Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 101/1973 Sb.Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích

Částka 28/1973
Platnost od 14.09.1973
Účinnost od 01.10.1973
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

101

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj

ze dne 20. července 1973

o projektových soutěžích

Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, podle § 392 odst. 4 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje projektové soutěže (dále jen "soutěže"), jejichž cílem je získat návrh na nejlepší architektonické, urbanistické, ekologické, technické, ekonomické nebo výtvarné řešení vyhlášených zadání, zejména v oblasti výstavby.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na mezinárodní soutěže. Zvláštní předpisy upravují soutěže v oboru výtvarných umění.1)

§ 2

Druhy soutěží

Soutěže jsou vypisovány jako

a) veřejné, které jsou vždy anonymní,

b) užší, u nichž jsou účastníci vyzýváni k účasti jmenovitě.

§ 3

Účastníci soutěže

(1) Soutěží se mohou zúčastnit právnické a fyzické osoby, popřípadě účelově vzniklá sdružení. Účast je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené v soutěžních podmínkách.

(2) Soutěží se nemohou zúčastnit osoby, které se podílejí na jejich přípravě a vyhlášení, a osoby, které jsou členy nebo náhradníky poroty, orgány poroty a přizvaní experti (dále jen "vyloučené osoby"). Dále se nemohou soutěží zúčastnit osoby blízké2) vyloučených osob, bezprostředně nadřízení a podřízení a přímí spolupracovníci vyloučených osob.

§ 4

Vyhlašování soutěží

(1) Vyhlašovateli soutěží mohou být právnické i fyzické osoby.

(2) Veřejnou soutěž a soutěžní podmínky vyhlásívyhlašovatel nejpozději v den vyhlášení soutěže v odborném tisku, jehož okruh rozšiřování odpovídá charakteru a významu vyhlášení soutěže a nejméně v jednom celostátním deníku nebo alespoň v jednom deníku vydávaném v České republice a v jednom deníku vydávaném ve Slovenské republice. Soutěžní lhůta musí odpovídat náročnosti soutěže, nejméně však musí činit 30 dnů od vyhlášení soutěže.

(3) Vyhlášení užší soutěže a vyzvání jejích účastníků se provádí písemně. Účast při vyhlášení užší soutěže je nutno závazně potvrdit ve lhůtě, která je ve vyhlášení stanovena. Osoby, jež byly k účasti vyzvány a které se chtějí zúčastnit soutěže se spolupracovníky, jsou povinny vyžádat si souhlas vyhlašovatele. Za tím účelem oznámí vyhlašovateli jména a adresy těchto spolupracovníků a připojí jejich prohlášení, že byly splněny podmínky podle § 5 odst. 2 písm. m); o přijetí těchto spolupracovníků do soutěže informuje vyhlašovatel ostatní vyzvané účastníky soutěže.

§ 5

Soutěžní podmínky

(1) Soutěžní podmínky vypracovává vyhlašovatel.

(2) Soutěžní podmínky obsahují zejména:

a) účel soutěže,

b) název a adresu vyhlašovatele,

c) druh soutěže a u užších soutěží též seznam vyzvaných účastníků, včetně jmen vedoucích kolektivů,

d) předmět soutěže a požadovaný rozsah řešení, které musí obsahovat

- všechny požadavky na architektonické, urbanistické, technické, ekonomické a výtvarné řešení, popřípadě závazné provozní podmínky; přitom je třeba oddělit základní podmínky, které musejí být dodrženy a podmínky, které účastníkům soutěže ponechávají možnost vlastního řešení,

- požadovanou podrobnost a způsob zpracování řešení se seznamem jeho nezbytných částí, udáním měřítek a nejdůležitějších technicko-hospodářských ukazatelů,

e) hlediska pro posuzování soutěžních návrhů (§ 1 odst. 1 a § 9 odst. 5),

f) určení dne, hodiny a místa a způsobu odevzdání soutěžních návrhů (soutěžní lhůta),

g) seznam soutěžních pomůcek a podkladů, označení místa a doby, kde je lze obdržet, popřípadě kde lze do nich nahlédnout; ustanovení o výši zálohy na pomůcky a podklady zapůjčené vyhlašovatelem, jakož i o vrácení poskytnuté zálohy účastníkům, kteří odevzdají soutěžní návrhy nebo vyzvednuté podklady a pomůcky v určené lhůtě neporušené vrátí,

h) u veřejných soutěží ustanovení, jakým způsobem mají být označeny soutěžní návrhy a jejich přílohy, aby byla zajištěna anonymita soutěže,

ch) počet cen (zpravidla 3) a jejich výši a u veřejných soutěží kromě toho počet a výši odměn dalších vyhodnocených návrhů,

