Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 27.10.1973
Zrušeno k 27.04.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1973

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky


Dne 27. října 1972 byla v Dacce podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a dne 31. října 1972 Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky.

Podle svého článku 13 vstoupila Obchodní dohoda v platnost dnem 27. dubna 1973. Tímto dnem podle svého článku 8 vstoupila rovněž v platnost Dohoda o vědecké a technické spolupráci.


České překlady dohod se vyhlašují současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bangladéšské lidové republiky (dále nazývané smluvní strany) vedeny duchem přátelství a vzájemného porozumění a snahou rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi podle zásady rovnosti a vzájemné výhodnosti se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve věci cel a dalších poplatků vybíraných při dovozu a vývozu zboží mezi oběma zeměmi, mezinárodních převodů platů za vývoz a dovoz zboží a vydávání vývozních a dovozních licencí.

Ustanovení odstavce 1 se nebudou vztahovat na stávající nebo poskytnuté výhody nebo ústupky

a) které kterákoli smluvní strana poskytla nebo v budoucnu poskytne sousedním zemím pro usnadnění pohraničního obchodu a dopravy;

b) vyplývající z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž je nebo se stane kterákoli smluvní strana členem;

c) poskytnuté mnohostrannými ekonomickými ujednáními týkajícími se mezinárodního obchodu, kterých je nebo se stane členem jen jedna smluvní strana;

d) poskytnuté jedné ze smluvních stran jednou nebo více zeměmi v zájmu urychlení rozvoje této smluvní strany.

Článek 2

Smluvní strany budou všemožně rozvíjet a posilovat obchodní vztahy mezi oběma zeměmi podle zásad rovnosti práv a vzájemné výhodnosti. Každá smluvní strana prostuduje návrhy, které jí druhá smluvní strana předloží k uvážení a bude dodržovat ujednání, která budou smluvními stranami dohodnuta za účelem dosažení úzkých obchodních a hospodářských vztahů.

Článek 3

Úřady obou smluvních stran vydají v souladu se zákony a nařízeními platnými v příslušné zemi urychleně všechna potřebná povolení včetně dovozních a vývozních licencí.

Článek 4

Výměna zboží podle této Dohody se bude provádět na základě kontraktů uzavřených mezi československými právnickými osobami oprávněnými podle československého práva provádět zahraniční obchod v Československé socialistické republice a právnickými a jinými oprávněnými osobami, které provádějí obchod v Bangladéšské lidové republice.

Článek 5

V rámci zákonů a nařízení platných v příslušné zemi, budou níže uvedené výrobky osvobozeny při dovozu a vývozu od cel, poplatků a jiných výloh, pokud budou opět dovezeny nebo vyvezeny v rámci časového období stanoveného příslušnými úřady každé smluvní strany a jestliže bude předložen doklad o totožnosti:

a) výrobky určené pro veletrhy, výstavy a veřejné soutěže;

b) výrobky určené pro pokusy a zkoušky;

c) výrobky dovezené za účelem opravy, které budou po opravě vyvezeny;

d) nářadí a nástroje dovážené nebo vyvážené montéry nebo jim zaslané;

e) suroviny a výrobky dovážené za účelem zpracování, které budou po zpracování opět vyvezeny;

f) kontejnery dovezené za účelem použití při dopravě zboží a kontejnery dovezené se zbožím, které budou opět vyvezeny;

g) jiné výrobky, na kterých se dohodnou příslušné úřady smluvních stran.

Článek 6

Vzorky zboží jakéhokoli druhu užívané jako takové, které jsou vyváženy z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v množství v obchodu obvyklém a jsou určeny pro obchodní účely, dále katalogy, ceníky, prospekty a propagační materiály, včetně propagačních filmů, budou při dovozu a vývozu osvobozeny od cel, poplatků a dalších výloh, a to v rámci zákonů a nařízení platných v příslušné zemi.

Článek 7

Platby mezi oběma zeměmi se budou uskutečňovat v kterékoli volně směnitelné měně. V případě barterových dohod nebo zvláštních obchodních ujednání mezi oběma smluvními stranami se budou platby uskutečňovat podle ustanovení příslušné barterové dohody nebo příslušného obchodního ujednání.

Článek 8

Zástupci obou smluvních stran se budou střídavě scházet v Dacce a v Praze na žádost kterékoli smluvní strany, aby zajistili provádění této Dohody a projednali základní otázky týkající se vzájemných obchodních vztahů.

Článek 9

Výměna zboží mezi oběma zeměmi v rámci této Dohody se bude provádět na základě převažujících cen světového trhu, tj. cen hlavních trhů pro zboží téhož druhu.

Článek 10

Jakýkoli spor vyplývající z kontraktů uzavřených v souladu s touto Dohodou bude rozhodnut v rozhodčím řízení ve shodě s podrobnými ustanoveními kontraktů.

