Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Směrnice č. 124/1973 Sb.Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

SMĚRNICE

Ústřední rady odborů

o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, schválené usnesením VI. plenární schůze ÚRO ze dne 11. října 1973

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součástí péče o člověka v pracovním procesu a sociální jistoty pracujících v socialistické společnosti. Její zabezpečování je neoddělitelnou a rovnocennou součástí plánování a plnění hospodářských úkolů, rozvoje nové techniky a řídící a kontrolní činnosti státních a hospodářských orgánů a vedoucích pracovníků.

VIII. všeodborový sjezd ve svém usnesení vyzvedl, že všestranná a komplexní péče o potřeby pracujících, o zabezpečení optimálních pracovních, právních, sociálních a zdravotních podmínek je jednou z rozhodujících funkcí odborů. Proto Revoluční odborové hnutí plní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako součást všestranné péče o uspokojování oprávněných potřeb pracujících.

Orgány ROH vedle výchovného působení na pracující vykonávají společenskou kontrolu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v rozsahu vyplývajícím z postavení jednotné odborové organizace v socialistické společnosti a z oprávnění daných socialistickým právním řádem. Přitom spolupracují se státními a hospodářskými orgány a aktivně podporují jejich opatření k plánovitému zlepšování prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání.

V zájmu vytvoření systému společenské kontroly odborů nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, jejího zkvalitnění a prohloubení, k realizaci usnesení VIII. všeodborového sjezdu podle čl. 18 d) stanov ROH Ústřední rada odborů v souladu s ustanovením § 136 zákoníku práce stanoví:

ČÁST I

Společné úkoly orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Orgány ROH plní úkoly v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako jednu ze svých základních funkcí při ochraně oprávněných zájmů pracujících v souladu se zajišťováním zájmů celé společnosti.

V zastoupení všech pracujících projednávají v rámci komplexní péče o pracující otázky zlepšování pracovního prostředí a úrazové, zdravotní a požární prevence se státními a hospodářskými orgány, předkládají jim návrhy, náměty a připomínky, požadují a kontrolují jejich realizaci.

Organizují aktivní účast pracujících na řešení všech otázek, týkajících se péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Kontrolují podle příslušnosti ke stupni řízení jak organizace, organizace jim nadřízené a ústřední orgány plní stanovené povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve své řídící a kontrolní činnosti, ve výchově pracujících a v propagační činnosti. Orgány ROH při provádění společenské kontroly ROH jsou oprávněny vstupovat na všechna pracoviště a do zařízení pro pracující a vyžadovat od vedoucích pracovníků a řídících orgánů potřebné zprávy, doklady a vysvětlení. 1)

Svoje úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu ke státním a hospodářským orgánům a vedoucím pracovníkům plní orgány ROH formou součinnosti, spolurozhodování, rozhodování a kontroly. Přitom využívají oprávnění daná zákoníkem práce a dalšími předpisy. (Čl. 4 až 7, čl. 19-25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací ROH a § 136 zákoníku práce ve znění vyhlášeném pod č. 42/1970 Sb., a ve smyslu § 35-40 vl. nař. č. 66/1965 Sb. ve znění nařízení vlády ČSSR č. 60/1970 Sb.).

ČÁST II

Závodní (dílenské) výbory základních organizací revolučního odborového hnutí

1. Závodní výbory ROH 2)

jako základní článek společenské kontroly zabezpečují úkoly odborové organizace v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v podnicích a závodech, přímo na pracovištích. Působí k tomu, aby hospodářské orgány a vedoucí pracovníci plánovitě vytvářeli podmínky pro bezpečnou a zdraví nezávadnou práci; přitom zejména:

a) projednávají s vedením organizace:

- návrhy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek podle námětů a připomínek pracujících při přípravě, realizaci a kontrole hospodářských plánů, komplexních programů péče o pracující, kolektivních smluv a plánů ozdravných opatření a programů komplexní socialistické racionalizace,

- plány vedení organizace na výchovu pracovníků k bezpečné práci, na propagaci bezpečných pracovních způsobů a rozšiřování dobrých zkušeností, podle možností se spoluúčastní při jejich realizaci,

- návrhy na využívání a zaměření iniciativy a aktivity pracujících v oblasti zlepšování pracovního prostředí a posilování technologické a pracovní kázně a podle podmínek návrhy na zřizování kabinetů a laboratoří ochrany a bezpečnosti práce,

- iniciativní návrhy na morální a hmotné ocenění těch pracovníků, kteří svou prací, iniciativou a příkladem přispívají ke snížení pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí,

- dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména při uvádění nových strojů a zařízení a provozních prostorů do provozu, při stanovení nových technologických pracovních a výrobních postupů i výkonových norem, zavádění zlepšovacích návrhů i technických a organizačních opatření v rámci komplexní socialistické racionalizace a vyžadují potřebnou nápravu.

