Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 01.11.1973
Zrušeno k 01.07.2000 (175/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 8. října 1973,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb.

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, podle § 12 a 15 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, v souladu s § 7 vládního nařízení č. 36/1951 Sb., jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě, a podle § 508 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Článek I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 151/1971 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Nadpis části druhé oddílu prvního zní:

"Pravidelná přeprava osob na městských tramvajových a trolejbusových drahách a na městských autobusových linkách".

2. V § 4 odst. 1 se slova "městských drah" nahrazují slovy "městských tramvajových a trolejbusových drah".

3. § 8 odst. 5 zní:

"Má-li cestující zavazadlo, přepravuje je dopravce buď společně s ním a pod jeho dohledem, nebo odděleně; za oddělenou přepravu se považuje přeprava zavazadel uložených na místě určeném dopravcem nebo pokynem oprávněného pracovníka mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v tomto prostoru, avšak na takovém místě, že cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet".

4. V § 12 odst. 2 první větě slovo "ihned" se nahrazuje slovy "bez prodlení".

5. § 12 odst. 3 druhá věta před středníkem zní:

"Cestující je povinen připravit si odpočítané mince před nástupem do vozidla a vhodit bez prodlení po nástupu a bez vyzvání celou částku do určené pokladny;"

6. § 18 odst . 2 třetí věta zní:

"Ve vozidle s S - provozem zaplatí uvedené částky cestující bez platné jízdenky, který nezaplatil celé jízdné (přepravné) bez prodlení po nástupu a bez vyzvání do určené pokladny."

7. V § 22 odst. 3 na konci se vypouštějí slova v závorkách "(jen když vozidlo stojí)".

8. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

"§ 22a

Provoz s placením jízdného (přepravného) mimo vozidla

(1) Se souhlasem příslušného národního výboru může dopravce zavést provoz s placením jízdného (přepravného) mimo vozidlo. Zavedení tohoto provozu je přístupné , jen je-li dostatečně časově a místně zabezpečen prodej jízdenek mimo vozidla a zajistí-li dopravce bezpečnost a plynulost přepravy v rozsahu uloženém mu tímto řádem a jinými právními předpisy pro provoz s placením jízdného (přepravného) ve vozidlech.

(2) Při zavedení provozu podle odstavce 1 je cestující, který nemá platnou časovou jízdenku, povinen opatřit si před nástupem do vozidla jízdenku pro jednotlivou jízdu a při nástupu na ní znehodnocovačem vyznačit nastoupení jízdy; obdobně se postupuje při placení přepravného za zavazadla.

(3) Při přepravě vozidly, na kterých je zaveden provoz podle odstavce 1, neplatí ustanovení § 12 odst. 2 až 4 a § 14 odst. 1, 3 a 4; ustanovení § 20 odst. 8 druhé věty platí obdobně."

9. § 23 odst. 1 se doplňuje na konci takto: "...a odst. 7 písm. d), pokud se týká zákazu uvádět v činnost návěstní zařízení dopravce".

10. Za § 27 se vkládá nový oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:

"ODDÍL ČTVRTÝ

Přeprava osob v metru

§ 28

Platnost ustanovení oddílu prvního pro přepravu osob v metru

Pro přepravu osob a jejich zavazadel v metru platí obdobně ustanovení § 5 s výjimkou odstavce 2 písm. f), § 6 až 8, § 10, § 11 odst. 1, 13, § 14 odst. 5 a 6, § 16, § 17, § 18 odst. 3, § 19, § 20 s výjimkou odstavců 5 až 8, § 21 s výjimkou odstavce 2 a § 22 s výjimkou prvé věty odstavce 4 s těmito odchylkami:

a) pokud se v citovaných ustanoveních hovoří o průvodčím nebo řidiči, rozumí se tím oprávněný pracovník; slovem zastávka se rozumí stanice metra;

b) ustanovení § 7, 8, 10, 11, 19, 20 až 22 se v rozsahu uvedeném v úvodní větě tohoto paragrafu kromě vozidel vztahují přiměřeně i na ostatní prostor metra, v němž se smí cestující pohybovat po zaplacení jízdného, popřípadě přepravného nebo po vykázání se platnou časovou jízdenkou (dále jen "přepravní prostor").

