Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 117/1973 Sb.Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284

Částka 32/1973
Platnost od 12.10.1973
Účinnost od 12.10.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117

ZÁSADY,

jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 27. září 1973 č. 284

Orgány řídící státní hospodářské organizace a organizace zahraničního obchodu a vedoucí všech těchto organizací jsou povinni zabezpečit předpoklady pro řádnou funkci právních útvarů podle těchto zásad:

I

Základní ustanovení

1. Ve státních hospodářských organizacích řízených federálními ministerstvy nebo jinými federálními ústředními orgány (národní podniky, oborové podniky, oborová a generální ředitelství), v jejich organizačních složkách (závodech) a v organizacích zahraničního obchodu obstarávají právní agendu jejich právní útvary.

2. Podle rozsahu úkolů a v souladu s organizačním uspořádáním organizace obstarávají právní agendu právní odbory nebo právní oddělení s potřebným počtem právníků a v organizacích s menším rozsahem této agendy podnikový právník.

3. Pokud se v těchto zásadách používá označení "právní útvar", rozumí se tím právní odbor, právní oddělení i podnikový právník a pod označením "vedoucí právního útvaru" se rozumí i podnikový právník.

II

Organizace a postavení právních útvarů v podnicích

4. Právní odbor a právní oddělení tvoří jeho vedoucí, ostatní právníci a administrativní pracovníci.

5. Funkci vedoucího právního útvaru a jiného právníka v tomto útvaru může vykonávat jen ten, kdo má úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Pracovník, který takové vzdělání nemá, může tuto funkci vykonávat jen zastával-li ji přede dnem schválení těchto zásad a má-li potřebné právní zkušenosti a znalosti získané víceletou praxí.

6. Vedoucí právního útvaru je odborným poradcem vedoucího organizace, popřípadě vedoucího závodu v právních věcech.

7. Vedoucí organizace, popřípadě závodu, je povinen zajistit, aby bylo vyžádáno vždy stanovisko právního útvaru ke každému rozhodnutí nebo opatření, které může mít závažnější právní důsledky pro organizaci, a v případě potřeby přizvat vedoucího právního útvaru v této souvislosti k jednání orgánů organizace.

8. Vedoucí právního útvaru je povinen upozorňovat vedoucího organizace (závodu) na všechna závažnější porušení právního řádu v činnosti organizace (závodu), která zjistil při své práci, a navrhovat opatření k odstranění protiprávního stavu.

III

Úkoly právních útvarů v podnicích

9. Právní útvary ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu plní zejména tyto úkoly:

a) sledují zabezpečování socialistické zákonnosti v činnosti organizací se zaměřením na právní prevenci a využívají právních prostředků k zajištění ochrany celospolečenských zájmů a ochrany práv a zákonem chráněných zájmů organizací,

b) zastupují organizaci v právních záležitostech před orgány hospodářské arbitráže, soudy a ostatními státními orgány, jakož i před rozhodčími orgány a připravují pro řízení před nimi příslušná podání,

c) poskytují právní porady, konzultace a informace o právních předpisech, arbitrážních a soudních rozhodnutích a jiných právně významných aktech podřízeným závodům, v nichž není zřízen právní útvar, jakož i organizačním útvarům organizace,

d) účastní se přípravy a projednávání návrhů organizačních a jiných norem vypracovaných v organizaci, přípravy důležitých smluv a jiných právně významných dokumentů a odpovídají za to, že tyto dokumenty jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

e) zaujímají stanovisko k návrhům na uplatnění hmotné odpovědnosti vůči pracovníkům organizace, k návrhům na uložení kárných opatření, k návrhům na rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením, k návrhům na podání trestních oznámení, jakož i k dalším pracovně právním otázkám zásadního charakteru,

f) provádějí, popřípadě zabezpečují pro vedoucí a ostatní pracovníky organizace instruktáže a semináře k právní problematice, která se dotýká jejich činností.

Podrobnější vymezení úkolů právního útvaru stanoví organizační řád, který též upraví vztahy právního útvaru organizace k právním útvarům obstarávajícím právní agendu v jejich organizačních složkách (závodech).

IV

Úkoly právních útvarů nadřízených orgánů

10. Právní útvary generálních a oborových ředitelství plní obdobně úkoly uvedené v bodě 9. Právní útvary kromě toho:

a) metodicky řídí právní útvary v podřízených organizacích, zejména poskytováním konzultací při řešení složitých právních věcí, organizováním pravidelné výměny zkušeností právníků v podřízených organizacích, svoláváním porad a organizováním seminářů k novým nebo připravovaným předpisům a jiným významným opatřením v oblasti právního řádu,

b) v případech stanovených statutem trustu podniku1) podílí se na předběžném projednávání rozporů mezi podřízenými organizacemi. Podrobnější vymezení vztahů právního útvaru generálního (oborového) ředitelství trustu k právním útvarům podřízených organizací upraví statut trustu.

11. Právní útvary nadřízených ministerstev metodicky řídí právní útvary ve státních hospodářských organizacích a vykonávají nad nimi dozor, a to zpravidla prostřednictvím právních útvarů generálních (oborových) ředitelství trustů. Koordinaci tohoto metodického řízení vykonává, pokud jde o orgány Československé socialistické republiky, Státní arbitráž Československé socialistické republiky; postupuje při tom ve spolupráci se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány.

V

Ustanovení společná

12. K zajištění řádného plnění úkolů právních útvarů jsou organizační útvary organizací povinny poskytovat právnímu útvaru spolehlivé podklady a informace z úseku své činnosti a podle potřeby se zúčastňovat svými pracovníky na přípravě a projednávání právních záležitostí.

13. Právnímu útvaru mohou být ukládány jen úkoly právní povahy.

14. Vedoucí organizací (závodů) jsou povinni zajistit, aby právní útvar byl vybaven potřebnými odbornými pomůckami .

Vláda Československé socialistické republiky svým usnesením ze dne 22. září 1988 č. 266 zrušila čl. I zásad, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a v organizacích zahraničního obchodu, schválených usnesením vlády ČSSR ze dne 27. září 1973 č. 284 a publikovaných ve Sbírce zákonů dne 12. října 1973 pod č. 117.

Poznámky pod čarou

1) § 8 písm. h) vl. nař. č. 132/1965 Sb.

Přesunout nahoru