Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 132/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 19.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. září 1973

o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik


Dne 30. května 1973 byla v Moskvě podepsána Dohoda o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik.

Podle svého článku 5 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. července 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,

řídíce se společným rozhodnutím rozvíjet všestrannou spolupráci a přispívat k upevnění hospodářských styků mezi oběma státy v souladu se zásadami smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970,

konstatujíce, že Smlouva o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 11. prosince 1947 upravuje právní postavení obchodního zastupitelství Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice, a

přihlížejíce k přání československé strany přeměnit obchodní oddělení velvyslanectví Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik v obchodní zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Obchodní oddělení velvyslanectví Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik se přeměňuje v obchodní zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik.

Článek 2

Obchodní zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik plní tyto funkce:

a) podporuje rozvoj hospodářských vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik;

b) zastupuje zájmy Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik ve všech věcech týkajících se zahraničního obchodu;

c) řídí v rámci zmocnění daných československými právními předpisy obchodní operace a provádí kontrolu výměny zboží mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Obchodní zastupitelství jedná jménem vlády Československé socialistické republiky.

Článek 3

Obchodní zastupitelství je součástí velvyslanectví Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik a má své sídlo v Moskvě. Pobočky obchodního zastupitelství mohou být otevřeny v jiných městech Sovětského svazu v dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik.

Vedoucí obchodního zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik a jeho zástupci požívají všech práv a výsad přiznaných členům diplomatických misí.

Kromě osob uvedených v předchozím odstavci, budou zaměstnanci obchodního zastupitelství, kteří jsou občany Československé socialistické republiky, osvobozeni od sovětských daní ze služebních příjmů, jež budou dostávat od československého státu, a budou požívat obdobných práv a výsad, jaké se přiznávají zaměstnancům velvyslanectví, kteří nemají diplomatický status.

Místnosti obchodního zastupitelství a jeho poboček jsou nedotknutelné.

Obchodní zastupitelství a jeho pobočky mají právo užívat šifry.

Článek 4

Vláda Československé socialistické republiky odpovídá pouze za obchodní kontrakty, které by mohly být uzavřeny ve Svazu sovětských socialistických republik jménem obchodního zastupitelství anebo na které by obchodní zastupitelství poskytlo ve Svazu sovětských socialistických republik záruku a které by byly podepsány osobami k tomu zmocněnými.

Obchodní zastupitelství požívá všech imunit vyplývajících z článku 3 této Dohody s následujícími výjimkami:

a) spory z obchodních kontraktů, uzavřených nebo zaručených na území Svazu sovětských socialistických republik obchodním zastupitelstvím podle předchozího odstavce, podléhají, není-li vyhrazena příslušnost rozhodčího nebo jiného soudu, pravomoci soudů Svazu sovětských socialistických republik. Přitom však se nepřipouští opatření k zajištění žalobního nároku proti obchodnímu zastupitelství;

b) nucené vykonání konečných soudních výroků, které byly vyneseny ve zmíněných sporech proti obchodnímu zastupitelství a vstoupily v právní moc, může být provedeno pouze na zboží a pohledávky obchodního zastupitelství.

Článek 5

Tato dohoda vstoupí v platnost v den výměny nót o jejím schválení podle zákonodárství obou stran a bude platit po dobu platnosti Smlouvy o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 11. prosince 1947, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu ukončení její platnosti.

Sepsáno v Moskvě dne 30. května 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

Nikolaj Semjonovič Patoličev v. r.

Přesunout nahoru