§ 29

Vstup d o přepravního prostoru, placení jízdného a přepravného

(1) Přepravní prostor je oddělen od ostatního prostoru metra vstupními a výstupními turnikety a průchody. Patří k němu zejména schodiště, chodby, pohyblivé schody, haly a nástupiště stanic a vozidla metra určená k přepravě cestujících.

(2) Do přepravního prostoru se vstupuje vstupními turnikety a průchody. Dopravce je povinen určit a označit, které turnikety a průchody slouží k odbavení cestujících platících plné jízdné pro jednotlivou jízdu a které pro odbavení cestujících s časovými jízdenkami, cestujících se zavazadly podléhajícími placení přepravného a cestujících s nárokem na slevu jízdného. Cestující jsou povinni použít příslušných turniketů nebo průchodů a příchodů k nim.

(3) Dopravce je povinen v každé stanici zřídit a udržovat v provozu u vstupních turniketů zařízení umožňující výměnu mincí za mince v hodnotě potřebné pro odbavení cestujících . Místo tohoto zařízení může výměnu mincí obstarávat pracovník dopravce. Výměna mincí musí být cestujícím umožněna po dobu, po kterou jim je dovolen vstup do přepravního prostoru.

(4) Cestující jsou tarifně odbavováni takto:

a) cestující platící jednotlivou jízdu, který nemá zavazadlo podléhající placení přepravného, zaplatí jízdné vložením mince stanovené hodnoty do otvoru vstupního turniketu; po vložení mince smí vstoupit do přepravního prostoru jen jeden cestující;

b) cestující platící jednotlivou jízdu, který má zavazadlo podléhající placení přepravného, použije průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdné a přepravné zaplatí podle místní úpravy provedené dopravcem buď přesně odpočítanou částkou pracovníkovi dopravce, který tento průchod nebo turniket obsluhuje, nebo vložením do otvoru příslušného odbavovacího zařízení;

c) cestující, který si předem opatřil předplatní jízdenku pro jednotlivou jízdu, použije průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; předplatní jízdenku pro jednotlivou jízdu znehodnotí podle místní úpravy provedené dopravcem cestující nebo pracovník dopravce obsluhující průchod nebo turniket; má-li cestující zavazadlo podléhající placení přepravného, zaplatí přepravné způsobem uvedeným pod písmenem b);

d) cestující, který je držitelem časové jízdenky, použije průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdenku předloží ke kontrole pracovníkovi dopravce obsluhujícímu průchod nebo turniket nebo zařízení, které kontrolu provádí; má-li cestující zavazadlo podléhající placení přepravného, zaplatí přepravné způsobem uvedeným pod písmenem b);

e) cestující s nárokem na slevu jízdného a cestující s bezplatně přepravovaným dítětem nebo dětmi použijí průchodu nebo turniketu určeného pro držitele časových jízdenek; jízdné zaplatí způsobem uvedeným pod písmenem b).

(5) Cestující jsou povinni zaplatit jízdné a přepravné a předkládat jízdenky k znehodnocení nebo kontrole bez vyzvání.

§ 30

Přirážka k jízdnému a přepravnému

(1) Cestující, který se při průchodu průchodem nebo turniketem určeným pro držitele časových jízdenek vykázal neplatnou časovou jízdenkou nebo neplatnou předplatní jízdenkou pro jednotlivou jízdu, je povinen zaplatit jízdné a zvláštní přirážku ve výši 50,- Kčs.

(2) Jízdné a přirážku podle odstavce 1 je povinen zaplatit i cestující bez platné předplatní jízdenky pro jednotlivou jízdu nebo časové jízdenky, který do otvoru turniketu vložil minci neodpovídající hodnoty nebo jiný předmět, nebo vstoupil bez zaplacení do přepravního prostoru jiným způsobem, než je uvedeno v § 29.

(3) Cestující, který při průchodu turniketem nezaplatil přepravné za zavazadlo podléhající placení přepravného, je povinen zaplatit přepravné a zvláštní přirážku ve výši pětinásobku přepravného.