- návrhy vedení organizace na provádění pravidelných, popř . veřejných prověrek bezpečnosti práce, nebo je iniciativně předkládají, spolu s hospodářským vedením a organizují a zúčastňují se jejich provádění, vyjadřují se k naléhavosti, pořadí a termínům opatření k odstranění zjištěných nedostatků;

b) kontrolují:

- plnění povinností hospodářského vedení v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména ustanovení zákoníku práce a ostatních bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a předpisů o pracovních podmínkách žen a mladistvých pracovníků,

- dodržování předpisů o registraci a evidenci pracovních úrazů , zúčastňují se vyšetřování jejich příčin a příčin nemocí z povolání, podle potřeby je samy přešetřují; projednávají příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání a kontrolují plnění nápravných opatření,

- dodržování předpisů o vybavování pracujících osobními ochrannými pracovními prostředky a potřebnými mycími a dezinfekčními prostředky, 3)

- zda vedení organizace ve lhůtě 30 dnů od vzniku škody jim předkládá k projednání svoje návrhy na náhrady škod vzniklých pracovníkům pracovními úrazy a nemocemi z povolání a projednává s postiženými pracovníky nebo pozůstalými jejich nároky, a požadují včasnou nápravu,

- provádění výchovy a školení pracovníků vedením organizace k dodržování předpisů bezpečnosti a hygieny práce a předpisů o požární ochraně, včetně dokladů o tomto školení a zda organizace soustavně vyžaduje jejich dodržování; zvláštní pozornost věnují výchově učňů a mladistvých pracovníků,

- systém a úroveň školení vedoucích pracovníků v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a vysílají své zástupce k ověřování jejich znalostí,

- uplatňování kárných postihů vedením organizace vůči pracovníkům, kteří neplní povinnosti vyplývající pro ně z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popřípadě požadování náhrady škody vzniklé organizaci z tohoto neplnění,

- na pracovištích plnění opatření uložených orgány státního odborného dozoru 4) a ověřují si jejich účinnost, požadují od nich informace a upozorňují je na nedostatky nebo závady na pracovištích, zařízeních a při činnostech, které spadají d o jejich působnosti,

- plnění závazných pokynů ze strany organizace, vydaných orgány ROH a plnění opatření, vyplývající z prověrek bezpečnosti práce;

c) rozhodují:

- o počtu a rozmístění odborových inspektorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, volených na odborových úsecích a hlídek bezpečnosti práce s přihlédnutím k organizačnímu členění pracovišť a riziku práce, ve spolupráci s úsekovými důvěrníky řídí jejich činnost, zajišťují jejich školení a výměnu poznatků a zkušeností, dávají předchozí souhlas k práci přesčas a k noční práci žen v souladu s ustanoveními zákoníku práce, stanoví podmínky, za kterých tyto práce mohou být výjimečně konány a vyjadřují se k žádostem organizací o povolení výjimek,

- při uplatňování návrhů na kárné postihy; požadují od organizace závazným pokynem odstranění závad v provozu, na strojích, zařízeních a objektech, při pracovních postupech a v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pracovníků mají právo zakázat další práci; mají právo zakázat práci přesčas a práci v noci, která by ohrožovala bezpečnost a zdraví pracovníků. O těchto opatřeních uvědomí neprodleně příslušný orgán státního odborného dozoru a KVOS. Požádá-li o to organizace orgán státního odborného dozoru, je tento orgán povinen přezkoumat opatření závodního výboru ROH; až do jeho rozhodnutí platí opatření závodního výboru ROH.

V základních organizacích ROH, kde se volí místní výbor ROH, plní tento orgán úkoly závodního výboru ROH; působnost závodního výboru při rozhodování a spolurozhodování s vedením závodu v základních organizacích, kde se volí závodní důvěrník ROH, plní členská schůze.

2. Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Závodní, podle potřeby dílenské výbory ROH si ustavují komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako svoje pomocné, poradní a výkonné orgány.

Předseda komise je členem závodního (dílenského) výboru ROH a plní funkci závodního (dílenského) inspektora.

Náplň, rozsah a metody činnosti komisí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly stanoveny v zásadách pro výstavbu a činnost komisí základních organizaci ROH schválených předsednictvem ÚRO dne 12. ledna 1972.

3. Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ZO ROH

Inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v základních organizacích ROH jsou předsedové komisí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závodních a dílenských výborů ROH (dále jen závodní a dílenští inspektoři) a inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci volení na odborových úsecích.

Při své činnosti závodní a dílenští inspektoři:

- prověřují pracoviště, stroje, nástroje a pracovní postupy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podávají návrhy na odstranění zjištěných nedostatků,

- kontrolují dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a vytváření podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci v rozsahu své působnosti, upozorňují na zjištěné závady, projednávají je s vedoucími pracovníky a požadují jejich odstranění; na závažné nedostatky upozorňují komisi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a závodní výbor ROH,

- předkládají na základě vlastních poznatků a připomínek pracujících náměty na zvyšování úrazové, zdravotní a požární prevence do kolektivních smluv, plánů ozdravných opatření a na zaměření laboratoří ochrany a bezpečnosti práce a pracovní hygieny,

- kontrolují přidělování osobních ochranných pracovních prostředků, ochranných oděvů a obuvi pracovníkům a jejich správné používání,

- zúčastňují se v rozsahu své působnosti prověrek na pracovištích, vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod a havárií a sepisování záznamů o úrazech a kontrolují jejich správnost a plnění přijatých opatření,

- informují pracující na členských schůzích a konferencích o všech otázkách týkajících se péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požadují zařazení otázek úrazové a zdravotní prevence na jednání závodních (dílenských) výborů ROH, členských schůzí a konferencí, aktivů, výrobních porad apod.,

- spolupůsobí při výchově pracujících k dodržování předpisů a zásad bezpečnosti a hygieny práce, spolupůsobí v rozvoji činností kabinetů OBP a získávají je k účasti na zlepšování pracovního prostředí a zvyšování prevence pracovních úrazů a nemoci z povolání,

- spolupracují v otázkách úrazové zábrany s důvěrníky nemocenského pojištění, s aktivisty Československého červeného kříže a v otázkách požární prevence s členy požárních hlídek.

Závodní (dílenští) inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě zmocnění 5) závodního výboru ROH jsou oprávněni v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pracovníků zakázat další práci.

O tomto opatření jsou povinni neprodleně uvědomit vedení závodu, závodní (dílenský) výbor ROH, který uvědomí příslušný orgán státního odborného dozoru nad bezpečností práce a KVOS. Požádá-li o to organizace orgán státního odborného dozoru, je tento orgán povinen přezkoumat rozhodnutí závodního (dílenského) inspektora; až do jeho rozhodnutí platí opatření závodního (dílenského) inspektora.

Toto oprávnění používají závodní (dílenští inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případech, kdy k bezprostřednímu ohrožení došlo na místně odloučeném pracovišti nebo za podmínek, kdy při obvyklém způsobu projednání v ZV (DV) ROH by nastalo nebezpečí z prodlení.

4. Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na odborovém úseku

Na pomoc úsekovému důvěrníku volí odborový úsek podle charakteru pracoviště inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "inspektor bezpečnosti práce"). který svoje úkoly zabezpečuje společně s úsekovým důvěrníkem a podle jeho pokynů s těmito směrnicemi.

