Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 122/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 05.02.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

122

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. září 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 22. června 1972 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu.

Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 5. února 1973.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.*)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky

vedeny snahou dále prohlubovat přátelské vztahy mezi svými zeměmi, usilujíce o vytvoření nejpříznivějších podmínek pro vzájemné poznávání úspěchů při výstavbě socialismu a komunismu a majíce za cíl podporovat a dále rozšiřovat vzájemný cestovní ruch, uzavírají tuto Dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu směřující k zlepšení vzájemného poznávání života lidu obou států, jejich historie a dosažených výsledků při budování socialismu.

Článek 2

Smluvní strany budou všestranně podporovat rozvoj všech forem cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou, zejména

- organizovaný a neorganizovaný cestovní ruch,

- turistiku mládeže,

- cestovní ruch uskutečňovaný příslušnými orgány odborových organizací,

- tematické odborné zájezdy včetně cest na kongresy, sympozia, výstavy, sportovní akce, hudební a divadelní festivaly,

- návštěvy mezi podniky, organizacemi, městy, okresy a kraji na základě družby,

- cesty turistů ze třetích zemí do Československé socialistické republiky nebo Maďarské lidové republiky prostřednictvím organizací cestovního ruchu.

Článek 3

Smluvní strany budou uskutečňovat další opatření k zjednodušení hraničních formalit spojených s přechodem hranic turisty obou států.

Článek 4

Smluvní strany budou soustavně uskutečňovat opatření k zlepšování a rozšiřování dopravního spojení mezi oběma státy, zejména

- pravidelného i nepravidelného leteckého spojení,

- pravidelných a mimořádných vlakových spojení,

- sezónních autobusových a lodních linek,

- příznivých podmínek pro motorizované turisty.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat rozvoj úzké spolupráce mezi vrcholnými orgány cestovního ruchu obou států, jakož i mezi dalšími orgány, organizacemi a institucemi zúčastněnými na rozvoji a uskutečňování cestovního ruchu.

Článek 6

Smluvní strany budou nadále rozšiřovat spolupráci v mezinárodních organizacích cestovního ruchu a uskutečňovat výměnu zkušeností z činnosti v této oblasti.

Článek 7

Smluvní strany se budou starat o to, aby příslušné orgány a organizace cestovního ruchu obou států si vzájemně systematicky vyměňovaly zkušenosti, údaje, informace a ostatní dokumentaci týkající se cestovního ruchu.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a setkání odborných pracovníků jednotlivých orgánů a organizací cestovního ruchu, zejména pokud jde o výstavbu a úpravu objektů cestovního ruchu, činnost podniků cestovního ruchu, vědeckou dokumentaci, statistiku. Za účelem přípravy kádrů a zvyšování jejich kvalifikace budou podporovat vzájemnou výměnu pracovníků výzkumných ústavů, cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízení.

Článek 9

Smluvní strany zabezpečí, aby se vhodným propagačním, informačním a náborovým působením zlepšovala informovanost občanů o možnostech cestování do druhých států, čímž se bude přispívat k rozvíjení vzájemné návštěvnosti.

Článek 10

Každá ze smluvních stran může zřídit na území druhého státu informační středisko cestovního ruchu. Zřizování a činnost těchto středisek, jejich práva a povinnosti se řídí právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 11

Úhrady za vzájemný cestovní ruch se budou provádět podle smluvní úpravy platné mezi oběma smluvními stranami a způsobem dohodnutým mezi finančními orgány obou smluvních stran.

Článek 12

Příslušné orgány smluvních stran budou vždy na určitá časová období sjednávat protokoly o uskutečňování jednotlivých ustanovení této Dohody.

Článek 13

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů každé ze smluvních stran. Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót o tomto schválení a bude platit po dobu pěti let. Dohoda však bude prodlužována mlčky vždy o další rok, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Dáno v Bratislavě dne 22. června 1972 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. Emil Mišovský v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:

Károly Molnár v. r.

Přesunout nahoru