§ 31

Přeprava na pohyblivých schodech

(1) Cestující, kteří používají pohyblivých schodů, jsou povinni stát čelem ve směru pohybu pohyblivých schodů a přidržovat se pohyblivého madla.

(2) Chůze po pohyblivých schodech je přípustná jen ve směru pohybu pohyblivých schodů a jen tehdy, jestliže obsazení pohyblivých schodů umožňuje volný průchod.

(3) Cestujícím je zakázáno pokládat na stupně a madla pohyblivých schodů zavazadla a jakékoli předměty; cestující je musí držet tak, aby se nedotýkaly bočních stěn pohyblivých schodů.

(4) Běhání a sezení na pohyblivých schodech je zakázáno.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí obdobně i pro přepravu na pohyblivých chodnících.

§ 32

Přeprava dětských kočárků v metru

(1) Jako zavazadlo může cestující vzít s sebou k přepravě též čtyřkolečkový dětský kočárek. K přepravě jsou připuštěny jen kočárky s dítětem, v době snížených nároků na přepravu též kočárky prázdné. Přepravovat dětský kočárek po pohyblivých schodech lze jen za podmínky, že způsobilost schodů k přepravě a způsob přepravy byly z hlediska její bezpečnosti schváleny. Schválený způsob přepravy musí dopravce vyhlásit a cestující jsou povinni jej dodržovat.

(2) Dopravce je povinen určit způsob vstupu cestujících s dětským kočárkem do přepravního prostoru a způsob výstupu z něho; může také určit, že cestující s dětským kočárkem jsou povinni použít zvláštního zařízení uvedeného v § 35.

(3) Dopravce je povinen vyhradit v každém vlaku místo pro přepravu dětských kočárků a určit dveře, kterými cestující s dětskými kočárky do vozidla nastupují a kterými z vozidla vystupují.

(4) Dopravce může místní úpravou omezit počet kočárků, které smějí být najednou přepravovány ve vlaku.

§ 33

Chování v přepravním prostoru

(1) Při čekání jsou cestující povinni stát podél hrany nástupiště a nepřekračovat vyznačenou čáru ohraničující nástupiště. Tuto čáru nesmějí přesahovat ani zavazadla nebo jiné předměty, které mají cestující s sebou.

(2) Cestujícím je zakázáno zdržovat se bezdůvodně v přepravním prostoru.

(3) Jestliže cestující upustil na trať jakýkoli předmět, je povinen to neprodleně ohlásit pracovníkovi dopravce.

(4) V přepravním prostoru není dovoleno nabízet cestujícím věci ke koupi bez souhlasu dopravce.

§ 34

Zvláštní povinnosti dopravce

(1) Dopravce je povinen informovat rozhlasovým zařízením ve vlaku cestující při vjezdu vlaku do stanice o názvu stanice a možnosti přestupu; před odjezdem vlaku ze stanice je povinen vyzvat cestující k ukončení nástupu a výstupu, upozornit na zavírání dveří a oznámit název následující stanice.

(2) Dopravce je povinen vyhradit pro přepravu invalidů, nemocných osob a těhotných žen v každém voze nejméně 2 místa k sezení, není-li pro tento účel vyhrazen ve vlaku zvláštní oddíl

§ 35

Zvláštní úprava pro přepravu invalidů a osob se sníženou pohyblivostí

(1) Pokud je v některých stanicích metra zřízeno zvláštní zařízení pro přepravu invalidů a osob se sníženou pohyblivostí (výtahy, zvláštní pohyblivé schody), neplatí pro tyto cestující, použijí-li tohoto zařízení, ustanovení § 29 a § 30 odst. 2, pokud se týká způsobu vstupu do přepravního prostoru.

(2) Pro placení jízdného (přepravného) a vstup do přepravního prostoru v případech uvedených v odstavci 1 platí místní úprava provedená dopravcem."

11. Dosavadní § 28 až 32 se označují jako § 36 až 40.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1973.


Ministr:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Přesunout nahoru