Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 19.12.1972
Zrušeno k 08.07.1997 (239/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. září 1973

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím

Dne 16. května 1972 byla v Canbeře podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím.

Podle svého článku VII vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. prosince 1972.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím

Československá socialistická republika a Australské společenství

s přáním rozvinout vzájemně prospěšný obchod mezi oběma zeměmi a

s přihlédnutím k cílům Všeobecné dohody o clech a obchodu, jejíž jsou obě země smluvními stranami,

se dohodly takto:

Článek I

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat v souladu s právy a povinnostmi, které mají jako smluvní strany Všeobecné dohody o clech a obchodě.

Článek II

Smluvní strany této dohody učiní všechna vhodná opatření, aby se usnadnil a posílil obchod mezi oběma zeměmi a aby se na něm podílel větší počet druhů zboží, a to jak tradiční vývozy, tak i vývozy, které nově přicházejí v úvahu, s cílem, aby se trvale rozšiřoval vzájemně výhodný obchod.

Článek III

Smluvní strany této dohody budou podporovat uzavírání a přístup k mezinárodním surovinovým dohodám, jejichž účelem je zlepšit podmínky mezinárodního obchodu se surovinami, na nichž mají přímý zájem.

Článek IV

Smlouvy o výměně zboží, kterou upravuje tato dohoda, mohou uzavírat československé právnické osoby, které mají oprávnění k zahraničně obchodní činnosti, a australské právnické a fyzické osoby.

Článek V

Všechny platy týkající se obchodu mezi oběma zeměmi se budou uskutečňovat ve volně směnitelné měně.

Článek VI

K podpoře cílů této dohody se zřizuje Společný obchodní výbor. Výbor bude posuzovat kroky, které by se měly učinit ke zlepšení znalostí příslušných organizací v obou zemích o obchodní politice a praxi v druhé zemi. Výbor bude hodnotit vývoj obchodu mezi oběma zeměmi, zkoumat problémy, které by mohly být překážkou pro rozvoj obchodu, a posuzovat vhodná opatření k usnadnění růstu obchodu.

Výbor se bude scházet v Canbeře nebo v Praze podle společného ujednání.

Článek VII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy smluvní strany této dohody si vymění nóty, v kterých si navzájem potvrdí, že byl dodržen ústavními a jinými předpisy stanovený postup, který je nutný pro to, aby tato dohoda vstoupila v platnost.

Tato dohoda zruší a nahradí dnem, kdy vstoupí v platnost, Obchodní smlouvu uzavřenou v roce 1936 mezi Československou republikou a Australským společenstvím a ujednání, která tuto smlouvu doplňují a pozměňují.

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let. Po uplynutí této doby zůstane nadále v platnosti, avšak může být kteroukoli smluvní stranou této dohody ukončena písemnou výpovědí; platnost dohody zanikne devadesát dní po obdržení této výpovědi.

Na důkaz toho podepsaní, kteří byli k tomu řádně zmocněni příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Sepsáno v Canbeře dne 16. května 1972 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a anglickém jazyku, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Ivan Peter v. r.

Za Australské společenství:

John D. Anthony v. r.

Přesunout nahoru