Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 121/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 03.07.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

121

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. srpna 1973

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích


Dne 16. února 1973 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích.

Podle svého článku 12 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. července 1973.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra:

Krajčír v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o společné kontrole na státních hranicích

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky, vedeny přáním rozšířit a prohloubit spolupráci v oblasti společné kontroly na státních hranicích na základě Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic ze dne 21. prosince 1970, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu.

Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

náměstka ministra vnitra ČSSR

Jána Pješčaka,

vláda Německé demokratické republiky

náměstka ministra zahraničních věcí

Oskara Fischera,

kteří se po výměně plných mocí, jež byly shledány ve správné a náležité formě, dohodli takto:

Článek 1

Pokud se v této Dohodě užívá označení "kontrolní orgány", rozumějí se tím orgány, jež provádějí pasovou a celní kontrolu osob, zboží a dopravních prostředků, jakož i epidemiologickou, veterinární a fytokaranténní kontrolu na státních hranicích mezi Německou demokratickou republikou a Československou socialistickou republikou v železniční, silniční a říční dopravě.

Článek 2

(1) Kontrolní orgány smluvních stran provádějí společnou kontrolu v místech a úsecích na otevřených hraničních přechodech, jež obsahuje příloha této dohody.

(2) Rozšíření společné kontroly na další hraniční přechody, popřípadě úpravu jejího provádění dohodnou příslušné ústřední orgány a uvedou je v příloze této Dohody.

Článek 3

(1) Kontrolu osob, zboží a dopravních prostředků provádějí jako první orgány smluvní strany, z jejíhož území osoby a zboží vystupují. Bezprostředně poté, kdy tyto kontrolní orgány prohlásí kontrolu za skončenou, přistoupí k jejímu provedení orgány smluvní strany, na jejíž území osoby a zboží vstupují.

(2) Kontrola osob, zboží a dopravních prostředků prováděná kontrolními orgány smluvní strany, z jejíhož území osoby a zboží vystupují, platí za skončenou rovněž tehdy, kdy tyto kontrolní orgány předaly doklady opravňující k přestupu státních hranic kontrolním orgánům smluvní strany, na jejíž území osoby a zboží vstupují.

(3) Společnou kontrolu železničních, poštovních a jiných zaměstnanců smluvní strany, kteří vykonávají službu v železničních stanicích na území druhé smluvní strany, provádějí kontrolní orgány ve výměnných stanicích určených v příslušných ujednáních železničních správ smluvních stran.

Článek 4

(1) Kontrolou dopravních prostředků přestupujících státní hranice se rozumí vnitřní a vnější kontrola těchto prostředků.

(2) Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území se provádí společná kontrola, učiní na hraničních přechodech opatření k zajištění ochrany státních hranic.

(3) Dopravní prostředky přestupující státní hranice v železniční a říční dopravě jsou v železničních stanicích, úsecích železničních tratí, přístavištích a na úsecích vodních cest, určených k výkonu společné kontroly, střeženy orgány smluvní strany, na jejímž území se kontrola provádí.

Článek 5

(1) Příslušné orgány smluvních stran vytvoří na svém území potřebné materiálně technické předpoklady pro provedení společné kontroly.

(2) Příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území se provádí společná kontrola, poskytnou kontrolním orgánům druhé smluvní strany potřebné prostory s nezbytným vnitřním zařízením, zajistí jejich údržbu a opravy a ponesou všechny s tím související náklady. O služebních místnostech a zařízeních, které používají kontrolní orgány druhé smluvní strany, se pořídí ve dvojím vyhotovení seznam, který se vzájemně potvrdí.

(3) Služební telefonní rozhovory se poskytují kontrolním orgánům druhé smluvní strany bezplatně.

(4) Způsob a rozsah vyrovnání vynaložených prostředků včetně postupu, kterého přitom bude použito, dohodnou příslušné ústřední orgány smluvních stran.

Článek 6

Dopravní orgány smluvní strany, na jejímž území se provádí společná kontrola, poskytnou příslušníkům kontrolních orgánů pro provedení společné kontroly bezplatnou přepravu. Zároveň dají k dispozici potřebné služební oddíly v mezinárodních vlacích osobní přepravy.

Článek 7

Kontrolní orgány se včas informují o očekávaném počtu osob přestupujících státní hranice, jakož i o jiných důležitých okolnostech, jež ovlivňují provádění společné kontroly.

Článek 8

Dopravní orgány zajistí v dohodě s kontrolními orgány své smluvní strany nezbytnou oddělitelnost mezinárodní dopravy od vnitřní dopravy všude tam, kde se provádí společná kontrola.

Článek 9

V případě onemocnění nebo úrazu příslušníka kontrolních orgánů na území druhé smluvní strany poskytnou mu orgány této smluvní strany bezplatně lékařskou péči.

Článek 10

(1) Ustanovení článků 5, 6 a 9 se vztahují i na orgány a zaměstnance smluvních stran, kteří v souvislosti s odbavováním osob, zboží a dopravních prostředků přestupujících státní hranice vykonávají činnost v místech a úsecích uvedených v článku 2 odstavec 1 a kteří nejsou kontrolními orgány ve smyslu článku 1.

(2) Smluvní strany určí odpovědného pracovníka, který řídí orgány uvedené v článku 1 odstavec 1 a v článku 10 odstavec 1.

Článek 11

Příslušné ústřední orgány mohou sjednat potřebná ujednání k provádění této Dohody.

Článek 12

(1) Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

(2) Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Nevypoví-li jedna ze smluvních stran dohodu nejpozději jeden rok před uplynutím této lhůty, zůstává v platnosti vždy dalších pět let. Dnem pozbytí platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic ze dne 21. prosince 1970 pozbývá platnosti i tato Dohoda.
Dáno v Berlíně dne 16. února 1973 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ján Pješčak v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky:

Oskar Fischer v. r.

Příloha

Seznam míst a úseků, na nichž se provádí společná kontrola

Hraniční přechody Místo společné kontroly
I. Silniční hraniční přechody
Vojtanov - Schönberg Vojtanov (prozatímně Schönberg)
Boží Dar - Oberwiesenthal Boží Dar (prozatímně Oberwiesenthal)
Cínovec - Zinnwald do NDR - Cínovec
do ČSSR - Zinnwald
Hřensko - Schmilka do NDR - Hřensko
do ČSSR - Schmilka
Varnsdorf - Seifhennersdorf osobní přeprava
do NDR - Varnsdorf
do ČSSR - Seifhennersdorf
nákladní přeprava
Seifhennersdorf
II. Železniční hraniční přechody
Vojtanov - Bad Brambach Vojtanov, jakož i železniční trať mezi Vojtanovem a Bad Brambach
Děčín - Bad Schandau železniční trať mezi Děčínem a Bad Schandau, jakož i mezi Ústím nad Labem a Dresden
III. Říční hraniční přechody
Hřensko - Schöna vzájemná a tranzitní přeprava zboží
Hřensko a Schöna
vzájemná přeprava osobních lodí a sportovních člunů
Hřensko

Společná veterinární a fytokaranténní kontrola je prováděna jen na hraničním přechodu jedné smluvní strany. Hraniční přechody budou jmenovitě určeny po dohodě příslušných ústředních orgánů smluvních stran.

Příslušné ústřední orgány dohodnou termín zahájení společné kontroly.

Přesunout nahoru