Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 02.04.1973
Zrušeno k 27.02.1998 (107/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. září 1973

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem

Dne 20. listopadu 1972 byla v Kuala Lumpur podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem.

Podle svého článku X vstoupila Dohoda v platnost dnem 2. dubna 1973.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Malajska s přáním vytvořit a rozvinout přímé obchodní styky mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem na základě rovnosti a vzájemných výhod a v souladu s úpravou Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejíž jsou obě země smluvními stranami, dohodly se takto:

Článek I

(1) Každá smluvní strana bude poskytovat druhé smluvní straně zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se

a) cel a jakýchkoli poplatků, včetně způsobu jejich ukládání, pokud jsou předepisovány v souvislosti s dovozem nebo vývozem a uskutečňováním mezinárodního platebního styku týkajícího se dovozu nebo vývozu;

b) předpisů, stanoveného postupu a poplatků spojených s celním řízením;

c) vnitřních daní a jakýchkoli vnitřních dávek ukládaných na dovážené nebo vyvážené zboží nebo v souvislosti s ním.

(2) Každá ze smluvních stran bude poskytovat druhé smluvní straně zacházení podle zásady nejvyšších výhod při vydávání dovozních a vývozních povolení.

(3) Žádná ze smluvních stran nezavede omezení nebo zákazy na dovoz jakéhokoli zboží z území druhé smluvní strany nebo na vývoz jakéhokoli zboží zasílaného na území druhé smluvní strany, ledaže taková omezení nebo zákazy budou uplatněny vůči všem třetím zemím.

(4) Ustanovení předchozích odstavců tohoto článku se nebudou vztahovat na výhody, preference a výjimky, které

a) Československá socialistická republika poskytuje nebo poskytne

aa) sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku;

bb) členským zemím celní unie nebo oblasti volného obchodu, jejichž je nebo se stane členem;

cc) na základě své účasti v mezinárodních uspořádáních, jejichž cílem je hospodářská integrace;

b) Malajsko poskytuje nebo poskytne

aa) sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku;

bb) členským zemím celní unie nebo oblasti volného obchodu, jejichž je nebo se stane členem;

cc) zemím Britského společenství, Irské republiky a Barmskému svazu;

dd) na základě své účasti v mezinárodních uspořádáních, jejichž cílem je hospodářská integrace.

Článek II

V rámci příslušných dovozních, vývozních a devizových zákonných a jiných právních úprav platných v každé z obou zemí budou smluvní strany co nejvíce napomáhat vzrůstu objemu obchodu mezi oběma zeměmi, zejména pokud jde o zboží zahrnuté do Listin "A" a "B", které jsou připojeny k této dohodě.

Článek III

Ustanovení této dohody neomezují právo kterékoli smluvní strany učinit opatření týkající se ochrany

a) její bezpečnosti;

b) veřejného zdraví nebo zabránění nemocem a nákazám zvířat a rostlin.

Článek IV

(1) Obchodní operace v rámci této dohody budou uzavírat československé právnické osoby, oprávněné podle československého práva k zahraničně obchodní činnosti, a malajské právnické a fyzické osoby.

(2) S takovými osobami jedné smluvní strany, jestliže se účastní obchodních operací v rámci této dohody na území druhé smluvní strany, bude zacházeno v souladu se zákonnými a jinými právními úpravami tam platnými podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o osobní a majetkovou ochranu.

Článek V

K podpoře obchodu mezi oběma zeměmi usnadní si smluvní strany navzájem za podmínek, které dohodnou příslušné úřady obou zemí v rámci své působnosti, účast na veletrzích a pořádání obchodních výstav jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, a to v souladu se zákonný mi a jinými právními úpravami tam platnými.

Článek VI

Obchodním lodím s nákladem i bez něho jedné smluvní strany bude poskytnuto, pokud jde o příjezd, pobyt a odjezd z přístavů druhé smluvní strany, v rámci zákonných a jiných právních úprav tam platných zacházení podle zásady nejvyšších výhod, s výjimkou lodí pobřežní plavby.

Článek VII

Všechny běžné platby mezi oběma zeměmi se uskuteční ve volně směnitelných měnách v souladu s devizovými předpisy platnými na území každé ze smluvních stran.

Článek VIII

V duchu vzájemného porozumění projednají smluvní strany na žádost kterékoli z nich opatření pro rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi a otázky týkající se provádění této dohody.

Článek IX

Podle ustanovení této dohody se budou nadále řídit obchodní operace, které budou uzavřeny, ale nikoliv zcela splněny před ukončením její platnosti.

Článek X

(1) Tato dohoda bude schválena podle zákonných a jiných právních předpisů platných v každé z obou zemí a vstoupí v platnost dnem výměny nót na dobu jednoho roku od tohoto dne.

(2) Po uplynutí této doby se bude tato dohoda prodlužovat automaticky vždy o dobu jednoho roku, ledaže některá ze smluvních stran sdělí písemně druhé smluvní straně nejdéle 90 dní před uplynutím doby platnosti svůj úmysl ukončit platnost této dohody.

Na důkaz toho podepsaní, kteří byli řádně k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Sepsáno v Kuala Lumpuru dne 20. listopadu 1972 v autentickém znění českém, malajském a anglickém. V případě rozdílnosti významů mezi zněním českým a malajským je rozhodující znění v jazyku anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Ján Garčár v. r.

Za vládu Malajské federace:

Nasruddin bin Mohamed v. r.

LISTINA "A"

Zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky do Malajska

Stroje a strojní zařízení Elektrické stroje a zařízení

Kovoobráběcí a dřevoobráběcí stroje

Textilní stroje

Stavební a silniční stroje

Vědecké, měřicí a laboratorní zařízení

Farmaceutické výrobky

Keramické zboží

Sklářské výrobky

Papír, papírové výrobky a kancelářské potřeby

Tvrdé a měkké dřevodesky

Kůže a kožené výrobky

Cukr a výrobky z cukru

Chmel

Lovecké zbraně

Lovecké střelivo a výbušniny

Psací a kalkulační stroje

Statistické stroje

Porcelánové a kameninové zboží

Hudební nástroje

Hračky

Filmy, knihy, gramofonové desky a magnetofonové pásky

Obuv vyšší kvality

Bižuterie

Nábytek

LISTINA "B"

Zboží pro vývoz z Malajska do Československé socialistické republiky

Přírodní kaučuk

Cín

Kovy a rudy

Tropické dřevo a jiné lesní výrobky

Palmový olej, kokosový olej a jiné rostlinné oleje

Pepř, muškátový oříšek a ostatní koření

Čaj

Kávové boby

Konopí (Abaca)

Arabská guma a exotické silice

Gutta percha (Jelutong)

Kakaové boby

Kožky a kůže

Konzervovaný ananas a jiné ovoce, konzervované ovocné šťávy

Výrobky z gumy

Hotové textilní výrobky

Textilní tkaniny

Rukodělné výrobky

Pletené zboží

Překližky, dýhy a jiné výrobky ze dřeva

Elektrické kabely z PVC

Podlahová krytina z PVC

Mořské produkty

Obuv

Barvy, laky a politury

Azbestocementové dlaždice a roury

Toaletní přípravky

Pneumatiky a duše

Smaltované, aluminiové a nekorodující výrobky z oceli

Hrnčířské zboží

Cínové výrobky

Elektrické a ostatní potřeby pro domácnost

Přesunout nahoru