i) ustanovení o náhradě hotových výloh vyzvaným účastníkům soutěže,

j) jméno a adresu sekretáře soutěže,

k) dobu a místo vystavení soutěžních návrhů,

l) určení doby, do kdy porota rozhodne o výsledku soutěže,

m) požadavky na odbornou kvalifikaci, způsobilost nebo oprávnění účastníků soutěže a jejich okruh,

n) ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele k dalšímu použití oceněných nebo odměněných návrhů pro účel sledovaný soutěží,

o) stanovení povinnosti účastníka soutěže souhlasit s bezplatnou reprodukcí svého návrhu a s jeho vystavením . 2)

p) jmenný seznam členů poroty a jejich náhradníků.

(3) Soutěžícím, kteří si vyzvedli soutěžní podmínky, je vyhlašovatel (sekretář soutěže) povinen podat vysvětlivky k objasnění soutěžních podmínek, podkladů a pomůcek do konce první čtvrtiny soutěžní lhůty [odst. 2 písm. f)]. 3)

(4) Soutěžní lhůta je splněna, je-li v této lhůtě soutěžní návrh doručen vyhlašovateli na potvrzení nebo odevzdán k poštovní nebo železniční přepravě.

§ 6zrušeno

§ 7

Porota

(1) Předložené soutěžní návrhy posuzuje porota, která se skládá ze členů a jejich náhradníků.

(2) Porota má vždy lichý počet členů (3 až 11). Počet náhradníků musí být úměrný počtu členů poroty. Členy poroty a jejich náhradníky jmenuje vyhlašovatel z řad vysoce kvalifikovaných odborníků. Členy poroty mohou být i zástupci vyhlašovatele soutěže a budoucího uživatele, pokud je znám.

(3) Porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných návrhů, přizvat se souhlasem vypisovatele k e své práci experty. Experti se zúčastní jednání, k nimž byli přizváni, podávají odborná vyjádření a návrhy v oboru, pro který byli ustanoveni.

§ 8

Orgány poroty

(1) Orgány poroty jsou:

a) sekretář soutěže,

b) přezkušovatel soutěžních návrhů.

(2) Orgány poroty jmenuje vypisovatel.

(3) Sekretář soutěže zejména přijímá soutěžní návrhy, potvrzuje jejich přijetí označuje došlé návrhy v uzavřených obálkách pořadovými čísly, datem a hodinou převzetí, vypracovává seznam soutěžních návrhů, uschovává je, organizuje jejich vystavení, vede zápisy o jednání poroty a provádí další práce podle pokynů předsedy poroty.

(4) Úkolem přezkušovatele je přezkoušení návrhů, zda odpovídají soutěžním podmínkám, a jiné přípravné práce pro činnost poroty. Podrobnosti o činnosti přezkušovatele stanoví porota.

§ 9

Jednání poroty

(1) Před vyhlášením soutěže svolá vyhlašovatel porotu k ustavující schůzi. Na této schůzi zvolí porota ze svých členů předsedu a místopředsedu, seznámí se se soutěžními podmínkami a stanoví podrobnosti o činnosti přezkušovatele. Na prvním zasedání poroty po uplynutí soutěžní lhůty si předseda vyžádá od všech členů poroty a orgánů poroty písemné prohlášení, že budou vykonávat svou funkci nestranně, že se ani přímo ani nepřímo nezúčastnili prací na soutěžních návrzích, že neznají u věřejných soutěží jména autorů předložených návrhů a že zachovají mlčenlivost o jednání poroty.

(2) Do jednoho týdne po uplynutí soutěžní lhůty [§ 5 odst . 2 písm. f)] svolá předseda porotu, otevře došlé soutěžní návrhy a stanoví podrobný postup pro další práci poroty. Do soutěže mohou být připuštěny pouze ty soutěžní návrhy, které jsou uvedeny v seznamu (§ 8 odst. 3).

(3) Porota je schopna usnášení, je-li přítomen plný počet členů, včetně náhradníků zastupujících nepřítomné členy poroty. Rozhoduje prostou většinou, pokud není stanoveno jinak. Členové poroty mají právo odůvodnit svůj odchylný názor proti názoru většiny poroty v zápisu o jednání.

(4) Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které nesplňují soutěžní podmínky. Může však výjimečně rozhodnout, že připustí se souhlasem vypisovatele k posuzování i takové návrhy, které nesplňují soutěžní podmínky, ale přinášejí řešení, které je podstatným zlepšením. K tomuto rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny.