Inspektoři bezpečnosti práce na odborových úsecích:

- operativně sledují dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zlepšování pracovního prostředí, přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků,

- účastní se prověrek bezpečnosti práce a vyšetřování příčin pracovních úrazů, provozních nehod a havárií, kontrolují správnost záznamů o nich a plnění přijatých nápravných opatření,

- sledují provádění vstupních instruktáží, pravidelného školení a přezkušování pracovníků, používání propagačních prostředků,

- kontrolují výstražná návěstí, bezpečnostní a signalizační zařízení na pracovištích,

- podporují iniciativu pracujících při zlepšování pracovního prostředí, pomáhají organizovat činnost hlídek bezpečnosti práce, shromažďují náměty a připomínky na zlepšování prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání,

- informují pracující na členských schůzích odborových úseků, výrobních poradách a desetiminutovkách o všech opatřeních, která byla učiněna k realizaci jejich připomínek,

- projednávají s mistrem, popř. s jiným vedoucím pracovní skupiny a pracoviště zjištěné závady; o výsledku jednání informují předsedu komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závodního (dílenského) výboru ROH,

- na závažné případy, kdy je bezprostředně ohrožen život nebo zdraví pracovníků, neprodleně upozorní závodního (dílenského) inspektora bezpečnosti práce a požadují jeho zásah, popř . přímo informují závodní nebo dílenský výbor ROH.

Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v základních organizacích ROH jsou výkonnými orgány v oblasti společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a jejich činnost podle těchto směrnic se považuje za činnost bezprostředně související s úkoly organizace. 6)

ČÁST III

Úkoly orgánů odborových svazů

Odborové svazy plní úkoly při vytváření nezávadných pracovních podmínek v rozsahu příslušných jednotlivých odvětví národního hospodářství. Vykonávají společenskou kontrolu ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.

1. Ústřední výbory odborových svazů

Rozpracovávají usnesení Ústřední rady odborů v podmínkách odborového svazu a zabezpečují jejich plnění v nižších svazových orgánech. Stanoví úkoly odborového svazu v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Přitom zejména:

- stanoví konkrétní cíle odborového svazu v péči o zlepšování pracovního prostředí a zvyšování prevence pracovních úrazů a nemoci z povolání,

- řídí činnost svazových orgánů a základních organizací a stanoví pro ně úkoly při provádění společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.

- pravidelně projednávají situaci na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v příslušných odvětvích; projednávají společná opatření s partnerskými ministerstvy a ústředními orgány a požadují od nich řešení zásadních problémů celostátního charakteru,

- projednávají každý smrtelný provozní úraz a hromadné úrazy s vedením ministerstva nebo ústředního hospodářského orgánu,

- předkládají Ústřední radě odborů zprávy o úrovni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v odvětvích a oborech spadajících do jejich působnosti, o nejdůležitějších usneseních orgánů ústředních výborů odborových svazů; předkládají ÚRO ke koordinaci návrhy resortních předpisů z úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- zevšeobecňují zkušeností a výsledky z organizátorské, výchovné a propagační práce svazových orgánů na úseku péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- stanoví úkoly ve výchově a školení funkcionářů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s pokyny ÚRO; ustavují lektorské skupiny,

- účastní se připrav a projednávání předpisů a pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, platných pro celé odvětví na území ČSSR, a udělují k nim souhlas,

- dávají podle příslušných právních předpisů souhlas k vydání seznamů prací zakázaných ženám a mladistvým pracovníkům, k noční práci žen a práci přesčas a stanoví přitom podmínky, za kterých se práce žen v noci a práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce může povolit účastní se příprav k vydávání směrnic pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

- v zájmu shodných stanovisek stanoví postup českých a slovenských výborů odborových svazů při udělování souhlasu k vydávání pravidel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci republikovými ministerstvy a nadpodnikovými orgány v jednotlivých republikách,

- projednávají s ústředními sekcemi Československé vědeckotechnické společnosti jejich účast na plnění úkolů sloužících k zlepšování pracovního prostředí a odstraňování nebezpečné a fyzicky namáhavé práce,

- hodnotí dodržování stanovených podmínek socialistického soutěžení z hlediska bezpečnosti práce a pracovních podmínek a zaujímají stanovisko k návrhům na propůjčení Rudých praporů vlády a ÚRO, popř. na jiná ocenění vítězných kolektivů a jednotlivců,

- ustavují komise a inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako své poradní a výkonné orgány.

Výkonem některých svých úkolů a oprávnění mohou pověřit české a slovenské výbory odborových svazů.

2. České výbory a slovenské výbory odborových svazů

České a slovenské výbory odborových svazů zabezpečují plnění usnesení vyšších odborových orgánů a svého svazového sjezdu. Plní úkoly z toho vyplývající a vykonávají společenskou kontrolu nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v rozsahu příslušných odvětví v národních republikách.

