Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1973 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Částka 6/1973
Platnost od 26.02.1973
Účinnost od 08.09.1972
Zrušeno k 08.09.2003 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1973

o Dohodě o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska


Dne 8. září 1972 byla v Brně podepsána Dohoda o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska.

Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 8. září 1972.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,

majíce zájem na podpoře a rozvoji hospodářské kooperace mezi oběma zeměmi k oboustrannému prospěchu,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany potvrzují svůj zájem na rozvoji všech forem kooperace v oblastech průmyslu a zemědělství, jež jsou uvedeny v Příloze k této dohodě, a zavazují se, že tuto kooperaci usnadní a budou podporovat.

Článek 2

(1) Dodávky zboží, jež vyplynou ze smluv o kooperaci, schválených s odvoláním na tento článek příslušnými úřady obou smluvních stran, nebudou podléhat žádným množstevním omezením, pokud jde o dovozy z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

(2) Smluvní strany usnadní v rámci svých zákonů a jiných právních předpisů uzavírání smluv mezi svými podniky a organizacemi v oblasti průmyslového vlastnictví.

(3) Smluvní strany budou posuzovat pokud možno urychleně žádosti, které jim budou předloženy za účelem schválení jednotlivých smluv o kooperaci ve smyslu tohoto článku.

Článek 3

(1) Zřizuje se Československo-britská společná komise, jež se skládá ze zástupců každé ze smluvních stran. Do její působnosti náleží:

(a) hodnotit pravidelně provádění této dohody a obecně zkoumat a podporovat rozvoj hospodářské kooperace mezi oběma zeměmi a zahrnovat do dohody jiné formy kooperace než ty, které jsou výslovně uvedeny v Příloze k této dohodě;

(b) hodnotit pravidelně vývoj vzájemného obchodu, zvláště provádění Dlouhodobé obchodní dohody mezi oběma zeměmi, jež byla uzavřena v Londýně dne 27. června 1972, a doporučovat opatření za účelem vytvoření podmínek pro stálý růst obchodu mezi oběma zeměmi;

(c) uskutečňovat pravidelně hodnocení podle článku V Dohody o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky, jež byla podepsána v Praze dne 26. března 1968 (dále jen "Dohoda o technické spolupráci");

(d) projednávat jakékoliv jiné otázky týkající se věcí zmíněných v předcházejících odstavcích (a), (b), (c), pokud by je navrhly úřady kterékoli smluvní strany.

(2) Společná komise se bude scházet každý rok střídavě v Praze a Londýně a mimoto se může sejít na žádost kterékoli strany v místě, na kterém se obě smluvní strany v jednotlivých případech dohodnou.

(3) Smluvní strany sjednají Jednací řád Společné komise.

Článek 4

Tato dohoda se nedotýká ustanovení a provádění Dohody o technické spolupráci, pokud z ujednání mezi smluvními stranami nevyplývá něco jiného.

Článek 5

Tato dohoda se vztahuje na území Československé socialistické republiky a na území Spojeného království. Území Spojeného království zahrnuje Anglii a Wales, Skotsko a Severní Irsko.

Článek 6

(1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a bude platit pět let od této doby. Po ukončení tohoto období prodlouží se její platnost vždy o jeden rok, jestliže některá ze smluvních stran ji písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím počátečního období pěti let nebo šest měsíců před koncem každého dalšího ročního období platnosti.

(2) Ukončením platnosti této dohody se nedotkne platnosti a plnění smluv o kooperaci schválených podle článku 2.

Na důkaz toho, podepsaní, řádně k tomu pověření svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno dvojmo v Brně dne 8. září 1972 v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Ivan Peter v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:

Lord P. E. Limerick v. r.

S. J. Barrett v. r.


Příloha

Hospodářská kooperace, která je předmětem této dohody, zahrnuje:

(a) dělbu výrobních programů mezi podniky a organizacemi obou smluvních stran týkající se dílů a součástí pro stroje nebo jiné zařízení za účelem společné výroby konečného výrobku;

(b) výrobu dílů a částí podnikem jedné smluvní strany podle specifikace předané podnikem nebo organizací druhé strany, přičemž podnik nebo organizace druhé smluvní strany vyrábí konečný výrobek;

(c) smlouvy, podle nichž podnik nebo organizace jedné smluvní strany má upravit materiál opatřený podnikem nebo organizací druhé smluvní strany;

(d) výměnu zkušeností mezi podniky nebo organizacemi smluvních stran ohledně normalizace ve výrobě, zavádění vynálezů a vyspělé technologie, jakož i technických informací a dokumentace;

(e) všechny jiné formy, na nichž se dohodne Společná komise zmíněná v článku 3.


Brno, 8. září 1972

Vážený lorde Limericku,

píši Vám s odvoláním na Dohodu o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, jež byla podepsána dnešního dne, abych Vám potvrdil dohodu, k níž došlo mezi oběma vládami ohledně smluv o kooperaci uzavřených mezi jejich podniky a organizacemi během platnosti Dohody, které však v době uzavření nebudou schváleny příslušnými úřady obou zemí s odvoláním na článek 2 Dohody.

Obě vlády se dohodly, že v případě, že by byla některou ze smluvních stran během platnosti Dohody zavedena množstevní omezení, jež by se mohla dotknout uvedených smluv o kooperaci, posoudí obě vlády otázku schválení s odvoláním na článek 2 nebo způsobu uplatnění takových omezení s cílem, aby se zabránilo škodám, jež by vznikly z těchto omezení stranám uvedených smluv.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s jeho obsahem.

Upřímně Váš

Ing. Ivan Peter

Vážený pán lord Limerick,

Státní parlamentní podtajemník pro obchod


Brno, 8. září 1972

Vážený pane Petere,

potvrzuji Vám příjem dopisu z dnešního dne tohoto znění:

„Píši Vám s odvoláním na Dohodu o kooperaci mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, jež byla podepsána dnešního dne, abych Vám potvrdil dohodu, k níž došlo mezi oběma vládami ohledně smluv o kooperaci uzavřených mezi jejich podniky a organizacemi během platnosti Dohody, které však v době uzavření nebudou schváleny příslušnými úřady obou zemí s odvoláním na článek 2 Dohody.

Obě vlády se dohodly, že v případě, že by byla některou ze smluvních stran během platnosti Dohody zavedena množstevní omezení, jež by se mohla dotknout uvedených smluv o kooperaci, posoudí obě vlády otázku schválení s odvoláním na článek 2 nebo způsobu uplatnění takových omezení s cílem, aby se zabránilo škodám, jež by vznikly z těchto omezení stranám uvedených smluv.

Byl bych Vám vděčen, kdybyste ve svém sdělení o přijetí tohoto dopisu potvrdil, že Vaše vláda souhlasí s jeho obsahem.“

Potvrzuji, že má vláda souhlasí s výše uvedeným.

Upřímně Váš

Lord P. E. Limerick

Vážený pan Ing. Ivan Peter,

náměstek ministra
zahraničního obchodu
Československé socialistické republiky

Přesunout nahoru