Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 128/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 17.06.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

128

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. září 1973

o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě


Dne 3. prosince 1971 byla v Budapešti sjednána Dohoda o spolupráci v námořní obchodní plavbě.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 dnem 17. června 1973. Tímto dnem vstoupila rovněž v platnost pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o spolupráci v námořní obchodní plavbě

Vlády Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské socialistické republiky, Svazu sovětských socialistických republik, Československé socialistické republiky (dále jen smluvní strany)

ve snaze napomáhat dalšímu rozvoji a upevňování spolupráce mezi jejich státy v námořní obchodní plavbě a

v přesvědčení, že taková spolupráce napomáhá k dosažení cílů stanovených Chartou Organizace spojených národů,

uzavřely tuto Dohodu:

Článek 1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí na rozvíjení a upevňování dosavadní spolupráce mezi jejich státy v oblasti námořní obchodní plavby.

Článek 2

V souladu s článkem 1 této Dohody budou smluvní strany podporovat dvoustrannou a mnohostrannou spolupráci mezi orgány, které v jejich státech odpovídají za činnost v odvětví námořní dopravy, jakož i mezi plavebními organizacemi a podniky, a to za účelem rozvoje námořní dopravy jejich zemí, zejména

- dokonalejšího a efektivnějšího využívání námořního obchodního loďstva a přístavů pro zajištění potřeb v mezinárodní námořní přepravě,

- rozvoje spolupráce v oblasti najímání lodí,

- rozšíření ekonomických a vědeckotechnických styků a výměny zkušeností,

- výměny názorů, pokud jde o činnost v mezinárodních organizacích zabývajících se otázkami námořní plavby, jakož i účasti na mezinárodních úmluvách týkajících se námořní dopravy.

Článek 3

Smluvní strany potvrzují svoji věrnost zásadám svobodné námořní obchodní plavby i svoji rozhodnost stavět se proti jakýmkoliv opatřením diskriminačního charakteru v této oblasti, která způsobují újmu normálnímu rozvoji plavby.

Článek 4

Smluvní strany budou napomáhat efektivnímu rozvoji mezinárodní obchodní plavby a zejména úspěšnému řešení ekonomických, vědeckotechnických a právních problémů, vznikajících v této oblasti. Vyjadřují svoji připravenost spolupracovat v zájmu dosažení uvedených cílů s jinými státy na základě zásad rovnoprávnosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí a vzájemných výhod.

Článek 5

1. Smluvní strany se dohodly

- podporovat účast jejich lodí na námořní přepravě mezi přístavy jejich zemí,

- spolupracovat při odstraňování překážek, které mohou ztěžovat účast lodí smluvních stran na přepravě mezi přístavy jejich zemí,

- nečinit překážky účasti lodí smluvních stran na námořní přepravě mezi přístavy jedné smluvní strany a přístavy třetích zemí.

2. Ustanovení bodu 1 se nedotýkají práva lodí třetích zemí účastnit se na přepravách mezi přístavy jedné ze smluvních stran a přístavy ostatních smluvních stran.

Článek 6

1. Lodě pod vlajkami smluvních stran budou na základě vzájemnosti požívat v přístavech jejich zemí režimu nejvyšších výhod, kterého požívají vlastní lodě zabývající se mezinárodní dopravou, nebo též na základě vzájemnosti režimu nejvyšších výhod, kterého požívají lodě jiných zemí, a to ve všem, co se týká vplutí do přístavu, pobytí v něm a vyplutí z přístavu, využití přístavů pro nakládací a vykládací práce, naloďování a vyloďování cestujících a také využívání služeb určených pro námořní plavbu.

2. Ustanovení bodu 1 se nevztahují na přístavy, které nejsou vyhlášeny za otevřené pro vplouvání zahraničních lodí, na lodivodskou službu, na přepravu a činnosti, které jsou podle zákona vyhrazeny národním organizacím, jako jsou kabotáž, remorkáž, záchranné práce a vyzdvihování potopených lodí, a rovněž na plnění celních, administrativních, zdravotních a fytokaranténních předpisů a formalit platných v přístavech.

3. Ve všech otázkách námořní plavby, které nejsou zvláště upraveny v této Dohodě, budou si smluvní strany navzájem poskytovat režim nejvyšších výhod.

Článek 7

1. Smluvní strany budou na základě vzájemnosti činit opatření k ulehčení a zrychlení námořních přeprav, ke zkrácení doby kotvení lodí v přístavech a podle možností ke zjednodušení celních, administrativních, zdravotních a fytokaranténních formalit, které platí v přístavech.

2. Celní a finanční orgány smluvních stran nebudou na základě vzájemnosti zatěžovat cly a poplatky předměty výstroje a vybavení, náhradní díly a lodní zásoby nacházející se na lodi a nutné pro provoz a udržování lodí a jejich zařízení v náležitém stavu, ani zásoby určené pro použití a spotřebu na lodi členy posádky nebo cestujícími.

3. Cly a poplatky nebudou zatěžovány předměty výstroje a vybavení, náhradní díly, jakož i lodní zásoby odesílané přes území kterékoliv smluvní strany pod podmínkou, že jsou určeny výhradně pro normální provoz lodí plujících pod vlajkou jedné ze smluvních stran a nacházejících se v přístavech druhé smluvní strany.

Článek 8

Pokud jde o lodě pod vlajkou těch smluvních stran, na jejichž území se nenacházejí námořní obchodní přístavy, bude se ustanovení článků 6 a 7 Dohody používat nezávisle na podmínce vzájemnosti, obsažené v těchto článcích.