Přitom zejména

- projednávají otázky úrazové a zdravotní prevence s příslušnými republikovými ministerstvy a řídícími odvětvovými orgány, předkládají jim iniciativní návrhy a stanoviska k odstranění nedostatků, uplatňují hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci projednávání návrhů a hodnocení výsledků plnění hospodářských plánů, socialistického soutěžení, rozvoje nové techniky, při stanovení úkolů ve výzkumné a vývojové činnosti, při vydávání zásad hmotné zainteresovanosti a příslušných mzdových předpisů, při stanovení úkolů ve výchovné a propagační činnosti hospodářských a státních orgánů,

- řídí činnost krajských a okresních výborů odborových svazů a základních organizací ROH při plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a poskytují jim potřebnou pomoc,

- zajišťují školení funkcionářů ROH z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zevšeobecňují dobré zkušenosti základních organizací ROH, okresních a krajských výborů odborového svazu,

- projednávají pravidelně rozbory pracovní úrazovosti, příčiny smrtelných, hromadných a těžkých pracovních úrazů, přípravu, organizaci a výsledky veřejných a jiných celostátních prověrek bezpečnosti práce a pravidelné zprávy příslušných ministerstev a příslušných ústředních orgánů, posuzují navrhovaná opatření, popř. předkládají vlastní návrhy na odstraňování nedostatků,

- projednávají každý smrtelný pracovní úraz a hromadné úrazy s vedením republikového ministerstva, resp. ústředního hospodářského orgánu,

- kontrolují, jak ústřední a nadpodnikové orgány plní své úkoly v řízení, koordinaci a kontrole péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci v podnicích a závodech; doporučují uplatnění kárných opatření vůči těm odpovědným pracovníkům, kteří neplní své povinnosti na tomto úseku,

- projednávají a schvalují návrhy na udělení výjimek ze zákazu noční práce žen a k práci přesčas v rozsahu své působnosti,

- udělují souhlas k vydání seznamů pracovišť zakázaných ženám a mladistvým a účastní se na přípravě směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,

- vyjadřují stanoviska ke směrnicím a pravidlům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci republikových ministerstev a ostatních nadpodnikových orgánů a udělují k nim souhlas,

- k operativnímu plnění úkolů při vykonávání společenské kontroly ROH a jako poradní a výkonné orgány si ustavují komise, lektorské skupiny a inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závažných případech jsou oprávněny na návrh inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČVOS nebo SVOZ požadovat od organizace závazným pokynem odstranění závad na strojích a zařízeních a objektech nebo při pracovních postupech. O tomto opatření uvědomí neprodleně příslušný orgán státního odborného dozoru. Požádá-li o to organizace orgán státního dozoru, je tento orgán povinen přezkoumat opatření ČVOS nebo SVOZ; až do jeho rozhodnutí platí opatření ČVOS nebo SVOZ.

3. Krajské (městské) výbory odborových svazů

Krajské a městské výbory odborových svazů 7) (dále krajské výbory) se ve své činnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řídí usneseními vyšších odborových orgánů.

Řídí činnosti základních organizací a okresních výborů odborových svazů při plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poskytují jim organizátorskou a metodickou pomoc.

Přitom zejména:

- projednávají činnost hospodářských orgánů a základních organizací ROH na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projednávají pravidelně zprávy hospodářských orgánů a rozbory pracovní úrazovosti v okruhu své působnosti,

- spolupracují s příslušnými odbory KNV (MěNV), s orgány státního odborného dozoru podle potřeby s dalšími státními a hospodářskými orgány a společenskými organizacemi v okruhu své působnosti, organizují pomoc ZO ROH při prověrkách bezpečnosti práce, působí ke zlepšení úrovně bezpečnostní techniky a stavu ochrany zdraví při práci v závodech a podnicích,

- požadují od hospodářských orgánů informace a potřebná opatření k odstranění nedostatků a závad,

- kontrolují, jak vedení závodů a orgány základních organizací ROH plní úkoly na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zejména povinnosti vyplývající pro ně z ustanovení zákoníku práce o náhradě škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání,

- organizují podle pokynů ÚVOS, ČVOS nebo SVOZ školení inspektorů a ostatních funkcionářů komisí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci základních organizací a okresních výborů odborového svazu; ke splnění tohoto úkolu ustavují lektorské skupiny,

- zevšeobecňují dobré zkušenosti a rozšiřují poznatky o osvědčených způsobech výchovy a rozvíjení aktivity pracujících ve snižování pracovní úrazovosti a zlepšování pracovního prostředí.

