno

§ 6

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vydává v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány potřebné obecně závazné právní předpisy, v nichž podrobněji upraví postup orgánů a organizací při tvorbě a kontrole cen, působnost ústředních orgánů státní správy a úkoly ostatních orgánů a organizací.


§ 7

Zrušují se s platností pro Českou socialistickou republiku:

1. ustanovení § 18 a 19 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů,

2. ustanovení § 33 až 35 a § 46 až 49 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb., pokud upravují působnost orgánů České socialistické republiky a národních výborů v oblasti cen,

3. položka 44 přílohy C zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1974.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 209/1988 Sb. Čl. II

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přestává ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky vykonávat kontrolu cen odloučenými pracovišti zřízenými v Praze a v sídlech krajských národních výborů podle § 5 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, jejichž dohodnutým místem výkonu práce jsou odloučená pracoviště k provádění kontroly cen, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na Finanční správu v hlavním městě Praze, pokud jde o pracovníky vykonávající práci na odloučeném pracovišti v Praze, a na příslušné krajské finanční správy, pokud jde o pracovníky vykonávající práci na odloučených pracovištích v sídlech krajských národních výborů.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev.
Zákon č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.
Zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy.
Vládní nařízení č. 13/1962 Sb., o nové organizaci Československého filmu.

2) Např. zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

Přesunout nahoru