Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 14.09.1973
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. srpna 1973

o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974

Vláda Československé socialistické republiky po projednání s Ústřední radou odborů stanovila usnesením ze dne 5. října 1972 podle § 83 odst. 3 a § 94 zákoníku práce:


Úprava pracovní doby

(1) Pracovní doba stanovená podle vyhlášky č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, nebo podle vyhlášky č. 62/1966 Sb., o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů, anebo podle dalších předpisů vydaných ústředními orgány ke zkrácení týdenní pracovní doby, se upravuje v roce 1974 tak, že pracovními dny jsou též soboty připadající na dny 6. dubna, 28. září a 16. listopadu.

(2) Délka dalších pracovních směn ve dnech uvedených v předchozím odstavci se rovná délce směny stanovené v organizaci na pátek předcházející této směně.

(3) Připadne-li podle rozvrhu pracovních směn pracovníkovi jeho pravidelná pracovní směna na některý z pracovních dnů uvedených v odstavci 1, určí organizace po projednání se závodním výborem Revolučního odborového hnutí (dále jen "závodní výbor") tomuto pracovníkovi další pracovní směnu na jiný vhodný den v témže měsíci.

(4) Organizace může se souhlasem závodního výboru, ve státních orgánech po projednání s ním, přesunout na pracovištích s přetržitým provozem druhé a třetí směny připadající na dny uvedené v odstavci 1 na jiné vhodné dny v témže měsíci.

(5) Úprava pracovní doby uvedená v odstavci 1 se vztahuje i na pracovníky, kteří mají s organizací sjednanou kratší pracovní dobu (§ 86 a § 156 odst. 2 zákoníku práce), s výjimkou pracovníků, jimž je pracovní doba zkrácena na základě lékařského posudku a prodloužení pracovní doby o další směnu by přesáhlo maximální počet hodin, po který může pracovník podle tohoto posudku v týdnu pracovat.

(6) Pracovní doba se neupravuje mladistvým pracovníkům mladším než 16 let, pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým provozem, pracovníkům s pracovní dobou rovnoměrně rozvrženou na 6 dnů v týdnu a pracovníkům v provozech, v nichž byla zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů.

(7) Pokud by pracovník neměl v důsledku úpravy pracovní doby podle odstavce 1 v týdnu ani jeden den nepřetržitého odpočinku, přesune mu organizace po projednání se závodním výborem jednu pracovní směnu z tohoto týdne na některý den jeho nepřetržitého odpočinku v jiném týdnu téhož měsíce.

(8) Čerpá-li pracovník dovolenou na zotavenou po částech kratších než týden tak, že do ní připadá další směna, nemění se tím celkový počet dnů jeho dovolené vyplývající z pracovního režimu obvyklého v organizaci. Náhradu mzdy za dovolenou na zotavenou obdrží pracovník, jemuž by připadla do doby dovolené na zotavenou některá z dalších směn, za tolik pracovních dnů dovolené, kolik mu jich odpadlo podle harmonogramu směn rozšířeného o další směnu.

Přesun pracovního volna a pracovní doby

(9) V roce 1974 se přesouvá

a) pracovní volno z neděle 12. května na pátek 10. května a pracovní doba z 10. května na neděli 12. května,

b) pracovní volno z neděle 22. prosince na úterý 24. prosince a pracovní doba z úterý 24. prosince na neděli 22. prosince,

c) pracovní volno ze soboty 28. prosince na pondělí 30. prosince a pracovní doba z pondělí 30. prosince na sobotu 28. prosince,

d) pracovní volno z neděle 29. prosince na úterý 31. prosince a pracovní doba z úterý 31. prosince na neděli 29. prosince.

(10) Přesun pracovního volna a pracovní doby se nevztahuje na pracovníky na pracovištích s nepřetržitým provozem.

(11) Pracovní dobu pracovníků obchodu a služeb se stykem se zákazníky, pracovníků zásobujících provozovny obchodu, pracovníků spojů a pracovníků veřejné dopravy stanoví organizace v souladu s obecnými pokyny pro úpravu provozních režimů, které v souvislosti s přesuny uvedenými v odstavci 9 vydají s ohledem na potřeby obyvatelstva a socialistických organizací příslušné ústřední orgány.

Odměňování práce v dalších směnách a při přesunu pracovní doby

(12) Pracovníkovi, který v důsledku přesunu pracovní doby (odstavec 9) bude pracovat v sobotu nebo v neděli, nenáleží za práci konanou v tyto dny mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích; 1) rovněž pro odměňování práce přesčas se tyto dny nepovažují za dny pracovního klidu. Pracovníkovi, kterému se poskytuje mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích, náleží však toto zvýhodnění za práci v pátek 10. května, v úterý 24., v pondělí 30. a v úterý 31. prosince 1974.

(13) Za práci v dalších směnách náleží pracovníkovi mzda ve výši stanovené mzdovými předpisy. Pracovníkovi odměňovanému měsíční mzdou se v souvislosti s odpracováním dalších pracovních směn jeho základní mzda nezvyšuje.

(14) Za práci konanou ve dnech uvedených v odstavci 1 nenáleží pracovníkovi mzdové zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích,1) a to i když nejde o práci v dalších směnách. Pokud bude pracovníkovi určena další směna na jinou sobotu nebo neděli v souvislosti s ustanovením odstavců 3 a 7 této vyhlášky, přísluší mu za práci v těchto dnech zvýhodnění za práci o sobotách a nedělích. 1)

(15) Práce v dalších směnách není prací přesčas, a proto za ni nenáleží pracovníkovi příplatek za práci přesčas ani náhradní volno podle § 116 zákoníku práce.


Závěrečné ustanovení

(16) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 a 3 vyhl. č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích.

Přesunout nahoru