Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 27.06.1973
Zrušeno k 01.05.2004 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. září 1973

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou


Dne 6. září 1972 byla v La Pazu podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou a Dohoda o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou.

Podle svého článku XIII vstoupila Obchodní dohoda v platnost dnem 27. června 1973. Tímto dnem podle svého článku VIII vstoupila rovněž v platnost Dohoda o vědecko-technické spolupráci.


České znění dohod se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bolivijské republiky, vedeny společným přáním podporovat a rozšiřovat obchodní a hospodářské styky mezi Československem a Bolívií na základě rovnoprávnosti, vzájemnosti a oboustranné výhodnosti, dohodly se uzavřít tuto obchodní dohodu:

Článek I

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle zásady nejvyšších výhod v oblasti povolování vývozních a dovozních licencí, cel, dopravy a administrativního řízení, používaného v souladu s vnitrostátními předpisy pro jejich obchod s kteroukoliv jinou zemí.

Článek II

Poskytování nejvyšších výhod podle ustanovení článku I této dohody se nebudou vztahovat na výhody,

a) které některá ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím v zájmu usnadnění svého obchodu,

b) které smluvní strany poskytly nebo poskytnou třetím zemím v důsledku svého členství v oblastech volného obchodu, celních uniích nebo v jiných oblastních integračních seskupeních.

Článek III

Obchody uskutečňované na jedné straně československými organizacemi oprávněnými k zahraničně obchodní činnosti, jakožto nezávislými právnickými osobami a fyzickými a právnickými bolivijskými osobami, ať státními, smíšenými nebo soukromými na straně druhé, budou prováděny v souladu s ustanoveními této dohody a se zákony a předpisy platnými na území každé z obou smluvních stran, pokud se smluvní strany nedohodnou na zvláštní úpravě.

Článek IV

Smluvní strany budou usilovat podle svých možností o to, aby se na bolivijských vývozech do Československa podílely postupně v největší možné míře hotové výrobky a polotovary, o které má Československo zájem, aniž by tím byly dotčeny dosavadní bolivijské tradiční vývozní položky. Zároveň bude Československo přispívat k procesu hospodářského a průmyslového rozvoje Bolívie dodávkami průmyslových závodů a celků, strojů, průmyslového zařízení a nutných náhradních dílů, jakož i poskytováním technologických znalostí, průmyslovou kooperací a příslušnou technickou pomocí.

Článek V

Smluvní strany budou pokládat za československé a bolivijské takové zboží, které pochází z jejich zemí.

Obě smluvní strany rovněž zajistí jinak přiměřenou ochranu proti všem formám nekalé soutěže a budou dbát, aby vyvážené nebo dovážené zboží nemělo označení, jež by mohlo vést k omylům pokud jde o zemi původu, materiál, druh nebo kvalitu zboží.

Zboží dovážené na základě této dohody bude určeno k použití nebo spotřebě v dovozní zemi. Jeho reexport do třetích zemí nemůže být uskutečňován bez výslovného souhlasu vývozní země.

Článek VI

Smluvní strany budou podle svých možností napomáhat k dosažení rovnováhy vzájemné obchodní výměny. Za tímto účelem se dohodly, že vznikne-li v důsledku vzájemné výměny zboží na základě této dohody výraznější a dlouhotrvající nerovnováha obchodní bilance, bude na žádost kterékoli ze smluvních stran její úprava předmětem společného zkoumání Smíšené komise, ustavené podle článku IX této dohody, za účelem přijetí vhodných opatření.

Článek VII

Smluvní strany budou povolovat v souladu se zákony a předpisy platnými na území příslušné smluvní strany bezcelný dovoz a vývoz:

a) vzorků, produktů a zboží bez komerční hodnoty a obchodně propagačního materiálu,

b) produktů a zboží dovezeného na přechodnou dobu a určeného pro veletrhy a výstavy, pokud nebudou prodány,

c) zařízení určeného k pokusům, zkouškám a vědecko-technickému výzkumu na základě předem dohodnutých programů.

Článek VIII

Obchody mezi oběma zeměmi budou se uskutečňovat pokud možno přímo, to jest bez služeb obchodních prostředníků nebo zástupců, kteří mají bydliště nebo sídlo ve třetí zemi.

Článek IX

Ceny zboží, které bude předmětem výměny mezi oběma zeměmi, budou stanoveny v příslušných kontraktech, uzavíraných mezi osobami a organizacemi zmíněnými v článku III této dohody, na základě cen zboží stejné nebo srovnatelné jakosti, platných na hlavních mezinárodních trzích. U produktů a zboží, pro které není možno stanovit cenu světového trhu, bude uplatněn základ konkurenčních mezinárodních cen podobných produktů a zboží.

Článek X

Platby, týkající se výměny zboží a služeb mezi oběma zeměmi, se na základě této dohody budou provádět ve volně směnitelných dolarech severoamerických nebo jiných měnách rovněž všeobecně přijímaných v mezinárodním platebním styku, podle dohody mezi osobami nebo organizacemi zmíněnými v článku III této dohody, v souladu se zákony a předpisy, které platí nebo budou platit na území každé z obou smluvních stran.

Článek XI

Za účelem podpory obchodních styků mezi oběma zeměmi a dosažení co nejvyšší úrovně v hospodářské spolupráci a obchodní výměně mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou, dohodly se smluvní strany zřídit Smíšenou komisi, která se bude scházet k zasedání pravidelně a střídavě v La Pazu nebo v Praze a která se bude skládat ze zástupců obou stran.