Krajské výbory zřizují komisi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Předsedou komise je člen krajského výboru. Krajský výbor může komisi pověřit plněním některých úkolů.

K přímému plnění svých úkolů a na pomoc základním organizacím při provádění společenské kontroly ROH ustavují KVOS (MěVOS) funkci inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - svazového inspektora - z pracovníků odborového svazu nebo předsedů, popř. členů komisí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KVOS (MěVOs).

4. Okresní výbory odborových svazů

Okresní výbory svazů zabezpečují plnění usnesení vyšších odborových orgánů a řeší otázky pracovních podmínek, bezpečnosti a hygieny práce.

Podle pokynů KVOS a podmínek základních organizací ROH v okrese si mohou ustavovat komise a svazové inspektory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyšších svazových orgánů (svazoví inspektoři)

Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyšších svazových orgánů (dále svazoví inspektoři) se ustavují výkonné a poradní orgány ÚVOS, ČVOS, SVOZ, KVOZ (MěVOS) a OVOS, které řídí a kontrolují jejich činnost.

Svazoví inspektoři v rozsahu své působnosti poskytují metodickou pomoc nižším svazovým orgánům a ZV ROH a jejich komisím a inspektorům při provádění společenské kontroly ROH a při zabezpečování usnesení vyšších orgánů ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Své úkoly v závodech plní s vědomím ZV ROH a za účasti orgánů ZO ROH.

Přitom jsou oprávněni:

- účastnit se jednání ZV ROH nebo jiných orgánů ZO ROH s vedením oboru, podniku, závodu, provozu, týkajících se otázek úrazové a zdravotní prevence na pracovištích, plnění závazků v kolektivní smlouvě, plánu ozdravných opatření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a organizování prověrek bezpečnosti práce,

- vstupovat na pracoviště, do hygienických, sociálních a ostatních zařízení organizace pro pracující a požadovat na vedení organizace odstranění zjištěných závad v přiměřené lhůtě,

- účastnit se vyšetřování popř. přešetřovat příčiny těžkých, hromadných, smrtelných i jiných pracovních úrazů, provozních nehod a havárií a jejich projednávání,

- vyžadovat od závodních výborů ROH, komisí a inspektorů bezpečnosti práce informace o jejich činnosti při provádění společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, zúčastňovat se jejich schůzí, veřejných a jiných prověrek bezpečnosti práce,

- požadovat odstranění závad v provozu na strojích, zařízeních a objektech nebo při pracovních postupech a v případech bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pracovníků zakázat další práci na stroji nebo zařízení; o takovém opatření jsou povinni neprodleně uvědomit vedení organizace, závodní výbor ROH, příslušný svazový orgán, který je pověřil výkonem společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci, a příslušný orgán státního odborného dozoru. Požádá-li o to organizace orgán státního odborného dozoru, je tento orgán povinen přezkoumat opatření svazového inspektora. Až do jeho rozhodnutí platí opatření svazového inspektora.

Svazoví inspektoři jsou povinni dbát předpisů o zachování státního, hospodářského a služebního tajemství o věcech, o nichž se dověděli při výkonu své funkce, a zachovávat o nich mlčenlivost i po skončení své funkce.

Při své činnosti se prokazují průkazem svazového inspektora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který jim vydá orgán, u něhož jsou ustanoveni.

ČÁST IV

Všeodborové orgány

Všeodborové orgány plní úkoly v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jako územní odborové orgány ve vztahu ke svazovým orgánům a příslušným územním, státním a hospodářským orgánům a společenským organizacím.

1. Ústřední rada odborů

Ústřední rada odborů rozpracovává a zabezpečuje usnesení všeodborového sjezdu v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stanoví postup a úkoly odborových orgánů a organizací k dosažení cílů vytyčených sjezdem. Řídí činnost všech odborových orgánů ve společenské kontrole ROH, v péči o zlepšování pracovního prostředí, o úrazovou a zdravotní prevenci. Upravuje výkon a organizaci společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci.