Článek 9

1. Smluvní strany budou vzájemně uznávat výměrné listy a jiné lodní doklady vydané nebo uznávané kompetentními orgány státu, pod jehož vlajkou loď pluje.

2. Výpočet a vybírání námořních poplatků a daní se bude provádět na základě platných výměrných listů nebo jim rovnocenných listin nacházejících se na palubě lodi.

Článek 10

Úřady, organizace a podniky námořní dopravy jedné ze smluvních stran nebudou na základě vzájemnosti zatěžovány na území jiných smluvních stran daněmi ze zisků a tržeb, které tyto úřady, organizace a podniky mají z provozu lodí, které jim patří nebo které jimi byly najaty pro mezinárodní námořní dopravu.

Článek 11

1. Jestliže loď pod vlajkou jedné ze smluvních stran ztroskotá, uvízne na mělčině, bude vržena na břeh nebo utrpí jinou havárii u břehů kterékoliv jiné smluvní strany, bude takovéto lodi, její posádce, cestujícím a nákladu poskytnuta kompetentními orgány této strany nezbytná pomoc a podpora v takovém rozsahu, v jakém by byly poskytnuty vlastní lodi.

2. V případě, že loď pod vlajkou jedné ze smluvních stran postihne havárie nebo nehoda v teritoriálních nebo vnitřních mořských vodách kterékoliv jiné smluvní strany, mohou kompetentní orgány této strany v souladu s vnitřním zákonodárstvím povolit přístup záchranných lodí a prostředků první smluvní strany za účelem poskytnutí pomoci takovéto lodi, její posádce, cestujícím a nákladu.

3. Loď, kterou postihne havárie nebo nehoda, její náklad, zásoby a jiný majetek, nepodléhají na území druhé smluvní strany přístavním poplatkům, daním a celním poplatkům, jestliže loď nepřiplula za účelem uskutečňování obchodních operací a její náklad, zásoby a jiný majetek nebyly dopraveny za účelem použití nebo spotřeby na území této strany.

Ustanovení tohoto bodu se netýkají lodivodských poplatků a úhrady za skutečné služby poskytnuté lodi, kterou postihla havárie nebo nehoda.

Článek 12

Smluvní strany budou vzájemně uznávat osobní průkazy námořníků vydané kompetentními úřady státu, pod jehož vlajkou loď pluje.

Osoby, které mají tyto osobní průkazy a jsou zapsány v seznamu lodní posádky, jsou oprávněny vystoupit na břeh v přístavu kterékoliv ze smluvních stran za účelem dočasného pobytu na území přístavního města po dobu, kdy loď kotví v tomto přístavu.

Pobyt námořníků na území přístavního města se řídí příslušnými předpisy, které jsou platné v přístavu pobytu.

Článek 13

1. Všechny spory mezi úřady, organizacemi nebo podniky námořní dopravy smluvních stran vyplývající ze smluvních a jiných občanskoprávních vztahů, které mohou vzniknout mezi nimi ve spojení s uskutečňováním této Dohody, podléhají rozhodování v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci státních soudů v takových sporech. Výše uvedené spory podléhají projednání v rozhodčím řízení v zemi žalované nebo, podle ujednání mezi úřady, organizacemi nebo podniky námořní dopravy smluvních stran, u rozhodčího soudu jiné země, která je účastníkem této Dohody.

2. Znění odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na občanskoprávní vztahy, u kterých spory podléhají na základě uzavřených mezinárodních dohod mezi smluvními stranami výlučné kompetenci státních soudů nebo jiných orgánů, a taktéž na občanskoprávní vztahy, u kterých spory podle národního zákonodárství smluvních stran podléhají výlučně kompetenci státních soudů nebo jiných národních orgánů.

3. Obchodní lodě, které patří státu a plují pod vlajkou jedné ze smluvních stran, nebudou podléhat zadržení nebo zabavení v přístavech ostatních smluvních stran v souvislosti s občanskoprávními spory uvedenými v bodě 1 a 2 tohoto článku.

Článek 14

Kompetentní orgány každé ze smluvních stran budou poskytovat potřebnou podporu zastoupením plavebních podniků a institucí ostatních smluvních stran, nacházejícím se na jejich území, jejichž činnost souvisí s plavbou při plnění jejich úkolů.

Činnost uvedených zastoupení podléhá příslušným zákonům a předpisům, které jsou platné na území státu jejich pobytu.

Článek 15

Poté, kdy tato Dohoda vstoupí v platnost, může k ní přistoupit kterýkoliv stát.

K přístupu jiných států je třeba souhlasu všech smluvních stran Dohody.

Článek 16

Tato Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.

Každá ze smluvních stran může Dohodu vypovědět písemným vyrozuměním depozitáře nejméně šest měsíců před koncem běžného kalendářního roku. Taková výpověď vstoupí v platnost dnem 1. ledna následujícího roku.

Článek 17

Tato Dohoda vstoupí v platnost 30 dní poté, kdy vlády států, které ji podepsaly, vyrozumějí depozitáře o ukončení řízení, které je podle jejich zákonodárství nutné k tomu, aby Dohoda vstoupila v platnost.

Článek 18

Tato Dohoda může být změněna se souhlasem všech smluvních stran, a to v souladu s postupem stanoveným v článku 17.

Článek 19

Tato Dohoda se předává do úschovy vládě Svazu sovětských socialistických republik, která bude plnit funkci depozitáře této Dohody.

Depozitář rozešle ověřené kopie této Dohody všem státům, které ji podepsaly.

Dáno v Budapešti dne 3. prosince 1971 v jednom exempláři v ruském jazyce.

Přesunout nahoru