Smíšená komise bude mít zejména tuto pracovní náplň:

a) zkoumat možnosti rozvoje obchodní výměny mezi oběma zeměmi v souladu s ustanoveními této dohody,

b) doporučovat opatření, která by podnítila nákupy státních nebo jiných společností a organizací, jestliže by v důsledku obchodní výměny, prováděné na základě této dohody, vznikla výrazná a dlouhotrvající nerovnováha obchodní bilance,

c) zkoumat výhody, které by si mohly smluvní strany vzájemně poskytovat za účelem uzavření a realizace příslušných kontraktů,

d) navrhovat opatření nutná k lepšímu rozvoji obchodní výměny a k hladkému plnění ustanovení této dohody s cílem zajistit její větší účinnost a pružnost, včetně návrhů na doplnění ustanovení dohody,

e) studovat možnosti kooperace při výstavbě průmyslu v Bolívii a v souladu s rozvojovými programy a industrializační politikou bolivijské vlády. Zejména budou posuzovány možnosti vývozů bolivijského zboží do Československa, vyráběného na základě zmíněné kooperace, za podmínek, které budou vyhovovat stranám zmíněným v článku III této dohody.

Článek XII

Tato dohoda bude platit po dobu tří let a po jejich uplynutí se mlčky prodlouží vždy o dva roky, jestliže ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před skončením příslušného období.

Ustanovení této dohody se však bude používat až do konečného splnění všech jednotlivých obchodů a kontraktů, podepsaných během její platnosti.

Článek XIII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót, že byly splněny předpisy nutné pro její vstup v platnost.

Sepsáno a podepsáno v La Pazu dne 6. září 1972 ve dvou originálech, každý v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu Bolivijské republiky:

Dr. Mario R. Gutiérrez v. r.

DOHODA

o vědecko-technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolivijskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bolivijské republiky, přejíce si ještě více rozšířit existující tradiční a přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a přesvědčeny o nutnosti podporovat hospodářský rozvoj a blahobyt lidu obou zemí prostřednictvím vědecko-technické spolupráce, se dohodly takto:

Článek I

Smluvní strany budou podporovat vědecko-technickou spolupráci mezi oběma zeměmi ve všech oblastech oboustranného zájmu na zásadách rovnoprávnosti a vzájemného prospěchu.

Článek II

Vědecko-technická spolupráce předvídaná touto dohodou bude zahrnovat dále uvedené formy spolupráce:

1. výměnu odborných a technických pracovníků za účelem poskytování konzultací, poradenské činnosti a vědecko-technické výuky při zkoumání nebo při provádění stanovených programů a projektů;

2. poskytování studijních stipendií kandidátům řádně určeným a vybraným ve vzájemné dohodě za účelem absolvování specializačních kursů nebo praktického odborného výcviku v oborech a odvětvích, které mají přednostní význam pro technický a vědecký pokrok obou zemí;

3. společné posuzování projektů a provádění experimentů vědeckého a technického rázu, vybraných ve vzájemné dohodě s cílem jejich případného konečného uplatnění národními nebo mezinárodními institucemi;

4. vzájemnou spolupráci při provádění racionalizace a modernizace výroby, zavádění nových technologických postupů, výměnu výsledků výzkumu a zkušeností včetně oblasti licencí a patentů;

5. zřizování technicko-pedagogických dokumentačních středisek a středisek odborného výcviku;

6. organizování konferencí, symposií, seminářů a výstav;

7. jakoukoli jinou činnost na úseku vědecko-technické spolupráce, na níž se smluvní strany dohodnou.

Článek III

Veškeré podmínky vědecko-technické spolupráce budou stanoveny v jednotlivých kontraktech. Tyto kontrakty mohou být uzavírány institucemi a organizacemi pověřenými příslušnými orgány smluvních stran.

Článek IV

Za účelem zajištění systematického rozvoje vědecko-technické spolupráce, prováděné na základě této dohody, uskuteční příslušné orgány tato opatření:

1. vypracují společně a pokud možno během posledních měsíců každého roku všeobecný program vědecko-technické spolupráce na následující rok. V tomto programu je možno stanovit technická, finanční a administrativní opatření a určit příslušné instituce k provádění programovaných projektů;

2. při vypracovávání programů a projektů vědecko-technické spolupráce budou brát v úvahu zásadně stanovené celostátní cíle, pořadí důležitosti z hlediska odvětvových priorit, jakož i konkrétní programy a projekty, tvořící součást národních nebo regionálních plánů;

3. přijmou opatření, která by usnadnila využívání této dohody i uzavírání jednotlivých kontraktů.

Článek V

Smluvní strany se dohodly, že bez předchozí vzájemné dohody nebudou předávat výsledky vědecko-technické spolupráce, realizované na základě této dohody, třetím stranám.

Článek VI

Smluvní strany se dohodly, že příslušné orgány budou poskytovat odborným a technickým pracovníkům, vyslaným za účelem provádění této dohody, výhody umožňující normální plnění jejich poslání včetně celních úlev a daňového osvobození v souladu s platnými zákony a předpisy země pobytu, a to na úrovni poskytované odborným a technickým pracovníkům třetích stran. Celní úlevy se budou vztahovat i na stroje, přístroje a jiné materiály, potřebné k provádění projektů, uskutečňovaných v rámci této dohody.

Článek VII

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let a po jejich uplynutí se mlčky prodlouží vždy o dva roky, pokud ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před skončením příslušného období.

Ustanovení této dohody se však bude používat až do konečného splnění všech jednotlivých kontraktů, podepsaných během její platnosti.

Článek VIII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany potvrdí výměnou nót, že byly splněny předpisy nutné pro její vstup v platnost.

Sepsáno a podepsáno v La Pazu dne 6. září 1972 ve dvou originálech, každý v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Jiří Hustoles v. r.

Za vládu Bolivijské republiky:

Dr. Mario R. Gutiérrez v. r.

Přesunout nahoru