Přitom plní tyto hlavní úkoly:

- řešení zásadní programové a koncepční úkoly odborů, stanoví cíle a zaměření činnosti odborových orgánů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jednotlivá období,

- kontroluje plnění stanovených úkolů odborovými orgány a organizacemi,

- projednává jménem Revolučního odborového hnutí s vládou Československé socialistické republiky zásadní otázky a problémy v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předkládá jí návrhy na opatření ke zvýšení této péče, vyžadující celostátní nebo resortní řešení a jejich zahrnutí do plánu rozvoje národního hospodářství,

- předkládá příslušným orgánům návrhy na vydání potřebných bezpečnostních a hygienických předpisů a využívání výchovných a propagačních prostředků působících v celém státě,

- vyjadřuje se k návrhům zákonů a ostatních právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s celostátní působností,

- účastní se svými zástupci jednání o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování právního řádu v orgánech Federálního shromáždění,

- spolupracuje s příslušnými řídícími státními a hospodářskými orgány a společenskými organizacemi při řešení problémů celostátní povahy, vyžaduje od nich potřebné informace a pomoc a kontroluje plnění přijatých opatření,

- stanoví zásady pro náplň a organizaci školení funkcionářů a pracovníků odborových orgánů a zvyšování jejich politické a odborné kvalifikace pro výkon společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci,

- zajišťuje spolupráci a výměnu zkušeností se zahraničními a odborovými ústřednami a mezinárodními orgány v oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- stanoví zásady pro rozmisťování pracovníků orgánů ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro financování této činnosti.

2. Česká odborová a Slovenská odborová rada

Česká odborová rada a Slovenská odborová rada jako národní orgány ROH zabezpečují plnění usnesení všeodborového sjezdu a svých sjezdů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České socialistické republice a ve Slovenské socialistické republice.

Při plnění těchto úkolů zejména:

- projednávají otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s jednotlivými republikovými vládami a předkládají jim po projednání s ČVOS a SVOZ návrhy na řešení zásadních problémů; informují ČVOS a SVOZ o zásadních usneseních vlád ČSR a SSR v této oblasti.

- spolupracují s ČNR, SNR, s příslušnými ministerstvy ČSR a SSR a ostatními státními a hospodářskými orgány, informují je o závažných nedostatcích v péči o pracovní prostředí a pracovní podmínky a požadují jejich řešení,

- vyjadřují se v souladu s usnesením ÚRO k předkládaným návrhům právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých národních republikách,

- koordinují činnost ČVOS a SVOZ, hodnotí plnění jejich úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o výsledcích tohoto hodnocení informují ÚRO,

- poskytují v rozsahu své působnosti všeobecnou poradenskou službu pro odborové orgány v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- projednávají stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vývoj pracovní úrazovosti v jednotlivých republikách a požadují od příslušných státních a hospodářských orgánů řešení zásadních problémů, koncepčních úkolů a nedostatků,

- projednávají zásady spolupráce s orgány státního odborového dozoru v ČSR a SSR, ověřují si účinnost jejich opatření a zásahů a společně s nimi postupují při řešení rozhodujících otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- pomáhají ČVOS a SVOZ při školení odborového aktivu a při organizování výchovné a propagační činnosti. Organizují pro funkcionáře a pracovníky uvedených výborů odborových svazů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci metodické semináře,

- předkládají iniciativní návrhy na zabezpečení výchovné a propagační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve veřejných sdělovacích prostředcích.

3. Krajské odborové rady, Pražská a Bratislavská odborová rada

Krajské odborové rady, POR a BOR se ve své činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řídí usnesením ÚRO, ČOR a SOR a krajské všeodborové konference; jako představitelé odborové organizace ve styku se státními a hospodářskými orgány a společenskými organizacemi v kraji sjednocují a koordinují činnost odborových orgánů. Přitom respektují úkoly a směrnice vytýčené v této oblasti příslušnými orgány odborových svazů.

Přitom zejména:

- projednávají s představiteli krajských (městských) politických a státních orgánů, zejména s radou KNV (NVP a NVB) zásadní otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci celkového zlepšování životního a pracovního prostředí v kraji a předkládají jim návrhy na odstraňování nedostatků,

- koordinují činnost svazových odborových orgánů v kraji (městě) při provádění společenské kontroly ROH nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s činností příslušných krajských státních a hospodářských orgánů,

- spolupracují s inspektoráty bezpečnosti práce, vyžadují si a projednávají jejich zprávy o stavu bezpečnosti práce a vývoji pracovní úrazovosti v kraji,

- sledují, jak KVOS, MěVOS, OOR a MěOR plní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informují vyšší svazové orgány, Ústřední radu odborů, Českou a Slovenskou odborovou radu o situaci v kraji.