(5) Porota posoudí návrhy v souladu s hledisky uvedenými v § 1 odst. 1, udělí vypsané ceny nejlepším návrhům a u veřejných soutěží stanoví pořadí dalších návrhů, kterým přizná odměny; výjimečně může porota jednomyslně se souhlasem vypisovatele rozhodnout, že některé z vypsaných cen neudělí, a že částky na ně určené rozdělí jiným způsobem. Vyhlášenou částku na ceny a odměny je třeba vyčerpat s výjimkou případu, kdy počet soutěžních návrhů připuštěných k hodnocení je nižší než počet vyhlášených cen a odměn.

(6) Zápis obsahující rozdělení cen a odměn schvaluje porota a podepisují jej všichni členové.

§ 10

Výsledek soutěže

(1) Další zpracování oceněných nebo odměněných soutěžních návrhů a jejich realizaci zajistí podle potřeby vyhlašovatel. Byl-li v užší soutěži oceněn návrh předložený organizací oprávněnou k projektové činnosti, zajistí tato organizace další zpracování návrhu, pokud vyhlašovatel od něho neupustí.

(2) Jednotlivec nebo kolektiv, jehož návrh byl oceněn nebo odměněn, se může zúčastnit dalšího zpracování svého návrhu. 4)

(3) U veřejných soutěží musí vyhlašovatel do jednoho měsíce po vyhlášení výsledku soutěže, popřípadě po ukončení výstavy, vrátit neoceněné, jakož i neodměněné soutěžní návrhy na uvedenou zpáteční adresu. Soutěžní návrhy není povinen vyhlašovatel vrátit, neuvedl-li účastník soutěže zpáteční adresu.

(4) Jednotlivci nebo kolektivy, jejichž návrhy byly oceněny nebo odměněny, podrží si svá osobní autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět použít v jiném případě. Mají právo požadovat, aby u projektů vypracovaných podle soutěžního návrhu byla uváděna jejich jména jako autorů soutěžního návrhu.

(5) Výsledek soutěže oznámí vypisovatel stejným způsobem jako její vypsání. Účastníku soutěže, jehož návrh byl odměněn nebo oceněn, se výsledek soutěže oznámí doručením do vlastních rukou.

§ 11

Hospodářské podmínky soutěže

(1) Druhá cena za soutěžní návrh nesmí překročit 60 % a třetí cena 40 % částky první ceny. Úhrnná částka na odměny nesmí překročit částku stanovenou pro první cenu, přičemž jednotlivá odměna nesmí překročit částku stanovenou pro třetí cenu.

(2) Ceny a odměny musí být vyplaceny do jednoho měsíce po rozhodnutí poroty.

(3) Ceny i odměny poukazuje vyhlašovatel u veřejných i užších soutěží zpracovatelům soutěžních návrhů přímo.


§ 12

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška Státního výboru pro výstavbu č. 154/1959 Ú. l. (Ú. v.), o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení, ve znění vyhlášky č. 135/1969 Sb.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1973 a vztahuje se na soutěže, které budou vypsány počínajíc tímto dnem.


Ministr:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podle ustanovení vyhlášky č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti, ve znění vyhl. č. 137/1970 Sb.

2) Vypisovatel může na návrh poroty vydat sborník soutěže pro účely vystavení , popřípadě diskuse na tomto vystavení, pro pozdější studium výsledků soutěže jinými zájemci apod. Tento sborník obsahuje zpravidla soutěžní podmínky, rozhodnutí poroty, závěrečné hodnocení a reprodukce soutěžních návrhů v potřebném rozsahu.

3) Vypisovatel může svolat soutěžící, kteří si vyzvedli soutěžní podmínky, k informační schůzce, při níž budou zodpovězeny jejich dotazy.

4) Organizace, u níž je jednotlivec (nebo kolektiv) v pracovním poměru, mu může usnadnit tuto činnost tím, že:
a) s ním rozváže pracovní poměr dohodou podle § 43 zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (úplné znění č. 42/1970 Sb.) a umožní mu tak navázání pracovního poměru s organizací, která převzala další zpracování návrhu, nebo
b) uzavře kooperační smlouvu, jejímž předmětem je účast autora na dalším zpracování návrhu, nebo
c) dá souhlas autoru k uzavření vedlejšího pracovního poměru (§ 70 zákoníku práce), nebo
d) dá písemný souhlas podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 108/1966 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1970 Sb.

5) Schválen výnosem č. 4 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 30. srpna 1971 (Zpravodaj FMTIR, částka 6 ze dne 12. října 1971).

7) Tuto náhradu hradí vypisovatel z neinvestičních prostředků podle § 6 odst. 2 písm. i) vyhlášky č. 140/1971 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

Přesunout nahoru