Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 126/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 33/1973
Platnost od 30.10.1973
Účinnost od 09.02.1973
Zrušeno k 28.02.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

126

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. září 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 8. června 1972 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. února 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané 6. května 1970 v Praze,

usilujíce o další rozvoj a posilování bratrských vztahů, založených na zásadách proletářského internacionalismu,

s cílem vytvořit co nejpříznivější podmínky pro rozvoj cestovního ruchu jako jednoho z činitelů prohlubování přátelských svazků a lepšího poznání života lidu obou států,

vycházejíce ze zájmu o rozšiřování spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky - dr. Emila Mišovského, náměstka ministra zahraničního obchodu Československé socialistické republiky,

vláda Svazu sovětských socialistických republik - Sergeje Sergejeviče Nikitina, předsedu Hlavní správy pro zahraniční cestovní ruch při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu směřující ke zlepšení vzájemného seznamování občanů obou států s úspěchy dosaženými při budování socialismu a komunismu v oblasti ekonomiky, sociálního rozvoje, kultury a vědy, jakož i s historickými památkami, přírodou a pozoruhodnostmi a s historickými a kulturními tradicemi obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti rozvoje zahraničního cestovního ruchu na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod a budou všemožně napomáhat rozvoji všech forem organizovaného skupinového a individuálního cestovního ruchu, včetně cest turistů z třetích zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat trvalou a úzkou spolupráci mezi ústředními orgány zahraničního cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány, organizacemi a institucemi, zabývajícími se otázkami zahraničního cestovního ruchu.

V zájmu dalšího rozvíjení vzájemného cestovního ruchu budou smluvní strany uskutečňovat opatření ke zlepšování dopravního spojení mezi oběma státy.

Článek 4

Smluvní strany budou prostřednictvím příslušných organizací cestovního ruchu podporovat stálou a systematickou výměnu zkušeností, týkajících se zahraničního i domácího cestovního ruchu obou států.

Článek 5

Smluvní strany budou iniciativně napomáhat výměně odborníků z různých oblastí zahraničního cestovního ruchu, včetně pracovníků ústředních i ostatních orgánů pro zahraniční cestovní ruch, cestovních kanceláří, hotelů a restaurací a také vědeckých pracovníků z oblasti cestovního ruchu, pedagogů, studentů a novinářů.

Podmínky výměny odborníků budou upraveny dohodami, sjednávanými mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Smluvní strany budou přispívat k bezprostřední spolupráci vědeckovýzkumných a jiných ústavů z oblasti cestovního ruchu, jakož i k systematickému provádění výměn vědeckých a učebních materiálů.

Článek 6

Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat v oblasti činnosti a členství v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a důsledně prosazovat jejich univerzalitu.

Článek 7

Za účelem rozvoje spolupráce v oblasti cestovního ruchu smluvní strany na základě vzájemnosti povolí na svém území zřízení informačních středisek cestovního ruchu druhé smluvní strany podle právních předpisů smluvních stran, případně při obchodním zastupitelství.

Článek 8

Všechny příjmy a výdaje spojené s uskutečňováním této dohody se budou řídit zvláštními ujednáními.

Článek 9

Na základě této dohody a k jejímu plnění budou ústřední orgány zahraničního cestovního ruchu obou států sjednávat na období nejméně pěti let dohody o plánované vzájemné výměně turistů.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o otázkách souvisejících s uskutečňováním této dohody a v případě potřeby uzavřou odpovídající dohody.

Článek 11

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení příslušnými orgány smluvních stran.

Tato dohoda pozbude platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne obdržení nóty o jejím vypovězení jednou ze smluvních stran.

Dáno v Moskvě dne 8. června 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

Sergej Sergejevič Nikitin v. r.

Přesunout nahoru