4. Okresní odborové rady

Okresní odborové rady se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řídí usnesením vyšších všeodborových orgánů a plní úkoly ve styku s politickými, státními a hospodářskými orgány a společenskými organizacemi v okrese. Sjednocují a koordinují činnost okresních výborů odborových svazů při řešení otázek dotýkajících se více odvětví v okrese, přitom respektují úkoly a směrnice vytýčené v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušnými orgány odborových svazů.

Přitom zejména:

- projednávají s představiteli okresních orgánů, zejména s radou ONV, OÚNZ, s ČSČK společná opatření dotýkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci zlepšování životního a pracovního prostředí v rámci okresu, zejména zlepšování zdravotní prevence a snižování absence pro nemoc a úraz,

- vyjadřují se k návrhům orgánů ONV a OÚNZ na využívání prostředků z regresních náhrad, zejména ke zlepšování pracovního prostředí v závodech a zdravotnickým zařízeních v okrese,

- sledují, jak základní organizace ROH zabezpečují úkoly na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, upozorňují na nedostatky vyšší odborové orgány a požadují jejich řešení,

- pomáhají okresním výborům odborových svazů a základním organizacím ROH při organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovních podmínek žen a mladistvých, při školení funkcionářů z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovněprávních vztahů a nemocenského pojištění,

- zajišťují funkcionářům a členům základních organizací pracovněprávní pomoc v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, poskytují jim potřebné právní informace.

5. Odborové rady na stavbách

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při budování velkých investičních celků odborové rady na stavbách zejména:

- kontrolují, jak závodní výbory ROH dodavatelských organizací a investora plní úkoly v oblasti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jak uplatňují oprávnění daná zákoníkem práce a usnesením vyšších orgánů ROH,

- projednávají s vedením stavby a generálními dodavateli všechny důležité otázky dotýkající se společně více závodních výborů ROH, týkající se vytváření bezpečného a zdravotně nezávadného pracovního prostředí, úrazové a zdravotní prevence a používání ochranných pracovních pomůcek,

- předkládají připomínky a návrhy ke zlepšení a požadují jejich řešení.

ČÁST V

Společná a závěrečná ustanovení

1. V platnosti zůstávají a stávají se přílohou těchto směrnic:

- "Směrnice k jednotnému postupu orgánů ROH při vyšetřování příčin pracovních úrazů a při jejich projednávání", schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 2. 11. 1970,

- "Zásady účasti orgánů základních organizací ROH při provádění prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek žen na pracovištích", schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 12. 1. 1972,

- "Náplň a rozsah činnosti komisí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ZO ROH", schválené usnesením předsednictva ÚRO ze dne 12. 1. 1972.

2. Zrušují se:

- "Zásady o postavení a úloze orgánů ČS ROH v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" ze dne 3. 9. 1969.

Účinnost směrnic

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1974.

Tajemník Ústřední rady odborů:

Mařík v. r.

Poznámky pod čarou

1) V závodech a na pracovištích, pro něž platí zvláštní předpisy o povolení ke vstupu, řídí se pracovníci a funkcionáři vyšších orgánů ROH těmito zvláštními předpisy.

2) Podnikové výbory ROH, které podle usnesení sekretariátu ÚRO mají oprávnění závodních výborů ROH, plní také úkoly závodních výborů ROH podle těchto směrnic.

3) § 40 vl. nař. č. 66/1965 Sb.

4) Orgány ČÚBP, SÚBP, ČBÚ, SBÚ, hygienické služby, požární ochrany a odborný technický dozor ministerstev dopravy, spojů, vnitra a národní obrany.

5) Zmocnění vydává závodní výbor ROH na celé funkční období.

6) § 3 vyhlášky ÚRO č. 134/1968 Sb.

7) V odborových svazech s odlišnou organizační strukturou, kde nejsou KVOS (MěVOS), plní úkoly KVOS orgány jim na roveň postavené (oblastní výbory apod.).

Přesunout nahoru