Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1973 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Částka 29/1973
Platnost od 21.09.1973
Účinnost od 01.10.1973
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 31. srpna 1973,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání s ministerstvem stavebnictví České socialistické republiky, ministerstvem stavebnictví Slovenské socialistické republiky a dalšími zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 392 odst. 1 a 2 a § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách

a) stavebních prací,

b) stavební části.

(2) Přípravou dodávek stavebních prací a stavební části se rozumí spolupráce zúčastněných organizací v údobí před uzavřením smlouvy o dodávce.

(3) Dodávkou stavebních prací se rozumí dodávka vymezená jako stavební práce ve schválené projektové dokumentaci, včetně stavebních hmot a dílců, popřípadě včetně strojů a zařízení. Dodává-li dodavatel stavebních prací též příslušnou část projektové dokumentace, je tato dokumentace součástí dodávky stavebních prací.

(4) Dodávkou stavební části se rozumí dodávka všech výrobků, prací a výkonů, vymezených ve schválené projektové dokumentaci ve stavební části stavby. Dodává-li dodavatel stavební části též příslušnou část projektové dokumentace, je tato dokumentace součástí dodávky stavební části.

(5) Vyhláška se vztahuje na přípravu dodávek a na dodávky stavebních prací a stavebních částí (dále jen "stavební práce"), pokud jsou alespoň konečným odběratelem hrazeny z investičních prostředků nebo jsou-li jejich rozpočtové náklady vyšší než 50 000 Kčs. Ustanovení § 30 a 31 se však vztahují na dodávky všech stavebních prací.

(6) Vyhláška se nevztahuje na přípravu dodávek a na dodávky stavebních prací pro vývoz a z dovozu. Vyhláška se dále nevztahuje na dodávky prací, jejichž dodavateli jsou organizace, které převážný objem svých dodávek prací fakturují podle velkoobchodních ceníků montáží.

ČÁST PRVNÍ

Příprava dodávek

§ 2zrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 3 – § 8zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 9 – § 12zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 13 – § 18zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 19 – § 28zrušeno

§ 29

Vady projektové dokumentace

(K § 291 zákona)

(1) Dodavatel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením příslušných prací, prověřit, zda projektová dokumentace, která se týká jeho dodávky, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Dodavatel je povinen též prověřit, zda dokumentace u komplexní bytové výstavby a staveb komplexní bytovou výstavbu podmiňujících je zpracována tak, aby při postupném předávání jednotlivých částí dodávky byla zajištěna provozuschopnost (uživatelnost) těchto částí dodávky.

(2) Zjistí-li dodavatel vady projektové dokumentace, je povinen na ně upozornit. Jestliže odběratel přes upozornění dodavatele trvá na provedení prací podle dokumentace, neodpovídá dodavatel za závady, jejichž původ záleží v takových vadách projektové dokumentace; dodavatel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil právní předpis, úřední opatření anebo by přímo ohrozil bezpečnost života nebo zdraví.

(3) Nemůže-li odběratel odstranit vady do jednoho týdne poté, kdy obdržel upozornění dodavatele, sjedná s dodavatelem lhůtu k jejich odstranění a postup do této doby. Dodavatel je po tuto dobu oprávněn odmítnout zahájení prací, jichž se vady projektové dokumentace týkají, nebo tyto práce přerušit s následky podle § 285 odst. 2 zákona, jestliže vzhledem k takovýmto vadám nelze práce zahájit nebo v nich pokračovat. Jde-li však o vady dokumentace, které nemohou být odstraněny ani do 3 měsíců poté, kdy byl odběratel na ně dodavatelem upozorněn, je dodavatel oprávněn též odstoupit od smlouvy v rozsahu prací vadami dotčených; v takovém případě je však povinen dohodnout s odběratelem provedení nezbytných konzervačních prací a po odstranění vad uzavřít smlouvu na dokončení prací.

§ 30, § 31zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 32 – § 38zrušeno

HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 39 – § 41zrušeno

HLAVA PÁTÁzrušeno

§ 42 – § 47zrušeno

HLAVA ŠESTÁzrušeno

§ 48, § 49zrušeno

HLAVA SEDMÁ

Vadné plnění a náhrada škody

§ 50

Vady dodávek

(K § 133, § 291 a § 294 zákona)

(1) Dodávka je vadná, jestliže nemá vlastnosti stanovené v § 133 odst. 1 zákona nebo není-li provedena podle schválené projektové dokumentace.

(2) Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky je dodavatel povinen vyznačit v projektové dokumentaci.

§ 51zrušeno

§ 52

Náhrada škody

(K § 147 zákona)

Vznikne-li za podmínek § 147 zákona povinnost hradit ušlý zisk, činí tato povinnost nejvýše 8 % z ceny dodávky.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 53 – § 55zrušeno

§ 56

(1) Zrušuje se ustanovení čl. V vyhlášky č. 166/1971 Sb., kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb. a vyhlášky č. 22/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb.

(2) Pro přípravu dodávek stavebních prací se nepoužije ustanovení vyhlášky č. 31/1972 Sb., o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb, a ustanovení § 7 vyhlášky č. 162/1970 Sb., o některých opatřeních v bytové výstavbě.

§ 57

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1973.


Hlavní arbitr

Československé socialistické republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) Jde o rozpis staveb stanovených příslušnou vládou zpravidla s dvouročním předstihem. Jde-li o přípravu staveb komplexní bytové výstavby a staveb komplexní bytovou výstavbu podmiňujících, považuje se za rozpis úkolu státního plánu rozpis projednané (dohodnuté) první fáze režimu v ČSR (Pokyny FMTIR č. 2/71), resp. druhé etapy režimu v SSR (Směrnice MVT SSR č. 3/70).

2) § 270 hospodářského zákoníku.

3) § 319 hospodářského zákoníku.

4) § 2 vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

5) Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené Směrnicí FMTIR a FCÚ ze dne 26.5.1972, o centrální regulaci výrobků pro bytovou výstavbu.

6) Směrnice FMTIR, FCÚ a FMF č. 8 z 20. prosince 1971, o vedlejších rozpočtových nákladech na zařízení staveniště, zejména čl. 7.4.

7) Směrnice FMTIR, FCÚ a FMF č. 8 z 20. prosince 1971, o vedlejších rozpočtových nákladech na zařízení staveniště, čl. 3.1, 7 až 10.

8) Zednické výpomoci jsou zahrnuty pod "podíly prací hlavní stavební výroby" v úvodních ustanoveních ceníků přidružené stavební výroby a montáží.

9) § 13 a 14 vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, ve znění vyhlášky č. 136/1970 Sb.

Přesunout nahoru