Každá smluvní strana dohlédne, aby rozhodčí výroky, vynesené na základě rozhodčí doložky zmíněné v předcházejícím odstavci, byly v příslušné zemi vykonány v souladu se zákony a nařízeními této země.

Článek 11

Ustanovení této Dohody se budou vztahovat rovněž na kontrakty uzavřené v období její platnosti, avšak nesplněné před skončením její platnosti.

Článek 12

Smluvní strany mohou k provádění této Dohody uzavírat protokoly o výměně zboží a jiná ujednání zaměřená na usnadnění a rozvoj výměny zboží a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.

Článek 13

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, ve kterém si smluvní strany vymění dokumenty sdělující, že byly splněny příslušné ústavní a další náležitosti nutné pro platnost této Dohody.

Tato Dohoda bude platit pro období pěti let. V případě, že žádná smluvní strana nesdělí tři měsíce před skončením její platnosti svůj úmysl ukončit platnost nebo pozměnit tuto Dohodu, bude její platnost automaticky prodlužována vždy na období jednoho roku.

Jestliže některá smluvní strana sdělí svůj úmysl pozměnit tuto Dohodu, zástupci obou smluvních stran se sejdou k projednání a dohodnutí změn. Změny a dodatky k této Dohodě budou učiněny písemně a podléhají vzájemnému souhlasu obou smluvních stran.

Tomu na důkaz níže podepsaní, náležitě k tomu zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Vyhotoveno v Dacce 27. října 1972, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

E. Hradecký v. r.

Za vládu Bangladéšské lidové republiky:

M. Mohsin v. r.

DOHODA

o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bangladéšské lidové republiky (dále uvedené jako smluvní strany), přejíce si rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti vědy a techniky na základě rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti vědy a techniky s cílem co nejúčinnějšího využití nejnovějších poznatků vědy a techniky k rozvoji národního hospodářství obou zemí.

Článek 2

Spolupráce zmíněná v článku 1 této Dohody bude zahrnovat zejména:

a) poskytování služeb odborníků a poradců za účelem pomoci ve všech věcech týkajících se vědy a techniky;

b) podporu praktického a teoretického výcviku příslušníků každé ze smluvních stran na území druhé smluvní strany;

c) výměnu informací a dokumentace;

d) vytváření vědeckých výzkumných skupin pro plánovaní nebo výzkum;

e) jiné formy spolupráce, než je uvedeno v předcházejících odstavcích tohoto článku, na kterých se příslušné úřady smluvních stran dohodnou.

Článek 3

V rámci zákonů a nařízení platných v příslušné zemi smluvní strany pověří své příslušné orgány nebo organizace, aby zajistily provádění této Dohody a uzavřely ujednání týkající se jejího plnění. V každém jednotlivém případě bude dohodnuto určení odborníků a poradců, služby, které budou poskytovat, rozsah, odměňování a jiné pracovní podmínky, jakož i určení osob, jejichž výcvik bude poskytnut v rámci této Dohody.

Článek 4

Každá smluvní strana se zavazuje, že podnikne opatření, aby zamezila prozrazování zvláštních znalostí, získaných na základě spolupráce v rámci této Dohody, kterékoliv neoprávněné osobě nebo kterékoliv třetí zemi bez předchozího písemného souhlasu příslušných úřadů druhé smluvní strany.

Článek 5

Každá smluvní strana se zavazuje, že v souladu se svými platnými zákony a předpisy poskytne na svém území občanům druhé smluvní strany podporu, jež bude potřebná k plnění úkolů prováděných v rámci této Dohody.

Článek 6

Kterákoliv výhoda, prospěch, výsada nebo osvobození poskytnuté každou smluvní stranou odborníkům nebo poradcům kterékoliv třetí zemi bude ihned poskytnuta v rámci této Dohody odborníkům druhé smluvní strany s výhradou zákonů a nařízení platných v příslušné zemi.

Článek 7

Příslušné orgány obou smluvních stran projednají na základě žádosti jedné z nich jakékoliv otázky týkající se provádění této Dohody za účelem jejího usnadnění.

Článek 8

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem, ve kterém si smluvní strany vymění dokumenty sdělující, že byly splněny příslušné ústavní a další náležitosti nutné pro platnost této Dohody.

Tato Dohoda zůstane v platnosti až do doby uplynutí jednoho roku ode dne, kdy kterákoliv smluvní strana oznámí druhé smluvní straně písemně svůj úmysl Dohodu ukončit.

Jestliže bude dána na základě předcházejícího odstavce výpověď této Dohody, smluvní strany se v náležité lhůtě před skončením platnosti této Dohody dohodnou na způsobu ukončení projektů započatých v jejím rámci.

Tomu na důkaz níže podepsaní, náležitě k tomu zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Vyhotoveno v Dacce 31. října 1972, ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Emil Hradecký v. r.

Za vládu Bangladéšské lidové republiky:

Dr. G. Rabbani v. r.

Přesunout nahoru